Pakinaisten saaristo

Tämä artikkeli kertoo Natura 2000- ja luonnonsuojelualueesta. Pakinaisten saaresta ja kylästä on eri artikkeli.

Pakinaisten saaristo on Naantalissa ja Paraisilla sijaitseva, 571 hehtaarin kokoinen, saaristoinen Natura 2000- ja luonnonsuojelualue. Alueella on tyypillinen saaristolinnusto ja sillä on merkitystä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta.

Pakinaisten saaristosta suurin osa on Naantalin lounaisosassa entisten Rymättylän ja Velkuan kuntien alueella ja pienempi osa entisen Nauvon kunnan alueella. Alue on sisä- ja välisaariston rajalla ja se on karua sekä jylhäpiirteistä saaristoluontoa. Sen kallioperä koostuu enimmäkseen graniiteista ja kiillegneissistä, sekä luonteenomaisesta voimakkaasta murrostopografiasta. Natura 2000-alueeseen kuuluu Naantalin lounaispuolisen saariston karuja jyrkännerantoja, mutta myös merelliset ja metsäiset luontotyypit.

Pakinaisten saaristossa on kolme luonnonsuojelualuetta: Ruotsalaisen lehdon luonnonsuojelualue, Pähkinäistenmaan luonnonsuojelualue ja Pakinaisten-Seilin saariston luonnonsuojelualue.

SaaretMuokkaa

Alueen keskipisteenä on lähes kokonaan suojeltu Pähkinäisten vanha laidunsaari, joka on merkittävä uhanalaisen lajiston suojelun kannalta. Saaren itäpuoli on kallioista ja kalliojyrkänteiden välisissä laaksoissa kasvaa reheviä pähkinälehtoja. Saaren läntiset osat ovat tasaisempia ja siellä sijaitsee edustava flada sekä kosteapohjaisia rantaniittyjä.

Alueen luoteisosissa sijaitsee korkealle kohoava kallioselänne, Pyytin saari, joka on maisemallisesti komea ja jonka reunat kasvavat mäntyvaltaista vanhaa metsää.

Kaltsaari, Vähäkaltsaari, Montti ja Pahaluoto ovat korkeita jyrkännerantoja, joiden edustalla on riuttoja. Alueella on myös pienialaisempia, alueelle tyypillisiä kallioisia kareja.

Ruotsalaisen ja Stora Styrholmenin saarilla on jylhät kalliot, joiden välisissä laaksoissa ja jyrkänteiden juurella kasvaa jalopuumetsiä ja pähkinäpensaslehtoja. Ruotsalaisen saarella on ranta- ja lehdesniittyjä eli perinnemaisemia.

Iso-Kuusisen saarella on eläimistönsä puolesta merkittävä hiekkaranta.

Alueella on paljon muitakin arvokkaita kohteita, jotka eivät kuulu Pakinaisten saariston suojelualueeseen, kuten Pakinaisten saaren Hautaniemen tammikko, joka on satoja tammenrunkoja käsittävä luonnontilainen jalopuumetsä.

Luontodirektiivin luontotyypitMuokkaa

Luontodirektiivin luontotyyppien osuus Pakinaisten saariston pinta-alasta:

  • Rannikon laguunit – 3 %
  • Riutat – 3 %
  • Rantavallit – <1 %
  • Kasvipeitteiset merenrantakalliot – <1 %
  • Merenrantaniityt – 1 %
  • Silikaattikalliot – 20 %
  • Luonnonmetsät – 27 %
  • Jalopuumetsät – 4%
  • Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät – 3 %
  • Lehdot – 3 %

LinnustoMuokkaa

 
Kalatiira kuuluu Pakinaisten saariston pesimälinnustoon

Pakinaisten alue ei ole suojeltu lintudirektiivien perusteella, mutta alueella kuitenkin esiintyy direktiivi-lajeja.

Lintudirektiivin I liiteen linnut:

Muita lintuja:

SuojeluMuokkaa

Pakinaisten saariston eri osat on suojeltu kolmella eri lailla, jotka ovat luonnonsuojelulaki, rakennuslaki ja vesilaki.selvennä

Pakinaisten saaren ja Kirppuluodon suojelutoimenpiteet on toteutettu ostamalla alueet valtiolle luonnonsuojelutarkoituksiin tai perustamalla yksityisiä luonnonsuojelualueita. Kaavoituksella toteutettavilla alueilla suojelun tavoitteet on turvattu Rymättylän kunnan vahvistamassa Rymättylän läntisen saariston rantaosayleiskaavassa. Kuitenkin huomattava osa luonnonsuojelulailla toteutettavasta alueesta oli vielä toteuttamatta vuonna 2007.

Vuonna 2007 luonnonsuojelualueena on Pähkinäinen, lehtojensuojeluohjelmassa Stora Styrholmin lehto ja suurin osa muusta alueesta kuuluu rantojensuojeluohjelmaan ja/tai seutukaavan MM2L-alueisiin. Ruotsalaisen lehto kuuluu seutukaavan SU1-alueeseen.

LähteetMuokkaa