Itsemurha

itsensä tahallinen surmaaminen

Itsemurha eli suisidi (lat. suicidium)[1] tarkoittaa itsensä tarkoituksellista surmaamista.[2] Itsemurhan taustalla on usein erilaisia sairauksia, kuten masennusta, yksinäisyyttä, taloudellisia vaikeuksia tai suuria elämänmullistuksia, kuten avioero tai leskeksi jääminen. Monilla itsemurhaa yrittävillä ongelmat ovat kasautuneet, ja toisaalta itsemurha on yleisempää heikko-osaisten ja syrjintää kohtaavien ihmisten keskuudessa.

Édouard Manet, Itsemurha, 1877–1881.

Itsemurhakuolleisuus vähentyy yleensä yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina kuten laman tai sotatilan vallitessa ja lisääntyy taloudellisten nousukausien aikana[3].

WHO:n mukaan maailmassa tehdään vuosittain noin 800 000 itsemurhaa ja moninkertainen määrä yrityksiä. Yleisimpiä tekotapoja ovat hirttäytyminen, ampuminen, lääkkeiden yliannostus ja torjunta-aineiden käyttäminen myrkkynä. Noin joka kymmenes-viidestoista itsemurhaa yrittävistä onnistuu teossaan; miehet naisia useammin.

Itsemurhaan on historiallisesti suhtauduttu kielteisesti, ja siihen liittyy edelleen stigmaa. Alle 40 valtiossa on kansallinen ohjelma itsemurhien ehkäisemiseksi, ja monissa valtioissa itsemurhan yrittäminen on edelleen rikos, vaikka siitä ei useinkaan rankaista. Itsemurha on kuitenkin hyväksytty tietyissä tilanteissa ja tietyissä kulttuureissa. Hindulaisuuteen on esimerkiksi kuulunut sati-niminen seremonia, jossa leskinainen tekee enemmän tai vähemmän vapaaehtoisen itsemurhan. Japanissa seppukussa puolestaan samurai murhasi itsensä rituaalisesti. Terroristit ovat puolestaan käyttäneet itsemurhaiskuja ja monet kultit ovat suorittaneet joukkoitsemurhia.

Syyt ja riskitekijätMuokkaa

Itsemurhan syistä on esitetty vaihtelevia tulkintoja. Psykologisissa teorioissa painotetaan persoonallisuuden ja tunne-elämän merkitystä. Sosiologit ovat puolestaan korostaneet yhteiskunnallisten paineiden ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta. Usein itsemurhayritys on joko tietoinen tai tiedostamaton avunpyyntö.[4]

Itsemurhaa saattaa edeltää pitkään jatkunut masennus sekä usko siihen, ettei ongelmille ole ratkaisua.[5] Toisaalta itsemurha saattaa olla myös impulsiivinen reaktio yllättävään vastoinkäymiseen.[6] Uutiset tunnettujen ihmisten itsemurhista lisäävät itsemurhia selvästi ainakin kuukauden ajan.[7] Itsemurhatapauksista uutisoitaessa onkin syytä miettiä tarkkaan, mitä on kerrottava ja mikä kannattaa jättää sanomatta.[7] Esimerkiksi teon välineistä ei tulisi kertoa yksityiskohtaisesti.[7]

Aiempi itsemurhayritys on tärkein itsemurhariskiä lisäävä tekijä[6]. Kerran itsemurhaa yrittäneistä 10 prosenttia tekee lopulta itsemurhan[8].

Korkean tulotason maissa itsemurhan riskiä nostavia seikkoja ovat mielenterveyden ongelmat, erityisesti masennus ja alkoholismi.[6] Muita riskitekijöitä ovat yksinäisyys, taloudelliset vaikeudet,[6] fyysiset sairaudet, leskeksi jääminen, lapsettomuus sekä suuressa kaupungissa asuminen. Myös korkean elintason on havaittu korreloivan itsemurhien kanssa.[4]

Myös ristiriitatilanteet ja onnettomuuden uhriksi joutuminen lisäävät itsemurhan riskiä.[6] Itsemurhaa yrittävälle ihmiselle on kasautunut tyypillisesti useita vakavia ongelmia, kuten sairastelu, epäonnistuminen opinnoissa tai työelämässä, ihmissuhdeongelmat sekä "vaikeudet sopeutua yhteisöön".[9] Viimeksi mainittua heijastelee esimerkiksi se, että ne homo- ja biseksuaalit, joiden perhe suhtautui heihin hyljeksivästi kun he olivat nuoria, yrittävät itsemurhaa yli kahdeksan kertaa useammin kuin ne, joiden vanhemmat suhtautuivat hyväksyvämmin heidän seksuaaliseen suuntautumiseensa[10].

Myös muut suuret elämänmullistukset, kuten avioero, läheisen kuolema ja seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuminen lisäävät itsemurhariskiä.[8]

Lääkäreiden itsemurhakuolleisuus on Yhdysvalloissa lähes kaksi kertaa keskivertoväestöä suurempaa. Selitys johtuu ainakin osaksi siitä, että lääkäreiden on tavallista helpompi hankkia potentiaalisesti hengenvaarallisia lääkkeitä.[11]

Ihminen voi hautoa itsemurhaa pitkän aikaa. Monet itsemurhaa suunnittelevat antavat suunnitelmistaan vihjeitä ja yrittävät kertoa pahasta olostaan, vaikka eivät suoraan tuo esiin itsetuhoisia ajatuksiaan.[5] Itsemurhien estämiseen ei ole yksittäistä keinoa. Brittiäisen Britannia Fennica -tietosanakirjan mukaan psyykkisten sairauksien tunnistaminen ja hoitaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on keskeisimpiä itsemurhien ehkäisykeinoja. Monissa maissa toimii myös itsemurhien estämiseen erikoistuneita järjestöjä ja muita palveluja, jotka tarjoavat matalan kynnyksen tukea yksinäisille ja masentuneille.[4] Itsetuhoista ihmistä ei pitäisi vain kehottaa hakemaan apua, vaan häntä tulisi auttaa avun hakemisessa mahdollisimman konkreettisesti.[7]

Tekovälineiden saatavuuden vaikeuttaminen on myös tehokas tapa estää itsemurhia.[6]

YleisyysMuokkaa

Miesten itsemurhien suhteellinen yleisyys (2018).
Naisten itsemurhien suhteellinen yleisyys (2018).

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan maailmassa tehdään vuosittain noin 800 000 itsemurhaa ja moninkertainen määrä yrityksiä. Yleisimpiä tekotapoja ovat hirttäytyminen, ampuminen, lääkkeiden yliannostus ja torjunta-aineiden käyttäminen myrkkynä. Viimeisenä mainittu menetelmä kattaa noin 20 prosenttia kaikista itsemurhista ja on yleinen köyhillä, maatalousvaltaisilla alueilla. Noin 80 prosenttia itsemurhista tehdään köyhissä tai keskituloisissa maissa.[6] Eniten itsemurhia suhteessa väkilukuun tehdään kuitenkin vauraissa ja onnellisuustutkimuksissa hyvin menestyvissä maissa. Syyksi on ehdotettu esimerkiksi Pohjoismaiden pimeitä talvia, mahdollista geneettistä alttiutta sekä sitä, että onnellisten alueiden onnettomat huomaavat suuremman suhteellisen eron vertaillessaan itseään muihin.[12]

Itsemurhat ovat keskimääräistä yleisempiä heikko-osaisten tai syrjintää kohtaavien ryhmien joukossa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, autismin kirjon henkilöt[13], pakolaiset, maahanmuuttajat, vangit ja alkuperäiskansat.[6]

Maailmanlaajuisesti suurin riski itsemurhaan on 41–45-vuotiailla ja yli 75-vuotiailla miehillä sekä 46–50-vuotiailla naisilla.[14] Maailmanlaajuisesti itsemurhat ovat 15–19-vuotiaiden kolmanneksi yleisin kuolinsyy.[6]

Suurimmat itsemurhaluvut ovat Lesothossa: vuosittain siellä tehdään noin 72,4 itsemurhaa 100 000 henkeä kohden vuosittain (2021). Seuraavat yhdeksän maata ovat Guyana (40,3), Swazimaa (29,4), Etelä-Korea (28,6), Kiribati (28,3), Mikronesia (28,2), Liettua (26,1), Surinam (25,4), Venäjä (25,1) ja Etelä-Afrikka (23,5).[15]

Kiina on ainoita ellei ainoa maa, jossa naiset tekevät enemmän itsemurhia kuin miehet.[16] Kiinan voimakas talouskasvu on lisännyt naisten itsenäisyyttä ja avioeroja. Eron jälkeen lapsista huolehtiminen jää usein yksin naisen vastuulle, mikä pitkiin työpäiviin yhdistettynä aiheuttaa henkistä kuormitusta. Psykiatrisissa sairaaloissa naisia hoidetaan keskimäärin selvästi lyhyemmän aikaa kuin miehiä, mitä on selitetty sillä, että naiset kokevat velvollisuudekseen palata työnsä ja perheidensä pariin.[15] Lisäksi itsemurha voidaan Kiinassa tulkita moraaliseksi tai hengelliseksi kostoksi, joka pysyy perheen ja yhteisön muistissa vielä kauan itse tapahtuman jälkeen. Itsemurhan tekeminen antaa naiselle valtaa, jota hänellä ei muuten olisi.[16]

SuomessaMuokkaa

Noin 4,5 prosenttia ihmisistä yrittää itsemurhaa vähintään kerran elämänsä aikana[17], mutta vain noin 0,16 promillea suomalaisista onnistui siinä vuonna 2019[15]. Arviolta joka 10–15. itsemurhaa yrittävistä kuolee tekonsa seurauksena[18]. Suomessa viisi prosenttia nuorista aikuisista yritti itsemurhaa vuonna 2019[19]. Vuonna 2021 arvioitiin, että Suomessa tehdään väkilukuun suhteutettuna 25. eniten itsemurhia maailmassa[15].

Kolme neljästä itsemurhan tehneestä suomalaisesta on miehiä.[3] Naiset yrittävät itsemurhaa huomattavasti useammin kuin miehet, mutta miehet käyttävät usein aggressiivisempia menetelmiä ja kuolevat siksi naisia huomattavasti useammin.[18]

Noin kymmenellä prosentilla 20–54-vuotiaita suomalaisia esiintyi itsemurha-ajatuksia vuonna 2019.[20] Lähes 20 prosenttia suomalaisista on harkinnut joskus vakavasti itsemurhaa. Itsetuhoisuus on lisääntynyt nuoremmissa ikäluokissa, sillä vastaava osuus 18–34-vuotiailla oli 33 prosenttia. [19]

Tilastoitujen itsemurhien määrän huippu Suomessa oli vuonna 1990, ja sen jälkeen itsemurhakuolemien määrä on vähentynyt miehillä jyrkästi, mutta naisilla ei lainkaan.[21][22] Itsemurhien määrä on puolittunut 1990-luvun alkuun verrattuna. Yhtenä syynä saattaa olla vuosina 1986–1996 toteutettu valtakunnallinen itsemurhien ehkäisyprojekti.[23] Lisäksi on arvioitu masennukseen liittyvän stigman vähentyneen, koska siitä on alettu puhua yhä enemmän julkisuudessa.[22] Naisten itsemurhakuolleisuus kasvoi lähes puolella 1950-luvun aikana ja on pysytellyt sen jälkeen melko tasaisena.[3]

Itsemurhat olivat Suomessa 20–34-vuotiaiden miesten yleisin yksittäinen kuolinsyy vuonna 2004.[14]

Suhtautuminen itsemurhaanMuokkaa

Itsemurhaan on perinteisesti suhtauduttu kielteisesti, ja se on monissa uskonnoissa ja lakijärjestelmissä kielletty teko. Nykyään siihen suhtaudutaan kuitenkin länsimaissa ymmärtäväisesti.[4] Mielenterveysongelmiin ja itsemurhiin liittyy tästä huolimatta voimakas stigma. Monissa maissa itsemurha on edelleen vaiettu aihe, ja WHO:n mukaan vuonna 2019 vain 38 valtiolla oli erillinen kansallinen ohjelma itsemurhien ehkäisemiseksi. Myös itsemurhien tilastointi on monissa maissa puutteellista.[6]

Itsemurha on edelleen rikos noin puolessa maailman valtioista. Itsemurhan kieltävä lainsäädäntö on yleinen erityisesti Afrikassa ja Aasiassa. Useimmissa maissa epäonnistuneesta itsemurhayrityksestä ei kuitenkaan käytännössä nosteta syytettä. Malesiassa tuomio on yleensä enintään puolen vuoden mittainen vankeus, kun taas Saudi-Arabiassa jo pelkkä itsemurhalla uhkaaminen voi johtaa ruoskintaan. Yhdysvalloissa joidenkin osavaltioiden tapaoikeus periaatteessa kieltää itsemurhan.[24] Länsimaiden lainsäädännöstä itsemurhan rangaistavuus poistui vähitellen Ranskan vallankumouksesta 1789 alkaen.[4] Suomessa itsemurhayrityksen kieltänyt säännös poistettiin rikoslaista vuonna 1889.[25] Viimeisenä Euroopan maana itsemurhan dekriminalisoi Britannia vuonna 1961.[4]

Juutalaisuus, kristinusko ja islam pitävät itsemurhaa syntinä.[4] Tätä perustellaan sillä, että elämä on Jumalan lahja ihmiselle.[26]

Uutena moraalisena kysymyksenä on noussut esiin vakavasti sairaiden ihmisten avustettu itsemurha. Eutanasia on sallittua muutamissa valtioissa, kuten Alankomaissa ja Kolumbiassa. Monissa maissa lainsäädäntö kieltää itsemurhassa avustamisen.[4]

Historiallisia käytäntöjäMuokkaa

 
Samurai valmistautuu seppukuun. Japanilainen puupiirros 1850-luvulta.

Joissakin kulttuureissa itsemurha on hyväksytty tietyissä tilanteissa tai sitä on pidetty jopa suotavana. Hindulaisuuteen kuului sati-niminen seremonia, jossa leskinainen teki vapaaehtoisesti itsemurhan miehensä kuoleman jälkeen. Todellisuudessa sati ei aina ollut vapaaehtoinen, ja käytäntö on Intiassa nykyään laiton. Antiikin aikana monet juutalaiset tekivät ennemmin itsemurhan kuin antautuivat roomalaisille vihollisilleen. Sama ilmiö toistui ristiretkien aikana, jolloin eurooppalaiset valloittajat yrittivät pakolla käännyttää juutalaiset kristinuskoon.[4]

Pohjois-Euroopassa ja erityisesti Ruotsin valtakunnassa yleistyivät 1600- ja 1700-luvuilla niin sanotut suisidaalimurhat. Niissä henkilö surmasi viattoman sivullisen tavoitteenaan saada teostaan kuolemantuomio. Ilmiön taustalla oli se, että itsemurhaa pidettiin vakavana syntinä, kun taas teloituksen katsottiin sovittavan synnit. Tyypillinen suisidaalimurhan tekijä oli nuori nainen ja uhri leikki-ikäinen lapsi. Tekijä oli usein huono-osainen, köyhä tai muuten elämän kolhima. Ruotsissa suisidaalimurhia yritettiin suitsia rankaisemalla niistä kuolemantuomion lisäksi myös ankarilla ruumiinrangaistuksilla.[27]

Japanissa tunnetaan seppuku-niminen perinne, jossa samurai surmasi itsensä rituaalisesti.[4] Sen avulla soturiyläluokka saattoi osoittaa uskollisuutta kuolleelle isännälleen tai välttää nöyryyttävän vihollisen käsiin joutumisen. Samurai voitiin myös määrätä tekemään seppuku, jolloin kyseessä oli tavanomaista teloitusta kunniallisempi tapa kuolla.[28] Toisessa maailmansodassa japanilaiset käyttivät kamikazeksi kutsuttua itsemurhataktiikkaa,[4] jossa lentäjä ohjasi koneensa vihollislaivaa päin tarkoituksenaan upottaa se.[29]

Maailmansotien jälkeen itsemurhapommitukset ovat yleistyneet terrori-iskujen välineenä. Menetelmää ovat suosineet erityisesti islamilaiset ääriryhmät. Buddhalaiset munkit ovat ajoittain tehneet polttoitsemurhia protestina yhteiskunnallisille vääryyksille. Joukkoitsemurhia on myös toisinaan nähty uususkonnollisten ryhmien toteuttamina. Tunnettuja tapauksia ovat esimerkiksi Kansan temppeli vuonna 1978 ja Heaven’s Gate vuonna 1997.[4]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. itsemurha Duodecim Terveyskirjasto. Viitattu 26.4.2021.
 2. Itsemurha Kielitoimiston sanakirja. Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone. Viitattu 1.1.2015.
 3. a b c Marja-Liisa Helminen: Tilastokeskus - 5. Itsemurhakuolleisuus 1921–2010 www.stat.fi. Viitattu 29.3.2022.
 4. a b c d e f g h i j k l Suicide. Encyclopædia Britannica, 15.10.2020. Viitattu 7.1.2021. (englanniksi)
 5. a b Vähäsarja, Sari & Tyynismaa, Kia-Frega: Itsemurha-aikeet voi usein ennakoida. Yle Uutiset, 10.9.2012. Viitattu 7.1.2021.
 6. a b c d e f g h i j Suicide. World Health Organization, 2.9.2019. Viitattu 7.1.2021. (englanniksi)
 7. a b c d Pohjanpalo, Virve: Puhu varoen itsetuhosta. Yliopisto-lehti, 8/2020, s. 12. Helsingin yliopisto.
 8. a b Ojanperä-Samulin, Helena: Yhdessä löytyy toivo, s. 162. Helsingin yliopisto, 2017. ISBN 978-951-51-2954-3.
 9. Maura Ryömä: Autismikirjon ihmisillä kohonnut riski kuolla ennenaikaisesti Verkkolehti Puoltaja. 29.4.2016. Autismiliitto. Viitattu 19.12.2020.
 10. Family Rejection as a Predictor of Negative Health Outcomes in White and Latino Lesbian, Gay, and Bisexual Young Adults publications.aap.org. Viitattu 28.1.2023.
 11. Vaativa työkulttuuri voi koitua lääkärin turmioksi Suomen Lääketieteen Säätiö. 1.9.2021. Viitattu 28.1.2023.
 12. Szalavitz, Maia: Why the Happiest States Have the Highest Suicide Rates. Time, 25.4.2011. Viitattu 14.1.2021. (englanniksi)
 13. Autismikirjon ihmisten itsemurhariski kymmenkertainen muuhun väestöön verrattuna Autismiliitto. 4.2.2020. Viitattu 5.12.2020.
 14. a b Itsemurhat 14.6.2004. Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto. Viitattu 15.11.2006.
 15. a b c d Suicide Rate by Country 2020. World Population Review. Viitattu 7.1.2021. (englanniksi)
 16. a b Liu Meng: Rebellion and revenge: the meaning of suicide of women in rural China. International Journal of Social Welfare, October 2002 (ss. 300–309). Doi 10.1111/1468-2397.00239. Viitattu 22.7.2021. (englanniksi)
 17. Born this way? Researchers explore the science of gender identity reuters.com.
 18. a b Nuorten itsemurhat Suomessa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksiä 2:2007. PDF. Tuula Uusitalo. Sivut 5-7. Vuosi 2005 oli poikkeuksellinen (s. 7), sillä vuonna 1993 poikien osuus oli 91 prosenttia ja vuonna 2005 enää 66 prosenttia (s. 6).
 19. a b Joka kolmas nuori on harkinnut itsemurhaa - 9 hälyttävää oiretta, jotka paljastavat masennuksen www.iltalehti.fi. Viitattu 2.6.2021.
 20. Toni Lehtinen: Yhä useampi kokee ahdistuneisuutta. Helsingin Sanomat, 1.6.2020.
 21. Tilastokeskus: Itsemurhat Findikaattori. 14.12.2020. Viitattu 7.1.2021.
 22. a b Itsemurhien määrä on puolittunut, mutta nuoret huolettavat Suomen Lääketieteen Säätiö. 26.8.2021. Viitattu 29.3.2022.
 23. Itsemurhien ehkäisyohjelma - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 29.3.2022.
 24. Bradley, Michael: The long history of criminalising suicide. Lexology, 6.8.2019. Viitattu 4.1.2021. (englanniksi)
 25. Achté, Kalle; Lindfors, Olavi; Lönnqvist, Jouko; Salokari, Markku.: Suomalainen itsemurha. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-041-8.
 26. Toivio, Timo & Nordling, Esa: Mielenterveyden psykologia, s. 133. Edita, 2009.
 27. Moilanen, Lauri: Ruotusotamies Heikki Luntan surkea kohtalo. Aamulehti, 29.1.2017, s. B5.
 28. Seppuku. Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 10.9.2019. Viitattu 8.1.2021. (englanniksi)
 29. Kamikaze. Encyclopædia Britannica, 7.1.2020. Viitattu 8.1.2021. (englanniksi)

KirjallisuuttaMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa