UK-puisto–Sompio–Kemihaara

(Ohjattu sivulta UK-puisto-Sompio-Kemihaara)

UK-puisto-Sompio-Kemihaara on Natura 2000 -alue ja se koostuu Urho Kekkosen kansallispuistosta, Sompion luonnonpuistosta ja Kemihaaran erämaa-alueesta. Lintudirektiivin ja luontodirektiivin nojalla suojeltujen lajien lisäksi alueella on myös muita huomionarvoisia lajeja, kuten susia ja ilveksiä.[1]

UK-puisto - Sompio - Kemihaara
Natura 2000 -alue: FI1301701
Paratiisikurun vesiputous
Paratiisikurun vesiputous
Suojelun perusteet
Aluetyyppi SCI ja SPA[1]
Luontodirektiivin
luontotyypit
katso teksti.
Sijainti ja koko
Kunta Sodankylä, Inari, Savukoski
Pinta-ala 309 771 ha
Suojellut lajit
Lintudirektiivin
liite I

ampuhaukka, metso, helmipöllö, palokärki, hiiripöllö, pohjantikka, huuhkaja, pyy, kapustarinta, sinirinta, keräkurmitsa, sinisuohaukka, kuikka, suokukko, kurki, suopöllö, lapinpöllö, uivelo, lapintiira, varpuspöllö, laulujoutsen, vesipääsky, liro

alueella 6 uhanalaista lajia
Luontodirektiivin
liitteen II lajit

saukko, lapinhilpi, ahma, kiiltosirppisammal, pohjanharmoyökkönen, isotorasammal, lapinleinikki, lettorikko, laaksoarho, tundrasara

alueella 1 uhanalainen laji
Muuttolinnut tuulihaukka, mustaviklo, jänkäkurppa, lapinsirri, koskikara

Luontodirektiivin luontotyypit muokkaa

Priorisoidut luontotyypit[1]
 • Boreaaliset luonnonmetsät, 30 %
 • Aapasuot, 20 %
 • Puustoiset suot, 5 %
 • Alnus glutinosa ja Fraxinus excelsior -tulvametsät (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 1 %
 • Keidassuot, <1 %
Muut[1]
 • Tunturikoivikot, 11 %
 • Alpiiniset ja boreaaliset tunturikankaat, 5 %
 • Kasvipeitteiset silikaattikalliot, 5 %
 • Subarktiset Salix-pensaikot, 2 %
 • Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, 1 %
 • Alpiiniset joet ja niiden penkereiden ruohokasvillisuus, <1 %
 • Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta, <1 %
 • Letot, <1 %
 • Boreaaliset lehdot, <1 %

Lähteet muokkaa

 1. a b c d UK-puisto - Sompio - Kemihaara ymparisto.fi. 14.8.2013. Lapin Ely-keskus. Viitattu 7.9.2014.