Vammaisuus

(Ohjattu sivulta Liikuntavammaisuus)

Vammaisuus kuvaa fyysisen tai psyykkisen terveyden rajoitteita, joiden vuoksi henkilö ei pysty toimimaan täysipainoisesti fyysisessä tai sosiaalisessa ympäristössä. YK:n 13. joulukuuta 2006 hyväksymässä Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa vammaisuus määritellään seuraavalla tavalla: ”Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”[1] Tällaisia esteitä voivat olla esimerkiksi vammaisille soveltumattomat rakennukset, tiedonvälitysmuodot taikka henkilökohtaisen avun tai kohtuullisten mukautusten puuttuminen.[2]

Maailman terveysjärjestö arvioi vuonna 2011, että jopa 15 % maailman väestöstä on vammaisia.[3]

MääritelmäMuokkaa

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista määrittelee, että vammaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla ”vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista”[4].

Vammaisuuden käsitteen perustana on yksilön fyysinen tai psyykkinen erilaisuus, mutta käsitteen sisältö – sen merkitys ja kokemus – määrittyy sosiaalisesti. Ympäristö leimaa vammaisiksi henkilöt, jotka eivät selviydy ympäristön asettamista vähimmäisvaatimuksista. Vammaisuutta ei pidetä enää niinkään yksilön ominaisuutena vaan yhteiskunnan rakenteisiin liittyvänä epäkohtana, jota ei voi kuvata eikä määritellä ilman viittausta ympäristön asettamiin vaatimuksiin ja esteisiin. Vammaisuutta määrittää yksilön edellytysten ja ympäristön vaatimusten välinen suhde.[5][6][7]

Vammaisuus on kokemus, joka kohtaa jossain määrin jokaista ihmistä. Elämänsä eri vaiheissa kaikki kokevat eriasteisia rajoituksia toiminnassaan terveytensä vuoksi. Vammaisuus ei ole asia joka koskee vain vähemmistöä, se on kaikkien ihmisten yhteistä kokemuspiiriä.<ref">WHO (2007): Disabilities</ref>

LuokitteluaMuokkaa

Syntytapansa ja oireittensa perusteella vammaisuutta voidaan luokitella eri tavalla.

AutoimmuunisairaudetMuokkaa

Pääartikkeli: Autoimmuunisairaus

Jatkuvasti yleistyneet autoimmuunisairaudet olivat naisilla jo 1990-luvulla neljänneksi suurin vammaisuuden aiheuttaja[8].

AistivammaisuusMuokkaa

Pääartikkeli: Aistivamma

KuulovammaisuusMuokkaa

Ihmisellä on kuulovika tai kuulovamma silloin, kun hänen kuuloelimensä rakenteessa on vaurio tai kun sen toiminnot ovat häiriintyneet.

NäkövammaisuusMuokkaa

Pääartikkeli: Näkövamma

Henkilöä, jolla näkötoiminta tai joku näkemisen osa-alue on heikentynyt niin paljon, että siitä on hänelle merkittävää haittaa jokapäiväisessä elämässä esimerkiksi kotona, harrastusten parissa tai työpaikalla sanotaan näkövammaiseksi. Näkemisen osa-alueista puhuttaessa tarkoitetaan muun muassa näöntarkkuutta ja näkökenttiä, kontrastien erotuskykyä ja värinäköä, silmien adaptaatiota ja akkommodaatiota sekä silmälihasten toimintaa.

KehitysvammaisuusMuokkaa

Pääartikkeli: Kehitysvamma

Kehitysvamma merkitsee yksilönkehityksellisiä eli lapsuudesta asti ilmeneviä vaikeuksia käsityskyvyssä. Asioiden ymmärtäminen, oppiminen ja käsitteellinen ajattelu on kehitysvammaisille usein vaikeampaa kuin muille[9], minkä vuoksi he eivät pysty yleensä tulemaan toimeen ilman erityistä hoitoa, apua tai opetusta. Kehitysvammaisilla on usein myös ongelmia suunnitelmallisuudessa ja ennakoinnissa.[10]

Krooninen kipuMuokkaa

Krooninen kipu saattaa heikentää kaikilla elämänalueilla sekä fyysistä, psyykkistä että sosiaalista toimintakykyä. Kroonisen kivun toimintakykyä heikentävä vaikutus voi johtua itse säryn lisäksi kivun väsyttävästä, masentavasta ja hermostuttavasta vaikutuksesta sekä siitä, että kipu vaikeuttaa liikkumista ja häiritsee nukkumista. Myös kipuun liittyvä epävarmuus ja pelko sekä toimintakyvyn ja itsemääräämisoikeuden menettäminen heikentävät kipukroonikon psyykkistä toimintakykyä.[11]

Krooninen kipu saattaa johtaa käytännössä harrastusmahdollisuuksien ja sosiaalisten suhteiden vähenemiseen, työkyvyttömyyteen ja toimeentulon alenemiseen.[12] Krooninen kipu saattaa olla niin voimakasta, että se estää esimerkiksi kotitöiden tekemisen, lasten hoidon ja työelämään osallistumisen[13]. Krooninen kipu saattaa myös estää ihmisen seksuaalisuuden toteutumista ja voimakas kipulääkitys saattaa esimerkiksi vaikeuttaa puheen tuottamista[14].

LiikuntavammaisuusMuokkaa

Liikuntavammaisuus aiheutuu muun muassa CP-vammaisuuden, lihassairauksien, synnynnäisten raajojen ja tukielinten epämuodostumien, raajan tai raajanosan puutosten, kasvu- ja luutumishäiriöiden, keskushermoston sairauksien, kasvainten, selkäytimen vaurioiden, lapsuusiän reuman, tapaturmien ja joskus leikkausten seurauksena. Liikuntavamma aiheuttaa aina haittaa jokapäiväisessä elämässä rajoittaen tai estäen liikkumista ja itsenäistä toimintaa. Tila saattaa olla pysyvä, etenevä, paraneva tai vaihteleva ja sillä on vaikutuksia elämään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.


Neuropsykiatriset erityisvaikeudetMuokkaa

Neuropsykiatrisilla erityisvaikeuksilla tarkoitetaan normaaliälyisillä tai keskimääräistä korkeamman älykkyyden omaavilla esiintyvää synnynnäistä neurologista poikkeavuutta. Neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia ovat muun muassa ADHD, autismi, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä sekä dysfasia.[15]

SotavammaisuusMuokkaa

Sodassa haavoittumisen seurauksena saatua vammaa kutsutaan sotavammaksi (tai sotilasvammaksi), ja sen seurauksena vammautunutta henkilöä sotavammaiseksi, ennen sotainvalidiksi. Useissa yhteiskunnissa sotavammainen saa erityiskohtelua muihin vammaisryhmiin verrattuna kiitoksena isänmaalle tekemästään palveluksesta. Esimerkiksi Suomen lainsäädännössä erillinen sotilasvammalaki, joka määrittelee puolustusvoimien palveluksessa aiheutuneiden vammojen hoidon ja kuntoutuksen sekä niistä saatavat korvaukset.[16]

HistoriaaMuokkaa

Merkittäviä muutoksia vammaisuuden tiedostamisessa sai aikaan YK:n julistama Kansainvälinen vammaisten vuosi 1981 ja sen jatkona ”vammaisvuosikymmen” 19831992. YK:n kansainvälisen vammaisten vuoden 1981 Suomen komitea (KM 1982: 35) käytti jo silloin lähtökohtanaan näkemystä, että vammaisuus syntyy yksilön ja ympäristön suhteesta eikä ole pelkästään yksilön tilaa kuvaava käsite. Komitea totesi myös, että selkeää rajaa vammaisuuden ja vammattomuuden välille ei voida vetää. Ihmisen toimintakyky samoin kuin vammaisuus tulisi nähdä erilaisista ulottuvuuksista muodostuvana tilana, jossa on monia eri asteita. Komitealla oli käytössään WHO:n vuonna 1980 julkaisema ”vammaluokitus” (International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps = ICIDH), joka uudistettiin vuonna 2001 täydellisesti ICF-luokitukseksi.

Aiemmin vammaisuudesta käytettiin sekä yleiskielessä että lainsäädännössä nimitystä invaliditeetti ja vammaisesta henkilöstä nimitystä invalidi.

Vammaisten oikeudetMuokkaa

Vammaisilla on YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen mukaan samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin, mutta lisäksi heillä on oikeus siihen tukeen ja apuun, jota he tarvitsevat toteuttaakseen oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan.[2]

Vammaisten yhteiskunnallinen asemaMuokkaa

Vammaisten pitkäaikaistyöttömyys lisääntyi huomattavasti 2010-luvun aikana. Vuonna 2017 lähes puolet osatyökykyisistä oli ollut työttömänä vähintään vuoden, kun vastaava luku oli kolmannes vuonna 2010.[17]

VammaispolitiikkaMuokkaa

Vammaispolitiikkaan kuuluvat erityistoimet, joita yhteiskunta suorittaa vammaisen elämän helpottamiseksi ja mahdollistaakseen vammaisten osallistumisen yhteiskuntaan täysivertaisina jäseninä. Vammaispolitiikkaan voivat kuulua

 • apuvälineiden kehittäminen
 • asumisen tukeminen
 • itsenäisen elämän tukeminen
 • koulutuksen tukeminen
 • työelämän tukeminen

Sosiaalisena ilmiönäMuokkaa

Suhtautuminen vammaisuuteen on ollut syrjinnän leimaamaa ja se on sisältänyt tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä, välinpitämättömyyttä ja jopa pelkoa. Vammaisuutta tarkasteltiin 1970-luvun puoliväliin saakka ensisijaisesti lääketieteellisenä ja hoidollisena kysymyksenä. Tämän vuoksi vammaisia ihmisiä hoidettiin usein erillään omissa laitoksissa. Sittemmin vammaisuutta alettiin tarkastella myös sosiaalisesta näkökulmasta.

Vammaisuuden sosiaalinen malli on brittiläisen vammaistutkimuksen professorin Michael Oliverin nimiin kirjattu uusi ympäristölähtöinen vammaisuuden määritelmä, joka on käytännössä muodostunut vakiintuneeksi tavaksi määritellä vammaisuutta ja vammaispolitiikkaa[18].

Vammaisuuden sosiaalinen malli hakee vastausta kysymykseen missä vammaisuus on? Mallin mukaan vammaisuuden ratkaisevat ja määrittävät yksilön ominaisuuksien sijaan yhteiskunnan eri rakenteet, käytännöt ja tilanteet.

HistoriaaMuokkaa

Antiikin Kreikka ja RoomaMuokkaa

Antiikin Kreikassa surmattiin vammaisia vastasyntyneitä.[19][20] Sparta tuli tunnetuksi järjestelmällisestä vammaisten ja sairaiden surmaamisesta. Kyseisessä kaupunkivaltiossa vammaisten ja sairaiden surmaaminen oli lailla säädettyä.[21]

Platonin yhteiskuntafilosofiassa abortti ja lapsensurma olivat välttämätöntä toimintaa ihannevaltion saavuttamiseksi. Platon puolusti avoimesti vammaisten surmaamista.[22] Myös Aristoteles puolsi ”epämuodostuneiden” surmaamista, koska ei pitänyt heidän elossa pitämistään mielekkäänä yksilölle itselleen tai yhteisölle.[23] Roomalainen Seneca hyväksyi epämuodostuneiden surmaamisen stoalaiseen ajatteluun nojautuen. Stoalaisuuden perusteella vammainen oli kykenemätön elämään hyvää elämää, vammainen oli luonnonoikku, jonka oli parempi kuolla kuin elää.[24]

Vaikka historia tuntee muutaman korkeaan arvoasemaan kohonneen vammaisen, kuten Julius Caesar, keisari Claudius ja Spartan kuningas Agesilaos, yleisesti vammaiset olivat antiikin yhteiskunnissa hylkiöitä.[25]

Juutalaisuudessa ja kristinuskossaMuokkaa

Vanhassa testamentissa vammaisuutta pidetään synnistä saatuna rangaistuksena.[26] Uudessa testamentissa synnin ja sairauden tai vammaisuuden välinen kytkentä osittain murtuu. Tällöin Raamatussa korostuu armon merkitys. Sairaus tulkittiin yleisesti osaksi kaikkien elämää. Joidenkin sairauden kaltaisen oireiden katsottiin olevan demonien aiheuttamaa. Sairauksien ja vammojen parantamisella oli keskeinen asema Jeesuksen toiminnassa.[27]

KeskiaikaMuokkaa

Pääartikkeli: Keskiaika

Keskiajalla oli hyväksyttyä pilkata ruumiillisesti tai henkisesti poikkeavaa, hänet suljettiin ”normaalien yhteisön” ulkopuolelle tai käytettiin hyväksi näytösesineenä. Ruumiilliset poikkeavuudet ja monet sairaudet on nähty seurauksina moraalittomuudesta, synnillisyydestä, likaisuudesta tai niitä on pidetty muuten vain erityisen vastenmielisinä ja pelottavina.

SuomiMuokkaa

Suomessa ensimmäisiä vammaisten avuksi tarkoitettuja palveluja olivat vuonna 1846 kuuroja lapsia varten perustetut koulut. 1800-luvun lopulla yleistyi ajatus siitä, että vammaisia lapsia on mahdollista opettaa. Taustalla olivat valistuksen ajattelu ihmisten kehittämisestä sekä kristinuskon käsitys ihmisestä arvokkaana Jumalan kuvana. Ihmisen viallisuudella nähtiin olevan jumalallinen tarkoitus, kuten koettelemus, muistutus oman terveyden arvokkuudesta ja Jumalalta saatujen lahjojen oikein käyttämisestä.

1900-luvun alussa Suomeen levisi rodunjalostusajattelu, jossa koettiin uhaksi ”degeneraatio” eli ”rappeutuminen”: perinnöllisten vikojen jatkuva lisääntyminen. Tällöin hallitus alkoi nähdä kehitysvammaiset henkilöt ihmisarvottomina ja hyödyttöminä. Hallitus näki laitoshoidon nähtiin välttämättömänä yhteiskunnan suojelemiseksi. Suomessa hyväksyttiin avioliittolaki vuonna 1929, jossa avioesteiksi säädettiin mielisairaus ja ”tylsämielisyys” sekä pakkosterilisaation laillistava sterilisaatiolaki vuonna 1935. Lakien tavoitteena oli, etteivät yhteiskunnan ei-toivotut yksilöt pystyisi lisääntymään.[28]

Toisen maailmansodan jälkeen ruumiillista vammaisuutta alettiin ymmärtää Suomessa paremmin. Moni sotiin osallistunut oli vammautunut. Heitä kutsuttiin sotainvalideiksi. Myöhemmin sotainvalideja varten rakennetut tukipalvelut ovat olleet merkittävässä asemassa vammaisten palvelujen yleisessä kehittämisessä.[19]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Diabilities, UN
 2. a b YK:n vammaissopimus.
 3. World report on disability WHO, 2011
 4. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista, 2 §.
 5. Tampereen kaupunki (2005): Vammaispoliittinen ohjelma
 6. Lahden kaupunki (2004):Lahden kaupungin vammaisneuvoston toiminta
 7. WHO (2007): ICF
 8. U.S. Department of Health and Human Services. Office on Women’s Health. Women’s Health Issues: An Overview. Fact sheet. May 2000.
 9. Tietoa kehitysvammasta. Kehitysvammaisten tukiliitto
 10. Hiltunen, P. 1983: Oikeessa työssä. Työkokeilun ja sen ristiriitojen kuvaus. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 19. Kehitysvammaliitto. Helsinki.
 11. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Tiivistelmä.
 12. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Tiivistelmä.
 13. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Sivu 16.
 14. Kellokoski, Tiina-Kaisa & Laurila, Heljä. Kroonisen kivun vaikutus toimintakykyyn sekä toimintakykyä tukevat tekijät. Laurea-ammattikorkeakoulu 2012. Sivu 18.
 15. Hus, neuropsykiatrian poliklinikka
 16. Sotilasvammalaki, finlex-tietokanta
 17. Osatyökykyisille apua Työkykykeskuksista ja Työmarkkinatorilta? Yle 15.11.2018.
 18. Vehmas, 2005; Järvikoski, 1994
 19. a b Ilkka Vuorikuru: Suhtautuminen muuttunut. Uutispäivä Demari, 2010, nro 13.1., s. 15.
 20. Arno Forsius: Kuoleman jouduttaminen. Arnoldus
 21. Vehmas 2005: s. 34
 22. Vehmas 2005: s. 36
 23. Vehmas 2005: s. 38
 24. Vehmas 2005: s. 39
 25. Vehmas 2005: s. 39–40
 26. Vehmas 2005: s. 24.
 27. Vehmas 2005: s. 28-29.
 28. Harjula M.: Vaillinaisuudella vaivatut : vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Helsinki : Suomen historiallinen seura, 1996.

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.

Aiheesta muuallaMuokkaa