Suomen ympäristöpolitiikka

Tämä artikkeli käsittelee Suomen ympäristöpolitiikkaa, sen hallintoa ja siihen liittyviä sopimuksia, lainsäädäntöä ja käytäntöjä.


Ympäristöhallinto muokkaa

Suomen ympäristöhallintoon sisältyvät ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (sekä vuoteen 2010 asti alueelliset ympäristökeskukset).

Ympäristölainsäädäntö muokkaa

Suomen ympäristölainsäädäntöä uudistettiin aikaan Euroopan unioniin liittymisen johdosta vastaamaan yhteisön lainsäädäntöä. Tavoitteena oli vähentää hajanaisuutta lähde?. Suomen ympäristölainsäädäntöön sisältyvät muun muassa vesilaki, ilmansuojelulaki, rakentamislaki, laki eräistä naapuruussuhteista, meluntorjuntalaki, ympäristövahinkolainsäädäntö, öljyvahinkolaki, maa-aineslaki, kaivoslaki, ydinvastuulaki, jätelaki, kemikaalilaki ja ilmastolaki.

Jätelainsäädäntö muokkaa

Jätelainsäädännössä säädetään kaikesta jätteestä, lukuunottamatta joitain erityisjätteitä, kuten esimerkiksi ydinjätteitä. Suomen jätelainsäädäntö on yhdenmukaistettu Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja sen tavoitteena on tukea kestävää kehitystä edistämällä luonnonvarojen järkevää käyttöä sekä ehkäisemällä ja torjumalla jätteistä aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle. lähde? Joissain tapauksissa Suomen lainsäädäntö laaja-alaisempi ja tiukempi kuin EU-säädökset.[1]

Nykyinen jätelaki (Jätelaki 646/2011) ja sitä täydentävät asetukset tulivat voimaan 19.7.2021 ja korvasivat aiemman jätehuoltolain[2]. Jätelain uudistus oli laaja-alainen ja samalla tulivat voimaan myös lait ympäristönsuojelulain, kemikaalilain, rikoslain ja elintarvikelain muuttamiseksi. Jäteasetus, pakkausjäteasetus ja muut jätelakia täydentävät asetusmuutokset tulivat voimaan 1.12.2021.[1]

Jätelainsäädännön tavoite on:

 • ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle
 • vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista[3]

Tavoitteena oleva jätteen määrän vähennys ja uudelleenkäyttö sekä kierrätys tarkoittaa muun muassa sitä, että tekstiilien kierrätyksestä tuli lain myötä pakollista.[4]

Luonnonsuojelulainsäädäntö muokkaa

Suomen luonnonsuojelulainsäädäntö koostuu useista laeista. Näihin kuuluu muun muassa luonnonsuojelulaki ja laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta.

Luonnonsuojelulaki 9/2023 muokkaa

Uusi luonnonsuojelulaki tuli voimaan 1.6.2023, jolloin se korvasi edellisen vuodesta 1997 asti voimassa olleen lain.[5] Lakiuudistukseen kuuluu muun muassa tiukasti suojeltujen luontotyyppien suojelun vahvistaminen, vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio sekä Suomen Luontopaneelin rooli.[6] Laki kieltää myös malminetsinnän kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa.[7]

Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta. muokkaa

Laki oli osa luonnonsuojelulainsäädännön uudistamista ja siihen sisältyy myös avustusjärjestelmä, jonka tarkoituksena muun muassa lisätä haitankärsijöiden vaikuttamismahdollisuuksia. Avustusta voi hakea esimerkiksi erilaisiin passiivisiin karkottimiin eli niin sanottujen lintupeltojen perustamiseen tai lintujen saalistukselta suojaaviin verkkoihin.[8]

Ilmastolaki muokkaa

Pääartikkeli: Suomen ilmastolaki
Heinäkuussa 2022 voimaan tullut ilmastolaki (SDK 423/2002, ruots. klimatlag) säätää tavoitteet ja puitteet Suomen ilmastopolitiikan suunnittelulle ja sen toteutumisen seurannalle. Se on uudistettu versio Suomen edellisestä ilmastolaista vuodelta 2015.[9]

Vesilaki (587/2011) muokkaa

Pääartikkeli: Suomen vesilaki (2011)
Vuonna 2011 voimaan astunut Suomen vesilaki määrittelee vesiin kohdistuvia oikeuksia ja vesien käyttöä. Vaikka vesiasioista säädetään myös useissa muissa laeissa, voi vesilain Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton MTK:n mukaan sanoa olevan "vesiä koskevan oikeudellisen sääntelyn ydin". Lain tavoitteena on varmistaa vesien käytön kestävyys, ehkäistä ja vähentää vesiin kohdistuvia haittoja sekä parantaa vesien tilaa. Yksi keskeisimmistä periaatteista vesilaissa on velvoite haittojen ennaltaehkäisyyn ja minimointiin.[10] [11]

Kansalaistoiminta muokkaa

Kansalaistoiminta Suomessa muokkaa

Suomessa toimivia ympäristöjärjestöjä ovat esimerkiksi BirdLife Suomi, Dodo, Greenpeace, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Natur och Miljö, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF. Suomessa useat ympäristöjärjestöt saavat valtiolta vuotuista toiminta-avustusta[12].

Kansainvälinen kansalaistoiminta muokkaa

Kansainvälisiä ympäristöjärjestöjä on muun muassa Greenpeace, World Wildlife Foundation (WWF), Climate Action Network (CAN) ja Fridays for Future.

Kansainväliset sopimukset muokkaa

Suomen ratifioimiin kansainvälisiin ympäristösopimuksiin sisältyvät:

Euroopan unioni muokkaa

Koska Suomi Euroopan unionin sitoo EU-lainsäädäntö myös Suomea. Euroopan unionin sitoumuksiin sisältyvät muun muassa seuraavat sopimukset ja strategiat:

Kadmium muokkaa

Suomen Euroopan unioniin liittymisen jäsenäänestyksenä merkittävä ympäristökysymys oli lannoitteiden kadmium-pitoisuus. lähde? Suomi neuvotteli erillissopimuksen. lähde?Kadmium on ongelmallinen luonnon ja ihmisten terveyden kannalta. Kadmiumin puoliintumisaika on 20 vuotta.lähde? Siksi suurin osa syödystä kadmiumista säilyy ruumiissa koko ihmisen eliniän. Kadmium kerääntyy munuaisiin. Lannoitteet ja jätevesiliete sisältävät kadmiumia, joka kertyy maaperään. Maaperässä se vaikuttaa pieneliöihin. Suomalaisten saantimäärät ovat olleet kohtuullisia. Eniten kadmiumia saadaan viljasta. Lannoitteiden kadmiumpitoisuudet laskivat merkittävästi 1980-luvulla.[17]

Luonnon monimuotoisuus muokkaa

Katso myös: Biodiversiteetti

EU:n biodiversiteettistrategia muokkaa

Vuonna 2023 voimaan tulleen EU:n biodiversiteettistrategian tärkeimpänä tavoitteena on pysäyttää luontokato ja näin kääntää luonnon monimuotoisuuden kehitys myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä.[18]

Metso-ohjelma muokkaa

Metso-ohjelma on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014–2025.[19] Ohjelman avulla metsänomistaja voi vapaaehtoisesti suojella omistamansa metsän.[20] Ohjelman tarkoitus on yhdistää metsien monimuotoisuuden suojelu ja hoito sekä talouskäyttö.[21]

Teollisuus muokkaa

Metsäteollisuuden klooripäästöt olivat suuri ympäristökysymys 1990-luvulla. Klooria käytettiin paperimassan valkaisuun. lähde?Kloorin pelättiin rikastuvan ravintoketjuun kuten PCB ja DDT. Samoja aineita käytettiin aiemmin puunsuoja-aineina. Vapaa kloori voidaan korvata hapella, entsyymeillä ja klooridioksidilla. Kloorin käyttö väheni. Klooratut dioksiinit kertyvät kaloihin ja rikastuvat ravintoketjussa, joten ympäristöuhka kestää pidempään kuin päästöt.[22] Suomen kauppakalojen dioksiinipitoisuudet ovat muun Euroopan kaloja korkeammat.[23] Viranomaisten mukaan kalan terveyshyödyt ylittävät jäämien haitat.[24]

Ympäristöjupakoita muokkaa

Kärkölä muokkaa

Pohjaveden saastuminen Kärkölässä oli 1990-luvun alussa kallein Suomessa tapahtunut ympäristöonnettomuus.lähde? Kärkölä sijaitsee 20 km Lahdesta. Syyksi arvioitiin Koskisen sahan Ky-5 puunsinistymisen suoja-ainetta. Kloorifenolia saattoi valua maahan 3,3 tonnia ja saastuneen pohjaveden määrä voi olla 100 000 m3. Puunsuoja-aineita käytettiin Suomessa yleisesti ilman turvajärjestelyjä. Monilla sahoilla puutavara upotettiin ulkona säiliöön ja nostettiin avoimelle maalle. Puunsuoja-aineita läiskyi kastelussa ympäristöön. Toisinaan astiat jopa tyhjennettiin maahan. Aineen valmistus lopetettiin 1984 ja käyttö lopetettiin 1989. Koskisen sahan palossa vuonna 1976 kloorifenoli levisi lisäksi sammutusvesien mukana ympäristöön. Kloorifenolista voi syntyä myös dioksiinia. Vedenottamo suljettiin joulukuussa 1987. Kloorifenolipitoisuus oli 140 µg/l pohjavedessä ja 798 µg/l läheisessä purossa. Juomaveden sallittu pitoisuus on 10 µg/l. Läheisen järven kalat julistettiin syömäkelvottomaksi. Tapaus ei ole ainoa, sillä ainetta käytettiin 300 suurella ja 10 000 pienellä sahalla ympäri Suomea. Pohjavesi ei puhdistu itsestään.[25]

Korkein hallinto-oikeus määräsi vuonna 2008 tekemään suunnitelman Kärkölän alueen tutkimiseksi ja tekemään riskiarvion. Saastuneen alueen puhdistusvelvoite riippuu riskiarviosta. Vesi virtaa Valkjärveen.[26]

Suot muokkaa

Oulussa Suuri veneneva sisältyi soiden suojeluohjelmaan.lähde? Siitä huolimatta turveruukki aloitti suon ojituksen vuonna 1981. Kaikki eduskuntaryhmät allekirjoittivat vetoomuksen suon säilyttämiseksi ja suo pelastui. Suo on aapasuo, jolla pesii kurkia, sinisuohaukkoja, suopöllöjä ja kapustarintoja. MTK:lla oli kampanja soidensuojelua vastaan 1970-luvulla. 1970-luvulla purettiin soiden suojelupäätöksiä, koska suot otettiin turpeennostoon. Nykyään soita ennallistetaan ja pelastetaan. 86 % soista on maatalouskäytössä. Turvekerros on keskimäärin 1,5 metriä. Suomen uhanalaisista lajeista elää soilla 8 %.[27]

Vesakkomyrkytys muokkaa

Metsähallitus suoritti valtion metsissä vesakontorjuntaa torjunta-aineen lentoruiskutuksina 1960-luvulta vuoteen 1980.lähde? Ruiskutus pilasi marjasadon ja sen pelättiin vaikuttavan haitallisesti riistaan ja kaloihin. Myrkytettyjen marjojen pelättiin joutuvan myyntiin. Vuonna 1980 ruiskutuksia vastustava Hattuvaara-liike perusti leirin lentoruiskutettavalle alueelle Ilomantsiin. Liikkeellä oli paikallisten asukkaiden tuki; alueella oli protestoitu lentoruiskutuksia vastaan jo vuonna 1974. Kolmen Hattuvaara-liikkeen aktivistin ollessa lentoruiskutusalueella he joutuivat helikopterista ruiskutettuun myrkylliseen torjunta-ainepilveen. Tapahtuma sai runsaasti julkisuutta, asia otettiin esille eduskunnassa, ja Metsähallitus keskeytti ruiskutukset. Eduskunta kielsi torjunta-aineiden lentoruiskutukset vuonna 1981.[28][29]

Lähteet muokkaa

 1. a b Jätelaki Ympäristöministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 2. Tiukempi jätelaki astui voimaan, mutta silti joissakin taloyhtiöissä on kierrätys rempallaan – nämä astiat pitää löytyä roskakatoksesta Yle Uutiset. 2.7.2023. Viitattu 23.1.2024.
 3. Jätelainsäädäntö Ympäristöministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 4. Uusi jätelaki teki tekstiilien kierrätyksestä pakollista – katso, miten vaatteet silputaan uusiksi kuiduiksi pilottilaitoksessa Yle Uutiset. 16.1.2023. Viitattu 23.1.2024.
 5. Tänään hyväksytty luonnonsuojelulaki on tärkeä edistysaskel luontokadon torjunnassa Ympäristöministeriö. 13.12.2022. Viitattu 23.1.2024.
 6. Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus Ympäristöministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 7. Uusi laki tiukentaa uhanalaisen luonnon suojelua, luonnolle aiheutettuja haittoja voi vähentää ekologisella kompensaatiolla Yle Uutiset. 12.5.2022. Viitattu 23.1.2024.
 8. Laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta voimaan 1.2.2023 – rahoituksen hakeminen helpottuu Valtioneuvosto. 19.1.2023. Viitattu 23.1.2024.
 9. Uusi ilmastolaki voimaan heinäkuussa Valtioneuvosto. 9.6.2022. Viitattu 23.1.2024.
 10. Vesilaki MTK. Viitattu 23.1.2024.
 11. Edita Lakitieto Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Vesilaki 587/2011 www.finlex.fi. Viitattu 23.1.2024.
 12. Valtakunnallisten ympäristöjärjestöjen toiminta-avustukset (vahvistettu tulos) 26.4.2011. Ympäristöministeriö. Viitattu 7.10.2011.
 13. Pariisin ilmastosopimus https://www.consilium.europa.eu. Päivitetty 3.1.2024. Eurooppa-neuvosto. Viitattu 23.1.2024.
 14. Eurooppalainen ilmastolaki | EUR-Lex eur-lex.europa.eu. Viitattu 23.1.2024. (englanniksi)
 15. Euroopan vihreän kehityksen ohjelma | EUR-Lex eur-lex.europa.eu. Viitattu 23.1.2024. (englanniksi)
 16. Vuoteen 2030 ulottuva EU:n biodiversiteettistrategia | EUR-Lex eur-lex.europa.eu. Viitattu 23.1.2024. (englanniksi)
 17. Erik Wahlström, Tapio Reinikainen ja Eeva-Liisa Hallanaro, Ympäristön tila Suomessa 1994, s. 57-58, 266, 325
 18. EU:n biodiversiteettistrategia Ympäristöministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 19. METSO-ohjelma Maa- ja metsätalousministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 20. METSO-ohjelma Metsäkeskus. Viitattu 23.1.2024.
 21. METSO-metsiensuojeluohjelma Ympäristöministeriö. Viitattu 23.1.2024.
 22. Erik Wahlström, Tapio Reinikainen ja Eeva-Liisa Hallanaro, Ympäristön tila Suomessa 1994, s. 216-217
 23. Ruotsi varoittaa lohen, taimenen ja silakan syönnistä Yle, 2013
 24. Itämeren silakoiden dioksiinipitoisuudet ovat edelleen vähentyneet – yhä suuremmat silakat kelpaavat vientiin (Arkistoitu – Internet Archive) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019
 25. Erik Wahlström, Tapio Reinikainen ja Eeva-Liisa Hallanaro, Ympäristön tila Suomessa 1994, s. 302
 26. Kärkölässä vuonna 1987 havaitun sahasaasteen kartoitus alkaa, Helsingin Sanomat 17.10.2008 A6
 27. Laulujoutsenen perintö, Suomen luonnonsuojeluliitto 2008, s. 61, 75, 78-9
 28. Metsäliikkeen huippuhetki, Helsingin Sanomat 1.8.2010 s. D5 HS Arkisto (maksullinen)[vanhentunut linkki]. Sanoma News Oy.
 29. Lahopuukin kuuluu oikeaan metsään – Turku raivasi avohakkuut pois uudesta metsien hoito-ohjelmastaan Yle, 2020

Aiheesta muualla muokkaa