Windows-1252

Windows-1252 on kahdeksanbittinen latinalainen merkistö, joka on suunniteltu erityisesti länsieurooppalaisten kielten kirjoittamista varten[1]. Se täydentää ISO 8859-1 -merkistöä mm. erilaisilla lainausmerkeillä ja kirjaimilla Š, Ž, Œ ja Ÿ, joita tarvitaan suomen ja ranskan kielten oikeinkirjoitukseen.

Windows-1252
x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI
1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z {  |  } ~ DEL
8x ƒ ˆ Š Œ Ž
9x ˜ š œ ž Ÿ
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Lähteet muokkaa

  1. Character Sets www.iana.org. Viitattu 7.1.2024.