Suomen evankelis-luterilainen kirkko

jäsenmäärältään suurin Suomessa toimiva uskonnollinen yhdyskunta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko (ruots. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland) on evankelis-luterilainen kansankirkko Suomessa. Kirkon keskushallinto sijaitsee Helsingissä ja arkkipiispan istuin Turussa. Lähes 3,7 miljoonalla jäsenellään kirkko on Suomen suurin kirkkokunta, kolmanneksi suurin luterilainen kirkkokunta Euroopassa Ruotsin kirkon ja Tanskan kansankirkon jälkeen sekä maailman kuudenneksi suurin luterilainen kirkkokunta.[3]

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
Coat of Arms of the Evangelical Lutheran Church of Finland.svg
Suuntautuminen protestantismi
Teologia luterilaisuus
Hallinto episkopaalisuus
Johtaja Turun arkkipiispa Tapio Luoma
Yhteistyötahoja Suomen ekumeeninen neuvosto
Kirkkojen maailmanneuvosto
Luterilainen maailmanliitto
Porvoon kirkkoyhteisö
Toiminta-alue Suomi
Perustaja keisari Aleksanteri I
Perustettu 1809 (Porvoon valtiopäivät)
Irtautunut Ruotsin kirkosta
Kirkosta irtautuneet Suomen tunnustuksellinen luterilainen kirkko
Suomen vapaa evankelis-luterilainen seurakuntaliitto
Hiippakuntia 9
Seurakuntia 384 (2019)[1]
Jäseniä 3 689 998 (66,5 %) (2021)[2]
Kotisivu www.evl.fi
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon logo.
Turun tuomiokirkko on Suomen luterilaisen kirkon pääkirkko.
Arkkipiispantalo, arkkipiispan virka-asunto Turussa. Rakennus on vuodelta 1887, sen suunnittelivat arkkitehdit Jac. Ahrenberg, Sebastian Gripenberg ja Ludvig Isak Lindqvist.

Porvoon kirkkoyhteisön ja Luterilaisen maailmanliiton jäsenenä kirkko tunnustaa luterilaista kristinuskon haaraa.[4] Kirkko on jaettu yhdeksään hiippakuntaan, jotka jakautuvat edelleen rovastikuntiin ja seurakuntiin.[5] Kirkko hoitaa useita yhteiskunnallisia tehtäviä ja kirkkoon kuuluu enemmistö suomalaisista. Kirkon asemasta on säädetty kirkkolaissa, jonka muutokset valmistelee kirkolliskokous.[6] Suomen evankelis-luterilaisen kirkon primus inter pares on Turun ja Suomen arkkipiispa – tällä hetkellä Tapio Luoma.[7] Kirkko sai juridisen aseman ja oma päätöksentekoelimen vuonna 1869.[8]

Kirkon teologia ja uskontunnustus perustuu Augsburgin tunnustukseen sekä muihin luterilaisen kirkon tunnustuskirjoihin.[9] Seurakuntaelämän keskiössä ovat jumalanpalvelukset, joka rytmittyvät kirkkovuoden mukaan.[10] Kirkon hallinto perustuu episkopaalisuuteen ja noudattaa apostolista suksessiota.[11] Vuodesta 1974 lähtien kirkolliskokoukseen ovat osallistuneet myös maallikkoedustajat ja samalla osa piispainkokouksen tehtävistä siirrettiin kirkolliskokoukselle.[12]

Kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin kuuluvat kasvatustyö, sosiaalinen palvelutyö eli diakonia, hautausmaiden ylläpito, päihdetyö, väestökirjanpito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpito, työ ulkosuomalaisten parissa sekä kansainvälinen apu. Valtionkirkkojärjestelmä purettiin Suomessa vuonna 1870. Nykyään kirkolla on julkisoikeudellinen asema ja kirkkoa koskeva lainsäädäntö on osa valtion lainsäädäntöä. Kirkon jäsenet maksavat asuinkuntansa seurakunnalle kirkollisveroa.[8][13][14] Tilastokeskus käyttää evankelis-luterilaisesta kirkosta valtionkirkko-määritelmää.[15]

Nimen alkuperäMuokkaa

Kirkon mukaan sen nimi tarkoittaa "luterilaisella tavalla evankelisten ryhmää Suomessa".[16] Kirkko on saanut nimensä saksalaisen uskonpuhdistajan Martti Lutherin ja evankeliumin mukaan. Kirkon näkemyksen mukaan nimi viittaa uskonpuhdistuksen perintöön.[17]

Oppi ja tunnustusMuokkaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon usko perustuu Raamattuun. Kirkon oppi perustuu kolmeen uskontunnustukseen sekä luterilaisiin tunnustuskirjoihin. Luterilaisen uskon käsitykset on tiivistetty katekismukseen. Jumalanpalveluksessa käytettäviä kirjoja ovat Raamattu, kirkkokäsikirja ja virsikirja.[18]

Evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaa joukko herätysliikkeitä, joiden oppi voi erota kirkossa tehtyjen päätösten kanssa. Monet herätysliikkeiden jäsenet ovat uskonnollisesti aktiivisempia ja heidän katsomuksensa voi erota muista kirkon jäsenistä. Herätysliikkeissä painottuvat eri asiat ja suhde kirkkoon on eläväinen. Hanna Salomäen mukaan suhde paikallisseurakuntien ja herätysliikkeiden välillä on toiminut pääsääntöisesti hyvin.[19]

RaamattuMuokkaa

Evankelis-luterilaisen kirkon mukaan Raamattu on pyhien kirjoitusten kokoelma, josta etsitään ja kuullaan Jumalan puhuttelua sekä haetaan oikeaa tapaa elää ihmisenä ja yhteisönä. Evankelis-luterilaisen kirkon mukaan kaikkea kirkon opetusta on arvioitava Raamatun mukaan. Evankelis-luterilaisen kirkon mukaan Raamatussa on sekä jumalallinen että inhimillinen puoli. Kirkko korostaa erityisesti Rakkauden kaksoiskäskyn merkitystä Vanhan ja Uuden testamentin tiivistäjänä.[20] Kirkon näkemyksen mukaan Raamattua on pyrittävä lukemaan ja tulkitsemaan kristuskeskeisesti, sillä Jumalan varsinainen ilmoitus on Kristus. Kirkon käsityksen mukaan kaikki Vanhan testamentin käskyt eivät ole tulkinnallisesti samanarvoisia Kristuksen kaste- ja lähetyskäskyn kanssa.[21] Kirkon opetuksessa on 1900-luvun jälkipuolella tapahtunut muutoslinja, jossa Raamatun auktoriteetin normatiivinen ilmaisutapa on muuttunut voimakkaammin spiritualistiselle kielelle.[22]

Uskontunnustukset ja sakramentitMuokkaa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko käyttää kolmea ekumeenista uskontunnustusta:[23]

Evankelis-luterilaisessa kirkossa on kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen. Kirkon mukaan sakramenttien välityksellä Jumala antaa ihmiselle synnit anteeksi ja avaa yhteyden Kristukseen. Yhdessä Raamatun sanan avulla sakramentit synnyttävät ja vahvistavat ihmisen uskoa.[25] Keskeisenä pidetään Kristuksen ristinkuolemaa, ylösnousemusta ja näistä kertovaa ilosanomaa ja sakramentteja. Enkelit ja pyhimykset tunnustetaan, mutta ne eivät ole yhtä merkittävässä asemassa kuin esimerkiksi katolisuudessa.lähde?

Kirkollisia toimituksia ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen, rippi ja hautaan siunaaminen. Myös virkaan vihkimiset, tehtävään siunaamiset ja muut vihkimiset sekä rukoushetket ovat kirkollisia toimituksia.[26]

TunnustuskirjatMuokkaa

Luterilainen tunnustus muotoutui Saksassa vuosien 1530–1580 välisenä aikana. Ruotsin kirkon, eli myöhemmin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon, tunnustuspohjaksi muotoutui muista Pohjoismaista poiketen koko Yksimielisyyden kirja eli vuonna 1580 hyväksytty evankelis-luterilaisten tunnustuskirjojen kokonaisuus. Tunnustuskirjojen asema on vahvistettu kirkkolaissa. Kirkon näkemyksen mukaan tunnustuskirjat määrittelevät identiteetin ja perusvakaumuksen sekä ohjaavat kirkon julistusta, uskonkäsitystä, oppia ja toimintaa. Kirkkolain mukaan toimituksissa ja opetuksessa käytettävien kirjojen on oltava kirkon tunnustuksen mukaisia.[27]

Evankelis-luterilaisessa kirkossa käytettävät sisältävät Yksimielisyyden kirjan (lat. Liber Concordiae) mukaisesti seuraavat kirjat. Lisäksi kirkossa noudatetaan Uppsalan kokouksen päätöksiä (1593).[27]

OppikiistatMuokkaa

Kirkon työntekijöiden keskuudessa kirkon opin ja Raamatun rinnalle on 2010-luvun tutkimuksen mukaan muodostunut uusia auktoriteettilähteitä, kuten yksilö- ja kokemuskeskeisyys. Tätä postmodernia kehitystä on suomalaisessa kirkollisessa keskustelussa pidetty usein negatiivisena, sillä sen on katsottu riisuvan kirkon ja Raamatun perinteistä arvovaltaa. Arvostelun mukaan Raamattu on pudonnut sille kuuluvasta erityisasemasta osaksi muuta uskonnollista kirjallisuutta. Postmodernismiin myönteisesti suhtautuvan ajattelun mukaan postmodernismin on katsottu tarjoavan kirkolle ja Raamatulle modernia aikaa suotuisamman elinympäristön.[22]

HistoriaMuokkaa

Katolinen hiippakuntaMuokkaa

Nykyisen Suomen alueella on ollut sekä itäisiä että läntisiä kristillisiä vaikutteita jo ennen 1000-lukua. 1000-luvun alussa kristillinen hautaustapa alkoi yleistyä ainakin Satakunnassa, Vakka-Suomessa ja Ahvenanmaalla. 1100-luvun aikana Ruotsin kuningaskunnan vaikutus Suomen alueella vahvistui. Nykyisen eteläisen Suomen silloinen maanviljelyväestön asuinseutu tuli Ruotsin vaikutuspiirin alaisuuteen. Tällä alueella myös kristillinen kirkko vähitellen järjestäytyi 1100-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Tarun mukaan Suomen ensimmäinen piispa oli nimeltään Henrik, joka tuli Suomeen Ruotsin kuninkaan ristiretkien aikana. Piispa Henrikin historiallisuus on kyseenalainen. Suomeen vakiintui katolisen kirkon alainen hiippakunta ja seurakunnallinen toiminta.

Ruotsin valtionkirkkoMuokkaa

Kuningas Kustaa Vaasa sekä Wittenbergissä opiskelleet teologit toteuttivat 1500-luvulla Suomessa reformaation (luterilaisten käyttämä nimitys on uskonpuhdistus). Lopullinen ero katolisesta kirkosta tapahtui Västeråsin valtiopäivillä vuonna 1527, jossa määrättiin myös että suuri osa kirkon omaisuudesta piti luovuttaa kuninkaalle. Västeråsin ordinanti, korosti pappien ja maallikkojen yhdenvertaisuutta lain edessä ja rajoitti kirkollista tuomio-oikeutta. Päätettiin, että ”Jumalan sanaa on puhtaana saarnattava valtakunnassa”.[28] Valtiopäivien jälkeen kuninkaalle siirrettiin vielä muun muassa oikeus valita piispat. Vuoden 1571 kirkkojärjestyksessä tehtiin ero maallisen ja hengellisen vallan välille, mutta ei määritelty miten kirkon keskushallinto pitäisi järjestää. Vuoden 1686 kirkkolain myötä kaikki valtakunnan asukkaat sidottiin luterilaiseen tunnustukseen, kirkon itsenäisyys lakkautettiin kokonaan ja kirkosta muodostettiin valtion laitos.[29]

Reformaation alussa kirkkoa johti uudistusmielinen katolinen Martti Skytte. Myöhemmin varsinaisen reformaation hahmoksi tuli kuitenkin Mikael Agricola. Agricola loi Suomeen kirjakielen ja käänsi uskonnollisia kirjoja suomen kielelle. Hän loi myös kansankieliset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset. Agricola toimi Turussa piispana ja rehtorina. Hänen työtään jatkoivat Paavali Juusten ja Jaakko Finno. Ruotsissa toteutettu reformaatio oli varsin maltillinen, minkä johdosta kirkko muun muassa säilyi järjestysmuodoltaan piispallisena. Vuonna 1554 Suomi jaettiin kahteen hiippakuntaan, Turun ja Viipurin hiippakuntaan. Niin sanotun puhdasoppisuuden aikana valtio ja kirkko toimivat läheisessä yhteistyössä. Tämän johdosta kirkon piispoiksi valittiin ruotsalaisia.

Lukemaan opetus alkoi 1600-luvulla sekä opetusta Katekismuksesta. Ensimmäinen suomenkielinen Raamattukin saatiin vuonna 1642. Vähän katekismuksen pääkappaleiden ulkoaosaaminen oli ehtona ehtoolliselle ja avioliittoon pääsylle. Tuolloin pidettiin myös kinkereitä.

Puhdasoppisuuden ajan yhtenäinen kirkko alkoi 1700-luvulla murentua. Saksasta saapui uusia uskonnollisia virtauksia, kuten pietismi. Se korosti yksilöllistä uskonelämää.

Itsenäinen valtionkirkkoMuokkaa

1800-luku oli herätysliikkeiden aikaa. Savoon ja Pohjanmaalle syntyi herännäisyys. Karjalaan ja Satakuntaan syntyi rukoilevaisuus. Varsinais-Suomeen syntyi evankelisuus, ja lisäksi Ruotsin Lapista saapui lestadiolaisuus. Herätysliikkeitä ja maallikkotoimintaa vastaan säädetty konventikkeliplakaatti lakkautettiin vuonna 1869. Herätysliikkeet saivat vapauden toimia kirkossa.

Kirkon asema pysyi oleellisesti ennallaan sen jälkeenkin, kun Suomi vuonna 1809 oli liitetty autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään. Tällöin kuitenkin Suomen kirkko erosi samalla hallinnollisesti Ruotsin kirkosta, mutta vuoden 1686 kirkkolaki pysyi voimassa. Venäjän keisari toimi nyt Ruotsin kuninkaan asemesta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päämiehenä ja käytti valtaansa viranomaisten välityksellä siitä huolimatta, että hän itse kuului toiseen, ortodoksiseen kirkkokuntaan.[29] Turun piispa sai vuonna 1817 arkkipiispan arvon.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien ja kuntien hallinto erotettiin toisistaan vuonna 1865, kunnallishallinnon uudistuksen myötä. Vuonna 1869 säädettiin uusi kirkkolaki, joka takasi kirkon laajan itsehallinnon.[29] Kirkkolaissa säädettiin kirkon hallinnosta ja järjestysmuodosta. Kirkkolain säätämisjärjestys säädettiin sellaiseksi, että kirkolliskokouksella oli yksinoikeus ehdottaa kirkkolain säätämistä ja muuttamista. Valtiopäivillä ja keisarilla oli valta hyväksyä tai hylätä ehdotus, mutta ei valtaa muuttaa ehdotusta. Muutoksen jälkeen kirkolla oli oma valtiosta itsenäinen hallinto ja päätöksentekoelin.

Vuonna 1922 säädettiin uskonnonvapauslaki, mutta mahdollisuutta erota kirkosta siviilirekisteriin käytettiin tuolloin odottamattoman vähän. Vuonna 1923 kirkon hiippakuntahallinnossa tehtiin kielellinen jako, jonka myötä perustettiin uusi ruotsinkielinen hiippakunta.[30]

Toisen maailmansodan jälkeenMuokkaa

Sotien jälkeen kirkossa vaikutti nk. asevelipapiston kirkollisen uudistaminen joka sisälsi uusien työmuotojen viriämistä sekä sodanjälkeistä hengellistä herätystä.[31] Sotien jälkeen Suomen kirkko liittyi Luterilaiseen maailmanliittoon ja sai kansainvälistä apua erityisesti Ruotsin, Tanskan ja Yhdysvaltojen luterilaisilta kirkoilta sekä Sveitsin evankeliselta kirkkoliitolta. Avustustoiminta johti nykymuotoisen Kirkon Ulkomaanavun perustamiseen. Erityisen aktiivisia auttajia olivat amerikansuomalaiset. Amerikkalaisten kirkkojen kautta Suomeen tuli runsaasti rahallista apua sekä vaate-, ruokatavara- ja lääkeapua. Lukuisat Pohjois- ja Itä-Suomen kirkot sekä monet kirkollisten järjestöjen ja laitosten toimitilat ovat esimerkki kirkkojenvälisestä avustustyöstä.[32][33] Vuoden 1956 Unkarin kansannousu herätti innon Suomesta lähtöisin olevan avustustyöhön ja vuonna 1963 Helsingissä järjestetty Luterilaisen maailmanliiton kokous avasi kirkkojenvälisen toiminnan merkitystä.[33]

Sotien jälkeen kirkon sosiaaliset tehtävät, erityisesti diakoniatoiminta, laajenivat ja seurakunnat ottivat palvelukseensa uusia toimihenkilöitä. Yhteisvastuukeräyksen avulla kirkko sai vuosittain huomattavan rahamäärän käytettäväksi ulkolaisiin ja kotimaisiin avustuskohteisiin. Vaatimukset sosiaalisesta vastuusta heijastuivat myös kirkon oppiin ja synnytti ajoittain oppiriitoja. Vakavin näistä oli vuonna 1962, kun Helsingin yliopiston dogmatiikan professori Osmo Tiililä erosi kirkosta, koska hänen mukaansa kirkko kehoittaa jatkuvasti vain yhteiskunnalliseen valveutumiseen ja lähentymiseen milloin työväenliikkeeseen milloin sivistyneistöön.[34]

1960-luvun vaihteessa kirkolliseen kehitykseen vaikutti kirkollisveron kannon liittäminen ennakkoperintään, kirkollisten toimitusten kirjan ja virsikirjan lisävihkon hyväksyminen sekä lehtorin viran avaaminen naisille vuonna 1963. 1960-luvulta lähtien yhteiskunnallinen kehitys johti eläke- ja sosiaaliturvan laajenemiseen ja samalla taustalla vaikutti noottikriisin aiheuttama uhka.[35] Vuonna 1964 kirkon piispankokous hyväksyi Yhteisvastuukeräyksen toiminnan tuottojen ohjaamisen "hädänalaisen maailman ja vaikeuksissa elävien toisten kirkkojen auttamiseen".[33]

1970-luvulle tultaessa sekä kirkolliset että isänmaalliset arvot joutuivat opiskelijaradikalismin kohteeksi. Samoihin aikoihin asetettiin komitea lisäämään kirkon parlamentaarisuutta sekä laadittiin kirkon diakoniatyöhön vaikuttanut kansanterveyslaki. 1970-luvulla evankelioimisliike voimistui ja uudenaikainen hengellinen nuorisomusiikki syntyi. Kirkollisia uudistuksia olivat kirkkokäsikirjan valmistuminen vuonna 1968, kirkollisen vaalitavan uudistaminen vuonna 1970 ja vuonna 1973 kirkolliskokous taipui työmarkkinajärjestöjen painostuksesta siirtämään loppiaisen, helatorstain ja toisen helluntaipäivän lauantaiksi.[36]

1970-luvun puolivälissä ilmapiiri kirkollisten ja isänmaallisten arvojen ympärillä rauhoittui, mutta entiseen ei palattu. Vuonna 1975 uudistettiin seurakuntien hallintoa ja lapset pääsivät ehtooliselle vuodesta 1979 lähtien. Yksi näkyvimmistä vuosikymmenen muutoksista oli kansanvaalin päättyminen kanttorinvirkojen täytössä.[37]

1980-luvulla kirkossa otettiin käyttöön uusi kirkollisten toimitusten kirja vuonna 1984 sekä uusi virsikirja vuonna 1987. Papin virka avautui naisille vuonna 1988. Edelliseen vuosikymmeneen verrattuna ilmapiiri kirkkoa kohtaan muuttui ja arkipyhät, kuten loppiainen ja helatorstai, päätettiin palauttaa entisille paikoilleen. Päätös toteutui kuitenkin vasta vuonna 1992.[38] Kirkon ulkomaantyön voimakkaimman kasvun ajat sijoittuvat 1970- ja 1980-luvuille. Keskeisinä työalueina ovat olleet Afrikassa tehty katastrofi- ja pakolaisapu sekä avustustyö Itä-Euroopan ja Inkerin kirkkojen hyväksi.[33]

1990-luvulla kirkollisesti näkyivät vahvasti laman aiheuttamat kysymykset sekä vuonna 1992 käyttöönotettu uusi raamatunkäännös. Vuonna 1994 kirkkolakia muutettin ja voimaan tulivat uusi kirkkojärjestys sekä kirkon vaalijärjestys. Näkyvä muutos oli kansanvaalin päättyminen kappalaisenvirkojen täytössä sekä katekismuksen uudistustyö, kirkkokäsikirjan muutostyö sekä siihen liittyneet kokeilujumalanpalvelukset.[39]

HerätysliikkeetMuokkaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttaa herätysliikkeitä, joilla on erilaisia käsityksiä siitä mikä on luterilaisuutta. Ne toimivat kirkon sisällä ja kirkko hyväksyy ne omine opillisine painotuksineen. Kirkon sisällä toimivat vanhat, 1700–1800-luvuilla syntyneet herätysliikkeet ovat: evankelisuus, herännäisyys eli körttiläisyys, lestadiolaisuus sekä rukoilevaisuus. Uudempi kirkon sisäinen liike on viidesläisyys, joka oikeastaan on yläkäsite joukolle samanhenkisiä, 1900-luvun puolivälissä syntyneille järjestöille. Herätysliikkeet syntyivät uudistamaan syntyhetkensä kirkkoa.

Ominaista herätysliikkeille ovat omat hengelliset tapahtumat kuten seurat, raamattupiirit ja kesäisin järjestettävät suuret hengelliset juhlat. Myös vahva yhteisöllisyys on tunnusomaista herätysliikkeille.

Kirkon sisällä toimii myös muita omia painotuksia omaavia liikkeitä kuten karismaattinen Hengen uudistus kirkossamme, Luther-säätiö ja Paavalin synodi.

Yleiskirkolliset suhteetMuokkaa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on luterilaisen maailmanliiton (LML) jäsenkirkko. Jäsenkirkot tunnustavat niin sanotun keskinäisen alttarin ja saarnatuolin yhteyden. Sen johdosta jäsenkirkot tunnustavat keskenään niin sanotun ehtoollisyhteyden ja pappisviran.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyy yhteisen uskon perintöön. Kirkko osallistuu ekumeeniseen eli yleiskirkolliseen liikkeeseen, joka etsii kirkkojen välistä yhteyttä. Kirkko osallistuu useiden yhteistyöjärjestöjen toimintaan, esimerkiksi Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa, Luterilaisessa maailmanliitossa, Euroopan kirkkojen konferenssissa sekä Global Christian Forumissa.[40] Kirkko on myös Kirkkojen maailmanneuvoston jäsen.

OppikeskustelutMuokkaa

Modernin ekumeenisen liikkeen ja 1960-luvulla käynnistyneiden teologisten dialogien myötä luterilaisuus on saavuttanut yksimielisyyden katolisen kirkon, reformoidun maailmanyhteisön ja anglikaanisen kirkon kanssa vanhurskauttamisopista ja pelastuskäsityksestä, minkä myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko on hyväksynyt.[41] Katolisen ja evankelis-luterilaisen kirkon välillä on edelleen erilaisia näkemyksiä sakramenttien luonteesta ja pappisvirasta. Kirkko on sopinut kirkollisesta yhteydestä anglikaanien ja metodistien kanssa.

Anglikaanien kanssa kirkon yhteistyö perustuu Porvoon yhteiseen julkilausumaan, joka hyväksyttiin vuonna 1996.[40] Julkilausumassa todetaan kirkkojen yhteinen käsitys kirkon tehtävästä, tunnustavat kirkon apostolisuuden ja piispan viran. Lisäksi julkilausumassa tunnustetaan keskenään allekirjoittaneiden kirkkojen pappisvirka ja toivotetaan jäsenet osallistumaan vastavuoroisesti kirkkojen toimintaan. Porvoon yhteisen julkilausuman myötä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on muuttanut kirkkojärjestystään siten, että sopimuksen allekirjoittaneiden anglikaanisten kirkkojen jäsenillä on kirkon jäsentä vastaavat oikeudet osallistua kirkon pyhiin toimituksiin.lähde?

Luterilaisten, baptistien ja helluntailaisten välillä on ollut historallisesti oppieroja liittyen kastekäsitykseen ja Pyhän Hengen toimintaan. Oppituomioiden ei ole kuitenkaan 1990-luvulla enää katsottu soveltuvan sellaisenaan kirkkokuntien välisiin suhteisiin. Suomen evankelis-luterilainen kirkko on käynyt neuvotteluja helluntaiherätyksen kanssa 1980-luvulta lähtien, mikä on tuottanut muun muassa päätösasiakirjan kasteopista. Kirkolla on jatkuva keskusteluyhteys helluntailiikkeen sekä vapaiden suuntien kanssa.[41]

1970-luvulla kirkko aloitti oppineuvottelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa. Ortodoksien kanssa kirkko ei ole saavuttanut yhtä selkeitä tuloksia, mutta neuvottelut ovat jatkuneet Suomen ortodoksisen kirkon kanssa.[40]

Kirkon viratMuokkaa

Kirkollisesta virasta puhuttaessa erotetaan kaksi termiä: papinvirka ja pappisvirka. Pappisvirka tarkoittaa kirkollista virkaa (velvollisuuksien ja oikeuksien kokonaisuutta), joka annetaan pappisvihkimyksessä. Vastaavia kirkollisia virkoja ovat piispan- ja diakoninvirka. Papinvirka on puolestaan työoikeustekninen termi, jolla viitataan virkaan, josta maksetaan palkkaa (vrt. valtion virka).lähde?

PiispaMuokkaa

Piispanvirkoja on kussakin hiippakunnassa yksi, paitsi Turun arkkihiippakunnassa, jossa on piispan lisäksi arkkipiispa. Arkkipiispa ei ole piispojen johtaja, vaan piispa, jolla on tavallista pienempi jurisdiktioalue (pieni osa Turun hiippakuntaa), jotta hän voi keskittyä kokonaiskirkkoa koskevien tehtävien hoitoon.[42]

PappiMuokkaa

Kirkon papinvirkoja ovat kirkkoherra, kappalainen ja seurakuntapastori. Tuomiorovasti on tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra ja lääninrovasti rovastikunnan johtava kirkkoherra. Virkavuosiltaan tai muulla tavoin ansioitunut pappi voi saada rovastin arvonimen. Papinviran saadakseen henkilöllä täytyy olla pappisvirka eli hänet tulee vihkiä papiksi. Kerran vihitty on aina pappi, ellei hän itse luovu pappeudestaan tai tule erotetuksi pappisvirasta. Pastori (lat. paimen) on seurakuntapastorin kunnioittava nimitys. Ketä tahansa pappia voidaan kutsua kunnioittavalla nimityksellä isä. Nimitystä ei kuitenkaan tavallisesti käytetä luterilaisessa kirkossa; sen sijaan se on tavallinen roomalaiskatolisessa ja ortodoksisessa kirkossa.lähde?

Hengellinen työMuokkaa

Kirkon hengellisen työn virkoja ovat lisäksi lehtori, diakoni, nuorisotyönohjaaja, lapsityönohjaaja ja kanttori. Muita kirkon työntekijöitä ovat suntio eli seurakuntamestari ja lastenohjaaja . Seurakuntien hallinnossa ja kirkon keskushallinnossa toimii henkilöstöä erilaisten hallinnollisten virkanimikkeiden mukaisissa viroissa. Jo kadonnut seurakunnallinen virka oli lukkari.lähde?

HallintoMuokkaa

Pääartikkeli: Kirkkolainsäädäntö

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinnosta säädetään kirkkolaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä.

EpiskopaalisuusMuokkaa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on episkopaalinen eli piispallinen kirkko, samoin kuin katolinen, ortodoksinen ja anglikaaninen kirkko. Piispallinen järjestysmuoto ei ole ollut luterilaisuudessa itsestään selvää. Saksan luterilaisissa maakirkoissa piispuus poistui reformaatiossa, koska piispat yleensä jäivät katolisen kirkon palvelukseen. Ruotsissa piispuus säilyi, koska reformaatio toteutettiin kuningasjohtoisesti. Näin katolisen kirkon piispoista tuli reformaatiossa luterilaisia piispoja ja katolisista papeista luterilaisia pappeja. Seurakuntaelämä jatkui vailla suurta murrosta katolisuudesta luterilaisuuteen. Piispallisuuden vastakohta on niin sanottu kongregationalistinen hallinto, joka korostaa seurakuntien suurta itsemääräämisoikeutta vailla ylätason hallintoa. Seurakuntien itsehallinnollisuutta edustavat monet niin sanotut vapaakirkot. Luterilaisen kirkon toinen hallinnon perusperiaate on niin kutsuttu synodaalinen hallinto, jolla tarkoitetaan edustuksellisia luottamuselimiä. Luterilaisen kirkon hallinto eroaa esimerkiksi Suomen valtion ja kunnan hallintojärjestelmästä siten, että edustuksellinen ja piispajohtoinen hallintorakenne on kirkossa rinnakkain hoitaen omia tehtäviään.lähde?

Piispallinen hallinto vaikuttaa kirkossa siten, että erityisesti pappisvirka on johdettu piispallisesti. Piispan apuna toimii hiippakunnallinen toimielin nimeltään tuomiokapituli (latinan kielen domus capituli = lukukappaleen talo; talo, jossa luetaan Raamattua) Piispan perinteinen toimivalta on kolmitahoinen: niin sanottu evankeliumin opettamisen valta (potestas evangelii), vihkimysvalta (potestas ordinis) ja tuomiovalta (potestas jurisdictionis). Piispa on kirkon mukaan evankeliumin ylin opettaja, hän suorittaa kirkolliset vihkimistoimitukset, tärkeimpänä pappisvihkimys, ja käyttää seurakuntiin ja pappeihin nähden tuomio- ja kurinpitovaltaa. Tämä perinteinen toimivalta toteutuu kirkossa nykyään siten, että piispa ja tuomiokapituli päättävät papeiksi vihittävät henkilöt. Piispa yksin voi estää yksittäisen henkilön pappisvihkimyksen, sillä hän suorittaa vihkimyksen. Piispa on seurakuntien ja pappien ylin valvoja. Myös tuomiokapitulin tehtäviin kuuluu seurakuntien ja niiden toiminnan tukeminen ja valvonta. Tuomiokapituli käyttää pappeihin nähden kurinpitovaltaa ja hoitaa papiston henkilöstöhallinnon. Muilta osin piispan tuomiovalta ei ole enää käytössä Suomen luterilaisessa kirkossa.lähde?

Piispallisen järjestysmuodon johdosta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallinnolliset perusyksiköt ovat seurakunta ja hiippakunta.

HiiippakunnatMuokkaa

 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hiippakunnat
Hiippakunta Istuin Tuomiokirkko Perustettu Nykyinen piispa
Turun arkkihiippakunta Turku Turun tuomiokirkko 1276 Tapio Luoma (Turun ja Suomen arkkipiispa)
Mari Leppänen (Piispa)
Tampereen hiippakunta Tampere Tampereen tuomiokirkko 1554 Matti Repo
Oulun hiippakunta Oulu Oulun tuomiokirkko 1851 Jukka Keskitalo
Mikkelin hiippakunta Mikkeli Mikkelin tuomiokirkko 1897 Seppo Häkkinen
Porvoon hiippakunta Porvoo Porvoon tuomiokirkko 1923 Bo-Göran Åstrand
Kuopion hiippakunta Kuopio Kuopion tuomiokirkko 1939 Jari Jolkkonen
Lapuan hiippakunta Lapua Lapuan tuomiokirkko 1956 Matti Salomäki
Helsingin hiippakunta Helsinki Helsingin tuomiokirkko 1959 Teemu Laajasalo
Espoon hiippakunta Espoo Espoon tuomiokirkko 2004 Kaisamari Hintikka

Hiippakunnan toimielimiä ovat tuomiokapituli ja hiippakuntavaltuusto.

TuomiokapituliMuokkaa

Tuomiokapituli on hiippakunnan yleisviranomainen. Tuomiokapituli on seitsenjäseninen toimielin, jonka jäseniä ovat piispa, tuomiorovasti, maallikkojäsen, kaksi pappisasessoria sekä hiippakunnallisina viranhaltijoina lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani. Piispa on tuomiokapitulin puheenjohtaja. Tuomiorovastina toimii kunkin hiippakunnan tuomiokirkkoseurakunnan kirkkoherra. Maallikkojäsenen valitsee hiippakuntavaltuusto neljän vuoden toimikaudeksi.lähde?

Pappisasessorit valitaan vaaleilla korkeintaan kahdeksi kolmen vuoden toimikaudeksi. Pappisasessorin tulee olla erityisen kelpoistavan tutkinnon (ylempi pastoraalitutkinto) suorittanut hiippakunnan kirkkoherra tai kappalainen. Äänivaltaisia pappisasessorin vaalissa ovat hiippakunnan papit ja lehtorit. Tuomiokapituliksi kutsutaan yleisesti myös hiippakunnan virastoa, jossa toimii toistakymmentä päätoimista viranhaltijaa. Tuomiokapitulin johtavia viranhaltijoita ovat lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani, joista edellinen johtaa hallintoa ja jälkimmäinen seurakuntien työtä tukevaa toiminnallista työtä.lähde?

HiippakuntavaltuustoMuokkaa

Hiippakunnan talouden ja toiminnan yleisten linjojen ylintä päätösvaltaa käyttää hiippakuntavaltuusto. Hiippakuntavaltuuston jäseniä ovat neljätoista maallikkoa ja seitsemän pappia. Maallikkojäsenten vaalissa äänivaltaisia on seurakuntaneuvostojen, kirkkovaltuustojen ja yhteisten kirkkovaltuustojen jäsenet. Pappisjäsenten vaalissa äänivaltaisia ovat hiippakunnan papit. Hiippakuntavaltuusto perustaa ja lakkauttaa hiippakunnan virat, hyväksyy talousarvion, toimintakertomuksen, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen. Lisäksi hiippakuntavaltuusto voi tehdä esityksiä kirkolliskokoukselle. Hiippakunnan hallinnossa on siten vahvasti läsnä kirkon edustuksellinen ja piispallinen hallintoperiaate.lähde?

RovastikunnatMuokkaa

Hiippakunnan seurakunnat on jaettu rovastikuntiin. Rovastikunnassa piispan ja tuomiokapitulin apuna toimii lääninrovasti. Lääninrovasti valitaan rovastikuntaan kuuluvien seurakuntien kirkkoherroista kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Lääninrovastin tehtävänä tukea ja valvoa seurakuntien työtä, johtaa seurakuntien yhteistyötä sekä kutsua papit ja lehtorit tarpeen mukaan keskustelemaan seurakuntien työhön liittyvistä asioista. Lääninrovasti hoitaa lisäksi kirkollisia vaaleja sekä piispan ja tuomiokapitulin hänelle antamat asiat.lähde?

SeurakunnatMuokkaa

Seurakuntaelämä on järjestetty seurakunnissa, jota johtaa pappina kirkkoherra. Kaikki seurakunnat kuuluvat johonkin hiippakuntaan. Seurakunnat ovat luterilaisessa kirkossa niin kutsuttuja parokiaaliseurakuntia, eli seurakunnan raja määritellään maantieteellisesti. Tietyllä alueella asuvat kirkon jäsenet kuuluvat alueensa seurakuntaan, eikä jäsen voi valita seurakuntaansa paitsi siinä tapauksessa, että samalla alueella on kaksi erikielistä seurakuntaa. Seurakuntien rajat eivät ole sidottuja maallisiin rajoihin, esimerkiksi kuntaan. Kirkkolaissa kuitenkin säädetään, että seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella. Tämä johtuu verotusteknisistä syistä. Mikäli saman kunnan alueella on monta seurakuntaa, niiden on muodostettava seurakuntayhtymä. Seurakunnan alueella voi olla myös kirkkolain ja -järjestyksen mukaisia kappeliseurakuntia tai seurakuntapiirejä. Lisäksi seurakunnilla on muita alueellisia piirejä ja työmuotoja.lähde?

KirkkovaltuustoMuokkaa

Seurakunnan päätösvaltaa käyttää neljäksi vuodeksi kerrallaan vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Seurakunnan työtä johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto, joka valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Kirkkoherra on virkansa puolesta kirkkoneuvoston jäsen ja puheenjohtaja. Kirkkoherra edustaa siten piispallista hallintorakennetta edustuksellisen hallintojärjestelmän sisällä.lähde?

SeurakuntayhtymäMuokkaa

Seurakuntayhtymässä olevat seurakunnat ovat yhteistaloudessa. Seurakuntayhtymän päätösvaltaa käyttää vaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu yhteinen kirkkovaltuusto. Seurakuntayhtymän toimintaa johtaa yhteisen kirkkovaltuuston valitsema yhteinen kirkkoneuvosto. Seurakuntayhtymään kuuluvassa seurakunnassa on puolestaan vain yksi toimielin, nimeltään seurakuntaneuvosto. Kirkkoherra on virkansa puolesta seurakuntaneuvoston jäsen ja puheenjohtaja. Tuomiokapituli nimittää jonkun seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan kirkkoherroista yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi. Piispallinen hallintorakenne kulkee tällä tavoin myös seurakuntayhtymässä. Myös seurakuntayhtymä kuuluu hiippakuntaan. Koska suomen luterilaisessa kirkossa on ruotsinkielisiä seurakuntia varten oma hiippakunta, Porvoon hiippakunta, kuuluvat ruotsinkieliset ja enemmistöltään ruotsinkieliset kaksikieliset seurakunnat Porvoon hiippakuntaan. Mikäli seurakuntayhtymässä on seurakuntia kahdesta eri hiippakunnasta, kuuluu seurakuntayhtymä siihen hiippakuntaan, johon seurakuntien jäsenten enemmistö kuuluu. Seurakunnat voivat perustaa seurakuntayhtymän myös vapaaehtoisesti. Muodostamisella ei tällöin ole muodollisia rajoituksia. Niiden ei esimerkiksi tarvitse kuulua samaan hiippakuntaan eikä niillä tarvitse olla maantieteellistä yhteistä rajaa.lähde?

KeskushallintoMuokkaa

Kirkon hallinto on järjestetty siten, että seurakunnat ovat hyvin itsenäisiä. Erityisesti talousvalta on keskittynyt seurakunnille, koska kirkossa vain seurakunta kantaa jäsenmaksua eli kirkollisveroa. Kirkon keskusrahasto kantaa seurakunnilta keskusrahastomaksua sekä eläkemaksuja, jolla kirkon keskusrahaston toiminta rahoitetaan. Lisäksi eduskunta tilittää osan yhteisöveron tuotosta (1,75 %) kirkon keskusrahastolle perustellen sitä sillä, että se on korvaus kirkon yhteiskunnallisista palveluista. Yhteiskunnallisiksi palveluiksi on katsottu yleisten hautausmaiden rakentaminen ja ylläpito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kirkkorakennuksista huolehtiminen ja diakonia.lähde?

KirkolliskokousMuokkaa

Kirkon kolmannen perusyksikön muodostaa kirkolliskokous. Kirkolliskokouksessa kirkon edustajien rungon muodostavat 64 maallikkoa, 32 pappia sekä piispat. Edustajuus on siten järjestetty synodaalis-episkopaalisesti. Lisäksi kirkolliskokousedustajia ovat saamelaiskäräjien valitsema edustaja, kenttäpiispa ja valtioneuvoston nimeämä edustaja. Kirkolliskokous säätää kirkkolain sekä hyväksyy kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen. Esitys kirkkolaiksi ja kirkkojärjestykseksi on hyväksyttävä 3/4 enemmistöllä tullakseen voimaan. Lain voimaantulo vaatii lisäksi eduskunnan hyväksymisen. Kirkolliskokous hyväksyy myös kirkolliset kirjat, kuten katekismuksen, virsikirjat sekä messun ja pyhien toimitusten käsikirjat. Kirkolliskokous valitsee kirkkohallituksen sekä kirkkohallituksen johtavat viranhaltijat, kirkkoneuvokset.lähde?

KirkkohallitusMuokkaa

Kirkkohallitus valmistelee asioita kirkolliskokoukselle sekä johtaa kirkon yhteistä taloutta. Kirkon keskushallinnon talous on järjestetty kirkon keskusrahaston kautta, jonka hallituksena toimii kirkkohallitus. Suurimman osan kirkon keskusrahaston talousarviota vie kirkon eläkerahasto.

TalousMuokkaa

Kirkollisvero ja valtionrahoitusMuokkaa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkko on 2010-luvulla kerännyt seurakuntien jäseniltä vuosittain noin 900 miljoonan euron kirkollisverotulot.[43] Keskimääräinen kirkollisveroprosentti on tuolla ajanjaksolla ollut noin 1,4 %.[44] Kirkollisvero kerätään valtion- ja kunnallisveron yhteydessä. Kirkko korvaa Verohallinnolle valtiolle verojen keräämisestä aiheutuvat kulut.[45]

Kirkon saama osuus yhteisöverotuotosta poistettiin vuoden 2016 alussa, jolloin tuli voimaan laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin (430/2015). Valtionrahoituksen suuruus on laissa mainittu 114 miljoonaa euroa, joka kasvaa kuluttajahintaindeksin kuluttajahintaindeksin mukaan.

MenotMuokkaa

Seurakuntien toimintakulut olivat noin miljardi euroa vuonna 2013.[46] Kaksi kolmasosaa toimintakuluista oli henkilöstökuluja.[46] Diakonia-avustusten osuus toimintakuluista oli noin 0,8 %, lähetystyökulujen osuus noin 1,8 %.[46]

Yhteiskunnalliset tehtävätMuokkaa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko huolehtii useista yhteiskunnallisista tehtävistä osana toimintaansa. Laissa määritettyjä tehtäviä ovat hautaustoimi, väestörekisterin ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Lakisääteisiä tehtäviä varten Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ohjaa kirkolle valtionrahoitusta. Lisäksi kirkon sosiaaliset palvelut, kuten diakonia sekä lapsi- ja nuorisotyö täydentävät muun yhteiskunnan palveluita.[47] Evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta valtion ja kirkon suhde perustuu Lutherin niin sanottuun kahden regimentin oppiin, jonka mukaan maallinen ja hengellinen hallintavalta on pidettävä erossa toisistaan.lähde?

Evankelisluterilaisella kirkolla on Suomen ortodoksisen kirkon ohella vielä nykyisinkin erityisasema, johon kuuluu oma laki (kirkkolaki), julkisoikeudellinen asema ja oikeus kerätä kirkollisveroa kirkkoon kuuluvilta jäseniltään. Kirkko tosin maksaa kyseisestä palvelusta valtiolle; esimerkiksi vuonna 2008 maksu oli 19 miljoonaa euroa. Valtio myös maksaa kirkolle rahoitusta valtiollisten toimien, kuten hautausmaiden ja kulttuurisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta.[48]

Kirkon yhteiskunnalliset kannanotot ja ulostulotMuokkaa

Evankelis-luterilainen kirkko on Suomen itsenäisyyden aikana aktiivisesti ottanut kantaa yhteiskunnallis-eettiseen keskusteluun ja lainsäädäntöön.

Perhe ja seksuaalisuusMuokkaa

Kirkko vastusti elokuussa 1985 voimaan astunutta uutta sukunimilakia, joka mahdollisti naisen säilyttää sukunimensä solmiessaan avioliiton.[49] Kirkon edustajan mukaan kristillisen katsomuksen ja avioliittoetiikan kannalta olisi ongelmallista, jos aviottomat lapset ja avioliitossa syntyneet lapset eivät millään tavoin erottuisi toisistaan.[49]

Kirkko toimitti elokuussa 2005 oikeusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle kannanoton hedelmöityshoitolain valmisteluun.[50] Kirkko kannatti hedelmöityshoitojen rajaamista vain avioliitossa eläville heteropareille, eikä sallisi sitä yksin eläville naisille tai naispareille.[51] Eduskunnan hyväksymä laki ei kuitenkaan aseta parisuhdevaatimusta hedelmöityshoitojen edellytyksenä.

Kirkkohallitus antoi oikeusministeriölle vuonna 2009 lausunnon avopuolisoiden yhteistalouden eli avoliiton purkamista koskevan lain valmistelutyöhön. Kirkon mukaan yhteiskunnan tulisi tukea toimillaan ensisijaisesti avioliittoja, eikä avoliittoa tulisi pitää avioliittoon verrattavana yhteiselämän muotona eikä yhteiskunnan tulisi tukea sitä.[52]

Oikeusministeriö aloitti vuonna 2011 selvitystyön sijaissynnytyksen rajoitetuksi laillistamiseksi. Kirkko toimitti oikeusministeriölle pyynnöstä lausunnon, jossa se vastusti sijaissynnytyksen laillistamista eettisistä syistä.[53]

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistötMuokkaa

Kirkko vastusti homoseksuaalisuuden poistamista rikoslaista 1971 ja sairausluokituksesta 1981.[54] Se kannatti vuonna 1971 uuteen seksuaalirikoslainsäädäntöön lisättyä ns. kehotuspykälää (kehottaminen samaa sukupuolta olevien haureuteen).[55] Kirkon kanta ilmaistiin kirkon perheasiaintoimikunnan lausunnossa 13.11.1967, jonka kirkko toimitti oikeusministeriön seksuaalirikoskomitealle.[55]

Kirkko vastusti vuonna 2001 eduskunnan hyväksymää uutta parisuhdelakia, joka mahdollisti samaa sukupuolta olevien parien suhteiden rekisteröinnin.[56] Kirkko antoi vuonna 1999 oikeusministeriölle lausunnon, jossa se vastusti samaa sukupuolta olevien parisuhteiden virallistamista oikeusministeriön mietinnön ehdottamassa muodossa.[56] Eduskunnan hyväksyttyä lain piispat antoivat syksyllä 2001 lausunnon, jonka mukaan sekä yhteiskunnassa että kirkossa on tuettava miehen ja naisen välistä avioliittoa.[56]

Vuonna 2008 Kirkkohallitus antoi lausunnon oikeusministeriölle lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeista.[57] Lakia uudistettiin parisuhdelain muutoksen vuoksi. Lausunnossa kirkko totesi hyväksyvänsä parisuhteensa rekisteröineiden naisparien sisäisen adoption, koska tämä parantaisi lapsen oikeudellista asemaa.[57] Toisaalta lausunnossaan kirkko painotti, että lapsella tulee olla oikeus äitiin ja isään eikä vanhemmuuden käsitteen laajentaminen biologista vanhemmuutta laajemmalle saisi kaventaa tätä oikeutta.[57] Lisäksi kirkko kyseenalaisti lain uudistamisen tarpeellisuuden, koska sen mukaan asia koskisi vain hyvin pientä määrää rekisteröityjä parisuhteita.[57]

Kirkko vastusti vuonna 2014 eduskunnassa hyväksyttyä uutta avioliittolakia, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot.[58] Kirkon edustaja, kirkkohallituksen silloinen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo toi eduskunnan lakiovaliokuntaan tiedoksi kirkon kannan, jonka mukaan kirkko kannatti avioliittolain säilyttämistä entisellään.[58]

Emeritus Arkkipiispa Kari Mäkinen pyysi 2014 anteeksi sitä miten kirkko on kohdellut seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Helsingin emeritus piispa Irja Askola oli sukupuolineutraalin avioliittolain puolustaja.[59] Keväällä 2017 hän oli jakamassa Vuoden homo -palkintoa 16-vuotiaalle Tuure Boeliukselle.[60]

Vuonna 2019 Suomen evankelis-luterilainen kirkko oli ensimmäistä kertaa yksi Helsinki Pride -ihmisoikeustapahtuman pääyhteistyökumppaneista, joka herätti Yle uutisten mukaan voimakkaita tunteita ja kohua. Osallistuminen jakoi kirkon sisällä mielipiteitä.[61][62] Päätöksen osallistumisesta teki kirkkohallituksen johtoryhmä.[63]

Muut kannanotot ja ulostulotMuokkaa

Kirkko vastustaa elämänkatsomustiedon opetuksen valinnanvapautta kirkkoon kuuluville koululaisille.[64]

Kirkko vastusti vuonna 2015 eduskunnan hyväksymää kauppojen aukioloaikojen vapautusta, jonka myötä kaupat saivat itse päättää aukioloajoistaan.[65] Kirkkohallitus toimitti eduskunnalle lausunnon, jossa se totesi että kirkollisten juhlapyhien merkitys on kirkon sanoman kannalta suuri.[66]

Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen totesi vuonna 2012 kirkon vastustavan eutanasian laillistamista.[67] Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo suhtautui eutanasian laillistamiseen tähtäävään kansalaisaloitteeseen kriittisesti puheenvuorossaan marraskuussa 2016.[68]

Vuonna 2017 Kirkkohallitus toimitti sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon alkoholilain uudistuksen valmistelutyöhön liittyen. Kirkko kannatti kaupoissa myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden laskemista 3,5 prosenttiin ja vastusti alkoholijuomien enimmäisvahvuuden korottamista nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Kirkko myös vastusti ministeriön ehdotusta poistaa ehtoollisviinin verovapaus.[69]

Vuonna 2017 kirkko on profiloitunut kielteisten turvapaikkapäätösten voimakkaana vastustajana.

Maaliskuussa 2017 viidessätoista Helsingin seurakunnassa luettiin jumalanpalveluksissa kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Mukaan kampanjaan lähti seurakuntia muualtakin Suomesta.[70][71] Kiirastorstaina 2017 Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala ja Porvoon hiippakunta piispa Björn Vikström julkaisivat Turun Sanomissa vetoomuksen, että kaikkien perusteettomien turvapaikanhakijoiden on saatava väliaikainen oleskelulupa Suomessa.[72]

Huhtikuun alussa 2017 Oulunkylän seurakuntapastori Marjaana Toiviainen oli kokoamassa mielenosoituksia Metsälän vastaanottokeskukselle ja Pasilan poliisitalolle, kun viranomaiset palauttivat Afganistaniin kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita.[73] Poliisin mukaan häirintä oli viranomaisten toiminnan aktiivista estämistä ja tapauksessa jouduttiin käyttämään voimaa. Tapauksesta tehtiin rikosilmoitus.[74]. Oulunkylän seurakuntaneuvosto tuomitsi saamansa painostuksen vihapuheena ja sulki julkiset kommentointimahdollisuudet sosiaalisessa mediassa.[75] Helmikuussa 2018 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli käsitteli pastori Toiviaisesta tehtyjä 40 kantelua. Tuomiokapitulin mukaan pastori Toiviainen on tehnyt merkityksellistä työtä maahanmuuttajien auttamiseksi, mutta hänen käyttäytymistään ja toimintaansa on pidettävä joiltain osin moitittavina. Seurauksena tuomiokapituli on kehottanut Toiviaista ottamaan huomioon tuomiokapitulin ohjeistuksen toiminnassaan.[76]

Kirkon jäsenetMuokkaa

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului vuoden 2021 lopulla lähes 3,7 miljoonaa jäsentä eli 66,5 prosenttia suomalaisista.[2] Kaikista vuonna 2019 syntyneistä lapsista kirkon jäseneksi kastettiin 62,2 prosenttia.[77] Nuorison parissa yleinen kristillinen riitti on rippikoulun käyminen; vuonna 2019 sen kävi 77,4 % 14–15-vuotiaiden ikäluokasta.[77]

Lähes koko Suomen väestö kuului aiemmin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkon jäsenten osuus on kuitenkin vuosikymmenten saatossa laskenut. Jatkuvasti laskeva jäsenluku on ollut kirkon ongelmana varsinkin viime vuosina, sillä kirkosta eronneiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Ennätykseen yllettiin vuonna 2010, jolloin Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta erosi 1,6 % sen jäsenistä. Eroamista tapahtuu muun muassa näkemyksellisistä, taloudellisista sekä henkilökohtaisista syistä. Eniten kirkoista eroavat nuoret aikuiset.lähde?

Suomalaista uskonnollisuutta tutkittaessa on huomattu, että moni kirkon jäsen ei usko ja elä niin kuin kirkko opettaa.[78]

Vuonna 2003 tehdyn tutkimuksen mukaan tärkeimpiä kirkkoon kuulumisen syitä olivat kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen ja hautaan siunaaminen) sekä se, että kirkko ylläpitää hautausmaita. Muita tärkeitä syitä olivat mahdollisuus toimia kummina ja se, että kirkko ylläpitää kirkollisten juhlapyhien kristillistä perinnettä ja opettaa ”oikeita elämänarvoja” lapsille ja nuorille. Myös kirkon työtä vanhusten ja vammaisten auttamiseksi pidettiin perusteena.[79]

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on maailman seitsemänneksi suurin luterilainen kirkko.[80]

Tilastotietoja Suomen ev.lut. kirkon jäsenistä 1860–2000[81][82][83][84]
Vuosi Luterilaisia väestöstä[85] Syntyneistä kastettu Vihkimisistä kirkollisia[86]
1860 97,7 %
1870 98,0 %
1880 98,0 %
1890 98,1 %
1900 98,1 %
1910 98,2 %
1920 98,1 %
1930 96,4 %
1940 95,9 %
1950 95,0 %
1960 92,4 % 95 %[87] 92 %[87]
1970 92,4 % n. 95 %[87] n. 90 %[87]
1980 90,3 % 91,8 % 86,5 %
1990 87,8 % 90,5 % 82,0 %
2000 85,1 % 88,7 % 79,9 %
Tilastotietoja Suomen ev.lut. kirkon jäsenistä 2000-luvulla[88]
Vuosi Eronneet Liittyneet Liittyneet − eronneet Luterilaisia väestöstä Syntyneistä kastettu Avioon vihkimisistä kirkollisia[89] Avioliiton siunaamisten osuus kaikista ei-kirkollisista vihkimisistä[90]
2000 13 608 11 220 −2 388 85,0 % 88,7 % 77,9 %[90] 16 %
2001 14 083 10 608 −3 475 84,8 % 88,2 % 13 %
2002 16 077 10 377 −5 700 84,6 % 87,1 % 67,9 %[90] 11 %
2003 26 857 10 023 −16 834 84,1 % 87,0 % 68,0 %[91] 10,2 %
2004 27 009 9 365 −17 644 83,6 % 86,0 % 64,0 %[91] 8,6 %
2005 33 043 9 559 −23 484 83,1 % 85,6 % 63,3 %[84]
2006 34 952 10 116 −24 836 82,4 % 84,2 % 61,0 %[92] 7 %
2007 37 879 10 474 −27 405 81,7 % 84,0 % 60,0 %[92] ? (800 kpl)[92]
2008 52 203 10 763 −41 440 80,6 % 82,4 % 56,9 %[93] 8,9 %[94]
2009 43 650 12 195 −31 455 79,7 % 80,2 % 56,1 %[95]
2010 83 097 13 284 −69 813 78,2 % 79,3 % 55,5 %[95]
2011 46 177 13 623 −32 554 77,2 % 77,9 % 53,2 %[96] ? (841 kpl)
2012 41 079 14 108 −26 971 76,4 % 75,3 % 51,1 %[96] ? (801 kpl)
2013 58 965 14 653 −44 312 75,2 % 75,2 % 49,1 %[88] ? (841 kpl)[88]
2014[97] 78 300 15 701 −62 599 73,7 % 72,2 % 47,7 % ? (831 kpl)
2015[98] 45 241 17 604 −27 637 72,9 % 69,8 % 46,9 %
2016[99] 50 119 16 979 −33 140 71,8 % 69,3 % 45,7 %[100][101]
2017[102] 52 292 16 491 −35 801 70,8 % 67,1 %[103] 41,2 %[103]
2018 58 338 16 680 −41 658 69,7 % 64,9 %[104] 41,2 %[105][106]
2019[107] 56 007 16 246 −39 761 68,6 %[77] 62,2 %[77] 38,5 %[107][106]
2020[108] 48 125 18 124 −30 001 67,6 %[109]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Laukkonen, Ilmari: Vaasa aikansa kuvastimena II. 1903–1978. Vaasa: Vaasa Oy:n kirjapaino, 1981. ISBN 951-660-065-4.
 • Likander Taimi, Elomaa Virpi & Nurmi Jari: Suurkirkon seurakunta ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta 1956-1998. Helsinki: Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, 2001. ISBN 952-91-4124-6.

ViitteetMuokkaa

 1. Seurakuntaliitokset 2016. Suomen ev.lut. kirkko. Viitattu 17.2.2016.
 2. a b Alueelliset erot näkyvät kirkon jäsenyydessä 4.2.2022 evl.fi
 3. Jäsenkirkot Luterilainen maailmanliitto. Viitattu 13.1.2022. (englanniksi)
 4. The Lutheran World Federation – 2013 Membership Figures Lutheran World
 5. Hiippakunnat Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 13.1.2022.
 6. Valtionkirkko ja kansankirkko Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 13.1.2022.
 7. Piispat Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 14.1.2022.
 8. a b Suomen evankelis-luterilainen kirkko Uskonnot Suomessa. 19.1.2007. Viitattu 14.1.2022.
 9. Kirkkojärjestys 8.11.1991/1055 v. 1993 § 1 Finlex. Viitattu 14.1.2022.
 10. Tietoa evankeliumikirjasta Kirkkovuosikalenteri. Viitattu 14.1.2022.
 11. Sanasto: Apostolinen suksessio Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 14.1.2022.
 12. Kirkolliskokouksen arkistoluettelo 1974–2016 Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 14.1.2022.
 13. Kirkollisvero Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 14.1.2022.
 14. Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi – Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin
 15. Valtionkirkko Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät. Viitattu 26.8.2016.
 16. Evankelisluterilainen vai evankelis-luterilainen? KOTUS – Suomen kielen lautakunnan suositus 13.5.2016. Viitattu 26.8.2016.
 17. Lausunto Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osastolle ja suomen kielen lautakunnalle Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 18. Kirkon oppi ja kirjat Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 19. Kaisa Halonen: Liikkeessä Kirkko ja kaupunki. 1.6.2011. Viitattu 5.5.2022.
 20. Raamattu Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 21. Raamatuntulkinta Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 22. a b Leppänen, Risto: Pappi ja Raamattu, s. 10-11. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien suhde Raamattuun. Helsingin yliopisto. ISBN 978-952-10-6165-3. Teoksen verkkoversio.
 23. Uskontunnustukset Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 4.5.2022.
 24. a b c Kolme vanhan kirkon tunnustusta Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 25. Kaksi sakramenttia: kaste ja ehtoollinen Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 26. Kasuaalitoimitukset Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 5.5.2022.
 27. a b Tunnustuskirjojen kokonaisuus ja asema Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 28. Luterilainen kirkko Ruotsin vallan aikana (1500-1700) Etälukio. Opetushallitus. Viitattu 24.6.2009.
 29. a b c Jaakko Olavi Antila: Kirkon organisaation muotoutuminen Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 28.10.2015. (suomeksi)
 30. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 9-10
 31. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 11
 32. Historia Kirkon ulkomaanapu. Viitattu 5.2.2022.
 33. a b c d Eino Murtorinne: Kirkon ulkomaanavun kehityslinjoja Kirkon ulkomaanapu. 12.6.1997. Viitattu 5.2.2022.
 34. Laukkonen 1978, s. 195
 35. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 37, 49
 36. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 65
 37. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 83
 38. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 105
 39. Likander, Elomaa & Nurmi 2001, s. 121
 40. a b c Pekka Kärkkäinen: Luterilaiset ja muut tunnustuskunnat Teologia.fi. 15.9.2017. Viitattu 4.5.2022.
 41. a b Tunnustus ja ekumenia Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Viitattu 4.5.2022.
 42. Arkkipiispa – Aamenesta öylättiin – kirkon ja uskon sanasto www.evl2.fi. Viitattu 16.7.2016.
 43. Koskinen, Sebastian: Seurakuntien yhteisövero-osuus poistui – jatkossa rahoitus suoraan valtiolta hs.fi. 6.7.2016. Viitattu 27.8.2016.
 44. Keskeiset tuloveroperusteet Veronmaksajain Keskusliitto ry
 45. Verot ja muut tulot evl.fi. Viitattu 27.8.2016.
 46. a b c Menot evl.fi. Viitattu 27.8.2016.
 47. Kirkon muut yhteiskunnalliset tehtävät Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 5.5.2022.
 48. Verot ja muut tulot evl.fi
 49. a b Yle – Uuden sukunimilain pelättiin uhkaavan perheiden yhtenäisyyttä
 50. Evl.fi sanasto – Hedelmöityshoidot
 51. Vantaan Lauri / 23.8.2005 – Kirkkohallitus rajaisi hedelmöityshoidot heteropareille
 52. Oikeusministeriön LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:6 – Yhteistalouden purkaminen avoliiton päättyessä: Lausuntotiivistelmä
 53. Valomerkki – Kysyn vaan: Miksi kirkko vastustaa sijaissynnytyksiä?
 54. Arkkipiispa.fi – Avioliittokeskustelu koskee luterilaista identiteettiä
 55. a b HAKALA, ANU – Rikollisen raskas leima. Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi ja siitä käyty keskustelu 1960–1970-lukujen taitteessa.
 56. a b c PARISUHDELAIN SEURAUKSET KIRKOSSA. Piispainkokouksen selvitys Kirkolliskokoukselle
 57. a b c d Oikeusministeriö - Lapseksiottamisesta annetun lain uudistamistarpeet: Lausuntotiivistelmä arviomuistiosta
 58. a b Seurakuntalainen – Lakivaliokunta kuuli kirkkohallituksen kansliapäällikköä
 59. http://yle.fi/uutiset/3-9367483
 60. http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/piispa-irja-askola-vuoden-homo-kohusta-en-tiennyt-palkinnonsaajaa-ennakkoon/6302674
 61. Arkkipiispa Luoma vastaa Pride-kohuun: “Kirkon sanoma kuuluu kaikille” Yle Uutiset. 19.6.2019. Viitattu 3.7.2019.
 62. Kirkon tuki Pridelle jakaa uskonnollisessa yhteisössä mielipiteitä – Piispa osallistumispäätöksestä: "Ei toimivaltaa päättää yhtään mitään" Yle Uutiset. 28.6.2019. Viitattu 3.7.2019.
 63. Suomen evankelis-luterilainen kirkko Helsinki Priden tukijaksi evl.fi. Viitattu 3.7.2019.
 64. Yle – Opetusministeri sallisi kaikille elämänkatsomustiedon tunnit
 65. Verkkouutiset – Kaupan aukiolojen vapauttaminen harmittaa kirkkoa – MT: "hyvä vaalia pyhäpäivää"
 66. Hallituksen esitys HE 88/2015 vp
 67. Suomen Kuvalehti – Seppo Häkkinen: Kirkko ei voi hyväksyä eutanasiaa: Sairaan surmaaminen olisi ihmisyyden haaksirikko
 68. Suomen Kuvalehti – Jukka Keskitalo: Valinnanvapaus ei koske kuolemaa
 69. Kirkkohallitus - Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi alkoholilain kokonaisuudistukseksi
 70. Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä luetaan Helsingin kirkoissa , 23.3.2017 8.00 / päivitetty 3.4.2017 14.06
 71. Seurakunnilta rohkea kannanotto: Kielteisiä turvapaikkapäätöksiä luetaan jumalanpalveluksissa, Aamulehti, 5.3.2017
 72. http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3471939/Valiaikainen+oleskelulupa+uudelleen+kayttoon
 73. Turvapaikan­hakijoiden palautuslento lähti, yli 200 ihmistä osoitti mieltä lento­asemalla – Sisäministeriön Nerg: ”Ketään ei lähetetä kuolemaan”, HS.fi
 74. Pakkopalautukset Afganistaniin eivät jättäneet kylmäksi – kirkon työntekijöitä protestien eturivissä,
 75. Seurakuntaneuvosto tuomitsee kirkon työntekijöihin kohdistuvat hyökkäykset
 76. Hiippakuntatiedote 3/2018 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli. 16.2.2018. (suomeksi)
 77. a b c d Kirkkoon kuuluvuus 2019 Kirkontilastot.fi
 78. Suomalaisten uskonnollisuus muuttuu kovaa vauhtia – "Tulee uusia luomuksia, kuten Jeesus-jooga" yle.fi. Viitattu 16.7.2016.
 79. Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000–2003. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 89, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2004. Luku III.
 80. Lutheran World Federation (Luterilaisen maailmanliiton tilasto) Lutheran World Federation. Viitattu 4.6.2009. (englanniksi)
 81. Suomen väkiluku joulukuun 31. päivänä 1920 (seurakuntakirjojen mukaan): 2 Suomen virallinen tilasto 6 : 56 ; 2. Tilastollinen päätoimisto, Helsinki 1923. s. 32. Luterilaiset 1860–1920.
 82. Tilastollinen päätoimisto: Suomen virallinen tilasto: Suomen väestö joulukuun 31 p:nä 1940 (seurakuntakirjojen ja siviilirekisterin mukaan) : 1 : Väkiluku ja kielisuhteet, ryhmitys sukupuolen, iän, siviilisäädyn, uskontokunnan ja syntymäpaikan mukaan ynnä poissaolevan väestön jaoitus olinpaikan mukaan, s. 41. Helsinki: Tilastollinen päätoimisto, 1945. SVT VI : 98 : 1. Teoksen verkkoversio (viitattu 6.2.2015). Luterilaiset 1940, 1950
 83. Liitetaulukko 2. Väestö uskontokunnan mukaan ja osuus väestöstä 1950–2013 Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestörakenne [verkkojulkaisu], 2013. Helsinki: Tilastokeskus. Viitattu 12.2.2015.
 84. a b Kirkon tilastollinen vuosikirja 2005, s. 22. Väestönmuutokset vuosina 1970–2005. Helsinki: Suomen evankelis-luterilainen kirkko: Kirkkohallitus, 2006. ISSN 1458-1388. Teoksen verkkoversio (PDF) (viitattu 6.2.2015). Kastetut, vihityt 1970–2000 & 2005
 85. Suomen virallisen tilaston mukaan
 86. Osuus avioliittoon vihkimisistä, joissa vähintään toinen puoliso kuului ev.lut. kirkkoon
 87. a b c d Häkkinen, Seppo: Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle, s. 177–178. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2010. ISBN 978-951-693-297-5. Kastettujen ja vihittyjen prosenttiosuudet 1960 annettu numeroin, vuoden 1970 osuudet kaaviosta
 88. a b c Kirkon tilastollinen vuosikirja 2013 (ISBN 978-951-789-480-7) 2014. Helsinki: Kirkkohallitus. Viitattu 6.2.2015. Eronneet, liittyneet, seurakuntien väkiluku % koko maan väkiluvusta, kastettujen osuus % syntyneistä 2000–2013
 89. Osuus kaikista avioliittoon vihkimisistä, sis. myös kirkkoon kuulumattomat parit
 90. a b c Eroakirkosta-viesti 8/2007, 26.2.2007. Viitattu 29.6.2009
 91. a b Kirkon tilastollinen vuosikirja 2004 2005. Helsinki: Kirkkohallitus. Viitattu 6.2.2015.
 92. a b c Kirkon tilastollinen vuosikirja 2007 2008. Helsinki: Kirkkohallitus. Viitattu 6.2.2015.
 93. Evl.fi Uutiset
 94. Evl.fi Tilastoja
 95. a b Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010. Kirkkohallitus, Helsinki 2011.
 96. a b Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012 evl.fi
 97. Seurakuntien väestönmuutokset 2014 ev.lut. kirkko
 98. Ev.lut. kirkon väestömuutokset 2015 22.4.2016 Kirkon tiedotuskeskus
 99. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/FFEDB75916EB394AC22576CC003D875E/$FILE/Vaestonmuutokset_koko%20kirkko_2016.xlsx
 100. Solmitut avioliitot ja avioerot hiippakunnittain vuonna 2016 Kirkkohallitus
 101. Solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman 20.4.2017 Tilastokeskus
 102. Seurakuntien jäsentilasto - vuosiyhteenveto 2017
 103. a b Kirkkoon kuuluvuus 2017 - Kastetut ja avioliitot 3.6.2017 Kirkontilastot.fi
 104. Kirkkoon kuuluvuus 2018 Kirkontilastot.fi
 105. Seurakuntien jäsentilasto - vuosiyhteenveto 2018 Kirkontilastot.fi
 106. a b Solmittujen avioliittojen määrä väheni edelleen 8.5.2020 Tilastokeskus
 107. a b Seurakuntien jäsentilasto - vuosiyhteenveto 2019 Kirkontilastot.fi
 108. Seurakuntien jäsentilasto - vuosiyhteenveto 2020 Kirkontilastot.fi
 109. Kirkon jäsenyydessä arvostetaan perinteitä ja kirkollisia toimituksia 27.1.2020 evl.fi

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Suomen evankelis-luterilainen kirkko.