Wikipedia:Äänestys

n · k · m

Eräissä Wikipedian ylläpidollisissa tilanteissa vakiintunut toimintatapa on järjestää äänestys käsiteltävästä asiasta. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi artikkelien poisto ja ylläpitäjäksi nimittäminen. Äänestyksellä pyritään selvittämään Wikipedian käyttäjien mielipide asiasta.

Äänestys vs. yhteisymmärrys muokkaa

Useimmissa asioissa Wikipedia pyrkii äänestyksen sijasta saavuttamaan yhteisymmärryksen käsiteltävässä asiassa. Näin menetellään esimerkiksi artikkelien sisältöön liittyvissä kiistoissa. Eräissä asioissa, joissa lopputuloksen on oltava jokin ennalta määrätyistä asioista (esimerkiksi poistetaanko artikkeli vai ei), yhteisymmärryksen saavuttaminen ei ole mielekästä eikä usein mahdollistakaan. Silloin turvaudutaan äänestykseen.

Äänestys vs. mielipidetiedustelu muokkaa

Jos keskustelulla ei saavuteta helposti selvää yhteisymmärrystä, on usein parasta järjestää epämuodollinen, ei-sitova mielipidetiedustelu (straw poll) sitovan äänestyksen sijaan. Mielipidetiedustelulla voidaan kartoittaa muiden käyttäjien kantoja ja se saattaa poistaa tarpeen varsinaiselle äänestykselle. Mielipidetiedusteluilla ei yleensä ole säädettyä kestoaikaa eivätkä niiden tulokset velvoita mihinkään toimenpiteisiin.

Mielipidetiedustelu on tapa hankkia nopeasti käsitys wikipedistien mielipiteistä koskien tiettyä kysymystä. Se ei ole varsinainen äänestys eikä sitova. Parhaiten se toimii selvitettäessä vallitseeko jostain asiasta mahdollisesti konsensus. Mielipidetiedustelulla ei tyypillisesti ole ennalta määrättyä kestoa vaan se voi kestää mitä vain muutamasta tunnista ylöspäin. Mielipidetiedustelu saattaa toimia alkuna keskustelulle. Tämä ei ole epäonnistuminen, vaan tarkoittaa, että asiasta pitää keskustella tarkemmin.

Esimerkki mielipidetiedustelusta muokkaa

Tätä mallia voi muokata tilanteen mukaan.

Tämä on mielipidetiedustelu (straw poll) siitä miten henkilön elinvuodet tulee ilmoittaa artikkelin alussa. Ehdotuksia saa lisätä vapaasti ja jokainen saa kannattaa niin monta muotoa kuin haluaa. Lisää allekirjoituksesi (~~~~) kannattamiesi muotojen kohdalle. Kommentoida voit keskusteluosiossa

 1. --käyttäjä1
 2. --käyttäjä2
 1. --käyttäjä3

Keskustelu muokkaa

Kommentti. --käyttäjä3


Äänestyksen toteutus muokkaa

Siellä, missä äänestyksiä tarvitaan, ohjeet niiden järjestämiseksi on mainittu. Yleisesti äänestyksillä on päättymisaika, jonka jälkeen asiassa ei voi äänestää ja jonka jälkeen äänet lasketaan. Äänestyksen voi aloittaa kuka hyvänsä Wikipedian käyttäjä, mutta tulee muistaa, että ensin on aina pyrittävä yhteisymmärrykseen keskustelun kautta. Kun järjestetään äänestystä erityiskysymyksestä, kuten jonkin käytännön muuttamisesta, on ennen äänestyksen alkua syytä keskustella käytetystä äänestysmenettelystä ja tuloksen tulkinnasta. Wikipediassa käytetään tavallisesti äänestyksissä hyväksymisvaalitapaa, kun valinta tehdään usean ehdotuksen tai ehdokkaan välillä, ja mediaaniäänestystä, kun päätetään jostain lukuarvosta. Puutteellisesti suunniteltu äänestys saattaa johtaa erimielisyyksiin sen tuloksesta.

Äänten laskeminen muokkaa

Tyhjiä ja hylättyjä ääniä ei huomioida ääntenlaskussa. Mikäli äänestyksen on aloittanut äänioikeutta vailla oleva käyttäjä, hänen ääntään ei myöskään huomioida ääntenlaskussa. Poisto- ja palautusäänestyksissä aloittajan on erikseen äänestettävä, koska niissä aloitusta ei lasketa ääneksi.

Seuraavista asioista äänestettäessä on sovittu ehdotuksen toteutumiselle seuraavat vähimmäisäänimäärät:

Äänestyksen tarkoitus Kannatuksen suhdeluku %
(Kannatusäänet / kokonaisäänimäärä)
Muut vaatimukset
Uuden ylläpitäjän valitseminen 75 %
Uuden byrokraatin valitseminen 80 %
Uuden osoitepaljastajan valitseminen 80 % ja vähintään 25 puoltoääntä
Uuden häivyttäjän valitseminen 80 % ja vähintään 25 puoltoääntä
Ylläpitäjän oikeuksien poistaminen 51 % (kannattaa poistamista)
Artikkelin poistaminen 70 % (kannattaa poistamista)
Artikkelin palauttaminen 70 % (kannattaa palauttamista)
Artikkelin nimeäminen
ennalta määritellyistä sanastolähteistä poikkeavasti 
75 % tai 67 %
tapauksesta riippuen
Suositelluksi artikkeliksi valitseminen 80 % ja neljä puoltoääntä ehdottajan lisäksi eli vähintään
viisi (5) käyttäjää kannattaa statuksen myöntämistä

Kuka saa äänestää? muokkaa

Pääsääntöisesti äänestyksissä voivat äänestää ja mielipidetiedusteluissa ilmaista kantansa kaikki Wikipedian rekisteröityneet käyttäjät periaatteella yksi ääni per henkilö. Tähän on kuitenkin eräitä yleisiä poikkeuksia:

 • Käyttäjätunnuksen ääni hylätään, jos sen muokkaushistoria äänestyksen alkaessa on lyhyt. Muokkaushistoria luokitellaan lyhyeksi, kun artikkelimuokkausten määrä äänestyksen alkaessa jää alle sadan. Poistettuihin artikkeleihin tehtyjä muokkauksia ei lasketa mukaan.
 • Käyttäjätunnuksen on oltava vähintään viikon ikäinen äänestyksen alkaessa.
 • Jos äänestys koskee tiettyä henkilöä, kyseinen henkilö itse ei voi osallistua äänestykseen.
 • Äänet, jotka ajavat yksilön parasta Wikipedian parhaan sijasta, saatetaan hylätä ääntenlaskusta. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa kyseinen ehto täyttyy:
  • Henkilö luo uusia käyttäjätunnuksia manipuloidakseen äänestystä.
  • Käyttäjätunnus on ilmeisesti luotu yksinomaan äänestystä varten.
  • Käyttäjätunnuksen muokkaushistoria koostuu lähinnä äänestyksen kohteena olevaan artikkeliin liittyvistä muokkauksista.

Äänen peruminen ja vaihtaminen muokkaa

Jos sitä erikseen ei kielletä, oman äänensä saa perua ja myös vaihtaa niin kauan kun äänestys on avoinna. Äänen peruminen tehdään yliviivaamalla (<del>yliviivaamalla</del>) entinen ääni. Kun äänestäjä peruu äänensä, hänen täytyy myös muuttaa poistettavan äänensä automaattista numerointia lisäämällä yliviivattavan rivin alussa olevan risuaitamerkin (#) jälkeen kaksoispiste (#:<del>allekirjoitus</del>). Jos äänesi on ensimmäinen ääni, kaksoispiste tulee myös risuaitamerkin tilalle (::<del>allekirjoitus</del>). Äänen perumisen jälkeen äänestäjä on uudelleen oikeutettu äänestämään mitä vaihtoehtoa tahansa – ikään kuin hän äänestäisi ensimmäistä kertaa.

Äänestyksen keskeyttäminen muokkaa

Äänioikeutetut voivat keskeyttää äänestyksen konsensuksen turvin seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • Äänestys on aloitettu ilman asiaankuuluvaa keskustelua äänestettävästä asiasta, vaalitavasta ja tulosten tulkinnasta (katso Äänestyksen toteutus).
 • Äänestys on aloitettu selvästi turhana tai käytäntöjen vastaisena (siinä esimerkiksi ehdotetaan käytäntöjen vastaisia asioita).
 • Äänestyksen kohteena oleva asia on jo muuten ratkennut äänestyksen aikana (keskusteluilla ja muutoksilla on saatu selvää enemmistöä tyydyttävä tulos).
 • Äänestyksen lopputulos on etukäteen täysin selvä (ks. Lumipallo helvetissä).
 • Äänestysasetelma on niin sekava, että äänestyksen tulosta ei voida yksiselitteisesti panna toimeen (tarvittaessa järjestetään uusi selkeämmin vaihtoehdot kuvaava äänestys).
 • Äänestysasetelma on epätarkoituksenmukainen – äänestys esimerkiksi koskee asiaa, jota ei voida päättää äänestyksellä. (Tilanne on hahmotettava tai lopulta ratkaistavakin keskusteluin.)
 • Äänestyksen kohteena oleva asia on äänestyksen aikana muuttunut niin paljon, että äänestystulosta ei voida pitää käyttökelpoisena ohjaamaan tulevaa toimintaa. (Tällöin tulee tarvittaessa aloittaa uusi äänestys muuttuneen tilanteen pohjalta.)

Äänestyksen aloittavat ja lopettavat muokkaukset muokkaa

Kun äänestys liitetään sivulle niin äänestyksen aloittamisesta, keskeyttämisestä ja lopettamisesta kertovien muokkauksien yhteenvetokentässä tulisi olla maininta siitä mistä äänestyksestä on kyse. Lopettavien muokkausten yhteenvetokentässä tulisi olla myös tieto siitä mikä oli äänestyksen lopputulos.

Katso myös muokkaa

Mielipidekirjoituksia aiheesta