Avaa päävalikko

Islamin kritiikki on islamin arvostelua moraalisin, poliittisin tai uskonnollis-teologisin perustein. Islamin kritiikkiä on esiintynyt islamin varhaisvaiheista saakka.[1]

Sisällysluettelo

HistoriaaMuokkaa

Varhainen islamMuokkaa

Varhaisimmat säilyneet kirjalliset islamin arvostelut ovat peräisin Lähi-idässä asuneilta kristityiltä, jotka joutuivat islamilaisten hallitsijoitten alaisuuteen. 700-luvulla munkki Johannes Damaskolainen joka oli perehtynyt arabian kieleen ja islamiin, käsittelee aihetta perusteita kirjansa Tiedon lähde toisessa luvussa ”Harhaopeista”.[1] Luku sisältää joukon keskusteluja kristittyjen ja muslimien välillä. Johannes Damaskoksen mukaan islamin syntyyn vaikutti areiolainen munkki ja että islamin opetus on Raamatusta koottu sekamelska. Islam nähtiin toisin sanoen yhdenlaisena kristillisenä harhaoppina. Teoksessaan Johannes Damaskolainen arvosteli erityisesti moraalittomina pitämiään Muhammadin toimia ja Koraaniin kirjattuja vääriä oppeja, joiden tarkoituksena oli hänen mukaansa oikeuttaa profeetan laittomia tekoja.[2] Keskiajan historian professorin John V. Tolanin mukaan Johanneksen esitys Muhammadista on tarkoituksellinen väärintulkinta islamilaisesta perinteestä.[3]

Muita huomattavia varhaisia islamin kriitikoita olivat esimerkiksi

 • Abu Isa al-Warraq, 800-luvulla elänyt islamin kriitikko.
 • Ibn al-Rawandi, 800-luvulla elänyt ateisti, joka hyökkäsi islamia ja uskontoa yleensä vastaan
 • al-Ma’arri, 1000-luvulla elänyt arabiankielinen runoilija ja islamin kriitikko.

Myöhäisempi keskiaikaMuokkaa

Dante sijoitti tunnetusti Jumalaisen näytelmänsä ensimmäisessä osassa Infernossa Muhammedin helvettiin sen toiseksi alimpaan piiriin toisten harhaoppien saarnaajien kanssa, missä hänet kuvataan kahtia halkaistuna sisälmykset ulkona roikkuen, esittäen näin hänen skismaattista asemaansa.[4]

Toinen tunnettu keskiajan kristillinen islamin kriitikko on Bysantin keisari Manuel II Palaiologos. Vuonna 1391 kirjoitetussa keisarin Persialaisen oppineen kanssa käymässä dialogissa, joka tuli kuuluisaksi vuonna 2006 Paavi Benedictus XVI:n lainatessa siitä seuraavia Palaiologoksen vuorosanoja:

Osoita minulle, mitä uutta Muhammed toi ja tulet löytämään vain julmia ja epäinhimillisiä asioita kuten hänen määräyksensä levittää miekalla oppia, jota hän saarnasi. [...] Veri ei miellytä Jumalaa, ja se että toimii järjettömästi on Jumalalle vierasta. [...] Usko syntyy sielusta, ei ruumiista. Kuka ikinä johtaakaan ihmisiä uskoon tarvitsee kykyä puhua hyvin ja järkeillä asianmukaisesti ilman väkivaltaa ja uhkauksia. [...] [V]akuuttaakseen järkevän sielun ei tarvita vahvaa kättä tai aseita tai mitään muita keinoja uhata henkilöä kuolemalla.[5][6]

Uusi aikaMuokkaa

1500-luku

Vuonna 1542 Luther luki Koraanin latinankielisen käännöksen.[7]lähde tarkemmin? Hän tuotti sittemmin useita jyrkästi "muhammettilaisuutta" arvostelevia kirjoituksia. Luther piti muslimien uskoa paholaisen aseena sekä nimitti Muhammadia ”piruksi ja Saatanan esikoislapseksi”.[8] Hän suhtautui kuitenkin välinpitämättömästi islamin harjoittamiseen: ”Annettakoon turkkilaisen uskoa ja elää kuten tahtoo, aivan kuten paaviuden ja valekristittyjen annetaan elää.”[9] Luther vastusti Koraanin julkaisukieltoa, sillä hän halusi sen olevan saatavilla kriittistä tutkimusta ja valvomista varten.[10]

1700-lukuMuokkaa

Esseessään Of the Standard of Taste empiristinen filosofi David Hume kuvaa Koraania "villiksi ja mielettömäksi" teokseksi, ja kysyy puuttuuko Koraanin kirjoittajalta ”oikeudenmukainen moraalitunto” (”a just sentiment of morals”)? Hume kehottaa lukijoita kiinnittämään huomiota (Koraanin) selostukseen, "jolloin huomataan pian, että kirjoittaja ylistää sellaisia petollisuuden, epäinhimillisyyden, julmuuden, koston tai kiihkoilun ilmentymiä, jotka ovat täysin yhteensopimattomia sivistyneen yhteiskunnan kanssa.”[11]

1800-lukuMuokkaa

Ranskalainen Ernest Renan kirjoitti tunnetun esseen L'islamisme et les sciences (Islam ja tieteet), jossa hän argumentoi, että islamilaisen maailman sivistyksellinen ja tiedollinen alennustila johtui nimenomaan islamin opista. Renanin mukaan keskiajan islamilaisen kulttuurin kukoistus ei johtunut islamista, vaan tapahtui siitä huolimatta ja oli itse asiassa olennaisesti islamille vastaisten kulttuuristen virtausten aikaansaannosta. Islamilaiset valloitukset merkitsivät Sassanidi-imperiumin romahtamista, mutta Abbasidit onnistuivat vallankaappauksellaan palauttamaan imperiumin kukoistuksen. Renan kutsui tätä nykyään "islamin kultakautena" tunnettua ajanjaksoa persialaiseksi renessanssiksi ja näki sen perusolemukseltaan olennaisesti epäislamilaisena, paluuna sassanidi-imperiumin Khosrau I: aikaiseen kukoistukseen:

Islamin kauhistuttava puhuri pysähdytti, noin sadan vuoden ajaksi, kaiken tämän kauniin iranilaisen kehityksen. Mutta Abbasidien saapuminen muistutti Khosraun kukoistuksen uudestisyntymää. Vallankumous, joka nosti tämän dynastian valtaistuimelle koostui persialaisista joukoista persialaisine päällikköineen. [...]

Bagdadista tuli tämä persialaisen renessanssin pääkaupunki. Valloittajien kieltä, arabiaa, ei voitu syrjäyttää kuten ei uskonnostakaan voitu kauttaaltaan luopua; mutta uuden sivilisaation henki on oli olennaisesti sekoittunut. Parsit, kristityt, johtivat sitä; hallinto, poliisi erityisesti, olivat kristittyjen käsissä.[12][13]

Vastaavasti Renan katsoi, että juuri islam oli syy tämän kukoistuksen päättymisen. Islam suvaitsi filosofiaa ja tiedettä vain koska se oli liian heikko ja hajanainen ja "huonosti varustautunut terroriin" tehdäkseen niistä lopun, missä se onnistui Abbasidi-imperiumin kukistuttua. Renanin mukaan

liberaalit, jotka puolustavat islamia, eivät sitä tunne. Islam on hengellisen ja ajallisen erottamaton liitto, se on dogman valtakunta, se on raskain kahle, minkä ihmiskunta on koskaan synnyttänyt.[14][15]

Renanin mukaan islamille on leimaa antavaa viha tiedettä kohtaan ja kaiken tutkimuksen pitäminen "jonninjoutavana ja lähestulkoon jumalattomana". Luonnontiede on islamin näkökulmasta kilpailua Jumalan kanssa, ja historia, kun sitä sovelletaan islamia edeltävään aikaan, arveluttavaa, koska se palauttaisi mieliin muinaiset virhekäsitykset.[16]


1900-lukuMuokkaa

Englantilainen kirjailija ja vakaumuksellinen katolilainen Hillaire Belloc oli 1900-luvun alkupuoliskon tunnettu islam-kriitikko. Jotkut oman aikamme islam-kriitikot pitävät joitain hänen teoksessaan Great Heresies esittämiä näkemyksiä profeetallisina.[17] Belloc kirjoitti, että vaikka islamilainen maailma oli hänen aikanaan jäänyt länsimaista jälkeen, ei ole mitään syytä, miksei voisi "oppia läksyään ja tulla vertaiseksemme kaikissa ajallisissa asioissa, joista voimme kiittää ylivaltaamme—missä Uskon suhteen olemme olemme sen alapuolella." [18] Belloc piti islamia edelleen Euroopan ja Lännen vihollisena ja katsoi, että aikalaistensa lapset ja lastenlapset saattaisivat joutua kokemaan ikiaikaisen kristityn lännen ja islamilaisen idän konfliktin uusiutumisen.

Myös Winston Churchill arvosteli islamia voimakkaasti alun perin 1899 ilmestyneessä kirjassaan The River War. Usein siteerattu islamia voimakkaasti arvosteleva kohta teoksessa sanoi muun muassa seuraavaa:

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries, improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live.

A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement, the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property, either as a child, a wife, or a concubine, must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men.

Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilization of modern Europe might fall, as fell the civilization of ancient Rome.[19]

Lainaus jätettiin pois muutamaa vuotta myöhemmin ilmestyneestä teoksen lyhennetystä versiosta, mikä on saanut jotkut virheellisesti kiistämään lainauksen autenttisuuden.[20]

Arvostelu nykyaikanaMuokkaa

Nykyaikainen islam-kritiikki suuntautuu useimmiten yleisiin moraalisiin ja etenkin ihmisoikeuksia koskevin kysymyksiin. Islamia on kritisoitu länsimaisten arvojen kanssa ristiriitaisena tai jopa uhkana länsimaiselle sivilisaatiolle. Ennen kaikkea syyskuun 11. päivän terrori-isku lisäsi islam-kritiikkiä ja toi sen suuren yleisön tietoisuuteen, vaikka jo Salman Rushdien tapaus nostatti islamiin kriittisesti suhtautuvia puheenvuoroja. Nykyaikainen islam-kritiikki on hyvin monimuotoista ja sitä on esitetty hyvin erilaisista lähtökohdista ja hyvin erilaisin tavoin. Islamia ovat kritisoineet esimerkiksi reformistiset muslimit tai muslimitaustaiset ei-uskonnolliset henkilöt, ateistit, kristityt fundamentalistit, sekulaarit humanistit, konservatiivit, seksuaalivähemmistöjen oikeuksia puolustavat aktivistit, ihmioikeusaktivistit, äärioikeistolaiset.

Nykyaikaisia kansainvälisesti tunnettuja nimenomaan islamin arvostelijoina tunnettuja henkilöitä ovat muun muassa Ayaan Hirsi Ali, Ibn Warraq (nimimerkki), Robert Spencer, Ali Sina ja tanskalainen historioitsija Lars Hedegaard. Heitä yhdistää islamin poliittis-juridisen luonteen, sen väkivaltaisien tendenssien ja laajemispyrkimysten sekä yhteensopimattomuuden länsimaisten arvojen kanssa painottaminen. Suomessa nimenomaan islamia koskevilla suurelta osin kriittisillä kannanotoillaan julkisuuteen on noussut jihadismia tutkinut ja aiheesta kirjan kirjoittanut sotatietelijä Atte Kaleva.[21][22]

Viime vuosina on alkanut myös salanimellä kirjoittavien islamin arvostelijoiden tuotanto, jota julkaistaan myös omakustanteina mahdollisesti siksi, että kustantajat eivät uskalla tarttua näihin kirjoihin. Syynä varovaisuuteen on epäilemättä sharia-lain määräys, joka langettaa kuolemantuomion Muhammedin pilkkaamisesta.lähde? Pilkkaamisen voi tietysti ymmärtää hyvin väljästi myös tieteellisen tutkimuksen tulosten esittämisenä. Tilanne voi muistuttaa jossain määrin Neuvostoliiton ajan samizdat-kirjallisuutta 1900-luvulla tai valistusajan uskonnonvastaisen klandestiinikirjallisuuden julkaisemista Ranskassa 1700-luvulla.lähde? Salanimellä kirjoittavia islamin varhaishistoriaan keskittyneitä tietokirjailijoita ovat esimerkiksi saksalainen Norbert G. Pressburg ("Good bye Mohammed"), amerikkalainen Peter Townsend (useita kirjoja, mm. "The Mecca Mystery") ja suomalainen Ilmari Hiidenlehto ("Profeetta Muhammedin haamu"). Yhteistä näille kirjoille on se, että niissä esitellään täysin asiallisesti historiallis.kriittisen tutkimuksen tuloksia. Ne kuitenkin muun muassa kyseenalaistavat profeetta Muhammedin historiallisuuden, mikä ehkä voidaan tulkita kuolemantuomion arvoiseksi rikkeeksi.kenen mukaan?

Islamia on arvosteltu voimakkaasti myös sisältä käsin sellaisten muslimien toimesta, jotka katsovat islamin olevan suurten uudistusten tarpeessa, jotka painottava tyypillisesti voimakkaasti eroa islamin yleensä ja islamismin, poliittisen islamin tai islamilaisen fundamentalismin välillä. Esimerkkeinä tällaisista islam-kriitikosta voidaan mainita Kanadalainen Irshad Manji ja pakistanilaistaustainen britti-muslimi Maajid Nawaz[23][24]. Myös monet ei-islaminuskoiset islamia kritisoineet henkilöt kannattavat tällaista reformistista lähestymiskulmaa, asettuen islamin uudistusmielisten tahojen puolelle islamisteja vastaan. Esimerkiksi voidaan mainita yhdysvaltalainen kirjailija ja neurotieteilijä Sam Harris, joka muutti kantaansa vähemmän kategorisesti islam-vastaiseksi käytyään kirjamuodossa julkaistun pitkän keskustelun Nawazin kanssa.

Harrisin ohella ensisijaisesti muista ansioistaan tunnettuja mutta myös islamin arvostelijoina tunnettuja julkisuudenhenkilöitä ja ajattelijoita puolestaan ovat esimerkiksi Michel Houllebecq, Richard Dawkins ja Nobel-palkittu kirjailija V.S. Naipaul. Ranskalainen intellektuelli, kirjailija ja journalisti Éric Zemmour, joka tunnetaan konservatiivisena yhteiskunta kriitikkona, on myös esittänyt islamkriittisiä näkemyksiä.[25] Niin ikään uuskonservatiivisesta yhteiskuntakritiikistään tunnettu brittiläinen journalisti ja kirjailija Douglas Murray, on kritisoinut voimakkaasti poliittista islamia ja islamilaisista maista tulevaa maahanmuuttoa.[26][27] Italialassa journalisti Oriana Fallacin voimakkaasti islamia arvostelevasta teoksesta La forza della ragione tuli best-seller, joka nosti tekijänsä maansa luultavasti tunnetuimmaksi islamin arvostelijaksi. Toinen tunnettu italialainen islam-kriitikko on Islamin musta kirja (suom. WSOY, 2009) teoksen kirjoittanut Carlo Panella.lähde? Tunnetuista poliitikoista erilaisista islam-kriittisistä näkemyksistään ovat olleet tunnettuja esimerkiksi jihadistin murhaamaksi tullut Pim Fortuyn sekä Vapauspuolueen johtaja Geert Wilders Hollannissa ja Suomessa esimerkiksi Jussi Halla-aho,[28][29][30] jonka Scripta-blogin kommenttipalstasta aikoinaan kehittynyt maahanmuuttokriittinen Homma keskustelupalsta on sisältänyt paljon islam-kriittistä kirjoittelua.[31]tarvitaan parempi lähde

Myös muutamat kansalaisjärjestöt ja joukko kansalaisaktivisteja ovat määritelleet itsensä islam-kriittisiksi. Tommy Robinson perusti English Defence League -järjestön vastatakseen poliittisen islamin haasteeseen, mutta jätti järjestön myöhemmin, koska ei hyväksynyt sen joidenkin jäsenten rasismia. Myös Suomessa vaikutti hetken aikaa Finnish Defence League -niminen organisaatio. Saksassa taas perustettiin hieman myöhemmin Pegida-niminen kansalaisjärjestö, joka on myös levinnyt Saksan ulkopuolelle. Tommy Robinson kuuluu tätä nykyä Pegidan Iso-Britannian osastoon.[32] Suomessa muslimi-taustainen kansalaisaktivisti Anter Yaşa on kutsunut itseään islamkriitikoksi ja kritisoinut islamin kritiikin leimaamista rasistiseksi.[33][34]

Yhteiskunnallinen ja poliittinen kritiikkiMuokkaa

Islamilainen lakiMuokkaa

Ibn Warraq arvostelee islamilaisia maita siitä, että ne ovat pyrkineet muuttamaan kansainvälisen oikeuden normeja oman mielensä mukaiseksi. Muslimimaiden vaikutuksesta vuonna 1981 YK:n julistus uskonnollisen syrjinnän lopettamisesta muutettiin siten, että oikeus omaksua uskonto muutettiin oikeudeksi edustaa jotain uskontoa. Tämä heijastelee šariaa eli islamilaista lakia, jossa epäusko on suurin synti eli paha teko.[35]

SananvapausMuokkaa

Vuonna 2009 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin ”uskontojen halventamisen” vastainen julkilausuma. Arvostelijoiden mukaan kyse on 57 islamilaisen valtion muodostaman Islamilaisen konferenssin pyrkimyksestä estää islamin arvostelu. Arvostelijoiden mukaan islamilaiset valtiot ovat hyväksyneet YK:n ihmisoikeusjulistuksen sijasta Kairon julistuksen, jossa islam menee ihmisoikeuksien edelle. Uskontokriitikko Jussi K. Niemelän mielestä ”YK järjestönä on tiensä päässä, jos ja kun sitä käytetään totalitaristisen valtiojärjestyksen puolustamiseen ja suojelemiseen sekä teokratian edistämiseen” ajatuksenvapauden ja sananvapauden sijasta.[36].

Vuonna 2009 järjestettiin 30. syyskuuta kansainvälinen jumalanpilkkapäivä. Kampanjan perustajien mukaan päivän tarkoitus on ”muistuttaa maailmaa siitä, että uskonnon ei tule enää koskaan olla avoimen ja rehellisen keskustelun ulkopuolella”. Päivä on eri puolilla maailmaa tapahtuneisiin mellakoihin johtaneiden Muhammad-pilapiirrosten julkaisun vuosipäivä.[37][38]

Naisen asemaMuokkaa

Ayaan Hirsi Ali on arvostellut erityisesti musliminaisten asemaa ja todennut että ”heidän uskonsa vie heiltä heidän ihmisoikeutensa”.[39]

 
Fatwakomitean päätös koskien kääntymistä kristinuskoon: ”Koska hän hylkäsi islamin, häntä pyydetään ilmaisemaan katumuksensa. Ellei hän kadu, hänet tapetaan islamilaisen lain oikeuksien ja velvoitteiden mukaisesti.”

ApostasiaMuokkaa

Esimerkiksi Ibn Warraq on esittänyt voimakasta arvostelua islamilaisten maiden uskosta luopuneiden kohtelua kohtaan. Hän on kerännyt laajan kokoelman kertomuksia ihmisiltä, jotka ovat joutuneet vainon kohteeksi vaihtaessaan uskontoa tai luovuttuaan islamista.[40] Koraanin, Hadithien sekä Šarian mukaan rangaistus apostasiasta on kuolema.[41]

OrjuusMuokkaa

Eräät tutkijat ovat arvostelleet islamia siitä, että se salli orjuuden kauan sen jälkeen kun se oli kielletty länsimaissa. Esimerkiksi Rodney Starkin mukaan eräs ongelma oli Muhammadin asettama esikuva, jonka vuoksi ”islamilaisten teologien kohtaama perustava ongelma orjuuden moraalisuudessa on, että Muhammad osti, myi ja vangitsi orjia”.[42]

Muslimit ovat puolustaneet Muhammadia sillä, että hän kohteli orjia hyvin. Muhammadin sanotaan vapauttaneen Zayd ibn Harithah -nimisen orjan, josta myöhemmin tuli Muhammadin ystävä ja seuraaja. Useat muslimit ovat myös sanoneet, että seuraava hadith todistaa Muhammadin pitäneen kaikkia ihmisiä tasavertaisina Jumalan edessä:[43]

»Profeetta sanoi: Teidän ei tule sanoa ”orjani” tai ”orjattareni” eikä orjien tule sanoa ”mestarini” (rabbi). Orjan isännän tulee sanoa ”nuorukaiseni” ja ”neitokaiseni” ja orjan ”herrani” tai ”rouvani”, koska te kaikki olette Allahin orjia ja Allah on Herra»
([44])

Uskonnollinen kritiikkiMuokkaa

KoraaniMuokkaa

Warraqin mukaan Koraani ei voi olla kaikkitietävän jumalan teksti, vaan siinä on hänen mukaansa nähtävissä Muhammadin käden jälki kaikkialla. Tämä näkyy esimerkiksi Koraanin Raamattua muistuttavasta maailmankuvasta, joka on Warraqin mukaan ristiriidassa nykytietämyksen kanssa.[45] Warraq viittaa länsimaissa pitkään vallinneeseen käsitykseen, jonka mukaan Koraanista oli alun perin olemassa useita versioita, jotka vasta myöhemmin pyrittiin yhdistämään yhdeksi Koraaniksi. Tämä on vastoin muslimien yleistä kantaa, jonka mukaan Koraani on aina ollut yhtenäinen kerralla jumalalta saatu.[45]

Warraq viittaa tutkijoiden näkemyksiin, joissa Muhammadin nähdään saaneen usein Koraanin jakeiksi päätyviä ilmestyksiä, jotka palvelevat hänen kulloisia tarkoitusperiään. Lisäksi länsimainen tutkimus on selvittänyt Koraanin suurien aikajärjestystä, joka on tutkimusten mukaan eri kuin niiden järjestys itse kirjassa.[45] Koraania on muslimien piirissä usein pidetty täydellisenä puhtaan arabiankielisenä tekstinä. Warraq viittaa länsimaisiin tutkijoihin, jotka ovat pitäneet Koraania kielioppivirheitä sisältävänä, tyyliltään kömpelönä ja lainasanoja sekä asiavirheitä sisältävänä (väitettyihin asiavirheisiin kuuluvat Koraanin sekavaksi moitittu käsitys Aleksanteri Suuresta ja joidenkin Raamatussakin esiintyvien henkilöiden sekoittaminen toisiinsa).[45]

Islamin perusopitMuokkaa

Warraqin mielestä Koraanissa alati aiheena oleva helvetin kauhujen kuvaaminen viittaa siihen, että islam perustuu suureksi osaksi pelotteluun. Warraq pitää myös predestinaatiota (oppi, jonka mukaan pelastetut ja helvettiin joutuvat on etukäteen valittu) epäsopivana moraalisen vastuun kannalta. Predestinaatio tarkoittaa käytännössä sitä, että syyttömiä tuomitaan helvettiin. Warraq kysyy myös, millainen on sellaisen jumalan mieli, joka luo olentoja, joita hän käskee palvomaan itseään viisi kertaa päivässä.[45]

Muhammadin ilmestyksetMuokkaa

Ibn Warraq näkee hyvin ongelmallisena sen, että islam perustuu yhden ihmisen saamiin ilmestyksiin jumalalta. Hän kysyy, mistä voimme tietää, että Muhammad oli vilpitön. Monia ihmisiä, jotka nykyään väittävät saavansa viestejä jumalalta, pidetään mielenvikaisina.[45] Warraq korostaa, että myös Muhammadia puolustava tutkija William Montgomery Watt myöntää, että Muhammad sai ilmestyksiä omien tarkoitusperiensä mukaisesti, mistä Watt päättelee edelleen, että Muhammad oli joko vilpillinen tai kykenevä itsepetokseen.[46]

Muhammadin henkilöMuokkaa

Ayaan Hirsi Ali on kirjoittanut Muhammadin olevan nykykäsitysten valossa ”kieroutunut” viitaten hänen avioliittoonsa hyvin nuoren tytön, 9-vuotiaan Aishan, kanssa.

Ibn Warraqin mukaan Muhammad syyllistyi salamurhiin, ryöstelyihin ja verilöylyihin vihollisia – erityisesti juutalaisia – kohtaan. Warraqin mukaan Muhammad saattoi hyökätä kyliin vain lisätäkseen valtaansa tappaen miehet, myyden naiset ja jakaen saaliin. Warraqin mukaan Muhammadia ei voida puolustaa sanomalla tämän olleen vain oman aikansa ja paikkansa edustaja muun muassa sen takia, että tuohon aikaan Arabiassa kyllä tunnettiin armo ja laupeus. Myös Warraq moittii Muhammadia kyseenalaisista seksuaalisuhteista, joista seuranneista skandaaleista on nähty jälkiä Koraanin jakeissa.[47]

Niin sanottu historiallis-kriittinen islamin tutkimuksen koulukunta, jonka nykyinen keskus on Saarlandin yliopistossa vaikuttava Inārah-projekti, on asettanut kyseenalaiseksi Muhammedin historiallisuuden, Koulukunnan edustajia ovat muun muassa Karl-Heiz Ohlig, Gerd R. Puin ja Christoph Luxenberg. Luxenbergin mukaan profeetta Muhammedin hahmo syntyi lukuvirheen tuloksena, kun Jeesuksen arabiankielinen kunnianimi "muhammad" eli "ylistetty" alettiin lukea Muhammed -nimiseksi henkilöksi.[48] Tämän teorian mukaan profeetta Muhammed ilmestyi historiaan vasta 700- ja 800-lukujen taitteessa. Teoria saa tukea siitä havainnosta, että historian lähteet eivät juuri tunne Muhammed-hahmoa ennen 800-lukua, jolloin alkaa massiivinen Muhammed-kirjallisuuden tuotanto.lähde?

Länsimaisia vastauksia arvosteluunMuokkaa

 
”Ei moskeijaa”.

Monet tutkijat, muun muassa Bernard Lewis, eivät katso olevansa varsinaisesti islamin arvostelijoita, mutta ovat arvostelleet islamilaisen yhteiskunnan eräitä piirteitä. Esimerkiksi Lewisin mukaan islamissa muiden uskontojen kannattajat, naiset ja orjat ovat perustavalla tavalla huonommassa asemassa aikuisiin miespuolisiin muslimeihin verrattuna. Lewis kuitenkin sanoo, että islamin syntyhetkellä kaikkien miespuolisten muslimien tasavertaisuus edusti suurta edistysaskelta aikakauden kreikkalais-roomalaiseen perinnölliseen ylimysvaltaan ja iranilaiseen feodalismiin verrattuna.[49] Yhdysvaltalaisen tutkijan William Montgomery Wattin mielestä ketään historian kuuluisaa henkilöä ole mustamaalattu niin voimakkaasti kuin Muhammadia. Hänen mukaansa Muhammadia pitäisi arvostella oman aikansa eikä nykyisen länsimaalaisen moraalikäsityksen perusteella.[50] Brittiläinen tietokirjailija Karen Armstrong pitää Muhammadin teologisia näkemyksiä rauhanomaisina ja suvaitsevina. Armstrongin näkemyksen mukaan Koraanin kehottama pyhä sota eli jihad tarkoittaa jokaisen muslimin velvollisuutta taistella oikeudenmukaisen valtion puolesta.[51]

Suomessa vapaa-ajattelija Janne Vainio on sanonut, että kristinusko nykyisellään ei kaikesta huolimatta ole aivan niin vaarallinen vapaa-ajattelijoiden ajamalle ajatuksenvapaudelle kuin islam. ”Kristinuskon historia on satoja vuosia vanhempi ja kristinuskon taltuttamiseen on valistusajattelun perillisillä ollut vuosisatoja enemmän aikaa kuin islamin poliittisten muotojen tekemiseen vaarattomiksi.”[52]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b St. John of Damascus’s Critique of Islam Orthodox Christian Information Center. Viitattu 12.5. 2008. (englanniksi)
 2. St. John Damascene. The Catholic Encyclopedia, 1914. Teoksen verkkoversio. (englanniksi)
 3. Tolan, John Victor: Saracens. Islam in the Medieval European imagination, s. 139. New York: Columbia University Press, 2002. ISBN 978-0-231-12332-7. (englanniksi)
 4. Dante: The Divine Comedy, Canto XXVII (PDF) (The Project Gutenberg Etext of Dante’s Inferno [Divine Comedy]. Translated by Henry Wadsworth Longfellow) planolibraries.org. Viitattu 21.1.2017. (englanniksi)
 5. Manuel Paleologus: Dialogues with a Learned Moslem. Dialogue 7 chapters 1-18 (of 37), Controversy II 2c, Controversy III 3b & 3c . ccel.org. 1399/2009. (englanniksi)
 6. Paavi Benedict XVI: LECTURE OF THE HOLY FATHER Libreria Editrice Vaticana. 2006. (englanniksi)
 7. Brecht, 3: 354.
 8. "Mohammed and Mohammedanism", Catholic Encyclopedia, 1913
 9. From On war against the Turk, 1529, quoted in Roland E. Miller, Muslims and the Gospel, Minneapolis: Kirk House Publishers, 2006, ISBN 1932688072, 208.
 10. Brecht, 3: 355.
 11. Hume, David: Of the Standard of Taste (kappale 4) 1757. Julie Van Camp. Viitattu 3.9.2017. (englanniksi)
 12. "Le terrible coup de vent de l’islam arrêta net, pendant une centaine d’années, tout ce beau développement iranien. Mais l’avènement des Abbasides sembla une résurrection de l’éclat des Chosroès. La révolution qui porta cette dynastie au trône fut faite par des troupes persanes, ayant des chefs persans. [...] Bagdad s’éleva comme la capitale de cette Perse renaissante. La langue de la conquête, l’arabe, ne put être supplantée, non plus que la religion tout à fait reniée ; mais l’esprit de cette nouvelle civilisation fut essentiellement mixte. Les Parsis, les chrétiens, l’emportèrent ; l’administration, la police en particulier, fut entre les mains des chrétiens." Ernest Renan: L’islamisme et la science culture-islam.fr.
 13. Ernest Renan: Islam and Science, s. 4 mcgill.ca.
 14. "Les libéraux qui défendent l’islam ne le connaissent pas. L’islam, c’est l’union indiscernable du spirituel et du temporel, c’est le règne d’un dogme, c’est la chaîne la plus lourde que l’humanité ait jamais portée. Dans la première moitié du moyen âge, je le répète, l’islam a supporté la philosophie, parce qu’il n’a pas pu l’empêcher ; il n’a pas pu l’empêcher, car il était sans cohésion, peu outillé pour la terreur. La police était entre les mains des chrétiens et occupée principalement à poursuivre les tentatives des Alides." Ernest Renan: L'islamisme et les sciences culture-islam.fr.
 15. Ernest Renan: Islam and Science, s. 8-9 mcgill.ca.
 16. "Ce qui distingue, en effet, essentiellement le musulman, c’est la haine de la science, c’est la persuasion que la recherche est inutile, frivole, presque impie: la science de la nature, parce qu’elle est une concurrence faite à Dieu ; la science historique, parce que, s’appliquant à des temps antérieurs à l’islam, elle pourrait raviver d’anciennes erreurs." Ernest Renan: L'islamisme et les sciences culture-islam.fr.
 17. FREDERICK D. WILHELMSEN: Hilaire Belloc: Defender of the Faith Catholic Education Research Center.
 18. Hillaire Belloc: The Great Heresies, Chapter 4. , 1936. Teoksen verkkoversio.
 19. Churchill, Winston: The River War Vol. II (1st ed.). Longmans, Green & Co., 1899.
 20. Churchill on Islam Snopes.com.
 21. Milla Suomio: Tutkija Atte Kaleva: ”Ei kannata valkopestä islamia” Seurakuntalainen.
 22. Rebekka Härkönen: Jihadismin tutkija: Islam-keskustelu kaipaa tervettä kritiikkiä Turun Sanomat.
 23. Maajid Nawaz: Stop the muslim onslaught against atheists and free thinkers The Daily Beast.
 24. Maajid Nawaz & Sam Harris: Islam and the Future of Tolerance: A Dialogue. Harvard UP, 2015.
 25. Eric Zemmour: "La laïcité est incompatible avec l'islam" BFMTV. 3.10.2016.
 26. Douglas Murray: Neoconservatism: why we need it - a talk to the Manhattan Institute by Douglas Murray The Social Affairs Unit. 2005.
 27. NPR staff: Is Islam A Religion Of Peace? NPR: intelligence squared U.S.. 2010.
 28. Halla-aho: Islamilaisen maailman enemmistöllä sama maailmankuva kuin Pariisin murhaajilla Turun Sanomat. 8.1.2015.
 29. Jussi Halla-aho, Finland's populist hardliner Digital Journal.
 30. Soeren Kern: Finland's War on Free Speech Gatestone Institute.
 31. Islam wiki.hommaforum.
 32. Adrian Goldberg: Tommy Robinson: The man behind the British version of Pegida BBC. 2016.
 33. Anter Yaşa: Islamin kritiikille on asetettu ylitsepääsemättömät kriteerit anteryasa.fi.
 34. Noora Bäckgren: Helsinkiläisen Anter Yaşan Facebook-kirjoitus auttoi käynnistämään vyyhdin, jonka vuoksi ”lelusalakuljettaja” Rami Adhamin toimintaa alettiin tutkia Helsingin Sanomat. 23.10.2017 2:00.
 35. Ibn Warraq 1995, Why I am not a Muslim, prometheus books, luku 6, "The Totalitarian Nature of Islam".
 36. Niemelä, Jussi K.: Pääkirjoitus Humanisti. 2/2009. Suomen humanistiliitto ry. Viitattu 8.6.2010.
 37. Chivers, Tom: International Blasphemy Day: from Danish cartoons to Jerry Springer - The Opera Telegraph. 30.9.2009. Viitattu 2.10.2009. (englanniksi)
 38. International Blasphemy Day blasphemyday.com. Viitattu 2.10.2009. (englanniksi)
 39. Hirsi Ali, Ayaan: Unfree Under Islam 16.8.2005. The Wall Street Journal. Viitattu 26.6.2007. (englanniksi)
 40. Johdanto (s. 11-15) kirjaan Leaving Islam: Apostates Speak Out, Ibn Warraq (kirjan toimittaja, johdannon kirjoittaja), Prometheus Books, 1. painos 2003
 41. Apostasy in Islam www.thereligionofpeace.com. Viitattu 2.12.2017.
 42. Stark, Rodney: For the glory of God: How monotheism led to reformations, science, witch-hunts, and the end of slavery, s. 388. Princeton University Press, 2003. ISBN 0-691-11436-6. (englanniksi)
 43. Ten Misconceptions About Islam USC-MSA Compendium of Muslim Texts. Viitattu 26.6.2007. (englanniksi)
 44. Abu Dawud 41:4957 USC-MSA Compendium of Muslim Texts. Viitattu 26.6.2007. (englanniksi)
 45. a b c d e f Ibn Warraq 1995, Why I am not a Muslim, Prometheus books, luku 5, The Koran.
 46. Ibn Warraq 1995, Why I am not a Muslim, Prometheus books, luku 16 "Final Assessment of Muhammad"
 47. Ibn Warraq 1995, Why I am not a Muslim, prometheus books, luku 4, Muhammad and his Message.
 48. K-H. Ohlig & G. Puin (toim.): The hidden origins of Islam, s. 125-151. Amherst, N.Y.: Prometheus Books, 2010.
 49. Lewis, Bernard: What went wrong?, s. 67. Harper Perennial, 2003. ISBN 0-06-051605-4. (englanniksi)
 50. Watt, William Montgomery: Muhammad: Prophet and Statesman, s. 229. New York: Oxford University Press, 1961. (englanniksi)
 51. Armstrong, Karen: Muhammad: A biography of the prophet, s. 165. HarperSanFrancisco, 1993. ISBN 0-06-250886-5. (englanniksi)
 52. Janne Vainio, Vapaa ajattelija 4/2004. Lainaus Helsingin sanomista 19.9.2004.

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa

Wikisitaateissa on kokoelma sitaatteja aiheesta Islamin kritiikki.