Wikipedia:Neutraali näkökulma

n · k · m

Wikipedian artikkelit tulee kirjoittaa neutraalista näkökulmasta.

Alkuperäinen määritelmä

muokkaa

Tämä on Wikipedian perustajan Jimmy Walesin määritelmä neutraalille näkökulmalle:

»Yleistietosanakirja on kokoelma yhteen nivottua tietoa, joka esitetään neutraalista näkökulmasta. Niin paljon kuin suinkin mahdollista, tietosanakirjaa kirjoitettaessa tulisi välttää minkään muun kuin neutraalin näkökulman ottamista.

Neutraalissa näkökulmassa ajatukset ja tosiasiat esitetään sellaisessa muodossa, että sekä kannattajat että vastustajat pystyvät yhtymään niihin. Sataprosenttista yhteisymmärrystä ei tietenkään voida saavuttaa. Onhan maailmassa ideologioita, jotka eivät anna sijaa millekään muulle esitystavalle kuin painokkaalle oman näkemyksensä toteamiselle. Voimme vain pyrkiä kirjoittamaan tavalla, joka on sopuisa lähtökohtaisesti järkeville ihmisille, jotka saattavat erota käsitykseltään tiettyjen asiakohtien osalta.

Jokunen esimerkki selventänee tarkoitustani.

  1. Tietosanakirjan artikkeli ei saisi väittää, että liikeyritykset ovat rikollisia, vaikka kirjoittaja olisikin tätä mieltä. Sen tulisi sen sijaan ilmaista se tosiasia, että jotkut ihmiset ovat tätä mieltä ja syyt miksi he ovat tätä mieltä, sekä sitten myöskin esittää, mitä vastapuoli asiasta sanoo.
  2. Tietosanakirjan artikkeli ei saisi väittää, että laissez-faire-kapitalismi on paras sosiaalinen järjestelmä (satun muuten olemaan tätä mieltä, sivumennen sanoen). Sen sijaan pitäisi esittää tuon näkökulman kannattajien argumentit, sekä tuon näkökulman kanssa eri mieltä olevien argumentit.

Helpoimmin ja parhaiten sovitat kirjoituksesi tietosanakirjaan jos kirjoitat siitä mitä mieltä ihmiset ovat pikemmin kuin siitä mikä on niin. Jos koet tämän jotenkin subjektivistiseksi tai kollektivistiseksi tai imperialistiseksi, kysy vain minulta, sillä olen sitä mieltä, että olet yksinkertaisesti erehtynyt. Se mitä mieltä ihmiset ovat on objektiivinen tosiasia, ja sen me voimme helposti esittää neutraalista näkökulmasta.»
(-- Jimmy Wales)

Yleistä

muokkaa

Artikkeleiden tulee esittää eri näkemykset tasapuolisesti. Tätä sanotaan neutraalin näkökulman käytännöksi (Neutral Point of View, NPOV; tämän vastakohta taas on Non-Neutral Point of View, NNPOV).

Käytäntö ymmärretään helposti väärin. Se ei tarkoita, että artikkelit voidaan kirjoittaa yhdestä puolueettomasta ja objektiivisesta näkökulmasta. Sen sijaan se tarkoittaa, että kiistojen kaikki puolet tulee esittää reilusti. Artikkelin ei pidä esittää tai vihjata, että vain yksi näkökanta on oikea. Tärkeää on, että Wikipediassa käyttäjät toimivat yhdessä tehdäkseen artikkeleista tasapuolisia.

Puolueettoman tekstin kirjoittaminen vaatii harjoitusta.

Miksi Wikipedian tulee olla puolueeton

muokkaa
 
Neutraalius voittaa puolueellisuuden.

Wikipedia on yleinen tietosanakirja. Se pyrkii esittämään ihmiskunnan tietämyksen summan tietyllä yleisyyden tasolla. Yksittäiset ihmiset kuitenkin ovat eri mieltä tietyissä asioissa. Kaikissa aiheissa, joista esiintyy erilaisia näkemyksiä, on myös eri näkemyksiä totuudesta. Sikäli kun näkemykset ovat vastakkaisia, niiden kannattajat uskovat muiden näkemysten olevan vääriä, siis muuta kuin tietoa. Jos totuudesta on erimielisyyttä, niin on myös siitä, mikä on tietoa. Wikipedia perustuu yhteistyölle, mutta samalla pitää ratkaista muokkaussotien ongelma. Muokkaussodassa henkilö esittää jonkin väitteen p, kun taas toinen henkilö sanoo ei-p.

Ratkaisuun päästään, kun hyväksytään, että Wikipediassa ihmiskunnan tietämykseen lasketaan kaikki erilaiset merkittävät teoriat eri aiheista. Tämä vastaa termin tieto määritelmää sikäli, että ihmiskunnan tietämys on muuttunut ajan kuluessa. Eri aikoina ”tiedettiin” asioita, joiden nykyisin ”tiedetään” olevan vääriä. Esimerkiksi aiemmin ”tiedettiin” pahojen henkien aiheuttavan tauteja, nykyisin ”tiedetään”, ettei niin ole.

Ihmiskunnan tietämys (esitetyssä merkityksessä) voitaisiin koota puolueellisesta näkökulmasta. Voitaisiin esittää, että aiheesta T on olemassa seuraavanlaisia teorioita, ja totuus aiheesta on se-ja-se. Wikipedia on kuitenkin kansainvälinen yhteistyöprojekti. Käyttäjien keskuudessa on lähes joka aiheesta lähes kaikenlaisia näkemyksiä. Loputtomat muokkaussodat voidaan välttää, kun sovitaan, että kaikki merkittävät näkemykset esitetään reilusti, mitään niistä todeksi kutsumatta. Neutraalista näkökulmasta kirjoittaminen tarkoittaa kiistanalaisten näkemysten esittämistä ilman minkään näkemyksen väittämistä todeksi. Se onnistuu yleensä, kun näkemykset esitetään niin, että ne ovat jotakuinkin niiden kannattajien hyväksyttävissä. Eri näkemykset tulee myös ilmoittaa niiden kannattajien näkemyksiksi. Wikipediassa erimielisyydet kuvataan, mutta niistä ei kiistellä.

Yhteenvetona: tämän käytännön pääsyy on se, että Wikipedia on tietosanakirja, inhimillisen tiedon kokoelma. Koska Wikipedia on yhteisön kokoama ja kansainvälinen, ei osallistujien voida olettaa olevan yksimielisiä tiedon rajoista aina tai edes usein. Tämän vuoksi tieto on määriteltävä löyhemmin. Sekä yhteisön että yksilöiden tulee pyrkiä esittämään vastakkaiset näkemykset reilusti, mitään näkemystä kannattamatta. Tämä pätee kuitenkin sillä edellytyksellä, että pienten vähemmistöjen näkemyksiä ei pidä esittää merkittävien vähemmistöjen näkemyksinä. Itse asiassa pienten vähemmistöjen näkemyksiä ei ehkä tarvitse esittää ollenkaan.

Tähän käytäntöön on toinenkin syy. Kun lukijoille on selvää, että Wikipedia ei oleta heidän omaksuvan mitään tiettyä näkemystä, tämä antaa heille mahdollisuuden päättää itse. Näin kannustetaan älyllistä itsenäisyyttä. Totalitaristiset hallitukset ja dogmaattiset instituutiot saattavat päätyä vastustamaan Wikipediaa, jos onnistumme neutraaliuskäytännön soveltamisessa. Kilpailevien teorioiden esittäminen moninaisissa asioissa antaa ymmärtää, että Wikipedian osallistujat luottavat lukijoiden kykyyn muodostaa omat mielipiteensä. Tekstit, jotka esittävät moninaiset näkemykset reilusti, ilman vaatimusta tietyn näkökulman omaksumisesta, luovat vapautta. Neutraalius voittaa puolueellisuuden, ja lähes kaikki Wikipediassa voinevat olla yhtä mieltä siitä, että tämä on hyvä asia.

Mikä on neutraali näkökulma?

muokkaa

Käsitteen merkitys ei ole ilmeinen ja se voidaan helposti ymmärtää väärin. ”Puolueeton” ja ”neutraali” voidaan käsittää monella tavalla. Käytännön taustalla oleva ”puolueettoman kirjoittamisen” käsite tarkoittaa ”kiistanalaisten näkemysten ilmaisemista ilmoittamatta niitä todeksi”. Tämä vaatii selvennystä.

Ensinnäkin – ja tämä on kaikkein tärkeintä – pitää pohtia mitä tarkoittaa, että puolueeton kirjoittaminen esittää kiistanalaiset näkemykset ilmoittamatta niistä mitään todeksi. Puolueeton kirjoittaminen ei esitä vain suosituinta näkemystä. Se ei myöskään kaikkien näkemysten esittämisen jälkeen ilmaise, että suosituin näkemys olisi oikea. Se ei ilmaise, että jonkinlainen välimuoto esitetyistä ajatuksista olisi totta. Kaikkien näkemysten esittäminen tarkoittaa karkeasti ottaen, että kirjoitetaan näkemyksen p kannattajien olevan sitä mieltä, että p, ja näkemyksen q kannattajien olevan sitä mieltä, että q, ja se on aiheesta käydyn keskustelun tila. Ihannetapauksessa kaikkien näkökulmien esittäminen taustoittaa kattavasti myös sitä, kuka on mitäkin mieltä, miksi näin on ja mikä näkemys on suosituin. Suosituinta näkemystä ei kuitenkaan pidä väittää oikeaksi. Yksityiskohtaiset artikkelit saattavat myös sisältää eri näkökantojen esittäjien näkemyksiä toisista näkökannoista. Näkemysten kannattajille annetaan artikkelissa mahdollisuus kommentoida muita näkemyksiä, mutta pidättäydytään tarkasti arvioimasta kuka voittaa väittelyn.

Erästä kohtaa on vielä syytä selventää. Edellä todettiin että neutraali näkökulma ei ole varsinainen näkökulma. Se ei siis tarkoita ”neutraalia” tai ”keskellä olevaa” näkemystä muiden näkemysten joukosta. Wikipediassa neutraali näkökulma tarkoittaa, että kirjoitettaessa ei väitetä, ilmoiteta, vihjata tai sivumennen huomauteta, että mikään tietty näkökulma olisi totta.

Toinen selventämisen arvoinen kohta. Puolueeton kirjoittaminen voidaan käsittää kiistojen esittämiseksi ja kuvaamiseksi niihin osallistumisen sijaan. Puolueeton kirjoittaminen voidaan ymmärtää reiluksi ja kylmän analyyttiseksi erimielisyyksien kuvaamiseksi. Tietysti voidaan väittää, että tällainen kirjoittaminen on mahdotonta, ja että kirjoittajan näkökulma paistaa helposti tekstistä läpi. Kokeneet tieteilijät, puhujat ja mielipidekirjoittajat ovat kuitenkin taitavia huomaamaan puolueellisen näkökulman, sekä omasta että muiden tekstistä. Nämä henkilöt osaavat yleensä löytää jotain puolta suosivat erimielisyyksien kuvaukset. He myös yleensä osaavat poistaa tuon puolueellisuuden.

Palstatilan antaminen vähemmistönäkemyksille

muokkaa

Näkökulmia vertailevien artikkeleiden ei tarvitse esittää vähemmistöjen näkemyksiä yhtä laajasti tai yksityiskohtaisesti kuin suositumpia näkemyksiä. Kiistoja kuvatessa ei tarvitse antaa ymmärtää, että pienen vähemmistön näkemys ansaitsee yhtä paljon huomiota kuin enemmistön näkemys. Se saattaisi antaa harhaanjohtavan kuvan erimielisyydestä. Kilpailevat näkemykset tulee esittää suhteessa niiden suosioon asiantuntijoiden tai asianosaisten keskuudessa. Tämä ei tarkoita, ettei vähemmistöjen näkemyksiä voisi käsitellä laajasti niissä artikkeleissa, jotka keskittyvät käsittelemään näitä näkemyksiä. Mutta näissäkin artikkeleissa täytyy pitää huolta, että vähemmistönäkemystä ei esitetä totuutena, vaikka sitä käsiteltäisiin hyvin yksityiskohtaisesti.

Esimerkiksi Maa-artikkelissa ei tarvitse käsitellä Flat Earth Societyn näkemystä, jonka mukaan Maa on litteä.

Jimmy Wales postituslistalla syyskuussa 2003:
  • Jos näkemys on enemmistön näkemys, sitten pitäisi olla helppoa perustella se viitteillä yleisesti hyväksyttyihin lähteisiin;
  • Jos näkemys on merkittävän vähemmistön näkemys, sitten pitäisi olla helppo nimetä sen merkittäviä kannattajia;
  • Jos näkemys on hyvin pienen (tai rajatun) vähemmistön näkemys, se ei kuulu Wikipediaan (paitsi ehkä johonkin liiteartikkeliin) riippumatta siitä onko se totta ja riippumatta siitä voidaanko se todistaa vai ei.

Tahaton puolueellisuus

muokkaa

Puolueellisuus ei välttämättä aina ole tietoista. Esimerkiksi aloittelijat eivät usein käsitä, että arkijärjeltä kuulostava saattaa olla puolueellinen näkemys jonkin tietyn näkökulman puolesta. Kohtuullisen usein tarvitaan asiantuntija tekemään artikkelista täysin puolueeton. Toisaalta kirjoittajat saattavat levittää ”maantieteellistä” vääristymää esimerkiksi kuvaamalla jotain kiistaa siten kuin sitä käydään jossain tietyssä maassa. He eivät välttämättä tiedä, miten keskustelu on muotoutunut muualla.

Neutraalin näkökulman tarkoitus ei ole peitellä eri näkökantoja vaan esitellä kantojen moninaisuus. Kiistanalaisissa tapauksissa vahvat ja heikot perusteet esitetään jokaisen näkökulman mukaisesti valitsematta puolia. Neutraalin näkökulman käytäntö ei ole ”erottelukäytäntö”. Tosiasiat ovat neutraaleja, mutta neutraali näkökulma ei tarkoita niiden yksinkertaista kasaamista. Jos vain tietyn näkökulman kannalta edulliset tosiasiat esitetään, artikkeli ei ole neutraali.

Olennainen osa: perusteellinen taustatyö

muokkaa

Monet näkökulmataistelut olisi paljon helpompi ratkaista, jos taustatyö tehtäisiin huolellisesti. Tosiasiat eivät ole näkökulmia. Helppo tapa välttää jotain näkökulmaa suosiva ilmaus on etsiä arvostettu lähde tosiasialle ja kertoa se. Näin voidaan kuvailla kiistan näkökantoja ottamatta kantaa itse kiistaan. Kannattaa etsiä paras ja hyvämaineisin lähde aiheesta. Kirjastosta löytyy hyviä lähteitä, verkkolähteistäkin kannattaa valita luotettavimmat. Pienikin määrä taustatyötä voi säästää paljon aikaa keskustelussa myöhemmin.

Täytyy kuitenkin huomioida, että vaikka tosiasia ei ole näkökulma, vain yhden puolen esiin tuomien tosiasioiden käyttäminen on neutraaliusongelma, olipa lähteet merkitty kuinka huolellisesti tahansa. Tasapainon eteen täytyy tehdä töitä. Etsi tosiasioita puolueettomista lähteistä ja merkitse lähteet.

Reiluus ja sympaattinen sävy

muokkaa

Jotta kiistat voidaan kuvata reilusti, eri näkemykset tulee esittää myönteisessä ja sympaattisessa sävyssä. Monet artikkelit esittävät eri näkökannat, mutta ovat silti puolueellisia. Silloinkin kun esitetään tosiasioita eikä mielipiteitä, artikkelista voi hohkata epäsuorasti ilmaistu kanta tosiasioiden valinnan tai jopa niiden järjestelyn kautta. Esimerkiksi vastakkaisten näkemysten kiistäminen heti niiden esittämisen jälkeen saa ne näyttämään paljon huonommilta kuin niiden kokoaminen omaksi ”vastustajien mielipiteet” -osiokseen.

Artikkelien pitäisikin antaa ymmärtää, että kaikki näkökulmat ovat ainakin mahdollisia, ottaen kuitenkin huomioon aiemmin esitetty hyvin pienten vähemmistöjen kantoja koskeva rajoitus. Kaikki merkittävät, kilpailevat näkemykset tulisi esittää sympaattisessa sävyssä.

Epäneutraaliin sisältöön reagoiminen

muokkaa

Jos artikkelissa on mielestäsi epäneutraalia sisältöä, lisää artikkeliin malline {{Neutraalius|tarkennus}}, jossa tarkennus on lyhyt kuvaus ongelmasta. Mikäli ongelmakohdat rajoittuvat vain tiettyyn artikkelin osioon, lisää malline kyseisen osion alkuun, mutta jos ongelma on laajempi, lisää se koko artikkelin alkuun. Kirjoita artikkelin keskustelusivulle tarkemmin miltä osin ja miksi artikkeli on mielestäsi epäneutraali. Mikäli uskot kykeneväsi muokkaamaan artikkelia neutraalimmaksi, muokkaa rohkeasti. Ensin kannattaa kuitenkin käydä katsomassa artikkelin keskustelusivua. Muokkaussotaan ei tule ryhtyä.

Jos väittely artikkelin keskustelusivulla pitkittyy eikä vaikuta johtavan tuloksiin, voidaan aiheesta tehdä kommenttipyyntö, jonka tarkoitus on pyytää kiistan ulkopuolisten käyttäjien mielipiteitä.

Katso myös

muokkaa