Avaa päävalikko

HistoriaMuokkaa

 
R. W. Ekman: Mustalaisseurue, 1849.

1500-luvulta toiseen maailmansotaanMuokkaa

Ensimmäiset romanit tulivat Varsinais-Suomeen ja Ahvenanmaalle 1500-luvulla nykyisen Ruotsin alueelta. Myöhempinä vuosisatoina Suomen romaniväestö sai täydennystä myös Baltiasta ja Venäjältä. Suomen erämaissa on todettu liikkuneen 1500–1600-lukujen vaihteessa ilmeisen vakiintunut romanijoukko, jonka suhteista kantaväestöön ei ole säilynyt tietoja.[2]

Ruotsin valtakunnassa annettiin 24. marraskuuta 1637 Placat om Tartarens fördrifwande af landet eli niin sanottu hirttolaki, jossa kaikki romanit määrättiin poistumaan maasta vuoden ja yhden päivän kuluessa. Määräajan umpeutumisen jälkeen maassa tavatut romanimiehet sai hirttää ilman oikeudenkäyntiä, ja naiset ja lapset ajaa valtakunnan rajan yli. Lain mahdollistama teloitus ilman oikeudenkäyntiä oli ristiriidassa Ruotsissa jo tuolloin vallinneiden oikeusvaltion periaatteiden kanssa, eikä sitä tai ilmeisesti kyseistä lakia muutenkaan sovellettu koskaan käytäntöön.[3][4] Laki oli voimassa vuoteen 1748 saakka.[5]

1660-luvulla romaneja yritettiin Suomen kenraalikuvernööri Pietari Brahen aloitteesta saada asettumaan itärajan tuntumaan Pielisjärvelle autiotilojen viljelijöiksi ja samalla tukemaan itärajan vaillinaista puolustusta. Elämä pohjoisen Karjalan salomailla katovuosina osoittautui kuitenkin romaneille mahdottomaksi, ja he hylkäsivätkin asuinalueensa lyhyen asumisen jälkeen välittämättä heihin kohdistetuista ankarista uhkauksista. Romanit jatkoivat kiertolaiselämäänsä Suomessa harjoittaen omia elinkeinojaan. Miehet hankkivat toimeentulonsa pääasiassa hevoskaupalla ja hevosten hoidolla, kun taas naisten tehtäviin kuuluivat mm. povaaminen ja kuppaaminen.[6]

Kirkon kanta romaneihin oli menneinä vuosisatoina jyrkän kielteinen: romaneilta kiellettiin kaikki kirkolliset toimitukset sekä sairaanhoito, joka oli pitkään yksin kirkon tehtävänä.[5]

Suomessa vuoden 1852 irtolaislaki vahvisti jo aiemmin vallinneen käytännön ja määritteli romanit irtolaisiksi: ilman suojelusta olleet romanit oli heti otettava kiinni, toimitettava kuvernöörin kuulusteltaviksi ja passitettava työlaitokseen määrittämättömäksi ajaksi. Yleiseen työhön kelpaamattomat miehet tuli lähettää kruunun linnoituksiin ja naiset kehruuhuoneisiin. Työlaitospaikkojen vähäisyyden vuoksi lakia ei voitu kovin laajasti soveltaa käytäntöön. Vuosina 1842–1861 oli lisäksi voimassa keisarillinen julistus, jonka mukaan kehruuhuoneisiin sijoitettujen romaninaisten poikalapset tuli pakkoviedä kantonistipataljooniin Tallinnaan ja Pihkovaan.[7] Irtolaislakiin sisältyi vuoteen 1883 asti niin sanottu "mustalaispykälä", joka käytännössä määräsi romaneja kohdeltavaksi ankarammin kuin muita irtolaisia.[8]

Kiertävillä romaneilla oli Suomen maaseudulla 1900‐luvun alkupuoliskolla vakiintuneita kulkureittejä, joiden varrella olevissa maalaistaloissa he säännöllisesti yöpyivät. Samalla he avustivat talojen asukkaita työnteossa. Miehet olivat mukana pelto- ja metsätöissä ja naiset osallistuivat pyykinpesuun, siivoamiseen, ruoanlaittoon ja lastenhoitoon. Lisäksi romanit tekivät hevoskauppaa, povasivat ja möivät käsitöitään.[9]

Romanit yöpyivät matkoillaan toisinaan myös ulkosalla omatekoisissa teltoissaan. Kiertävien romanien omaisuus kulki usein heidän mukanaan hevosen ja kärryjen kyydissä. Romanit kiersivät yleensä omassa kotipitäjässään tai sen lähiseuduilla. Maaseutuväestö oppi tuntemaan alueellaan kiertelevät romanit ja suhtautui heihin monesti varsin ystävällisesti. Kulkiessaan romanit kertoivat usein uutisia eteenpäin kantaväestöön kuuluville ja toimivat siten tärkeinä tiedottajina alueen tapahtumista. Romanilapset eivät monestikaan päässeet kouluun, koska heidän perheillään ei yleensä ollut vakituista asuinpaikkaa.[9]

Vuonna 1895 asetettiin Suomessa valtiollinen komitea selvittämään maan "mustalaiskysymystä". Komitean puheenjohtajana toimi rovasti A. G. Walle, ja komiteaa onkin kutsuttu hänen mukaansa Wallen komiteaksi.[10] Sen työn tuloksena syntyi mietintö, joka esitetiin keisarilliselle senaatille vuonna 1900. Komiteamietinnössä keskityttiin ehdottamaan tapoja, joilla romanit pystyttäisiin mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sulauttamaan kantaväestöön. Komitea koki, etteivät romanit sopineet ruumiinrakenteensa, mielenlaatunsa ja luonteensa takia maataloustöihin. Sen sijaan pidettiin järkevänä yrittää kouluttaa romaneja käsityöammatteihin. Mietinnön ehdotukset jäivät kuitenkin käytännössä toteuttamatta.[11]

1900-luvun alusta 1950-luvulle asti kiinnostus romaniasioiden hoitamiseen Suomessa oli pitkälti hengellisen lähetystyöjärjestö Mustalaislähetyksen varassa. Sen perusti vuonna 1906 Oskari Jalkio, joka myös toimi pitkään järjestön puheenjohtajana. Hän koki Wallen komitean tapaan, ettei romanien asemaa Suomessa voinut parantaa mitenkään muuten kuin sulauttamalla heidät maan väestön enemmistöön.[12]

Mustalaislähetyksen ideologiaa hallitsi alusta pitäen ajatus romanilapsien "hankalasta" asemasta. Jalkion mukaan romaniväestön keskuudessa äidit opettivat tyttäriään varastamaan, ennustamaan ja kerjäämään ja isät puolestaan opettivat pojilleen alkoholinkäytön ja hevosien vaihtamisen. Järjestön keskeisenä tavoitteena olikin vuosikymmenestä toiseen romanilapsien ottaminen pois "kelvottomilta" vanhemmiltaan, jotta heidät voitaisiin kasvattaa "kunnollisiksi" yhteiskunnan jäseniksi. Kantaväestön ehdoilla toiminut Mustalaislähetys jätti lähes kokonaan huomioimatta romanien oman kulttuurin ja tarpeet. Järjestön asennetta Suomen romaneihin on luonnehdittu "hyväntahtoisen halventavaksi".[12]

 
Kolme romaninaista kuvattuna Helsingissä 1930-luvulla.

Vuosien 1939–1945 aikana rintamalla palveli arviolta noin tuhat Suomen romania, joista 500–600 taistelujoukoissa.[13] Tarkkaa määrää on vaikea tietää, koska suomalaisia ei ole koskaan tilastoitu etnisen taustan perusteella.[14] Romanisotilaista kaatui varmuudella ainakin 50[15], ja haavoittuneita oli satoja.[13] Helsingissä Hietaniemen hautausmaalla on sodassa kaatuneiden romanien muistomerkki.[15]

Vuonna 1942 sisäministeriön alaisen Siirtoväen huollon keskuksen johtaja Urho Kekkonen kirjoitti Suomen Kuvalehteen nimimerkillä Pekka Peitsi kritisoiden Suomen romaniväestön elämäntapaa: "Silloin kun maan nuorempi miesväki on siellä jossakin ja muu väki tiukasti töissä, muodostaa toimettomana kiertelevä mustalaisjoukkio räikeän epäsoinnun siinä työn ja ponnistuksen soitossa, jota maa nyt on tulvillaan.". Peitsi ehdotti, että "kaikki ne maan mustalaiset, joilla ei ole vakinaista ammattia ja asuinpaikkaa, koottaisiin työleireille, joilla heidät pantaisiin tekemään työtä omaksi hyväkseen.".[16]

Kekkosen aloitteesta käynnistettiinkin sittemmin hanke, jonka tavoitteena oli romanien pakkotyöllistäminen. Vuonna 1943 eduskunta hyväksyi erikoistyöleirilain, joka käytännössä tarkoitti pakkotyöleirien perustamista romaneille. Ainakin yksi tällainen leiri perustettiin Lappajärvelle.[17] Viranomaisten "työtä kaihtaviksi" määrittelemiä romanimiehiä sijoitettiin jatkosodan aikana Kihniössä sijainneeseen irtolaisille tarkoitettuun työleiriin. Vieremälle perustettiin jatkosodan aikana oma leirinsä romaninaisia varten.[18]

Toisinaan on esitetty faktana huhupuheita, joiden mukaan marsalkka Mannerheim olisi pelastanut Suomen romanit joutumasta saksalaisten keskitys- ja tuhoamisleireille. Todellisuudessa saksalaiset eivät vaatineet Suomen romaneiden luovuttamista saksalaisten haltuun, kuten he tekivät Suomen juutalaisten kohdalla.[19]

Toisen maailmansodan jälkeenMuokkaa

Sotavuosien jälkeen romanit kärsivät yleisestä asuntopulasta kantaväestöä pahemmin. Suurin osa Suomen romaneista oli asunut Neuvostoliitolle luovutetulla Karjalan alueella, josta he joutuivat sodan takia evakkoon alueen muiden asukkaiden tavoin. Asuntopulan seurauksena suomalaiskaupunkien laitamille muodostui romanien asuttamia yhteisöjä, joissa elinolot olivat varsin heikot.[20] Monet evakkoromanit päätyivät pääkaupunkiseudulle, jossa heitä asui muun muassa Espoon Mäkkylässä metsiin kyhätyissä teltoissa ja havumajoissa ja Helsingissä Malmin ja Puistolan tienoilla soramontussa parakeissa ja vanhoissa junanvaunuissa. 1950-luvulla viranomaiset alkoivat osoittaa romaneille asunnoiksi vanhoja puutaloja, jotka olivat käytännössä purkukunnossa. Asuntokurjuus aiheutti romaneille sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja pahensi heidän yhteiskunnallista syrjäytymistään.[21]

Kuntien viranomaiset ja paikalliset asukkaat pyrkivät monin paikoin estämään muualta tulleiden romanien asettumisen juuri omalle alueelle ja sen hyväkuntoisiin vuokra-asuntoihin.[22] Vuosina 1953–1955 Suomen "mustalaiskysymystä" käsitellyt valtiollinen komitea väitti, että romanit olivat pitkälti itse syypäitä asunto-ongelmiinsa: "Asuntojen hankkiminen niiden tarpeessa oleville mustalaisperheille on asianomaisille viranomaisille ollut vaikea tehtävä. Mustalaisten ilmoitetaan yleensä hoitaneen huonosti heille annettuja asuntoja, jopa käyttäneen rakennuksista irroittamiaan lautoja polttoaineena uuneissaan. Mustalaisten asuntojen ympäristöt ovat myös usein nopeasti tulleet epäsiisteiksi. Kun mustalaiset tämän lisäksi monasti ovat elämäntavoillaan tuottaneet ympäristölleen häiriötä, talojen ja huoneistojen omistajat ovat yleensä varsin vastahakoisesti suostuneet ottamaan heitä vuokralaisikseen.".[23]

Naapurusto hääti asunnon saaneita romaneita omavaltaisesti ja kovakouraisesti mm. Kemijärvellä 1951, Vehmersalmella ja Huittisissa 1955 sekä Pielisjärven Pankakoskella 1956.[22]

Valtiolliselta taholta alettiin esittää pian sotien jälkeen ehdotuksia romanilasten siirtämisestä pois oman heimonsa keskuudesta. Lasten koettiin turmeltuvan perinteisessä romanielämässä, jossa henkinen ja taloudellinen rappio nähtiin vallitseviksi piirteiksi. Romanilapsia alettiin siirtää runsaasti lastenkoteihin, joissa heitä kasvatettiin kantaväestön normien mukaan. Lastenkotien romanilapset pyrittiin eristetämään vanhemmistaan, ja heitä painostettiin luopumaan omasta kulttuuristaan. On arvioitu, että joka toinen romanilapsi on asunut 1950–80-luvuilla lastenkodissa ainakin jonkin aikaa.[17]

Suomalainen maatalous alkoi koneellistua sotien jälkeen, ja ihmisiä tarvittiin maaseudun perinteisissä töissä entistä vähemmän. Rahan käyttö lisääntyi maaseudulla, eikä tavaroiden ja palveluiden vaihtokaupalla ollut enää suurta merkitystä. Suomen elinkeinorakenteen voimakas murroskausi 1950- ja 1960-luvuilla johtikin siihen, että väestöä siirtyi runsain joukoin maaseuduilta kaupunkeihin. Muutos alkoi viedä pohjaa myös maaseudun perinteisiltä romaniammateilta, ja monet romanitkin joutuvat muuttamaan toimeentulon perässä kasvukeskuksiin. Suurelle osalle romaneita muutos johti näin ollen vuosisatoja jatkuneen kiertävän elämäntavan lopettamiseen. Vaihdantatalouden hiipuessa kantaväestön ja romanien välinen kanssakäyminen väheni, ja ryhmien asennoituminen toisiaan kohtaan alkoi muuttua entistä negatiivisemmaksi.[9][24]

Vuonna 1969 ilmestyneessä teoksessa Mustalaiselämää kuvataan edellisten parinkymmenen vuoden aikana kehittynyttä tilannetta seuraavasti:

"Traktorit ovat tappaneet hevoskaupat, tehdastuotteet syrjäyttäneet naisten käsityöt, läkkisepät ja tinurit on tehnyt tarpeettomiksi muovikulhojen tulva, siansalvajat ja kuoharit ovat menettäneet markkinansa, povaus ei kannata, kun lehdet ovat horoskooppeja täynnä. [- - -] Mustalaisten oma elinkeinorakenne on tullut tarpeettomaksi. Taloudellinen itsenäisyys on mennyttä. [- - -] Ilman peruskoulutusta, vailla ammattitaitoa, jopa luku- ja kirjoitustaidottomina mustalaiset eivät ole kilpailukykyisiä nopeasti teollistuneessa koulutusyhteiskunnassamme." [24]

Uudessa tilanteessa romanien asuntojen ja työpaikkojen saamista vaikeuttivat osaltaan kantaväestön voimakkaat ennakkoluulot.[25] Suomalaisromaneja alkoikin muuttaa runsaasti Ruotsiin, jossa heidän tilanteensa osoittautui asumisen, työnsaannin ja sosiaaliturvan suhteen Suomea paremmaksi.[26]

1960-luvun mittaan romanien asuinolot ja toimeentulo alkoivat Suomessa vaivalloisesti kohentua hyvinvointivaltion yleisen kehityksen myötä.[5] Romanien asuntotilannetta saatiin kunnolla parannettua kuitenkin vasta 1970-luvun edetessä.[21] Vielä ainakin vuonna 1972 julkaistussa valtakunnallisessa raportissa romanien sen hetkisiksi asuinpaikoiksi on mainittu vanhat junanvaunut, kioskit, autot, purkutuomion saaneet hökkelit, kellarit sekä varasto- ja liiterirakennukset.[27]

Kantaväestön kielteiset asenteet vaikeuttivat edelleen romanien asunnonsaantia. Esimerkiksi vuonna 1970 Pietarsaaressa kaupungin viranomaisten osoitettua paikalliselle romaniperheelle vuokra-asunnon, teki 30 naapuria asiasta valituksen kaupunginhallitukselle. Valituksessa mainittiin, että "mustalaisten tulo alueelle laskisi lähiseudun arvoa, ja alue slummiutuisi. Mustalaisten tulon jälkeen olisivat varkaudet ja juopottelu jokapäiväistä elämää. Alueen lapset leikkivät tavallisesti tuossa viereisellä urheilukentällä. Lasten leikki luonnollisesti loppuisi, jos leikkikentän viereen tulisi asumaan mustalaisia". Pietarsaaren kaupunginhallitus piti ilmeisesti perusteluja pätevinä, sillä se se perui valituksen jälkeen päätöksen asunnon vuokraamisesta romaneille.[22]

Vuonna 1967 perustettiin Suomen Mustalaisyhdistys, jonka tarkoituksena oli toimia romanien hyväksi huomioiden aidosti romaniväestön ominaispiirteet. Yhdistyksen toimintatapa oli siis jokseenkin päinvastainen, kuin jo vuosisadan alusta vaikuttaneella Mustalaislähetyksellä. Uusi järjestö ryhtyi vaatimaan romaniväestön olojen kohentamista ilman, että parannukset olisivat väkivaltaisia romanien omaehtoiselle kulttuurille.[28] Yhdistykselle oli keskeistä romanien ja muun yhteiskunnan lähentäminen molemminpuolisen tiedonvälityksen keinoin, asenteiden uudistaminen sekä romanien että kantaväestön keskuudessa sekä romanikulttuurille arvokkaiden perinteiden vaaliminen.[29]

Suomen Mustalaisyhdistys vaikutti huomattavasti 1960-luvun lopussa ja 1970-luvun alussa tehtyihin selvityksiin, joissa keskityttiin maan romanien heikkojen taloudellisten ja sosiaalisten olosuhteiden kartoittamiseen ja ehdotuksiin ongelmien ratkaisemiseksi. Yhdistys toimi aktiivisesti romanien asuttamista koskevan lain aikaansaamiseksi; eduskunta hyväksyi lain vuonna 1975. Suomen Mustalaisyhdistys myös tarkkaili valppaasti sitä, kuinka vuonna maassa 1970 voimaan tullut rotusyrjinnän kieltävä laki toteutui käytännössä.[28]

Aikojen saatossa on kiinnitetty huomiota siihen, että romanit ovat olleet kokonaismääräänsä nähden huomattavan yliedustettuina Suomen vankiloissa. Helsingin keskusvankilan johtaja Johan Konttinen kirjoitti Vankeinhoito-lehdessä vuonna 1954, että Suomessa oli silloin neljätuhatta romania eli yksi jokaista tuhatta maan asukasta kohden, mutta vankiloissa suhteellisesti moninkertainen määrä. Mikäli koko Suomen väestöstä olisi vankiloissa yhtä suuri osuus, niin vankeja olisi silloin hänen mukaansa yli satatuhatta.[30] Vuonna 1969 tehdyn selvityksen mukaan Suomen tuolloin noin 5 000 romanista 124 henkeä eli 2,5 prosenttia oli parhaillaan vankilassa. Määrä oli noin 25-kertainen suhteutettuna maan kantaväestön vankimäärään. Vuonna 1992 julkaistun Helsingin Sanomien selvityksen mukaan 121 romania oli sillä hetkellä suorittamassa vankeusrangaistustaan Suomen vankiloissa.[31]

Suomalaisissa yliopistoissa käytettiin ainakin vielä 1970-luvulla sosiaalitieteiden oppikirjana professori Heikki Wariksen teosta Suomalaisen yhteiskunnan rakenne. Siinä Waris toteaa, ettei maan romaniväestöä ole saatu luopumaan kulkurielämästään, vaikka valtiovalta onkin toistuvasti yrittänyt saada romaneja asettumaan aloilleen ja ryhtymään maanviljelyyn tai muuhun kiinteään työntekoon. Hän nimittää romaneja suomalaisen yhteiskunnan "probleemilapsiksi". Käsiteltyään tekstissään romanien jälkeen Suomen juutalaiset Waris toteaa, että maassa on välttämätöntä huolehtia rotuhygienian keinoin siitä, ettei suomalaisen kansakunnan suuri voimatekijä – rodullinen yhtenäisyys – pääsisi heikkenemään. Kirjoittaja vaatiikin, että vajaakykyisyyden vaaroja vastaan on taisteltava, jotteivät Suomea kohtaisi samanlaiset vaikeat yhteiskunnalliset ongelmat, joita esiintyy vaikkapa Keski- ja Etelä-Euroopassa ihmisrotujen sekoittumisen aiheuttamana.[32]

Viime vuosina Suomeen muista maista, etenkin Romaniasta, saapuneet romanit kuuluvat lähinnä muihin kulttuuriryhmiin, ja heidän puhumiaan romanikieliä eivät Suomen romanit kunnolla tai juuri lainkaan ymmärrä. Uudemmat tulokkaat eivät yleensä ole tekemisissä Suomen romanien kanssa, eivätkä ryhmät yleensä tunne erityistä yhteenkuuluvuutta.lähde?

Vuosien 1953–1955 MustalaiskomiteaMuokkaa

Suomen valtioneuvosto asetti 19.3.1953 komitean selvittämään maan "mustalaiskysymystä". Mustalaiskomiteaksi nimetty komitea käsitteli erityisesti romanien sopeuttamista "normaaliseen yhteiskuntaelämään", aikuisten romanien sijoittamista työhön sekä romanilasten ja -nuorten oppivelvollisuuden täyttämistä. Komitea laati myös ehdotuksia tarpeellisiksi katsomikseen lainsäädäntö- ja muiksi toimenpiteiksi.[33] Mustalaiskomitean mukaan "mustalaisten erikoislaatuisten elämänolosuhteiden samoin kuin heidän lapsenomaisen ja kestävyyttä vailla olevan, mutta samalla kiihkeän ja levottoman luonteensa vuoksi heidän olojensa järjestäminen on vaikea ja perusteellista harkintaa vaativa tehtävä.".[34]

Sosiaalineuvos Paavo Mustalan johdolla työskennellyt Mustalaiskomitea sai mietintönsä valmiiksi 14.4.1955.[35] Mietinnössä esitettiin, että:

 • romaneja koskevat asiat saatettaisiin sosiaaliministeriön toimialaan kuuluviksi;
 • romaneja koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyä varten asetettaisiin erityinen neuvottelukunta sosiaaliministeriön yhteyteen;
 • romanien henkikirjoitukseen kiinnitettäisiin entistä paremmin huomiota, ja että romanien huoltoa silmällä pitäen perustettaisiin sosiaaliministeriöön erityinen rekisteri kiertävistä tai muuten huollon tarpeessa olevista romaneista;
 • valtion varoista luovutettaisiin avustuksia ja halpakorkoisia lainoja kunnille, jotta erityisesti vähävaraisille, monilapsisille romaniperheille voitaisiin hankkia vuokra-asuntoja, jotka olisivat tasoltaan vaatimattomia, mutta kuitenkin kohtuulliset vaatimukset täyttäviä;
 • kaikki työkykyiset romanit ohjattaisiin ja opastettaisiin säännölliseen työntekoon;
 • romaneille varattaisiin työtä kuntien ja valtion työmailla;
 • kansakoulujen johtokunnat ja sosiaalilautakunnat kiinnittäisivät huomiota romanien oppivelvollisuuden täyttämisen valvontaan;
 • kehityskykyisiä nuoria romaneja ohjattaisiin ja avustettaisiin käyttämään hyväkseen mahdollisuuksia ammattikasvatuksen hankkimiseen;
 • nuoria romaneja varten perustettaisiin erityisiä koteja, joista käsin he voisivat käydä työssä sekä saada niissä ammattikoulutusta ja ohjausta ammatin valinnassa;
 • valtio suorittaisi enintään 50 prosentin osuuden romaneja koskevan köyhäinhoidon kustannuksista;
 • romanilasten suhteen ryhdyttäisiin tarvittaessa lastensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin;
 • valtion tuella perustettaisiin uusia lastenkoteja romanilapsille;
 • harkittaisiin työsiirtolan tapaisten "romaanikylien" perustamista lähinnä kiertäviä romaniperheitä varten;
 • romanien hyväksi työskenteleviä vapaita järjestöjä tuettaisiin riittävästi valtion varoin;
 • romaneja koskevaan tiedotustoimintaan kiinnitettäisiin huomiota; sekä
 • annettaisiin erityinen laki romanien yhteiskunnallisten olojen parantamisesta.[36]

Vanhoja tutkimus- ja tilastotietojaMuokkaa

Vuoden 1895 romanitutkimusMuokkaa

Tilastollinen päätoimisto keräsi vuoden 1895 lopussa tietoja Suomen romaniväestöstä. Tuolloin todettiin kirjoilla oleviksi tai muuten tiedetyiksi 1551 henkilöä, jotka luokiteltiin romaneiksi. Ainakin 500 hengen on arvioitu jääneen puuttumaan tästä määrästä, koska osa romaneista ei ollut kirjoilla millään paikkakunnalla. Romanien määrän todettiin vuonna 1895 olevan kaksinkertainen 40 vuotta aiemmin tehdyn tiedustelun tuloksiin verrattuna, mikä lienee johtunut pitkälti siitä, että romaneja oli alettu merkitä henki- ja kirkonkirjoihin aiempaa kattavammin. Suurin osa kirjoilla olevista romaneista oli syntynyt Suomessa; ainoastaan 24 henkilön syntymäpaikkana oli Venäjä. Tutkimustulokset osoittivat romanien tyypillisenä ominaisuutena pidetyn kiertämisen suhteellisuuden, sillä 886 romania asui edelleen syntymäkunnassaan ja 239 edelleen siinä läänissä, jossa oli syntynyt.[37]

Romanien asutus oli painottunut vahvasti itäiseen Suomeen. Heitä asui Viipurin, Mikkelin ja Kuopion lääneissä yhteensä 846 henkeä eli 54,5 prosenttia kokonaismäärästä. Toisaalta myös Vaasan läänissä romaneja asui verraten paljon eli 302 henkeä, mikä muodosti 19,5 prosentin osuuden Suomen romanien silloisesta kokonaismäärästä.[37]

Kymmenen suurinta romanikeskittymää kuntatasolla olivat vuonna 1895 Sortavala (104 henkeä), Säkkijärvi (89), Leppävirta (61), Viipuri (57), Impilahti (53), Hartola (40), Sysmä (40), Halsua (33), Iitti (29) ja Savitaipale (28).[37]

Vuoden 1954 romanitutkimusMuokkaa

Sosiaaliministeriö pyysi Suomen kuntia vuonna 1952 toimittamaan tiedot alueillaan asuvista romaneista, ja seuraavana vuonna perustettu Mustalaiskomitea antoi Sosiaalisen tutkimustoimiston tehtäväksi tilastollisen tutkimuksen tekemisen Suomen romaniväestöstä ja sen elinoloista.[38]

Keväällä 1954 tehdyn tutkimuksen mukaan Suomessa oli 3 569 romaniksi luokiteltua henkilöä "puoliromanit" mukaan lukien. On pidetty kuitenkin todennäköisenä, että romanien määrä olisi tuolloin ollut todellisuudessa noin 4 000. Laskelmista puuttumaan jääneiden arveltiin oleva pääasiassa vailla vakituista asuinpaikkaa olevia kiertolaisia.[39] Suomen 547 kunnasta romaneja todettiin olleen tuolloin 357:ssa.[38]

Tutkimuksesta käy ilmi Suomen romaniväestön jakautuneen lääneittäin siten, että heitä oli eniten Vaasan läänissä (880 henkilöä eli 24,7 % kokonaismäärästä) ja vähiten Lapin läänissä (106 henkilöä eli 3,0 % kokonaismäärästä). Muissa lääneissä väkimäärä vaihteli 297 henkilöstä (Oulun läänissä) aina 445 henkilöön (Kuopion läänissä).[38] Suurimmat romanikeskittymät 1954 Suomessa olivat Helsinki (251 henkeä), Pori ympäristöineen (113), KuusankoskiKouvola (115), LappeenrantaLauritsalaSavitaipale (112) ja Jyväskylän seutu (86) sekä maaseutumaisen asutuksen piirissä KauhajokiJalasjärvi (225) ja ViitasaariPihtipudas (278).[40] Suurin osa kyselyä varten vuonna 1954 tavoitetuista Suomen romaneista – 78 prosenttia – asui maaseudulla.[39]

Tutkimuksen mukaan Suomen yli 15-vuotiaiden miespuolisten romanien selkeästi yleisimmät ammattinimikkeet olivat hevoskauppias tai hevosmies (296 henkilöä) ja sekatyöläinen (230 henkilöä). Yli 15-vuotiaiden naispuolisten romanien osalta yleisin ammattinimike oli käsityöntekijä (462 henkilöä); seuraavaksi yleisin "nimike" oli tutkimuksen mukaan "ei ammattia tai ei tietoa" (318 henkilöä).[41]

Suomen romaniväestöstä noin puolet oli tutkimusta tehtäessä alle 16-vuotiaita. Yli 60-vuotiaiden osuus oli vain 10 %, mikä osoitti keskimääräisen eliniän romanien joukossa olleen selvästi kantaväestöön kuuluvia alhaisempi. Heikkojen asuin- ja elinolojen seurauksena yli puolet 30 vuotta täyttäneistä romaneista oli tutkimushetkellä työkyvyttömiä. Vankeusrangaistusta parhaillaan kärsiviä romaneja oli Suomessa tutkimuksen mukaan 104 henkilöä.[42]

Vuonna 1954 tutkimuksen tavoittamista romaneista 48 prosenttia ei ollut käynyt lainkaan koulua. Aikuisista romaneista oli lukutaidottomia 32 prosenttia ja kirjoitustaidottomia 43 prosenttia.[43]

Tilastotietoja romaneista vuodelta 1972Muokkaa

Vuonna 1972 julkaistussa teoksessa Raportti suomen (sic) mustalaisista esitetään seuraavat maan romaniväestöä koskevat ajankohtaiset tilastotiedot:

 • Romaneja on Suomessa noin 6000 henkeä.
 • Noin 1000 suomalaista romania on muuttanut Ruotsiin.
 • 1500 perheestä 1200 elää slummeissa tai vailla asuntoa.
 • Yhtä romaniasunnon huonetta kohti asuu keskimäärin 3,4 henkeä eli enemmän kuin yksi ruokakunta.
 • 84 prosentissa romaniperheistä yksi tai useampi henkilö sairastaa vähintään yhtä sairautta.
 • 40 % aikuisista on kokonaan tai osittain työkyvyttömiä.
 • 25 % aikuisista on luku- ja kirjoitustaidottomia.
 • 20 % aikuisista on saanut käydä koko kansakoulun.
 • Yli 50 % romaneista on lapsia.
 • 8 % romanilapsista käy apukoulua, muista lapsista 0,7 %.
 • 44 000 ammattikouluissa opiskelevasta nuoresta on romaneja 16.
 • 17 % romaneista on aina asunut samalla paikkakunnalla.
 • 28 % romaneista on asunut samalla paikkakunnalla yli kymmenen vuotta.
 • 37 prosentissa perheistä on nainen perheen pääasiallinen huoltaja.
 • 75 % perheistä saa huoltoapua säännöllisesti tai tilapäisesti.
 • 16 % huoltajista käy säännöllisesti ansiotyössä.
 • 22 % romanien solmimista avioliitoista on sellaisia, joissa toinen puolisoista ei kuulu romaniväestöön.[27]

Vanhoja kuvauksia romaneista suomalaisissa asiateksteissäMuokkaa

Vielä ainakin 1960-luvulle asti suomenkielisissä asiateksteissä oli yleistä kuvailla eri ihmisryhmille ominaisina pidettyjä piirteitä tyylillä, jota ei nykyään yleisesti pidetä enää soveliaana.

Suomen "mustalaiskysymystä" 1800–1900-lukujen vaihteessa tutkineen ns. Wallen komitean mietinnössä kuvaillaan maan romaniväestön antropologisia ominaisuuksia varsin tarkasti. Tekstin on laatinut komitean sihteeri, Suomen romanien kieltä ja tapoja tutkinut Arthur Thessleff.

"Suomen mustalaiset ovat kasvultaan keskikokoisia, heillä on tavallisesti pitkä pää, hyvin muodostunut, vaikka sangen leveä nenä, jotenkin suuri suu, lyhyt ja vahva kaula, lyhyet käsivarret, pienet ja leveät kädet, korkeat ja leveät jalat, sinervän musta, karhea tukka, tummanruskeat silmät; hampaat ovat, vaikka niitä ei koskaan hoideta, hohtavan valkoiset, pienet, säännölliset ja täydelliset. Tukka ei harmene niin varhain kuin muiden ihmisten. Etelän miespuolisten mustalaisten kantaessa pitkää tukkaa, leikkaavat Suomen mustalaiset sen usimmiten lyhyeksi. Ihon väri on keltainen, mustanruskea tai oliivin värinen ja säännöllisesti ei vähinkään puna tule näkyviin. Kiivaissa mielenliikutuksissa voi kuitenkin tapahtua muutos kasvojen värissä, se kun vähän kalpenee. Ilmanala ei näytä lainkaan ihonväriin vaikuttaneen, sillä Suomessa on yhtä tummia henkilöitä kuin Espanjan tai Afrikan tummaihoisimmat mustalaiset".[44]

Filosofian tohtori Arvi Poijärven vuonna 1935 julkaistussa "mustalaisia" käsittelevässä kirjoituksessa sanotaan, että "ruumillisilta rotupiirteiltään m. on luettava europidiseen (indoeur.) rotuun, vaikka heissä on myös Intian tummaihoisen alkuväestön ominaisuuksia.".[45]

"Mustalaiskysymystä" Suomessa vuosina 1953–1955 selvittänyt Mustalaiskomitea luettelee mietinnössään Suomen romaniväestön ominaispiirteitä seuraavasti:

"Mustalaiset eli romaanit eivät maassamme ole paljoakaan sekoittuneet muuhun väestöön, josta he niin hyvin ulkonäkönsä kuin värikkään vaatetuksensakin puolesta yleensä selvästi erottuvat. [- - -] Taiteellista lahjakkuutta ei mustalaisilla Suomessa esiinny samassa määrin kuin eräissä muissa maissa. [- - -] Luonteenomainen piirre suurelle osalle maamme mustalaisia on halu kuljeksia. Kuljeksemiseen liittyy [- - -] usein kerjääminen tai povaaminen tahi elatuksen hankkiminen muulla epäsosiaalisella tai rikollisellakin tavalla. Kiertelevistä mustalaisista on toisinaan varsinkin syrjäisempien seutujen asukkailla ollut haittaa mustalaisten vaatiessa itselleen ruokaa ja yösijaa. Muutoinkin mustalaiset ovat yksinkertaisten ihmisten parissa usein pyrkineet esiintymään määräävinä ja muita parempina."[44]

Vuosina 1960–1966 julkaistussa Uudessa tietosanakirjassa romaneja kuvaillaan artikkelissa 'Mustalaiset' seuraavasti:

"M. ovat keskikokoisia, sopusuhtaisia ja solakoita. Muita piirteitä ovat kyömy nenä, korkea otsa, suuret ja tummat silmät, hohtavan valkeat hampaat, sinertävän mustat ja suorat hiukset, ruskean keltainen iho ja varhainen sukukypsyys. [ - - - ] M. kuvataan luonteeltaan vilkkaiksi ja estottomiksi, toisaalta pinnallisiksi, laiskoiksi, huolimattomiksi ja epäluuloisiksi. Tyypillistä mustalaisille on raskaan työn, etenkin maatyön, karttaminen. Toimeentulonsa he hankkivat tav. erilaisilla käsityö- ja paria-ammateilla, hevoskaupalla, povauksella ja soitolla, nuoret tytöt myös tanssimalla."[46]

Armas Viita antaa vuonna 1967 julkaistussa Mustalaislähetyksen historiaa käsittelevässä teoksessaan Mustalaisväestön hyväksi romaneista seuraavan kuvauksen:

"Mustalaiset ovat nimensä mukaisesti tummia. Heillä on sinertävän musta tukka. Nenä on kyömy ja silmissä on säihkyvä loisto. Otsa on korkea. Mustalaiset liikkuvat ja elehtivät vilkkaasti. Käynti on joustavaa. Älyltään ja tunne-elämältään he ovat vilkkaita ja ailahtelevia."[47]

Alueellinen sijoittuminenMuokkaa

Suomen romaniväestö on sijoittunut asumaan kantaväestön rinnalle melko tasaisesti ympäri Suomea. Hieman tiheämmin romaneja asuu Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja Suomen länsirannikolla. Asukaslukuun nähden romaneja asui vuonna 2015 eniten Kauhajoella, jossa romanit muodostivat noin viiden prosentin osuuden kaupungin väestöstä.[48]

Nimityksiä ja suku- ja etunimistöäMuokkaa

Romaneista on aiemmin käytetty Suomessa yleisesti nimitystä 'mustalainen', mutta nykyään sitä pidetään usein halventavana.[49][50] Romanit viittaavat kielenkäytössään kuitenkin usein itse omaan ryhmäänsä kuuluviin käyttämällä sanaa 'mustalainen' neutraalissa sävyssä.[51] Romanit käyttävät Suomessa itsestään usein myös nimityksiä 'kaalo' (yks.) ja 'kaaleet' (mon.). Nimitykset pohjautuvat romanikielen tummaa tarkoittavaan sanaan.[52]

Kielitoimisto antoi vuonna 1992 suosituksen, jonka mukaan sana 'romani' kirjoitettaisiin jatkossa yhdellä a:lla aikaisemmin yleisen kaksi a:ta sisältävän muodon sijasta.[53]

Monien suomalaisromanien on sanottu vierastavan nimitystä 'romani'. Esimerkiksi Suomen romaniväestöön kuuluva kirjailija Veijo Baltzar on kertonut kokevansa, että 'romani' on suomalaisen "romanieliitin" omiin tarkoitusperiinsä käyttämä sana, eikä sen käyttö tunnu yleisesti luontevalta.[54] Hän kutsuukin itseään mustalaiseksi.[55]

Sanaa 'mustalainen' vielä selkeämmin halventavana pidetty nimitys romaneille on 'manne'.[56]

Muiksi romaneista käytetyistä (osittain vanhentuneiksi) nimityksiksi suomen kielessä mainitaan muun muassa: mustilainen, mustolainen, mustulainen, muskalainen, muskulainen, mustiainen, lätti, tattari, haipoika, halepralle, lenkkari, moure ja tumma.[57]

Leo Lipsosen Vankilaslangin sanakirjassa luetellaan viitisenkymmentä nimitystä romaneille. Niitä ovat esimerkiksi: asfalttipaikka, black-pete, feija, haagertti, hevosmies, hevosvaras, hiilihanko, himmee, häkään kuollut, kaalee, kekäle ja manne.[31]

Romanit ovat saaneet Suomessa sukunimensä alun perin Ruotsin vallan aikaiselta papistolta. Monille eri romanisuvuille annettiin sama sukunimi, joten nimistön perusteella ei voi tehdä kunnollisia päätelmiä suomalaisromanien sukulaissuhteista. Romaneille kirjattiin alkujaan vain tiettyjä sukunimiä, jotta heidät saataisiin eroteltua etnisesti muusta Suomen väestöstä.[58]

Virallisten sukunimien merkitys on Suomen romaniväestölle nykyäänkin pitkälti erilainen kuin kantaväestölle, sillä romanit eivät tavallisesti yhdistä tosiaan "papereihin merkittyjen" sukunimien kautta. Romanien keskuudessa on sen sijaan yleistä lempi- ja lisänimien käyttö ja henkilöiden "nimeäminen" jonkun pojiksi ja tyttäriksi.[58] Tällaisten käytäntöjen avulla pystytään samannimiset henkilöt erottamaan helposti toisistaan. Perinteen mukaisesti henkilöä voidaan siis kutsua nimellä, joka yhdistää hänet toiseen henkilöön (esim. "Mannen Feija"), kertoo kotipaikan (esim. "Valkealan Roope") tai viittaa vaikkapa henkilön ulkonäköön (esim. "Pikku-Valde").[59]

Arthur Thessleffin 1901 julkaiseman luettelon mukaan suomalaisten romanisukujen nimiä olivat mm. seuraavat: Ahlgrén, Asp, Baltzar, Berg, Blomerus, Ek, Enroth, Flink, Florin, Friman, Grek, Grönfors, Grönstrand, Hagert, Hedman, Hörman, Isberg, Klarin, Korp, Kärkkänen, Lind, Lindeman, Lindgren, Långström, Moderus, Nikkinen, Nulva, Nyman, Palm, Palmroth, Peltomäki, Roth, Santalakso, Schwartz, Sjöberg, Stenroth, Svart, Tobin, Walerius, Wallentin, Zitron ja Åkerlund.[60]

Vuoden 1954 romanitutkimuksessa esiintyneistä sukunimistä kymmenen yleisintä olivat:

 • Hagert (142 henkeä)
 • Blomerus (122)
 • Nyman (118)
 • Lindeman (104)
 • Svartz (83)
 • Lindgren (59)
 • Bollström (52)
 • Palmroth (49)
 • Palm (48)
 • Hedman (45)[61]

Suomen romanien keskuudessa ensimmäinen sukunimien suomennosaalto oli 1940- ja 1950-luvuilla.[62] Esimerkkejä suomennoksista:

 • Blomerus = Arisjärvi[63], Kinnunen[62]
 • Bollström = Pallovirta[63], Parvikoski[62]
 • Grek = Hietaniemi[62]
 • Grönfors = Silomäki[62]
 • Grönstrand = Keväinranta, Vihreäranta[63]
 • Hagert = Hiirisalmi, Hovisto, Karimus, Kuhakari, Salo[63]
 • Palmroth = Malmi[62], Salojensaari[63]
 • Svartz = Silovirta[63]
 • Åkerlund = Haukisaari[63]

Syinä sukunimien suomentamiseen oli monesti halu erottautua toisista samannimisistä, ja toisinaan nimenvaihdokset olivat seurausta avioliiton solmimisesta kantaväestöön kuuluvan kanssa. Nimenmuutokset olivat joissakin tapauksissa merkki täydellisestä sulautumisesta kantaväestöön ja halusta päästä eroon romanisukunimen tuomasta rasitteesta. Joillekin yhteiskunnassa menestyneille suvuille ja henkilöille on ollut erittäin tärkeätä saada sukunimeä vaihtamalla häivytettyä tieto etnisestä alkuperästä.[62]

Sukunimistön perusteella on tehty päätelmiä romanisukujen alueellisesta sijoittumisesta (ainakin 1800-luvun) Suomessa. Esimerkiksi Halsuan ja Oulaisten seudulla asui Svarteja, kun puolestaan Kestilään ja Rantsilaan oli kotiutuneina Bollströmejä ja Långströmejä. Sysmä oli varsinkin Wallentinin suvun aluetta, ja Hagerteja asui runsaasti Itä-Suomessa, erityisesti Leppävirralla. Hartolassa asui Borgeja ja Orimattilassa Klarineja. Säkkijärvi oli puolestaan Åkerlundien ja Sortavala erityisesti Blomeruksen suuren suvun kotiseutua.[64]

Miespuolisten romanien etunimiksi on kirjallisuudessa mainittu muun muassa: Aleksanteri,[65] Allan[66], Feija, Janne[65], Kaarle[66], Kalle, Kusti, Manne, Otto, Roope, Santeri, Saska[65], Taisto[66], Terno, Valte[65], Valtteri ja Voitto[66].

Naispuolisten romanien etunimien osalta on vastaavasti lueteltu esimerkiksi: Alinda[65], Bertta, Elli[66], Fanni, Iida, Maria, Orvokki[66], Rauha, Roosa, Sandra, Marita, Miranda, Regina ja Rosita.[65]

Työllisyys ja koulutusMuokkaa

Vuoden 1970 väestölaskennassa kerättiin tietoja romanien elinkeinoista, ammateista, ruokakuntien koosta ja asumisoloista, mutta sittemmin ei Suomessa ole kerätty tilastoista etnisyystietoja. THL:n vuosina 2017 ja 2018 tekemän romanien hyvinvointitutkimuksen Roosan mukaan alle 30-vuotiaista romaneista 75 prosenttia on työttömänä. Syynä he pitävät syrjintää.[67]

Romaneilla on vanhojen perinneammattien kadottua ollut suuria vaikeuksia työnsaannissa. Yhtenä syynä tähän on ollut romanien tapakulttuuri. Perinnepuvun valinneen romaninaisen on vaikea käyttää muuta asua, ellei varmisteta, ettei kukaan toinen romani voi nähdä häntä. Esimerkiksi sairaalan työvaatteisiin pukeutunut romanisairaanhoitaja saattaa vaatia siirtoa toiselle osastolle, jos hänen osastolleen tulee romaneja potilaiksi.[68][69]

Suomen 10 000 romanista jopa puolen arvellaan olevan työttöminä.[70] Työ- ja elinkeinoministeriön 2008 tekemän tutkimuksen mukaan romanien työllistymistä jarruttaa pahiten koulutuksen ja työkokemuksen puute. Suurella osalla työttömänä olevista romaneista on koulutuksena pelkästään peruskoulu. Hakeutuminen ammatilliseen koulutukseen on ollut vähäistä ja opintojen keskeyttäminen tavallista. Vuonna 2012 julkaistun opetushallituksen selvityksen mukaan ammatilliset opinnot aloittavien määrä on kuitenkin yli kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.[71] Työllistymistä vaikeuttavat myös työnantajien asenteet, sillä vain hieman yli puolet työnantajista olisi valmiita palkkaamaan romanin. Työharjoitteluun suhtaudutaan myönteisemmin, mutta siihenkään romania ei ottaisi 15 prosenttia työnantajista.[72]

Romanilasten osallistuminen esiopetukseen on lisääntynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Peruskoulussa romanilapsille vuosiluokan kertaaminen on kuitenkin selvästi yleisempää kuin muilla oppilailla. Se ajoittuu erityisesti alakoulun ensimmäisille luokille ja vuosiluokalle 7. Osalla oppilaista poissaolojen suuri määrä aiheuttaa koulunkäyntiin vakavia ongelmia, eivätkä kaikki huoltajat suhtaudu asiaan riittävän vakavasti. Peruskoulun keskeyttää romanioppilaista noin viisi prosenttia.

Opetushallituksen maaliskuussa 2012 julkaisemasta selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että romaninuorten koulumenestys on parantunut viime vuosina huomattavasti. Selvitykseen haastatellut 1 300 rehtoria arvioivat, että 70 prosentilla oppilaista vähintään tyydyttävästi. Lisäksi yhteistyö koulun ja vanhempien välillä on muodostunut niin sujuvaksi, että opetushallitus pitää sitä jopa läpimurtona romanien koulunkäynnin historiassa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeutuvien määrä on yli kaksinkertaistunut edelliseen, kymmenen vuotta sitten tehtyyn selvitykseen verrattuna. Lukion aloittavien romaninuorten määrä on kuitenkin silti erittäin vähäinen.[71]

RomanikulttuuriMuokkaa

PukeutuminenMuokkaa

Sekä romanimiesten että -naisten perinteisen pukeutumisen tulee Suomessa olla peittävää eli vartalo, käsivarret ja jalat eivät saisi näkyä.[21]

Romanimiesten vaatetukseen kuuluivat 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella yleisesti (turkis)hattu, pukutakki, tummat suorat housut, turkki ja nahkasaappaat. 1930-luvulta alkaen romanimiesten pukeutumistyyli muuttui merkittävästi, kun autoilijoille tyypillinen vaatetus tuli heidän keskuudessaan muotiin. Autoilijan pukuun kuuluivat koppalakki, kangas- tai nahkatakki, saapas- eli pussihousut ja nahkasaappaat.[73]

Suomalaisten miespuolisten romanien pukeutumista on kuvattu vuonna 1961 seuraavasti:

"Tunnusomaisia vaatekappaleita ovat kesälläkin käytettävä villapusero, nahkatakki tai -pusero ja suoralahkeiset housut, joiden lahkeet on työnnetty saapasvarsien sisään. Vanhoillinen suunta ei tunnusta saapashousujen käyttöä kansallisen tavan mukaiseksi, mutta nämä ovat silti Etelä-Suomessa ehkä yleisimmät. Etenkin kaupungeissa näkee mustalaismiesten usein käyttävän diagonaalista valmistettua 'autoilijanpukua' kokardittomine AK-mallisine lakkeineen; vihertävän tai ruskehtavan puvun kanssa käytetään usein punertavia, ruskeita tai keltaisia saappaita, ja joskus näkee päähineenä varsin rohkeankin värisen urheilumallisen hatun. 'Vanha mustalaissaapas' on leveäsuinen, joskus kovavartinen; nuoriso taas suosii rypytettyjä 'jatsareita'."[74]

Suunnilleen 1970- ja 1980-lukujen vaihteesta lähtien suomalaiset romanimiehet ovat yleisesti käyttäneet saapashousujen sijasta tummia suoria housuja, joiden kuuluu olla väljät.[73] Perinteisten nahkasaappaiden tilalle ovat tulleet mustat kävelykengät.[75] Romanimiesten tyyliin kuuluu yleisesti villapuseron tai pikkutakin käyttö, sillä "paitahihasillaan" oleminen ei sovi perinteiseen pukeutumiseen. Myöskään kirkasväriset housut ja farmarihousut eivät kuulu romanimiesten tyypilliseen asuun.[76] Kuitenkin jo 1961 on todettu, että "nousevan mustalaispolven piiristä voi kaupungeissa joskus tavata valkolaisen nuorison suosimiin nahkatakkimalleihin ja famarihousuihin pukeutuneita yksilöitä, joten pukeutumistapojen asteikko on heimon piirissä nykyisin varsin laaja.".[77]

Ainakin 1800-luvulla romanimiehillä oli yleisenä tapana pitää toisessa korvassaan kultaista korvarengasta tai korvanastaa tai vaihtoehtoisesti renkaita molemmissa korvissa. Sittemmin romanimiehet ovat lähes kokonaan luopuneet korvakorujen käytöstä. Perinteiseen romanimiesten tyyliin kuuluvat sormukset ovat edelleenkin suosittuja.[78]

Romaninaiset pukeutuivat Suomessa 1900-luvun alkuun saakka puseroineen, hameineen ja esiliinoineen suunnilleen samalla lailla kantaväestöön kuuluneiden rahvaannaisten kanssa. Värejä ja koristeita tosin käytettiin romaninaisten vaatetuksessa runsaammin. 1930-luvulla romaninaisten puserossa eli röijyissä perinteisesti käytetty villa ja puuvilla korvautuivat koreammilla silkillä ja brokadilla ja hameenhelmaan liitettiin musta samettireunus. 1960-luvulla sametin käyttö hameissa lisääntyi niin, että se laajeni peittämään hameen lähes kauttaaltaan. Samoihin aikojen romanien elintason nousu alkoi näkyä röijyjen entistä loisteliaimmissa kankaissa ja runsaammissa pitsikoristeluissa.[21] Nykyajan suomalaisen romaninaisen hame saattaa painaa yli kuusi kiloa ja koko asu jopa kymmenen kiloa.[79]

Korujen käytöllä on suomalaisten romaninaisten keskuudessa suuri merkitys. Naisten runsaisiin kultakoruihin on sijoitettu omaisuutta muodossa, jota on ollut helppoa pitää mukana ja myös muuttaa tarvittaessa rahaksi.[21]

Romanipuvun ottaminen käyttöön 16–20-vuotiaana merkitsee tytön aikuistumista ja velvollisuutta käyttäytyä romaninaiselle kuuluvien perinnetapojen mukaisesti. Puvun käyttöä ei pidetä pakollisena, mutta jos sen käytön on aloittanut, ei siitä luopumista koeta yhteisön piirissä soveliaaksi. Mikäli romaninainen työskentelee sellaisessa ammatissa, jossa hän ei kohtaa itseään vanhempia romaneja, voi hän korvata perinteisen asun työvuoronsa aikana työasulla.[21]

Alakouluikäiset romanilapset pukeutuvat Suomessa usein kantaväestöön kuuluvien ikätovereidensa tavoin. Murrosiässä pukeutuminen alkaa muuttua enemmän romanikulttuurin mukaiseksi siten, että tytöt alkavat käyttää peittäviä puseroita ja pitkiä hameita ja pojat suoria housuja.[75]

2000-luvulla pukeutumisen merkitys on etnisen erottumisen kannalta korostunut, kun elämäntapa muuten on lähentynyt muun yhteiskunnan tapoja.[73]

AvioliittoMuokkaa

Suomen romanit muodostavat yhden niistä hyvin harvinaisista yhteisöistä, joissa avioliittoa yhteisöllisenä laitoksena ei varsinaisesti ole olemassa. Suomen romaneilla ei ole vakiintunutta ja hyväksyttyä seurustelutapaa, joka johtaisi avioliittoon. Suomessa ei ole myöskään järjestettyjä avioliittoja. Perinteisesti ainoa tapa, jolla suomalainen perinteistä kiinni pitävä romani saattoi muodostaa avioliiton, oli karkaaminen, ”neidonryöstö”.[80]

Eräs syy tähän avioliiton rituaaliseen väheksyntään on suvun jäseniltä odotettu ehdoton uskollisuus. Romanisuvut ovat perinteisesti eksogaamisia eli parinmuodostus tapahtuu eri suvun jäsenen kanssa. Parisuhteessa mies ja nainen pysyvät omien sukujensa jäseninä.[80]

Yhteen meneminen on romanikulttuurissa häveliäisyyden piiriin kuuluva alue, ja siksi romaneilla avioliitto ei ole keskeinen perhejuhla perinteineen. Nykyisin uskovaiset romanit haluavat yleensä kirkollisen vihkimisen. Häveliäisyyssyistä kutsuvieraina ovat yleensä nuoret ihmiset.[81]

UskontoMuokkaa

Suomen romanit ovat varsin uskonnollisia.[82] Suurin osa heistä kuuluu luterilaiseen kirkkoon[83], mutta paljon myös helluntaiherätykseen, vapaakirkkoon ja baptisteihin.[82] Romanien keskuudessa on paljon evankelistoja ja pastoreita.[82]

Romanikulttuurin kritiikkiMuokkaa

Romanikulttuurin piirteitä on osin arvosteltu sekä kantaväestön että romanien taholta. Arvostelu on kohdistunut muun muassa romanien piirissä harjoitettavaan verikostoon[84], naisiin ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan[85], rikollisuuteen sekä romaninuorten koulu- ja päihdeongelmiin.[86] Kantaväestö on kautta aikojen pitänyt romaneja monesti ryhmänä, joka syyllistyy rikollisuuteen muita herkemmin.

Vankeinhoito-lehteen 1954 kirjoittanut Helsingin Keskusvankilan johtaja Johan Konttinen sanoi kokevansa, että rikollisuus oli Suomen romaniväestössä yleistä sekä miesten että naisten keskuudessa. Konttinen sanoi kirjoituksessaan, että "jo äidiltään saa siis mustalaislapsi verrattomasti useammassa tapauksessa kuin muut Suomen lapset rikosten teille johtavia vaikutteita.". Konttinen näki syynä ongelmaan romanien vaellushalun ja haluttomuuden luku- ja kirjoitustaidon opetteluun. Hän sanoi myös, että lähisukulaisten väliset avioliitot olivat vaikuttaneet Suomen romanien "henkiseen rakenteeseen ja psykopaattien runsaaseen lukumäärään".[30]

Toimittaja Veikko Ennala arvosteli Hymy-lehdessä vuonna 1966 Suomen romanien elämäntapaa varsin karkeasanaisesti:

"Suurin osa kuudesta tuhannesta mustalaisestamme on varkaita ja valehtelijoita, viinan salakauppiaita, povareita, kerjäläisiä ja työtä vieroksuvia huijareita. Kaikki mustalaisten suorittamia varkauksia koskevat oikeuden pöytäkirjat yhteen koottuina muodostaisivat stadionin tornin korkuisen pinon."[87]

Romanien rikollisuudesta ei ole tarkkoja tilastoja, mutta Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tekemän selvityksen mukaan vuonna 2005 oli 18 prosentissa ryöstörikoksista epäilty romani.[88]

Osaltaan romanikulttuurin arvostelua on vaikeuttanut romaniyhteisössä elävä vahva perinne, joka kieltää yhteisön sisäisistä ongelmista kertomisen ulkopuolisille. Kun Rainer Friman puhui TV1:n A-studiossa romaninuorten päihde- ja kouluongelmista, hän sai parikymmentä tappouhkausta.[89] Kun romanitaiteilija ja kirjailija Kiba Lumberg arvosteli Ajankohtaisessa kakkosessa romanikulttuuria ja erityisesti naisten asemaa siinä, Yleisradioon lähetettiin kirje, jossa herjaavin ilmauksin kyseenalaistettiin Lumbergin mielenterveys ja kerrottiin hänen perheensä olevan ”sisäisesti mädäntynyt”. Kirje lähetettiin Suomen Romani­foorumin puheenjohtajan ja ulkoministeriön erityisasiantuntijan Miranda Vuolasrannan sähköpostiosoitteesta. Yleisradio vaikeni kirjeestä.[86] Myös Lumberg sai tappouhkauksia.[90] Myös näytelmäkirjailija Veijo Baltzar on vaatinut ”yhteisön sisäistä tilintekoa päihdeongelmista ja rikollisuudesta”.[86]

Omiaan arvostelleet romanitaiteilijat ovat perustamassa omaa yhdistystä tultuaan tyytymättömäksi Suomen Romanifoorumin toimintaan. Yhdistyksen tavoitteena on katsoa asioita puolueettomasti eikä vain syyttää kantaväestöä kaikesta, kuten romaniyhdistykset ovat uuden yhdistyksen perustajien mielestä tähän mennessä tehneet.[89]

Kiba Lumberg on sanonut:

»Verikostosta ja siitä väkivallasta mikä romanikulttuurissa on, ei saa Suomessa puhua. Ei voida mennä siihen, että tietyt ryhmittymät menevät kulttuurien taakse ja sillä verukkeella polkevat ihmisoikeuksia ja sananvapautta.[89]»

ja

»Ongelmana on, että kun mustalainen uskaltaa puhua julkisesti oman heimon sisällä tapahtuvista kielteisistä asioista, hänet uhataan tappaa. Jos valkolainen avaa suunsa, häntä syytetään rasismista.[85]»

Romanikulttuuria tutkineen professori Martti Grönforsin mukaan romanit puhuvat verikostosta avoimesti vain yhteisön sisällä. Suomen romanien joukossa on isoja 200-jäsenisiä romanisukuja, jotka välttelevät toisiaan. Välttelyä kutsutaan väistämiseksi.[91][92] Poliisille suunnatussa oppimateriaalissa saatetaan jättää sana verikosto kokonaan mainitsematta ja puhua vain väistämisestä[93] tai jopa todetaan, että mitään verikostoa ei romanikulttuurissa olekaan.[94]

Grönforsin 1981 julkaistussa teoksessa Suomen mustalaiskansa käsitellään suomalaisten poliisien suhtautumista maan romaneihin. Poliisien käsityksiä oli selvitetty haastattelemalla 45 poliisimiestä Helsingistä ja 10 poliisia Tampereelta. Haastatteluilla kerättyjen näkemysten Grönfors olettaa heijastavan kärjistäen myös Suomen kantaväestön yleistä suhtautumista maan romaneihin.[95]

Haastatteluista on Grönforsin mukaan käynyt ensinnäkin ilmi, että poliisit pitivät romaneja lyhytjännitteisinä henkilöinä, jotka etsivät elämässään välitöntä tyydytystä. Poliisit kokivat romanit innottomiksi sijoittamaan "järjestelmään" mitään; sen sijaan maan romanien nähtiin olleen kiinnostuneita ainoastaan siitä, miten "järjestelmästä" saatiin irti mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä vaivalla. Poliisien mainitaan kokeneen romanit erityisesti sosiaaliturvajärjestelmän painolastiksi.[95]

Haastatellut poliisit uskoivat ennen kaikkea, että kaikki romanit olivat mukana rikollisessa toiminnassa. Poliisit pitivät rikollisuutta yhtenä romanien kulttuuripiirteenä ja uskoivat, että romanit kasvattavat lapsensa tarkoituksella rikollisuuteen. Monet poliiseista kokivat romanien kaipuun yhteiskunnan säännöistä piittaamattomaan "vapaaseen" elämään syntyvän biologiselta pohjalta eli olevan sen romaneilla "veressä". Romanien "spontaanisen väkivaltaisuuden" poliisit kokivat koko yhteiskunnan vastaiseksi kulttuuripiirteeksi.[95]

Grönforsin mukaan poliisit näkivät romanien omaehtoisen kulttuurin olevan anarkismia yhteiskuntaa vastaan. Maan romanien omintakeisen vaatetuksen poliisit sanoivat olevan ulkoisena tunnuksena yleisesti hyväksytystä elämänmuodosta poikkeamisesta. Romanien nähtiin olevan vastuuntunnottomia kansalaisia siinä suhteessa, etteivät he asennoituneet poliisien mielestä vastuuntuntoisesti työn tekemiseen.[95]

Haastatteluista tuli Grönforsin mukaan selväksi, että poliisit pitivät romaneja yhteiskunnan pohjasakkana. Heidät mainittiin ryhmäksi, jonka kulttuuri oli rikollista ja jonka "sosiaalinen organisaatio" oli sopimaton ja rikollisuutta suosiva.[95]

Grönforsin tutkimustulokset ovat pitkälti yhteneviä Poliisimies-lehdessä vuonna 1966 julkaistun Suomalainen rotuongelma -kirjoituksen sisällön kanssa. Tekstissä sanotaan esimerkiksi, että "meidän omat ongelmalapsemme, mustalaiset ovat hyvin vähäisessä määrin osoittaneet taipumusta omaksua Suomen "valkoisen" rodun kulttuuria [- - -] Jokainen poliisimies tietää, että minne tahansa mustalaisperhe "pesiytyy", sinne kerääntyy vähitellen lisää heidän heimolaisiaan. Hyvin nopeasti alkavat usein vakavatkin järjestyshäiriöt heidän ympäristössään, laiton väkijuomien myynti kukoistaa ja ennen varsin rauhallinen seutukunta muuttuu alituisen rähinöinnin ja tappeluiden näyttämöksi. [- - -] Mustalaisten kesken suoritetut joukkotappelut eivät ole mitään harvinaisuuksia ja harvalukuiset poliisit saavat henkensä kaupalla käydä niitä selvittelemässä."[96]

RomaniyhdistyksetMuokkaa

Suomessa toimii useita valtakunnallisia romaniyhdistyksiä:[97]

Romanien etujärjestö on Suomen Romaniyhdistys (perustettu 1967; vuoteen 1989 Suomen mustalaisyhdistys). Valtakunnallisesti toimivia järjestöjä ovat lisäksi Romaniyhdyshenkilöiden yhdistys (perustettu 1993), Gypsies Future-Nuorten Romanien Tukiyhdistys (perustettu 1996) ja romanien monikulttuuriyhdistys Névo Roma (1999). Romaniasiain neuvottelukunta toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa. Opetushallituksen alla toimii taas romaniväestön koulutusyksikkö. Kristilliset lastensuojelu- ja sosiaalijärjestöt Romano Missio (Mustalaislähetys, perustettu 1906) ja Elämä ja Valo (perustettu 1964; vuoteen 2004 Suomen Vapaa Romanilähetys) tekevät vapaaehtoistyötä romanien hyväksi.

Tunnettuja suomalaisia romaneitaMuokkaa

 
Hortto Kaalo vuonna 1972. Kuvassa Feija Åkerlund, Taisto Lundberg ja Marko Putkonen. Lisäksi keskellä laulaja Anneli Sari ja oikealla säveltäjä Pekka Jalkanen.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. a b Suomen romanit – Finitiko romaseele (Esitteitä 2004:2) 16.6.2004. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 15.7.2009.
 2. Pulma 2006, s. 32.
 3. Pulma 2006, s. 24–25.
 4. Hedman, Henry: Suomen romanikieli: Sen asema yhteisössään, käyttö ja romanien kieliasenteet (PDF) scripta.kotus.fi.
 5. a b c Romanit Suomessa Suomen Romanifoorumi. Viitattu 17.8.2009.
 6. Pulma 2006, s. 32–34.
 7. Pulma 2006, s. 49, 74.
 8. Pulma 2006, s. 75–80.
 9. a b c Hanna Virén, Lari Peltonen ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry.: Romanien reitit – Romanikulttuurin vaikutus kulttuuriympäristöön (Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisuja 1), s. 6, 18. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry. Teoksen verkkoversio: https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/wp-content/uploads/2015/04/Romanien_reitit.pdf. Viitattu 6.7.2019.
 10. Mustalaiskomitean mietintö, s. 11–13. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1955.
 11. Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa, s. 35, 36. WSOY, 1981.
 12. a b Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa, s. 36, 37. WSOY, 1981.
 13. a b Isämme sodissa, Mansetori.fi (archive.org)
 14. Romanisotaveteraanien kunnioitus noussut (Archive.org) Mtv3.fi, Uutiset.
 15. a b Romanomissio
 16. Peitsi, Pekka: Työhön, työhön, sanoi Lapatossu!. Suomen Kuvalehti, N:o 40 (3.10.1942).
 17. a b Airola, Laura: Seuraava sukupolvi: Kokkolan romaniyhteisö on muutoksen edessä | Image www.apu.fi. 18.4.2016. Viitattu 27.6.2019.
 18. Miika Tervonen: Suomen romanit ja toinen maailmansota romanit.fi. Viitattu 12.5.2019.
 19. 1939−1945 − Synkkä vainon aika romanit.fi. Viitattu 12.5.2019.
 20. Miika Tervonen: ”Mustalaiskysymyksen” paluu sodanjälkeisessä Suomessa romanit.fi. Viitattu 12.5.2019.
 21. a b c d e f Varokaa, mustalaisia! Väärinymmärryksen historiaa - PDF docplayer.fi. Viitattu 22.6.2019.
 22. a b c Panu Pulma (toim.): Suomen romanien historia, s. 171. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2012.
 23. Mustalaiskomitean mietintö, s. 30–31. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 24. a b Huttunen, Kari ja Nordström-Holm, Gunni (toim.): Mustalaiselämää, s. 14, 15. Tammi, Helsinki, 1969.
 25. Jeskanen, Inka: Maalta kaupunkiin www.romanit.fi. Viitattu 27.6.2019.
 26. Jeskanen, Inka: Ruotsin-villitys www.romanit.fi. Viitattu 27.6.2019.
 27. a b Huttunen, Kari; Hölttö, Ismo ja Savolainen Mikko: Raportti suomen mustalaisista. Gummerus, Jyväskylä, 1972.
 28. a b Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa, s. 41, 42. WSOY, 1981.
 29. Huttunen, Kari ja Nordström-Holm, Gunni (toim.): Mustalaiselämää, s. 146. Tammi, Helsinki, 1969.
 30. a b Vankeinhoito-lehti, 5–6/1954, 50.
 31. a b Nykänen, Harri ja Tervo, Jouni: Nokka. Kiven sisällä., s. 85. Johnny Kniga / WSOY, 2010.
 32. Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa, s. 42, 43, 213. WSOY, 1981.
 33. Mustalaiskomitean mietintö, s. 5. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 34. Mustalaiskomitean mietintö, s. 25. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 35. Mustalaiskomitean mietintö, s. 6. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 36. Mustalaiskomitean mietintö, s. 49. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 37. a b c Pulma, Panu: Suljetut ovet, Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, s. 100, 102. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2006.
 38. a b c Pulma, Panu: Suljetut ovet, Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, s. 167. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2006.
 39. a b Panu Pulma (toim.): Suomen romanien historia, s. 189, 190. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2012.
 40. Hakusana 'mustalaiset', Uusi tietosanakirja, 14. osa (MNI–OIJ), palstat 277 ja 278. Tietosanakirja Oy, Helsinki, 1962.
 41. Panu Pulma (toim.): Suomen romanien historia, s. 177. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2012.
 42. Pulma, Panu: Suljetut ovet, Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, s. 168, 170. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2006.
 43. Huttunen, Kari ja Nordström-Holm, Gunni (toim.): Mustalaiselämää, s. 40. Tammi, Helsinki, 1969.
 44. a b Mustalaiskomitean mietintö, s. 8. Valtioneuvoston kirjapaino, Helsinki, 1955.
 45. Artikkeli hakusanalla 'mustalaiset' (kirjottanut Arvi Poijärvi), Iso tietosanakirja, 8. osa (Lokka–Mustola), palstat 1363–1365. Otava, Helsinki, 1935.
 46. Artikkeli hakusanalla 'mustalaiset', Uusi tietosanakirja, 14. osa (MNI–OIJ), palstat 276 ja 277. Tietosanakirja Oy, Helsinki, 1964.
 47. Huttunen, Kari ja Nordström-Holm, Gunni (toim.): Mustalaiselämää, s. 20. Tammi, Helsinki, 1969.
 48. Kluukeri, Iina: Romanit hajautuneet kuten valtaväestökin – Kauhajoki on Suomen suurin romanipitäjä Yle Uutiset. Viitattu 12.5.2019.
 49. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio: mustalainen . (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja, 35.) Kotimaisten kielten keskus. ISSN 2323-3370.
 50. Rasismin vastainen työ -työryhmän esitys (PDF) 31.12.2006. Etnisten suhteiden neuvottelukunnan ja alueellisten neuvottelukuntien rasismin vastainen työ. Viitattu 2.2.2009.
 51. Mertaniemi, Sanna-Mari: Koulutus hyvä, ammatti parempi. Haastattelututkimus nuorten romaninaisten jatkokoulutusvalinnoista. 2005. Tampereen yliopisto, Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. Viitattu 27.5.2019.
 52. Friman-Korpela, Sarita: Romanipolitiikasta romanien politiikkaan – Poliittisen asialistan ja toimijakonseption muutos 1900-luvun jälkipuoliskon Suomessa, s. 54. University of Jyväskylä, 2014.
 53. Romanikulttuuri – Romano Missio romanomissio.fi. Viitattu 27.9.2019.
 54. Friman-Korpela, Sarita: Romanipolitiikasta romanien politiikkaan – Poliittisen asialistan ja toimijakonseption muutos, s. 57. University of Jyväskylä, 2014.
 55. Jäämeri, Hannele: Kulkijamustalaisena kasvanut kirjailija Veijo Baltzar: "Minua ei tarvitse suvaita" Suomenkuvalehti.fi. 18.3.2012. Viitattu 6.7.2019.
 56. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio: manne . (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja, 35.) Kotimaisten kielten keskus. ISSN 2323-3370.
 57. Jussila, Raimo: Tattarista romaaniksi - Kielikello www.kielikello.fi. Viitattu 20.6.2019.
 58. a b Tanner, Riikka ja Lind, Tuula: Käheä-ääninen tyttö, Kaalengo tsaj, s. 30, 31, 37. Tammi, Helsinki, 2009.
 59. Vehmas, Raino: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen, s. 96. Turun Yliopisto, Turku, 1961.
 60. Thessleff Arthur, Wörterbuch des Dialekts der finnländischen Zigeuner, Acta Societatis Scientiarum Fennicæ. Tom. XXIX, No 6, 1901.
 61. Mustalaiskomitean mietintö, s. 53–54. Valtioneuvoston kirjapaino, 1955.
 62. a b c d e f g Tanner, Riikka ja Lind, Tuula: Käheä-ääninen tyttö, Kaalengo tsaj, s. 45, 46. Tammi, Helsinki, 2009.
 63. a b c d e f g Vehmas, Raino: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen, s. 98. Turun Yliopisto, Turku, 1961.
 64. Pulma, Panu: Suljetut ovet, Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan, s. 73. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 2006.
 65. a b c d e f Vehmas, Raino: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen, s. 95. Turun Yliopisto, Turku, 1961.
 66. a b c d e f Tanner, Riikka ja Lind, Tuula: Käheä-ääninen tyttö, Kaalengo tsaj, s. 46. Tammi, Helsinki, 2009.
 67. Heikki Hiilamo: Kolumni: Romaninuoret eivät saa töitä ja puolet romaninaisista pelkää ruuan loppumista Yle.fi, uutiset. 30.1.2019. Viitattu 30.1.2019.
 68. Palkkaisinko romanin? Opas romanien kouluttajille, koulutuksen järjestäjille ja työvoimaviranomaisille (pdf) Luovi.fi. Viitattu 6.3.2019.
 69. Heli Suominen: Romanihame tuo monia hankaluuksia (digitilaajille) Helsingin Sanomat. 10.4.2014. Arkistoitu .
 70. Romanit tuntevat syrjintää työnhaussa ja koulutuksessa (Archive.org) Helsingin Sanomat. 22.6.2006. Viitattu 6.3.2019.
 71. a b Yhä useampi romaninuori suoriutuu hyvin peruskoulusta Opetushallitus. 15.3.2012. Viitattu 16.3.2012.
 72. Heikko koulutus pitää romanit poissa työelämästä Keskisuomalainen. 11.9.2008. Viitattu 25.9.2008.
 73. a b c Pulma, 2012, s. 426–429.
 74. Vehmas, Raino: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen, s. 84. Turun Yliopisto, Turku, 1961.
 75. a b Vaate on aate www.romanit.fi. Viitattu 21.6.2019.
 76. Tie romanien elämään: Romanipuku Suomen käsityön museo. Viitattu 12.5.2019.
 77. Vehmas, Raino: Suomen romaaniväestön ryhmäluonne ja akkulturoituminen, s. 85. Turun Yliopisto, Turku, 1961.
 78. Tie romanien elämään Suomen käsityön museo. Viitattu 12.5.2019.
 79. Matintupa, Minna: Romaninaisen vaatteissa painavat sametti ja ennakkoluulot Yle Uutiset. Viitattu 22.6.2019.
 80. a b Pentikäinen, Juha & Hiltunen, Marja (toim.): Suomen kulttuurivähemmistöt, s. 159. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja 72. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta, 1997. ISBN 951-53-1699-5.
 81. Friman-Korpela, Sarita ym.: Romanit ja kirkko: Opas seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille, s. 31. Suomen ev.-lut. Kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2005:2. Helsinki: Kirkkohallitus, 2005. ISBN 951-789-178-4.
 82. a b c Romanit uskossa – kiitos Herra! 25.4.1999. Yle.fi. Viitattu 16.7.2013.
 83. Romanikulttuuri / Uskonto romanomissio.fi. Viitattu 16.7.2013.
 84. Riku Lumbergin avoin kirje romaniyhteisölle Helsingin sanomat. 19.8.2007. Viitattu 1.10.2008.
 85. a b Varpula, Sari: Taiteilija Kiba Lumberg: Sieluni ei mahdu mustalaishameeseen Sana. 16.8.2007. Helsinki. Viitattu 1.10.2008.
 86. a b c Nikkanen, Hanna: Sketsishow käynnisti julkisen romaniriidan Journalisti. 17.8.2007. Viitattu 6.3.2019.
 87. Huttunen, Kari ja Nordström-Holm, Gunni (toim.): Mustalaiselämää, s. 21. Tammi, Helsinki, 1969.
 88. Lehti, Martti: Ryöstörikoskatsaus 2007 2008. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Viitattu 15.7.2009.
 89. a b c Omiaan arvostelleet romanitaiteilijat perustavat yhdistyksen Helsingin Sanomat. 27.7.2007. Viitattu 10.12.2017.
 90. Kiba Lumberg teki rikosilmoituksen Ylen kirjeestä Helsingin sanomat. 2.8.2007. Viitattu 10.12.2017.
 91. Romanitutkija: Väistämisen tarkoitus on välttää verikosto MTV3.fi. 20.10.2007. Viitattu 9.12.2009.
 92. Verikosto Yle.fi. 2007. Viitattu 9.12.2009.
 93. Romanin ja poliisin kohdatessa (PDF) (Sivu 12.) 2007. Helsinki: Opetushallitus, romaniväestön koulutustiimi ja sisäasiainministeriön poliisiosasto. Viitattu 9.12.2009.
 94. Poliisi ja monikulttuurinen Suomi (Romanit - Suomen vanhin etninen vähemmistö) yhdenvertaisuus.net. Viitattu 9.12.2009.
 95. a b c d e Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa, s. 175–188, WSOY, 1981.
 96. Suomalainen rotuongelma. Poliisimies, Nro 18 (15.9.1966), s. 593–595.
 97. Pirttilahti, Malla: Romanikulttuurin erityispiirteet asumisessa (PDF) 2000. Helsinki: Ympäristöministeriö. Viitattu 17.8.2009.

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa