Suomen väestö

Suomen väestö koostuu Suomen asukkaista, joiden määrä, eli Suomen väkiluku 30. marraskuuta 2020 oli 5 535 605 henkeä.[13] Pääosa väestöstä on etnisesti suomalaisia. Väestöstä 87,3 % puhui vuoden 2019 lopussa äidinkielenään suomea ja 5,2 % ruotsia. Vieraskielisten osuus oli 7,5 % ja ulkomaalaistaustaisten 7,7 %.[14][15] Samaan aikaan maassa asui noin 268 000 ulkomaan kansalaista ja heidän osuutensa väestöstä oli 4,8 %. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmä olivat virolaiset, venäläiset, irakilaiset sekä kiinalaiset.[16]

Väestötiedot
vuonna 2019
Väestönkasvu 0,1[1] %
Syntyvyys 8,3[2] / 1 000 henkilöä
Kuolleisuus 9,8[3] / 1 000 henkilöä
Elinajanodote 81,61 vuotta (2018) [4]
 -miehet 78,9 vuotta[5]
 -naiset 84,3 vuotta[6]
Lapsikuolleisuus 2,1 [7] / 1 000 syntymää
Nettomaahanmuutto 2,80[8] / 1 000 henkilöä
HIV:n levinneisyys
aikuisväestössä
<0,1 %
Lukutaitoisia 100 % väestöstä
Ikärakenne
Mediaani-ikä 43,2[9] vuotta
0–14-vuotiaat 15,8 %[10]
15–64-vuotiaat 62,0 %[11]
65 vuotta täyttäneet 22,3 %[12]
Suomen väestötiheys kunnittain, asukasta neliökilometriä kohden

Suomi on yksi Euroopan harvimmin asutuista maista; väestötiheys on suhteellisen alhainen, noin 18 ihmistä neliökilometrillä.[17] Väestö on jakaantunut maantieteellisesti hyvin epätasaisesti – suurin osa väestöstä elää rannikon tuntumassa, maan etelä- ja lounaisosissa. Yli miljoona asuu pääkaupunkiseudulla. Lapissa asuu keskimäärin vain kaksi ihmistä neliökilometrillä.

Suomi on uskonnon ja äidinkielen suhteen varsin homogeeninen maa, 87,3 prosenttia suomalaisista on suomenkielisiä[18] ja 68,7 prosenttia kuuluu evankelisluterilaiseen kirkkoon.[19] Suurimman kielivähemmistön muodostavat suomenruotsalaiset, joita asuu etenkin Uudellamaalla, Ahvenanmaalla ja Pohjanmaan rannikolla.

Suomen väestö on verrattain korkeasti koulutettua. Vuonna 2019 Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 74 prosenttia oli suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon.[20]

Määrä Vuosi
Väestö yhteensä 5 535 605[21] 11/2020
Väestö (miehet) 2 734 894 11/2020
Väestö (naiset) 2 800 711 11/2020
Kokonaishedelmällisyysluku 1,35[22] 2019
Kaupungistumisaste 84,2 %[23] 2019

Väestön rakenneMuokkaa

 
Suomen väestöpyramidi 2019.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli yhteensä 5 525 292 asukasta, joista 2 728 262 oli miehiä ja 2 797 030 naisia. Väkiluku kasvoi 7 373 henkilöllä.[24] Elävänä syntyneitä oli 45 613[25], kuolleita 53 949[26], uusia maahanmuuttajia 32 758 ja maastamuuttajia 17 263.[27] Suomen kansalaisuuden sai 9 649 henkeä.[28]

Suomen suuret ikäluokat ovat vuosina 1945–1949 syntyneitä. Tuolloin syntyi vuosittain yli 100 000 lasta. Seuraavien viidenkymmenen vuoden aikana Suomen väestörakenne muuttuu ennusteiden mukaan merkittävästi. Vuoden 2019 väestöennusteen mukaan 65 vuotta täyttäneitä on vuonna 2070 jo 34 prosenttia väestöstä[29], kun vastaava väestöosuus vuoden 2020 marraskuussa oli 22,7 prosenttia.[30]

Asuinpaikat ja asumismuodotMuokkaa

Väestötiheys on Suomessa korkeinta Uudellamaalla: 185,7 henkilöä neliökilometrillä. Matalinta väestötiheys on Lapin maakunnassa, vain 1,9 henkilöä neliökilometrillä.

Omakotitaloissa asuu 49 prosenttia suomalaisista.[31]

TaajamatMuokkaa

Pääartikkeli: Taajamat Suomessa

Vuoden 2019 lopussa 86,4 prosenttia väestöstä asui taajamissa.[32] Taajamia oli yhteensä 724, ja niiden maapinta-ala oli yhteensä 6 899,46 neilökilometriä. Yli viisi kuudesta suomalaisesta asui siis alueella, joka on ainoastaan 2,3 prosenttia koko maan maapinta-alasta.[33][34]

Suurimmat kaupungitMuokkaa

Pääartikkeli: Suomen kaupungit

Suomessa on yhdeksän yli sadantuhannen asukkaan kaupunkia. Viidestä yli 200 000 asukkaan kaupungista kolme, Helsinki, Espoo ja Vantaa, muodostavat noin 1,2 miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudun.[35]

Suomen 10 suurinta kaupunkia 2019[36]
Kaupunki Väkiluku 31.12.2019 Muutos 2019 (%)
Helsinki 653 835 0,9
Espoo 289 731 2,2
Tampere 238 140 1,2
Vantaa 233 775 2,5
Oulu 205 489 0,9
Turku 192 962 0,9
Jyväskylä 142 400 0,8
Lahti 119 823 -0,1
Kuopio 119 282 0,5
Pori 83 934 –0,6

KieliryhmätMuokkaa

Kielten asemaMuokkaa

 
Vaalealla värillä yksikielisesti suomenkieliset kunnat, rannikon kaksikieliset kunnat turkoosilla (suomi enemmistökielenä) ja sinisellä (ruotsi enemmistökielenä) sekä yksikielisesti ruotsinkielinen Ahvenanmaa tummansinisellä. Punaisella kunnat, joissa saamelaiskielillä on virallinen asema.

Suomen kansalliskieliä ovat suomi ja ruotsi. Kansalliskieliä on oikeus käyttää valtion ja kaksikielisten kuntien viranomaisten kanssa asioidessa. Saamenkielisillä on oikeus käyttää saamen kieltä tuomioistuimissa sekä asioidessaan saamelaisalueen viranomaisten ja eräiden valtion viranomaisten kanssa.[37]

Suomen kielilain mukaan kunnat voivat olla yksi- tai kaksikielisiä – määritelmä riippuu kielten puhujamääristä kunnassa. Useimmat kunnat ovat suomenkielisiä. Vuoteen 2014 asti manner-Suomessa oli kolme yksikielisesti ruotsinkielistä kuntaa, mutta valtionosuusjärjestelmän muutosten rohkaisemana nämäkin kunnat muuttuivat kaksikielisiksi.[38][39] Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan kaikki ahvenanmaalaiset kunnat ovat ruotsinkielisiä,[40] vaikka Ahvenanmaalla asuvista äidinkieleltään suomenkielisiä on vajaat viisi prosenttia (2019).[41]

Äidinkielten puhujamäärätMuokkaa

Suomen väestö äidinkielittäin vuonna 2019:[42]

Kieli Väestöosuus
suomi 87,28 %
ruotsi 5,21 %
venäjä 1,48 %
saame 0,04 %
muut 5,99 %

SuomenkielisetMuokkaa

Suomessa puhuttava suomi jakautuu useisiin murteisiin. Niiden pääryhmät ovat itä- ja länsimurteet. Ne voi erottaa toisistaan kirjakielen d:n avulla: länsimurteissa sen korvaa r tai l.[43]

SuomenruotsalaisetMuokkaa

Pääartikkeli: Suomenruotsalaiset

Suurin osa Suomen ruotsinkielisistä asuu Uudellamaalla ja Pohjanmaan rannikolla, Ahvenanmaalla sekä Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Pohjanmaalla sijaitsevan Luodon – ruotsiksi Larsmon – kunnassa asukkaista 92 prosenttia on ruotsinkielisiä.[44]

Muut viralliset kielivähemmistötMuokkaa

Suomen laissa mainitut kielivähemmistöt ovat suomenruotsalaisten lisäksi saamelaiset, karjalaiset, romanit ja viittomakieliset.[45] Suomessa käytetään sekä suomalaista viittomakieltä että suomenruotsalaista viittomakieltä. Vuoden 2019 väestötilaston mukaan saamenkielisiä oli 2004.[46] Romanien lukumäärää ei voi arvioida kielitiedoista, koska useimpien romanien äidinkieleksi on merkitty suomi tai ruotsi.[47]

VenäjänkielisetMuokkaa

Venäjänkielisistä erotetaan joskus omaksi ryhmäkseen ”vanhavenäläiset”, eli niiden venäläissukujen edustajat, jotka ovat asuneet Suomessa useiden sukupolvien ajan. Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto on kritisoinut jakoa ”vanhavenäläisiin” ja ”uusvenäläisiin” perusteettomana ja harhaanjohtavana, sillä näillä käsitteillä ei ole selkeitä määritelmiä.[48] THL arvioi vuonna 2012 Suomen 62 554 venäjänkielisestä (vuonna 2012) vanhavenäläisiin kuuluvan noin 5 000.[49]

Tilastokeskuksen mukaan liki puolet Suomen venäjänkielisistä on Inkerin alueen suomalaisia eli inkeriläisiä tai suomensukuisten kansojen edustajia.[50] Näin on siksi, että inkeriläisiä on pakolla venäläistetty Neuvostoliitossa ja Venäjällä, josta he ovat muuttaneet Suomeen.[51][52]

Vuoden 2015 lopussa Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Ahvenanmaan maakunnissa ruotsinkielisiä oli enemmän kuin venäjänkielisiä. Muissa maakunnissa asui enemmän venäjän- kuin ruotsinkielisiä.[53]

Etnisyys ja kansalaisuusMuokkaa

Etniset ryhmätMuokkaa

Suomessa ei tilastoida etniseen ryhmään kuulumista, mutta väestötilastossa on eräitä etnistä taustaa kuvaavia muuttujia, kuten äidinkieli ja syntymämaa. Kansainvälisen väestölaskentasuosituksen mukaan etnisyys perustuu etnisen ryhmän omaan käsitykseen historiallisesta ja alueellisesta tai valtiollisesta alkuperästä, ja etnisyystiedon tulisi aina perustua henkilön omaan ilmoitukseen. Koska Suomessa väestölaskenta tehdään rekistereiden pohjalta, Suomi ei voi tuottaa virallista tilastoa etnisistä ryhmistä.[47]

Suomessa on selvitetty etnistä taustaa viimeksi vuoden 1970 väestönlaskennassa, jolloin laskettiin romanien ja saamelaisten määrä. Silloin saamelaisena pidettiin henkilöä, jonka ensiksi oppima kieli oli saame. Tämän lisäksi saamelaisiksi luettiin ne, joiden vanhemmista tai isovanhemmista jollakin ”on tai on ollut saamenkieli ensimmäisenä kielenään”. Lisäksi tutkimuksessa hyväksyttiin saamelaisiksi joitakin ”yleisen käsityksen mukaan saamelaisia henkilöitä”, vaikka yksikään vanhemmista tai isovanhemmista ei ollut saamenkielinen. Näillä perusteilla saamelaisia oli vuonna 1970 kaikkiaan 3 936.[47]

1990-luvun puolivälissä tehtyjen arvioiden mukaan saamelaisia oli noin 5 800, romaneja 6 000–7 000, juutalaisia 1 400 ja tataareja noin 900. Arvio saamelaisten määrästä poikkeaa selvästi Tilastokeskusken lukemista (yllä), muista ryhmistä ei ole Tilastokeskuksen arvioita.[54] Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2015 julkaiseman arvion mukaan romaneja oli 10 000–12 000, saamelaisia noin 6 000–10 000 ja tataareja noin 900.[49]

UlkomaalaisetMuokkaa

Vuonna 2017 Suomessa asui 249 452 ihmistä, joilla oli jonkun muun maan kansalaisuus kuin Suomen. Heistä yli viidesosa oli virolaisia ja 13 prosenttia venäläisiä. Yli viisituhatta kansalaista oli Ruotsista, Kiinasta, Somaliasta, Thaimaasta, Irakista, Vietnamista, Afganistanista, Syyriasta ja Intiasta. Suomen kansalaisuuden vuonna 2015 saaneiden kansallisuuksista yleisimmät olivat Venäjä, Somalia, Irak, Viro ja Afganistan.[55] Vuonna 1997 syntyneistä Suomessa asuvista nuorista aikuisista noin 7 prosentilla toinen tai molemmat vanhemmista olivat syntyneet ulkomailla.[56] Marraskuussa 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan 0–17-vuotiaista lapsista joka kymmenes oli ulkomaalaistaustainen.[56]

Maahanmuuttajaryhmät joista yli 5 000: (Luvut perustuvat kansalaisuuteen, syntymämaahaan ja syntyperään. Mukana sekä Tilastokeskuksen että Yhdistyneiden kansakuntien tuottamia lukuja)[57][58]

 •   Venäjä 1,52 prosenttia (83 675)
 •   Viro 0,95 prosenttia (52 424)
 •   Ruotsi 0,77 prosenttia (42 210)
 •   Irak 0,60 prosenttia (32 778)
 •   Somalia 0,36 prosenttia (19 807)
 •   Jugoslavia 0,22 prosenttia (12 229)
 •   Kiina 0,21 prosenttia (11 814)
 •   Thaimaa 0,21 prosenttia (11 553)
 •   Vietnam 0,20 prosenttia (10 817)
 •   Pohjois-Makedonia 0,16 prosenttia (8 963)
 •   Turkki 0,16 prosenttia (8 930)
 •   Afganistan 0,16 prosenttia (8 918)
 •   Saksa 0,15 prosenttia (8 434)
 •   Iran 0,15 prosenttia (8 114)
 •   Iso-Britannia 0,13 prosenttia (7 055)
 •   Intia 0,13 prosenttia (7 010)
 •   Syyria 0,11 prosenttia (6 232)
 •   Yhdysvallat 0,11 prosenttia (5 951)
 •   Puola 0,10 prosenttia (5 180)

UskonnotMuokkaa

Pääartikkeli: Uskonto Suomessa

Suomalaisista kuului evankelisluterilaiseen kirkkoon 69,7 prosenttia vuonna 2018.[59] Ortodokseja oli 1,1 prosenttia. Luterilaisten määrä on laskenut kasvavalla vauhdilla: vuonna 1900 luterilaisia oli 98 prosenttia, vuonna 1950 95 prosenttia ja vuonna 2000 85 prosenttia. Ortodoksien osuus on pysynyt samana 1990-luvulta asti.[55] Kirkkoon kuuluvista suomalaisista kuusi prosenttia käy kirkossa vähintään kerran kuukaudessa. Kirkossa käyminen on vähentynyt 2000-luvulla.[60]

Kolmanneksi suurin uskonnollinen ryhmä on helluntaiherätys, johon kuuluu noin 45 000 jäsentä ja joka on siten Suomen vapaakristillisistä yhteisöistä suurin.[61] Perinteisesti Suomen helluntaiherätys on toiminut yhdistyspohjaisena, eikä siksi näy uskonnollisten yhdyskuntien jäsenmääriä vertailevissa tilastoissa. Vuonna 2002 helluntailaisille rekisteröitiin uskonnollinen yhdyskunta, Suomen Helluntaikirkko, mutta siihen kuuluu edelleen vain vähemmistö helluntailaisista.[62][63]

Rekisteröityneet yli tuhannen jäsenen uskonnolliset yhdyskunnat vuoden 2011 lopussa:[63]

 1. Jehovan todistajat 19 001
 2. Suomen Vapaakirkko 14 789
 3. Katolinen kirkko Suomessa 11 091
 4. Suomen Helluntaikirkko 6 876
 5. Suomen Adventtikirkko 3 553
 6. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko 3 208
 7. Suomen Baptistiyhdyskunta 2 320
 8. Ortodoksinen Pyhän Nikolauksen seurakunta 2 202
 9. Helsinki Islam Keskus 2 036
 10. Suomen Islamilainen Yhdyskunta 1 381
 11. Suomen Metodistikirkko 1 342
 12. Helsingin ja Turun juutalaiset seurakunnat 1 198
 13. Tampereen Islamin Yhdyskunta 1 000

KoulutusMuokkaa

Pääartikkeli: Koulutus Suomessa
 
15 vuotta täyttäneiden suomalaisten koulutusaste vuonna 2013.[64]

Suomen väestö on verrattain korkeasti koulutettua. Vuoden 2019 lopussa Suomen 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 73,8 prosenttia oli suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon: 41,6 prosenttia keskiasteen, 31,1 prosenttia korkeakouluasteen ja 1 prosenttia tutkijakoulutusasteen.[65]

KansanterveysMuokkaa

Suomessa kroonisiksi kansantaudeiksi katsotaan sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, astma ja allergia, krooniset keuhkosairaudet, syöpäsairaudet, muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja mielenterveyden ongelmat.[66]

Miesten elinajanodote on edelleen lyhyempi kuin Euroopan unionin maissa keskimäärin mutta naisten on lähellä Euroopan unionin keskiarvoa. Suomalaisten miesten ylikuolleisuus johtuu suurelta osin verenkiertoelinten sairauksista ja väkivaltaisista syistä. Verenkiertoelinten sairauksien vähenemisestä huolimatta miesten kuolleisuus niihin on Euroopan unionin suurin.[67] Miesten ja naisten välinen kuolleisuusero on Suomessa suuri verrattuna useimpiin muihin läntisen Euroopan maihin.[67]

Suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt ovat[68]

 1. Verenkiertoelinten sairaudet (34 prosenttia)
 2. Kasvaimet (25 prosenttia)
 3. Dementia, Alzheimerin tauti (19 prosenttia)
 4. Tapaturmat (pl. alkoholimyrkytykset) (4 prosenttia)
 5. Hengityselinten sairaudet (4 prosenttia)
 6. Alkoholiperäiset taudit ja tapaturmainen alkoholimyrkytys (3 prosenttia)
 7. Itsemurhat (1 prosentti)

Väestön kehitysMuokkaa

Pääartikkeli: Suomen asutushistoria
Suomen väkiluku 1200-2019[69][70][71][72][73]
Vuosi   Väestö
1200-luku 65 000
1571 300 000 +361.5%
1650 450 000 +50.0%
1695 500 000 +11.1%
1721 391 000 −21.8%
1750 421 000 +7.7%
1760 491 000 +16.6%
1770 561 000 +14.3%
1780 663 000 +18.2%
1790 705 600 +6.4%
1800 832 700 +18.0%
1810 863 300 +3.7%
1820 1 177 500 +36.4%
1830 1 372 100 +16.5%
1840 1 445 600 +5.4%
1850 1 636 900 +13.2%
1860 1 746 700 +6.7%
1870 1 768 800 +1.3%
1880 2 060 800 +16.5%
1890 2 380 100 +15.5%
1900 2 655 900 +11.6%
1910 2 943 400 +10.8%
1920 3 147 600 +6.9%
1930 3 462 700 +10.0%
1940 3 695 617 +6.7%
1950 4 029 803 +9.0%
1960 4 446 222 +10.3%
1970 4 598 336 +3.4%
1980 4 787 778 +4.1%
1990 4 998 478 +4.4%
2000 5 181 000 +3.7%
2010 5 375 276 +3.7%
2019 5 561 389 +3.5%

Jääkausi päättyi Suomessa noin 11 000 vuotta sitten, minkä jälkeen alueen asutus alkoi. Saamelaisten esivanhemmat muodostivat todennäköisesti Suomen alkuperäisen väestön[74]. Kivi- ja pronssikaudella Suomen asukasluku oli vielä hyvin pieni, ja rautakaudellakin se on luultavasti ollut vain joitakin kymmeniä tuhansia.

Keskiajalla väestö kasvoi ja ensimmäiset kaupungit syntyivät etelän rannikkoseuduille. 1500-luvun lopulla Suomen alueella eli arvioiden mukaan noin 300 000–350 000 ihmistä. 1770-luvulla asukasluku oli 580 000 ja vuonna 1810 runsaat 860 000 henkeä. Kaupungeissa asui heistä 48 000, aatelistoon kuului 2 500 ja papistoon noin 5 000 henkeä. Nopeasti kasvavaan aatelittomaan säätyläisväestöön kuului virkamiehiä, maanmittareita ja tilanomistajia – heitä oli yhteensä 15 000 henkeä. Talonpoikaistaloja oli runsaat 58 000 ja torppia 24 000. Itselliset ja muut tilattomat muodostivat noin 19 000 hengen ryhmän.[75]

1800-luvulla väestö alkoi kasvaa ennennäkemättömän voimakkaasti, mutta toisaalta väestönkasvua hillitsivät tartuntataudit, kuten kolera, 1860-luvun katovuodet ja 1900-luvulle siirryttäessä myös siirtolaisuus. Suurin väestötappiovuosi oli vuosi 1868, jolloin väestö väheni 96 000 henkilöllä nälänhädän takia.[76] Viimeisimmät väestötappiovuodet ovat olleet 1969 ja 1970, jolloin suomalaisia muutti joukoittain Ruotsiin.[76]

Muiden teollisuusmaiden tavoin syntyvyys ja kuolleisuus kääntyivät laskuun 1900-luvun puolivälin jälkeen, mikä on johtanut väestön nopeaan ikääntymiseen. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on Suomessa Euroopan unionin maiden pienimpiä, vaikka se onkin noussut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana. 4,84 Euroopan unionin maassa asuvista ihmisistä on muiden maiden kansalaisia[77]. Tilastokeskuksen väestötietojen mukaan Suomen luonnollinen väestönlisäys kääntyi vuositasolla negatiiviseksi vuonna 2016. Nettomaahanmuuton oletetaan kuitenkin pitävän väestönkasvua yllä vielä tämänkin jälkeen.[78]

Viimeisen sadan vuoden aikana noin miljoona suomalaista on muuttanut ulkomaille. Yhdysvaltoihin lähdettiin jo 1600-luvulla, myöhemmin houkuttelivat myös Kanada, Australia, Venäjä, Ruotsi ja Norja. Ruotsiin lähdettiin parempipalkkaisiin töihin etenkin 1960- ja 1970-luvuilla. Vasta 1980-luvulta alkaen Suomeen on muuttanut enemmän ihmisiä kuin Suomesta pois.[79]

Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteen mukaan suomalaisten lukumäärä kääntyy laskuun vuonna 2031.[80]

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Koskinen, Seppo ym. (toim.): Suomen väestö. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-963-9.
 • Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt. Pohjautuu teokseen Cultural minorities in Finland: An overview towards cultural policy, 1995. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 • Aunesluoma, Juhana; Heikkonen, Esko; Ojakoski, Matti (2006). Lukiolaisen yhteiskuntatieto. WSOY.
 • Vaittinen, Risto & Vanne, Reijo: Väestörakenne ja Suomen talouskehitys. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 2015, 111(3). vsk, s. 396-415. Artikkelin verkkoversio.
 • Parkkinen, Pekka: Sadantuhannen vuosiluokista suuriin ikäluokkiin. Kansantaloudellinen aikakauskirja, 1994, 90(4). vsk, s. 531–536. Artikkelin verkkoversio.

LähteetMuokkaa

 1. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/
 2. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__synt/statfin_synt_pxt_12dr.px/table/tableViewLayout1/
 3. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12al.px/table/tableViewLayout1/
 4. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.px/table/tableViewLayout1/
 5. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.px/table/tableViewLayout1/
 6. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12am.px/table/tableViewLayout1/
 7. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__kuol/statfin_kuol_pxt_12aq.px/table/tableViewLayout1/
 8. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__muutl/statfin_muutl_pxt_11ad.px/table/tableViewLayout1/
 9. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/
 10. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/
 11. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/
 12. http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/statfin_vaerak_pxt_11ra.px/table/tableViewLayout1/
 13. Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi, Alue, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 14. Markus Rapo: Tilastokeskus - www.stat.fi. Viitattu 5.9.2020.
 15. Tilastokeskus: Ulkomaalaistaustaiset www.stat.fi. Viitattu 5.9.2020.
 16. Tilastokeskus: Ulkomaan kansalaiset www.tilastokeskus.fi. Viitattu 5.9.2020.
 17. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 18. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 19. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 20. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Vuosi, Alue, Ikä, Sukupuoli, Koulutusaste ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 21. Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi, Alue, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 22. Kokonaishedelmällisyysluku muuttujina Vuosi ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 23. Finland Population (2019) - Worldometers www.worldometers.info. Viitattu 5.6.2019. (englanniksi)
 24. Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Sukupuoli ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 25. Elävänä syntyneet muuttujina Vuosi, Sukupuoli ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 26. Kuolleet muuttujina Vuosi, Sukupuoli ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 27. Muuttoliike muuttujina Vuosi, Sukupuoli, Tapahtumakuukausi ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 28. Suomen kansalaisuuden saaneet muuttujina Edellinen kansalaisuus, Sukupuoli, Ikä, Vuosi ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 29. Väestöennuste: Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 30. Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi, Alue, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 31. Asuntokunnat ja asuntoväestö muuttujina Huoneiden lkm keittiö pl., Vuosi, Talotyyppi, Alue, Asuntokunnan koko ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 32. Taajama-aste muuttujina Vuosi, Alue ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 33. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 34. Väestö 31.12. muuttujina Vuosi, Taajama ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 23.12.2020.
 35. Väestörakenteen ennakkotiedot muuttujina Kuukausi, Alue, Sukupuoli, Ikä ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 24.3.2020.
 36. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 37. Perus- ja ihmisoikeudet suomi.fi. Viitattu 5.10.2015.
 38. Ruotsinkieliset kunnat häviävät – Luotokin jatkossa kaksikielinen? Yle. 2014. Viitattu 5.10.2015.
 39. Närpiöstä voi tulla sittenkin kaksikielinen Yle. 4.5.2015. Viitattu 5.10.2015.
 40. Ahvenanmaan itsehallintolaki, 36 § Finlex. Viitattu 9.10.2015.
 41. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 42. Kieli sukupuolen mukaan kunnittain PxWeb-tietokanta. Tilastokeskus. Viitattu 20.7.2020.
 43. Suomen murteet Kielitieto. KOTUS. Viitattu 5.10.2015.
 44. Osa suomenruotsalaisista asuu paikkakunnilla, joilla lasten kaksikielisyys on vaikea säilyttää Helsingin Sanomat. Viitattu 5.10.2015.
 45. Vähemmistöt Suomessa suomi.fi. Viitattu 5.10.2015.
 46. Tunnuslukuja väestöstä muuttujina Alue, Tiedot ja Vuosi Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 26.5.2020.
 47. a b c Etnisyystiedon merkitys kasvaa maahanmuuton lisääntyessä 2013. Tilastokeskus. Viitattu 5.10.2015.
 48. Leskinen A & Karvonen I: Venäjänkielinen vähemistö ennen, tänä päivänä ja tulevaisuudessa (s. 78) Suomen kansalliset vähemmistöt – kulttuurien ja kielten rikkautta. 2012. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto. Viitattu 20.10.2015.
 49. a b Väestöryhmät Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 20.10.2015.
 50. Jarmo Koponen: Uusi tutkimus Suomen venäläisväestöstä Uusi Suomi. Viitattu 30.6.2020.
 51. Koiviston inkeriläislausunto avasi ovet kaikille Neuvostoliiton etnisille suomalaisille Yle Uutiset. Viitattu 30.6.2020.
 52. Venäjän uralilaisten kansojen tilanne 2010 Suomen PEN. 28.1.2011. Viitattu 30.6.2020.
 53. Kieli iän ja sukupuolen mukaan maakunnittain 1990 - 2016 Tilastokeskus. Viitattu 9.10.2015.
 54. 3. Yhteiskunnalliset taustatekijät Etniset vähemmistöt ja kirjastot -Monikulttuurisuus Helsingin kaupunginkirjastossa. 1997. Viitattu 5.10.2015.
 55. a b Väestö (Päivittyvä sivu) Tilastokeskus. Viitattu 4.10.2015.
 56. a b Laaja tutkimus paljasti: Ulkomaalaistaustaisilla lapsilla heikommat arvosanat, enemmän mielenterveysongelmia ja huostaanottoja Yle Uutiset. Viitattu 26.11.2020.
 57. [1] Tilastokeskus [vanhentunut linkki]
 58. International migrant stock: The 2017 revision. UN.org.
 59. YLE: Historiallinen muutos: Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu enää alle 70 prosenttia kansasta www.yle.fi. Viitattu 16.1.2019.
 60. HS: Kirkossa käy miljoona ihmistä vähemmän kuin vuonna 2000 mtv3. 2012. Viitattu 5.10.2015.
 61. Helluntailiike on selvästi tienhaarassa Ristin Voitto, 13/2016
 62. Helluntaiheratys Helluntaiseurakunnat. Viitattu 19.10.2015.
 63. a b Haastettu kirkko: Uskonnolliset yhdyskunnat (sivu 30) evl.fi. Viitattu 5.10.2015.
 64. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2013 Koulutustilastot 2014. Tilastokeskus. Viitattu 30.9.2015.
 65. 15 vuotta täyttänyt väestö koulutusasteen, kunnan, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan muuttujina Vuosi, Alue, Ikä, Sukupuoli, Koulutusaste ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 7.12.2020.
 66. Yleistietoa kansantaudeista THL. Viitattu 5.10.2015.
 67. a b Suomalaisten terveys kansainvälisessä vertailussa Terveyskirjasto. 2005. Viitattu 5.10.2015.
 68. Airi Pajunen: Tilastokeskus - 1. Kuolemansyyt 2019 www.tilastokeskus.fi. Viitattu 14.12.2020.
 69. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander. Keski- ja myöhäisrautakausi. Teoksessa: Weilin + Göös: Suomen historia, osa 1. Espoo 1985. Isbn 951-35-2490-6, s. 274.
 70. Aunesluoma, Heikkonen, Ojakoski 2006 Lukiolaisen yhteiskuntatieto
 71. tacitus.nu: Population of Scandinavia tacitus.nu. Viitattu 24.5.2017. (englanniksi)
 72. https://www.tilastokeskus.fi/til/vaerak/2014/vaerak_2014_2015-03-27_tie_001_fi.html
 73. https://www.worldometers.info/world-population/finland-population/
 74. Ensimmäiset tutkimus­tulokset suomalaisten muinais­geeneistä julkistettiin: Suomen varhaisten asukkaiden perimä muistuttaa nyky­saamelaisia. HS 26.3.2018. https://www.hs.fi/paivanlehti/26032018/art-2000005614234.html
 75. Yrjö Blomstedt: Väestö- ja yhteiskuntarakenne Ruotsin vallan lopulla, s. 334–335. Teoksessa Suomen historia 4: Vapauden aika. Espoo: Weilin & Göös, 1986. ISBN 951-35-2493-0.
 76. a b Tilastokeskus: Väestönkehitys vuosina 1749–2050 Viitattu 15.12.2013.
 77. Väestö 31.12. muuttujina Maakunta, Kansalaisuus, Ikä, Sukupuoli, Vuosi ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 15.6.2020.
 78. https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vamuu/statfin_vamuu_pxt_002.px/table/tableViewLayout2/?rxid=8c78d5ee-d2dd-45ce-8e4f-b9b93d2c5989 pxnet2.stat.fi. Viitattu 25.10.2018.
 79. Lasonen J. ja muut: Suomen muuttoliike Materiaalia maahanmuuttotyötä tekeville ja heidän kouluttajilleen. 2013. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 8.10.2015.
 80. Väestöennuste 2019: Väestönmuutokset muuttujina Vuosi, Sukupuoli ja Tiedot Tilastokeskuksen PX-Web tietokannat. Viitattu 15.6.2020.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Suomen väestö.