Sosiaaliturva

julkisyhteisön tuottama kokonaisuus asukkaiden tai kansalaisten terveyden ja toimeentulon turvaamiseksi

Sosiaaliturva (lyhenne sotu[1]) on eläkelaitosten, valtion, kunnan tai muiden julkisyhteisöjen tuottama kokonaisuus, jonka tarkoituksena on turvata maan asukkaiden terveys ja parantaa heidän toimeentuloaan ja hyvinvointiaan. Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 22. artiklan mukaan Jokaisella on yhteiskunnan jäsenenä oikeus sosiaaliturvaan sekä oikeus kansallisten toimenpiteiden ja kansainvälisen yhteistyön kautta kunkin maan järjestelmä ja voimavarat huomioonottaen, nauttia hänen ihmisarvolleen ja hänen yksilöllisen olemuksensa vapaalle kehittymiselle välttämättömiä taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia.[2]

Suomalainen sosiaaliturvaMuokkaa

Suomalainen sosiaaliturva on kahden eri sosiaaliturvamallin eli syyperusteisen ja niin sanotun universaalin sosiaaliturvan yhdistelmä.

Syyperusteisen sosiaaliturvan tarkoituksena on taata jokaiselle Suomen asukkaalle tai Suomessa työskentelevälle riittävä toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä sekä tasoittaa eri yhteiskuntaryhmien välisiä tulo- ja hyvinvointieroja. Sosiaaliturva liittyy Suomessa asumiseen ja työskentelyyn eli pelkkä Suomen kansalaisuus ei automaattisesti oikeuta Suomen sosiaaliturvaan. Jokaiselle, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslaki takaa lisäksi työttömille, sairaille, työkyvyttömille, vanhuksille, synnyttäjille ja lapsen syntymän jälkeen lasta hoitaville vanhemmille oikeuden perustoimeentuloon, mikä tarkoittaa eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan[3] suurempaa taloudellisen turvan tasoa kuin välttämätön toimeentulo ja huolenpito. [4]

Universaalin sosiaaliturvan tarkoituksena on tasata eri elämänvaiheisiin liittyviä hyvinvointieroja yksittäisen ihmisen elinkaaren aikana. Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän painopistettä on siirretty viime vuosikymmenten aikana yhä enemmän universaalimallin suuntaan, sillä suurituloisille maksetaan nykyisin suurin piirtein yhtä paljon sosiaalietuuksia kuin pienituloisille[5].

Perustoimeentulon lisäksi valtion on huolehdittava perustuslain mukaan siitä, että jokaisella on mahdollisuus saada riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluita. Myös lasten elättämisen tukeminen ja lastensuojelun järjestäminen ovat osa perustuslaissa säädettyä sosiaaliturvaa.[6]

Sotu-uudistusMuokkaa

Pääartikkeli: Sosiaaliturvan uudistus

Eduskuntavaalien 2019 jälkeisellä vaalikaudella 2019–2022 Suomessa on tarkoitus uudistaa ja ajantasaistaa sosiaaliturvaa ja sosiaalituen muotoja. Niin kutsutun sotu-uudistuksen tarpeesta on eri puolueissa laaja yhteisymmärrys, mutta sisällöstä ei.

Eri mallitMuokkaa

Keskustelussa on noussut esiin erilaisia malleja, joihin nykyisestä hajanaiseksi ja osittain kannustinongelmia sisältäväksi kritisoidusta mallista siirryttäisiin.

Eri malliehdotuksia on tullut puolueilta ja muilta yhteiskunnallisilta toimijoilta: yleisturva (SDP), yleistuki (kokoomus), erilaisia perustulon muotoja (keskusta, vihreät, vasemmistoliitto, monet kansalaisjärjestöt) ja perustili (markkinaliberaali ajatuspaja Libera).

Kaikkia edellä mainittuja tukimalleja yhdistää pyrkimys yksinkertaistaa tukia ja korjata kannustinongelmia, mutta ne eroavat suuruuksiltaan, kannustintoimenpiteineen ja muine ominaisuuksinen toisistaan. Roger Wessman käy MustRead-verkkolehden syväluotaavassa artikkelissaan läpi kahden eduskuntavaaleissa 2019 gallupien perusteella parhaiten menestyvän puolueen, SDP:n ja kokoomuksen malleja.[7]

Myös Iso-Britannian universal credit -malli on nostettu yhtenä esimerkkinä esiin, muun muassa OECD:n toimesta, mutta siihen on liittynyt myös huonoja yhteiskunnallisia lieveilmiöitä Britanniassa.[8]

Soten venyminen hidastaa sotun alkuaMuokkaa

Toisaalta mikäli maakunta- ja soteuudistus jää vaalikaudella 2015–2019 toteutumatta, voi sotu-uudistus lykkääntyä, sillä kumpikin on massiivinen uudistus joka vie poliitikkojen ja saman hallinnonalan valmistelijoiden työaikaa.

Sosiaaliturvan lakisääteisyys, rahoitus ja tavoitteetMuokkaa

Sosiaaliturva on usein lakisääteistä, tai muuten julkisen sektorin ohjaamaa ja edistämää, ja rahoitetaan enimmäkseen veroilla tai veronluonteisilla sosiaaliturvamaksuilla (sosiaalivakuutusmaksut). Sosiaaliturvalla pyritään tasaamaan tuloeroja eri yhteiskuntaluokkien ja ikäkausien välillä sekä lapsettomien ja lapsiperheiden välillä.

Erilaiset sosiaaliturvan muodotMuokkaa

Universaalin sosiaaliturvan tarkoituksena on kattaa kaikki yhteiskunnan asukkaat. Universaalin sosiaaliturvan lisäksi on myös vain tietyille ihmisryhmille tarkoitettua sosiaaliturvaa. Osa erityisryhmien sosiaaliturvasta on tarveharkintaista. Tarveharkintaan vaikuttavia seikkoja voivat olla esimerkiksi henkilön ikä, terveydentila, siviilisääty ja talouden koko, asema työelämässä, koulutus ja taloudellinen asema. Sosiaaliturvaa alennetaan henkilölle esitettyjen vaatimusten perusteella joita ovat mm. työ, työharjoittelu tai aktivointisuunnitelman laatiminen toimeentulotukilain hyväksyessä rankaisevuuden.[9]

Sosiaaliturvan menotMuokkaa

Suomen sosiaali- ja terveysmenot olivat vuoden 2014 rahassa 65,6 miljardia euroa vuonna 2011. Eniten rahaa kului vanhuuseläkkeisiin, jotka muodostivat noin kolmanneksen Suomen sosiaali- ja terveysmenoista. Terveydenhuollon järjestäminen ja Kela-korvaukset muodostivat noin 23 prosenttia ja työttömyysturva 8 prosenttia.[10]

Jokaisen pääryhmän menot (sairaus, toimintarajoitteisuus, vanhuus, leski ja omaiset, perhe ja lapset, työttömyys, asuminen, muu, hallinto) moninkertaistuivat vuosina 1980–2011 paitsi että lesken ja orpojen tuet ainoastaan tuplaantuivat.[11]

Sosiaaliturvan tasoMuokkaa

Toimittaja Marjut Lindbergin mukaan toimeentuloa edistävän sosiaaliturvan taso oli vuonna 2008 yhtä vaatimaton kuin 1970-luvulla, koska 90-luvun lamassa sitä leikattiin.[12] Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Sakari Karvonen on esittänyt, että toimeentuloa edistävän sosiaaliturvan taso on niin matala, ettei se turvaa käytännössä enää ihmisten perustoimeentuloa.[13]

Professori Juho Saaren mukaan leipäjonot eivät ole köyhyyden tai sosiaaliturvan tason riittävyyden mitta, vaan niiden tarjonta luo kysyntää. Osa ihmisistä ei nosta toimeentulotukea, jottei heidän tarvitsisi ensin käyttää säästöjään, vaan käyvät mieluummin leipäjonoissa.[14]

Sosiaalimenojen kehitysMuokkaa

Suomen sosiaalimenot olivat vuoden 2011 rahassa 17,6 miljardia euroa vuonna 1980, 32 miljardia vuonna 1990, 40 miljardia vuonna 2000, 57 miljardia vuonna 2011 ja 72,1 miljardia vuonna 2019. Jokaisen pääryhmän menot (sairaus, toimintarajoitteisuus, vanhuus, leski ja omaiset, perhe ja lapset, työttömyys, asuminen, muu, hallinto) ovat moninkertaistuneet paitsi että lesken ja omaisten apu on vain tuplaantunut. Osuudet kansantuotteesta olivat vastaavasti 19 %, 24,7 %, 25,1 % ja 30 %. Sairaus- ja terveysmenot ovat nousseet 5 miljardista eurosta (1980) 16,2 miljardiin euroon (2019).[15]

Sosiaaliturvan tason vertailuaMuokkaa

Vuonna 2017 Suomen vähimmäisturva oli tasoltaan EU:n parhaimmistoa. Suomen hintatasoon muutettuna se oli neljänneksen alempi kuin Luxembourgissa mutta yli tuplasti Espanjan ja kolminkertaisesti Portugalin tasoa, hieman yli Ruotsin tason. THL:n tutkijat arvioivat perusturvan sijoittuvan EU:n parhaaseen neljännekseen, kun se suhteutettiin kunkin maan hintatasoon.[14]

Suomi on sosiaaliturvamenojen osalta selvästi yli Euroopan keskitason – kun sosiaalimenot lasketaan prosentteina bruttokansantuotteesta.[16] Vuonna 2011 sosiaaliturvamenot Suomessa olivat asukasta kohden 9 000 euroa, kun Euroopan Unionin keskiarvo on 7 000 euroa[17] Työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden taso on Suomessa Euroopan alhaisin.[18] Ilman työhistoriaa eläkkeelle kirjoitetut yksinäiset saavat Suomessa verojen jälkeen keskimäärin ostovoimakorjattuna 660 euroa, mutta Tanskassa 851 euroa ja Ruotsissa 900 euroa.[19]

Ruotsissa työkykyisten työikäisten sosiaaliturva on toimittaja Katja Boxbergin mukaan ainakin 20 prosenttia alempi kuin Suomessa. Keskituloisen ansiosidonnainen työttömyysturva on lyhyempi ja niukempi. Asumistukea saavat vain nuoret, lapsiperheet ja eläkeläiset. Toimeentulotukea saadakseen pitää myydä auto, mökki ja muu myytävissä oleva omaisuus ja käyttää rahansa, kuten Suomessakin. Toimeentulotuen ehtona on, että työtön ottaa vastaan mitä työtä tahansa ja päihdeongelmainen suostuu hoitoon. Työttömät myös osallistuvat velvoitetöihin, kuten Tanskassa ja Britanniassakin. Ruotsissa työllisyys on selvästi parempi.[20]

Sosiaaliturvan muotojaMuokkaa

Sosiaaliturva voidaan luokitella seuraavasti:

 • Sosiaalivakuutus on vakuutus joka on järjestetty sosiaalisten henkilöriskien varalta. Näitä ovat esimerkiksi vanhuus, sairaus, työkyvyttömyys, työttömyys ja kuolema. Sosiaalivakuutus ei siis kata omaisuusvahinkoja. Sen tavoite on turvata toimentulo edellä mainittujen riskien toteutuessa, sekä korvata niistä aiheutuneita kuluja. Sosiaalivakuutuksia ovat muiden muassa lakisääteinen eläke, lakisääteinen sairausvakuutus, sekä työttömyysturvan ansiosidonnainen osa.
 • Sosiaaliavustus on rahaa, jota maksetaan ennakolta määrätyin ehdoin tietyn suuruisena, samaan tapaan kuin sosiaalivakuutuksessa, mutta jonka rahoittamiseen ei käytetä vakuutusmaksuja. Esimerkkejä sosiaaliavustuksista ovat lapsilisä ja työttömyysturvan työmarkkinatuki.
 • Sosiaalihuolto on osa sosiaaliturvaa, jolle on ominaista yksilöllinen tarveharkinta. Tämän turvan rahasuoritukset ovat toimeentulotukea, jonka edellytyksenä on muun muassa, että avunsaajalla itsellään (tai perheellä) ei ole varaa välttämättömiin elatuskuluihin.
 • Sosiaalipalvelut kuten vammaispalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu.
 • Terveyspalvelut tai niihin pääseminen riippumatta yksilön taloustilanteesta voidaan nähdä osaksi sosiaaliturvaa, mutta toisaalta ne voidaan nähdä myös omana kokonaisuutenaan.

Rahaa, koulutusta vai tiettyyn tarkoitukseen kohdennettua apua?Muokkaa

Usein köyhyysohjelmia tutkittaessa on vaikea mitata ohjelman hyötyjä luotettavasti [koska niissä ei ole arvottu vertailuryhmää]. Brian Jacob et al. (2014) tutkivat Chicagon köyhille suunnattuja asuntopalvelusetelien arpajaisia ja seurasivat lapsia 14 vuotta. Palvelusetelien vaikutukset olivat yleensä tilastollisesti merkityksettömiä. Ne olivat aina pienempiä kuin parhaiden koulutusinterventioiden hyödyt ja paljon pienempiä kuin vastaavan tulonsiirron hyödyt. [21]

Sosiaaliturvan kehitysMuokkaa

Pienituloisten kotitalouksien asema on heikentynyt kahden viimeisen vuosikymmenen aikana sekä suhteellisesti että absoluuttisesti mitattuna. Aluksi syynä olivat sosiaaliturvan leikkaukset ja sittemmin tulonsiirtojen vaatimaton kehitys ansiotuloihin verrattuna. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa on jäänyt 44 prosenttia jälkeen yleisestä palkkakehityksestä. Toimeentulotuen reaalinen ostovoima on laskenut samalla 5 prosenttia.

Palveluja ja tulonsiirtoja kehitettiin 1980- ja 1990-luvuilla. Kehitys taantui kuitenkin lamavuonna 1995, jolloin tukia leikattiin. Tämän jälkeen on ollut 10 vuotta talouskasvua, mutta toimeentuloturvan taso ei ole juuri noussut, vaikka hinnat ja palkat ovat nousseet kymmeniä prosentteja.[18]

Suomalaista sosiaaliturvaa ovat rakentaneet ammattiyhdistysliike ja vasemmistopuolueet. Erityisesti työnantajat ja poliittinen oikeisto ovat vastustaneet uudistuksia tiukasti, joskus vuosikymmeniä.[22]

Toimeentulotuki on Suomessa sidottu indeksiin, mutta opintotuki vasta vuoden 2014 alusta.

Sosiaaliturvan työpaikatMuokkaa

Suomessa toimi vuonna 2013 sosiaaliturvaetuuksien käsittelijöinä 6,080 ihmistä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos arvioi tämän työtehtävän katoavan tietokoneiden ja automatisaation kehityksen seurauksena 39,0 prosentin todennäköisyydellä. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. vastaavat nimikkeet työllistivät yhteensä 23 995 henkeä. Näiden tehtävien katoamisen todennäköisyys on vain 13,0 prosenttia. Sosiaalityön erityisasiantuntijoina toimi puolestaan 11 475 henkeä. Näiden tehtävien automatisointimahdollisuudeksi annettiin vain 4,3 prosenttia. Sosiaalihuollon johtajia oli 2 280 henkilöä ja heidän tehtäviensä korvaamiselle annettiin vain 0,7 prosentin todennäköisyys.[23]

Sosiaaliturvan vaikutus onnellisuuteen ja terveyteenMuokkaa

Maailman onnellisuustietokannan ylläpitäjä[24] Ruut Veenhoven totesi 2007 tutkimuksessaan, että hyvinvointivaltion laajuudella (sosiaaliturvamenoilla) eikä sen muutoksilla ole mitään yhteyttä kansalaisten terveyden tai hyvinvoinnin määrään tai edes siihen, miten tasaisesti ne jakautuvat ihmisten kesken.[25] Sosiaaliturvalla ennaltaehkäistään ihmisten asunnottomuutta, ja turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.[26] Ihmisten hyvinvoinnilla luodaan turvaa yhteiskuntaan.[27]

Kritiikkiä ja keskusteluaMuokkaa

Sosiaaliturva joissain tapauksissa saattaa kannustaa perheitä muuttamaan erilleen ja uusioperheitä olemaan muuttamatta yhteen, oikeasti tai vilpillisesti.[28] Osa-aikatyötä tekevät jättäytyvät työttömyyspäivärahalle, koska siitä jää enemmän käteen.[28]

Työnteon kannattamattomuusMuokkaa

Pienipalkkainen saa käteen usein suunnilleen saman tekemättä töitä, joka osaltaan sivuaa yhteiskunnallista ongelmaa, jossa maksettu palkka voi olla toimeentuloon riittämätöntä. Toimeentulotuki ja asumistuki ovat erityisen kannustamattomia tukimuotoja.[29] Toisaalta ihmisen tulevaisuuden, sosiaalisten suhteiden ja hyvinvoinnin kannalta töissäkäynti ja työhön suuntaava opiskelu ovat järkeviä ratkaisuja.[30]

Tilanne koheni hiukan, kun sovitellun työttömyyspäivärahan sääntöihin saatiin vuoden 2014 alusta aikaan uudistus, jonka mukaan saa tienata 300 euroa bruttona kuukaudessa ilman että se vaikuttaa työttömyyspäivärahan suuruuteen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut kaikkien tulojen ilmoittamisvelvollisuus, vaikka summa jäisi alle suojaosan, joka aiheuttaa sen, että päivärahan maksu viivästyy jopa useita viikkoja, vaikkei sen määrää muutettaisikaan.[31]

TyöttömyysturvaMuokkaa

OECD:n mukaan (2010) Suomen työttömyysturva on liian korkea ja pitkäaikaistyöttömien turva OECD-maiden parhaita.[32] Liian hyvät etuudet lisännevät työttömyyttä, passiivisuutta ja riippuvuutta tukijärjestelmästä.[32]

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan (2017) Suomen työmarkkinatuki on liian pieni. Komitean mukaan riittävä perusturvan taso olisi 50 prosenttia mediaanitulosta ja Suomen työmarkkinatuki on alle kolmanneksen mediaanitulosta. Tuki ei ole komitean mukaan riittävän kokoinen, vaikka se yhdistettäisiin muihin tukiin, kuten asumistukeen. [33]

Sosiaaliturva yleisestiMuokkaa

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea totesi 2015, että Suomen sairauspäivärahan, äitiyspäivärahan, kuntoutusrahan, takuueläkkeen ja työttömyysturvan peruspäivärahan minimäärät eivät vastaa tasoltaan Suomen ratifioiman Euroopan Neuvoston sosiaalisen peruskirjan edellyttämää tasoa. Komitea katsoi myös, että työmarkkinatuki ja toimeentulotuen perusosa eivät ole riittäviä. Komitea ei pitänyt näytettynä, että työmarkkinatuki yhdessä muiden etuuksien kanssa saavuttaisi riittävän tason. Toimeentulotuen osalta ei myöskään voitu pitää varmana, että kaikki tarpeessa olevat henkilöt saavat riittävästi toimeentulotukea. [34] Sosiaalisten oikeuksien komitea on huomauttanut käytännössä kaikkia muitakin maita perus- tai vähimmäisturvan tasosta, myös Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa.[14]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. Lyhenneluettelo 20.12.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 21.2.2014.
 2. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=fin
 3. Hallituksen esitys 39/2019 vp. https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Sosiaaliturva&action=edit&section=1
 4. Suomen perustuslaki 19 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P22
 5. Kai Hirvasnoro: Anna Kontula oikaisi pääministeriä: Sosiaalietuuksia enemmän rikkaille kuin köyhille. Kansan Uutiset 15.9.2017. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3777659-anna-kontula-oikaisi-paaministeria-sosiaalietuuksia-enemman-rikkaille-kuin-koyhille
 6. Suomen perustuslaki 19 §. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P22
 7. Miksi perusturvan yksinkertaistaminen on käytännössä mahdotonta – kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien mallit tarkastelussa (maksullinen, ilmainen kokeilujakso tarjolla)) mustread.fi. Viitattu 27.1.2019.
 8. Britanniasta tuli kurjuuden kuningaskunta, jossa lapsista liki joka kolmas elää köyhyydessä yle.fi.
 9. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971412#L2P10
 10. Sosiaalimenot ja rajoitus 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, virallinen tilasto. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130126/Tr02_16.pdf?sequence=4
 11. Sosiaalimenot ja rahoitus 2011, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen virallinen tilasto, sosiaaliturva 2013, Liitetaulukko 3. "Sosiaalimenot pääryhmittäin vuosina 1980–2011 vuoden 2011 hinnoin, milj. €" ja "Liitetaulukko 7. Sosiaalimenot suhteessa bruttokansantuotteeseen pääryhmittäin vuosina 1980–2011, %" (sivut 22 ja 27).
 12. Marjut Lindberg: Köyhimmät putosivat kuoppaan. Helsingin Sanomat, 23.11.2008.
 13. Asiantuntijat: Lasten köyhyyttä voi ehkäistä. Jukka Vuorio. Helsingin Sanomat 8.7.2016. A8.
 14. a b c HS-analyysi: Ajavatko liian pienet sosiaalituet leipäjonoihin? Tilastot kertovat, millaisilla summilla Suomessa pitää tulla toimeen Helsingin Sanomat. 30.12.2020.
 15. THL: Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2019 : Sosiaaliturvan menot kasvoivat, mutta sosiaaliturvan menojen bruttokansantuotesuhde säilyi entisellään. Tilastoraportti, 21.5.2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Artikkelin verkkoversio.
 16. Talouselämä talouselama.fi.
 17. Tilastokeskus stat.fi.
 18. a b Päivi Repo: Suomen sosiaaliturva jäänyt alle EU:n keskitason. Helsingin Sanomat, 4.5.2008. Artikkelin verkkoversio.
 19. Alhaisempia eläkkeitä. Helsingin Sanomat, 4.5.2008. Artikkelin verkkoversio.
 20. Nykyinen sosiaaliturva ei vähennä köyhyyttä vaan pitkittää sitä – edessä on iso keikaus Talouselämä. 8.5.2018.
 21. Human Capital Effects of Anti-Poverty Programs: Evidence from a Randomized Housing Voucher Lottery, Brian Jacob, Max Kapustin, Jens Ludwig, NBER Working Paper No. 20164, May 2014. appendix.
 22. Marko Erola: Sosiaaliturvan lyhyt historia. Talouselämä, 19.8.2005. Artikkelin verkkoversio.
 23. Yle Uutiset: "Millä todennäköisyydellä ammattisi katoaa? – Koko Etlan lista täällä". Julkaistu. 13.1.2014 Luettu 21.1.2014
 24. We're happy about inequality, The Economist, Aug 17th 2007
 25. WELLBEING IN THE WELFARE STATE Level not higher, distribution not more equitable, professor Ruut Veenhoven, Journal of Comparative Policy Analysis, 2000, vol 2 pp 91–125
 26. Edita Publishing Oy: FINLEX ® – Ajantasainen lainsäädäntö: Laki toimeentulotuesta 1412/1997 www.finlex.fi. Viitattu 8.5.2017.
 27. Edu.fi – Yksilön ja yhteiskunnan turvallisuus www.edu.fi. Viitattu 8.5.2017.
 28. a b "Talousahdinko ajaa perheitä väärinkäyttämään sosiaalietuuksia", Helsingin Sanomat 3.8.2010 s. A8
 29. Pienipalkkainen saa käteen lähes saman kuin tuilla elävä, Helsingin Sanomat 11.6.2011
 30. Stakes: Työssäkäynti edistää hyvinvointia Ilta-Sanomat. 21.2.2006. Viitattu 8.5.2017.
 31. http://www.mosaiikki.info/lehdet_fi.php?id=2013_92_kela
 32. a b OECD: Työttömyysturva on liian antelias Suomessa, Taloussanomat 7.4.2010
 33. http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3503583/Komitea+Suomen+tyomarkkinatuki+on+liian+pieni
 34. http://www.eapn.fi/sosiaalisten-oikeuksien-komitea-pitaa-suomen-vahimmaisturvantasoa-riittamattomana/

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Jaakkola, Jouko ym.: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan kirjallisuus, Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 1. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1994. ISBN 951-747-070-3.
 • Päivi Uljas: Taistelu sosiaaliturvasta : ammattiyhdistysväen toiminta sosiaaliturvan puolesta 1957–1963. Like Kustannus oy, 2005. ISBN 978-952-471-545-4.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Sosiaaliturva.