Suomalaisten alkuperä

Suomalaisten alkuperä on varsin epäselvä ja kiistanalainenkin käsite. Tässä artikkelissa sillä tarkoitetaan nykyisin suomalaisiksi kutsutun ihmisryhmän geneettisiä juuria.

RotuteoriatMuokkaa

1800-luvulla syntyi Euroopassa käsitys suomalaisten mongolisuudesta, ja tiedemiehet, jotka eivät olleet välttämättä edes nähneet suomalaisia, kirjoittivat suomalaisten itäisestä ulkonäöstä. Suomalaisten kerrottiin olevan tummia, lyhytkasvuisia ja vinosilmäisiä. Erään ranskalaisen tutkijan mukaan suomalaiset olivat muutoin saamelaisten näköisiä, paitsi että suomalaisilla oli tummempi iho. Eräs Suomessa käynyt saksalainen ihmetteli, miksei Suomessa asunutkaan suomalaisia, kun kuvatunlaisia ihmisiä ei löytynyt. Eräs Helsingin-matkaaja taas luuli nähneensä sekä germaaneja että mongoleja – ja mongoleillakin sen germaanipiirteen, että nämä olivat vaaleita.[1]

Kraniometrisissä tutkimuksissa suomalaisten on havaittu muistuttavan kallonmuodoiltaan paljon ruotsalaisia, vaikka nämä ryhmät eroavatkin geneettisesti enemmän toisistaan. Mongolidisia piirteitä itämerensuomalaisissa ei ole jäljellä.[2]

Kielitiede: suomalaiset Volgan mutkastaMuokkaa

Monet kielitieteilijät pitävät edelleen Volgan mutkan aluetta perustelluimpana uralilaisen alkukodin seutuna, mistä uralilainen kieli olisi levinnyt itään ja länteen.[3] [4] [5]

Arkeologia: jatkuvuusteoria syntyyMuokkaa

1960-luvulla arkeologiset tiedot olivat jo niin laajat, että aikaisemmalle näkemykselle Lounais-Suomen asutuksen katkeamisesta ei enää nähty perusteita. Carl Fredrik Meinander osoitti asutuksen jatkuneen pronssi­kaudelta rauta­kaudelle.[6] Melko nopeasti jatkuvuus ulotettiin kivi­kauteen saakka, ja Tvärminnen symposiumissa vuonna 1980 arkeologit jo yleisesti kannattivat Lounais-Suomen suomalaisen jatkuvuuden venyttämistä kivikauteen, vaikka kielentutkijat eivät vielä yleisesti yhtyneetkään tähän näkemykseen.[7] Kuitenkin seuraavina vuosikymmeninä suomalaisten alkuperän osalta vakiintui niin sanottu maltillinen jatkuvuusteoria, jossa Suomen uralilaistuminen liitettiin tyypillisen kampa­keramiikan leviämiseen (noin 3900 eaa.), ja Lammin symposiumiin 1997 tultaessa kielitieteilijöidenkin enemmistö oli asettunut tukemaan maltillista jatkuvuusteoriaa. [8]

Kuitenkin jo 1970-luvulla oli ehdotettu, että arkeologisen aineiston perusteella Suomessa olisi asuttu yhtäjaksoisesti jo noin 10 000 vuotta, joten jo Suomen ensimmäiset asuttajat olisivat olleet suomalaisten esivanhempia. Tällöin väläyteltiin ensimmäistä kertaa, että jo Suomen alkuasuttajat olisivat saattaneet olla kieleltään uralilaisia.[9] (Tätä näkemystä voidaan kutsua radikaaliksi tai syväksi jatkuvuusteoriaksi.) Kuitenkin vasta 1980-luvun lopulla ajatus asutusjatkuvuudesta Suomessa jää­kaudesta alkaen alkoi saada kannatusta tutkijapiireissä,[10] ja alettiin enenevässä määrin esittää, että myös kielellinen jatkuvuus palautuisi jo alkuasuttajiin. [11] [12]

Radikaali jatkuvuusteoria ei kuitenkaan saavuttanut laajempaa suosiota, koska sen nähtiin olevan ristiriidassa kielitieteen tulosten kanssa. Lisäksi havaittiin, että maltillista ja radikaalia jatkuvuusteoriaa perusteltiin aivan samoilla jatkuvuusargumenteilla, joten metodi osoittautui epäluotettavaksi.[13][14]

Myöhäisempiä vaikutusaaltojaMuokkaa

Yleisesti oletetaan, että kyseessä olisi ollut muutaman sadan tai ehkä noin tuhannen yksilön populaatio indo­eurooppalaisen kielen puhujia. Aikaisemmin nuora­keraamikkojen kieltä pidettiin balttilaisena, mutta kun vanha – levikiltään läntinen, mutta kantaindoeuroopan tasoon viittaava – lainasanakerrostuma 1980-luvulla löydettiin, nähtiin perustelluksi yhdistää juuri se nuorakeramiikan leviämiseen.[15][16]

Perinteisen "matalan" jatkuvuusteorian mukaan nuorakeraamisen migraation johdosta suomalais-ugrilainen kieli alkoi muuntua lounaisrannikolla kanta­suomeksi, kun taas vähemmälle nuorakeraamiselle vaikutukselle altistuneessa sisämaassa kieli alkoi kehittyä kantasaameksi. Pronssikaudella yhteydet länteen ja mahdollinen skandinaavinen siirtolaisuus eriyttivät väestöjä entisestään ja toivat itä­meren­suomeen germaanisia lainoja.[17]

GeenitutkimusMuokkaa

Isä- ja äitilinjatMuokkaa

 
Itäsuomalaisille tyypillinen N-haploryhmä on tullut Suomeen idästä.
 
Länsisuomalaisille tyypillinen haploryhmä I on peräisin ehkä pohjoisesta Länsi-Euroopasta.

Vain isältä pojalle periytyvän Y-kromosomin avulla tutkittavissa isälinjoissa on nähtävissä suomalaisten itäisyys: noin 60 % suomalaismiehistä kuuluu haploryhmään (isälinjaan) N1c (entinen N3, entinen Hg16). Tämä isälinja on yleinen koko pohjoisessa Euraasiassa, ja vielä balteilla sen esiintymistiheys (frekvenssi) on yli 40 %,[18] mutta Skandinaviassa (saamelaisia lukuun ottamatta) ja Puolassa sen pitoisuus on jo huomattavasti pienempi. Pohjois-Savossa tämän isälinjan esiintymistiheys on lähes 80 %, [19] ja yhtä korkeita lukemia on saatu Itä-Siperian turkinsukuisilta jakuuteilta (saha) [20]

Äidiltä tyttärelle periytyvän mitokondrion DNA:n analyysi on osoittanut huomattavaa samankaltaisuutta niin Suomen eri alueiden välillä kuin suomalaisten ja muiden eurooppalaistenkin välillä.[21]

Itäinen ja läntinen komponenttiMuokkaa

H. R. Nevanlinnan 1970-luvulla tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten perimässä olisi idästä (Aasiasta) peräisin olevaa "itäistä komponenttia" 20–30 prosenttia, ja loput perimästä olisi Länsi-Euroopasta. Suomalaiset eivät ole kuitenkaan erityisen "itäinen" kansa, sillä kaikissa Euroopan kansoissa on itäistä komponenttia, eikä suomalaisten itäinen osuus ole mitenkään merkittävä. Itäisyys nousee vähän kerrallaan itään mentäessä ja laskee hitaasti mentäessä länteen. Suomalaisten länsipuolella olevilla kansoilla on hivenen enemmän läntistä komponenttia kuin suomalaisilla, itäpuolella taas hivenen enemmän itäistä.[22]

Suomalaisten eurooppalaisuusMuokkaa

Useat autosomien (kromosomit jotka peritään molemmilta vanhemmilta) geenien tutkimukset osoittavat suomalaisen perimän poikkeavan suhteellisen vähän muista eurooppalaisista. Suomalaiset tosin poikkeavat Luigi Luca Cavalli-Sforzan aineistossa havaittavasti muista länsieurooppalaisista, jotka ovat lähisukulaisia keskenään (esimerkiksi ruotsalaiset ovat geneettisesti läheisempää sukua englantilaisille kuin suomalaisille), mutta eivät mitenkään merkittävästi. Suomalaisia enemmän keskiverroista länsieurooppalaisista poikkeavat esimerkiksi saamelaiset, sardinialaiset, kreikkalaiset ja islantilaiset.

Cavalli-Sforzan johtopäätöksiä on arvosteltu yliyksinkertaistaviksi. Yleensäkään geenitutkimus ei ole osoittautunut sellaiseksi kansojen sukulaisuussuhteiden lopulliseksi ja yksiselitteiseksi paljastajaksi kuin on saatettu luulla, vaan senkin tulokset ovat usein ristiriitaisia ja monitulkintaisia.[23]

Hollantilaisen Erasmus-yliopiston tutkijaryhmä Manfred Kayserin johdolla havaitsi vuonna 2008 suomalaisten poikkeavan merkittävimmin muista tutkimuksen kohteena olleista eurooppalaisista väestöistä.[24] Samansuuntaisia tuloksia suomalaisten eroista läntisen Euroopan väestöihin on saatu muissakin suurissa genominlaajuisissa tutkimuksissa.[25]

Itä- ja länsisuomalaisten erotMuokkaa

Vuonna 2008 julkaistu suomalaistutkimus paljasti suuria eroja itä- ja länsisuomalaisten perimässä. Tutkimuksen mukaan itä- ja länsisuomalaiset eroavat toisistaan geneettisesti enemmän kuin englantilaiset saksalaisista. Suurten eroavaisuuksien syynä pidetään eristymistä. Suomalaisten geneettiset juuret ovat tutkimuksen mukaan pääosin Keski-Euroopassa.[26] Itäsuomalaiset eivät kuitenkaan näytä olevan yhtään lähempänä venäläisiä kuin länsisuomalaiset, vaan päinvastoin: länsisuomalaisten FST-etäisyys sekä venäläisiin että ruotsalaisiin on noin 30, itäsuomalaisilla molempiin noin 70.[27]

Sisäinen variaatioMuokkaa

Genominlaajuiset tutkimukset ovat osoittaneet, että FST-arvojen perusteella suomalaisten sisäinen variaatio on suurempaa kuin missään muussa Euroopan maassa. Suurin FST-etäisyys eri alueiden suomalaisten välillä on noin 60, kun suurin FST-etäisyys eri alueiden ruotsalaisten välillä on noin 25 ja esimerkiksi eri alueiden saksalaisten välillä vielä paljon pienempi. [28] [29] Keskinäiset FST-etäisyydet esimerkiksi saksalaisten, ranskalaisten ja unkarilaisten välillä ovat noin 10, ja samoin virolaisten, venäläisten ja puolalaisten välillä noin 10.[30] Eri puolilta maata kotoisin olevat suomalaiset saattavat siis olla nykytasolla geneettisesti kauempana toisistaan kuin eri puolilta Eurooppaa kotoisin olevat henkilöt; on tosin huomattava, että suomalaisten geenipohja on suuressa määrin yhteinen, joten nykytason geneettiset erot johtunevat geneettisestä ajautumisesta.[puuttuva selitys, myös lähteestä][31] Suomalaisten lähimmät geneettiset sukulaiset ovat virolaiset (FST-etäisyys helsinkiläisiin 40, kuusamolaisiin 90) ja ruotsalaiset (FST-etäisyys helsinkiläisiin 50, kuusamolaisiin 100).

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Lang, Valter: Homo Fennicus: Itämerensuomalaisten etnohistoria. Suomentanut Oittinen, Hannu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2020. ISBN 978-951-858-130-0.

ViitteetMuokkaa

 1. Aira Kemiläinen (toim.): Mongoleja vai germaaneja, rotuteorioiden suomalaiset (1985)
 2. Lang 2020, s. 90–92.
 3. Kulonen, Ulla-Maija 2002: Kielitiede ja Suomen väestön juuret. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Toim. Riho Grünthal. Tietolipas 180. SKS, Helsinki 2002. http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/eres/hum/kulonen102-116.pdf
 4. Kallio, Petri 2006: Suomen kantakielten absoluuttista kronologiaa. – Virittäjä 1/2006. http://www.kotikielenseura.fi/virittaja/hakemistot/jutut/2006_2.pdf
 5. Häkkinen, Jaakko 2009: Kantauralin ajoitus ja paikannus: perustelut puntarissa. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 92, Helsinki. http://www.sgr.fi/susa/92/hakkinen.pdf
 6. Meinander, C. F. 1969: Dåvits. En essä om förromersk järnålder. Finskt Museum 1969.
 7. Gallén, Jarl (toim.) 1984: Suomen väestön esihistorialliset juuret. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 131. Suomen tiedeseura.
 8. Fogelberg, Paul (toim.) 1999: Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 153. Suomen tiedeseura.
 9. Salo, Unto 1978: Suomen esihistoriallisen rannikkoasutuksen etnisiä ongelmia. Nimistöntutkimus ja paikallishistoria. Paikallishistoriallisen toimiston julkaisuja n:o 2.
 10. http://www.nba.fi/fi/skm_opetus_esihist_tulost_0
 11. Nuñez, Milton 1987: A Model for the Early Settlement of Finland. – Fennoscandia Archaeologica 4.
 12. Wiik, Kalevi 1997: Suomalais-ugrilaista ääntämistä germaanisissa kielissä. – Tieteessä tapahtuu 4/1997. http://www.tieteessatapahtuu.fi/497/wiiktt4_97.pdf
 13. Aikio, Ante & Aikio, Aslak 2001: Heimovaelluksista jatkuvuuteen. Suomalaisen väestöhistorian tutkimuksen pirstoutuminen. – Muinaistutkija 4/2001. http://cc.oulu.fi/~anaikio/Heimovaelluksista_jatkuvuuteen.pdf
 14. Häkkinen, Jaakko 2006: Uralilaisen kantakielen tutkiminen. – Tieteessä tapahtuu 1/2006. http://www.tieteessatapahtuu.fi/0106/hakkinen.pdf
 15. Koivulehto, Jorma 1983: Suomalaisten maahanmuutto indoeurooppalaisten lainasanojen valossa. – Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 78
 16. Kallio, Petri 1998: Vanhojen balttilaisten lainasanojen ajoittamisesta. Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 228.
 17. http://www.nba.fi/fi/skm_opetus_esihist_tulost_0
 18. Lappalainen T, Laitinen V, Salmela E, Andersen P, Huoponen K, Savontaus M-L, Lahermo P. 2008: Migration Waves to the Baltic Sea Region. – Annals of Human Genetics 72.
 19. Lappalainen T. ym. 2006: Regional differences among the Finns: A Y-chromosomal perspective. – Gene 376.
 20. Tambets K. ym. 2004: The Western and Eastern Roots of the Saami – the Story of Genetic ’Outliers’ Told by Mitochondrial DNA and Y Chromosomes. – American Journal of Human Genetics 74.
 21. Lang 2020, s. 93.
 22. Niskanen, Markku: The Origin of the Baltic-Finns from the Physical Anthropological Point of View (PDF) mankindquarterly.org. 2002. Viitattu 21.3.2008. (englanniksi)
 23. http://www.tiede.fi/arkisto/print.php?id=278&vl=2002 Tiede 30.11.1999, "Suomalaisten alkuperä hahmottuu pirullisen hitaasti"
 24. New York Times 13.8.2008
 25. Salmela E, Lappalainen T, Fransson I, Andersen P. M, Dahlman-Wright K, Fiebig A, Sistonen P, Savontaus M-L, Schreiber S, Kere J, Lahermo P 2008: Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe. – PLoS ONE 2008.
 26. Jussi Pullinen. Maakuntien geeniperimät poikkeavat jyrkästi toisistaan HS Arkisto 20.10.2008.
 27. Salmela et al. 2011: Swedish Population Substructure Revealed by Genome-Wide Single Nucleotide Polymorphism Data. – PLoS ONE 6, issue 2. [1]
 28. Salmela et al. 2011: Swedish Population Substructure Revealed by Genome- Wide Single Nucleotide Polymorphism Data. – PLoS ONE 6, issue 2. [2]
 29. Jakkula et al. 2008: The Genome-wide Patterns of Variation Expose Significant Substructure in a Founder Population. – The American Journal of Human Genetics 83. [3]
 30. Nelis et al. 2009: Genetic Structure of Europeans: A View from the North-East. – PLoS ONE 5 / 2009. [4]
 31. Jaakko Häkkinen, Suomalaisten alkuperä. Uusi Suomi 4.4.2013. Tallennettu 20.12.2013

Aiheesta muuallaMuokkaa