Euroopan unionin erillisvirastot

Euroopan unionin erillisvirastot ovat Euroopan unionin virastoja, jotka on perustettu tiettyjä teknillisiä, tieteellisiä tai hallinnollisia tehtäviä varten. Erillisvirastot on perustettu erityisillä säädöksillä eikä perussopimuksilla kuten varsinaiset toimielimet. Erillisviraston nimessä ei välttämättä mainita sanaa virasto, vaan niitä kutsutaan myös seuraavilla nimityksillä: keskus, säätiö, laitos, seurantakeskus tai toimisto.

Historia ja tehtävät muokkaa

Euroopan unioni on joutunut perustamaan niin sanottuja erillisvirastoja, koska unioni käsittelee moninaisia, asiantuntevuutta vaativia aloja. Ensimmäiset perustettiin vuonna 1975, ja sen jälkeen niitä on perustettu yli 30.[1] Suurin osa virastoista on kuitenkin aloittanut toimintansa 1994 tai 1995, kun Eurooppa-neuvosto oli päättänyt vuonna 1993 seitsemän erillisviraston toimipaikat. Erillisvirastojen tehtävä on usein tekninen, tieteellinen tai hallinnollinen. Vaikka virastot hoitavatkin erilaisia tehtäviä, niillä kaikilla on yhteinen organisaatiomalli.[2]

Virastot jaotellaan edelleen vanhentuneiden Euroopan unionin kolmen peruspilarin mukaan. Suurin osa virastoista kuuluu ensimmäiseen, yhteisöulottuvuuden pilariin. Muutamia virastoja on kuitenkin myös toisessa (turvallisuusasiat) ja kolmannessa pilarissa (poliisi- ja oikeusasiat).[1] Yhteisön virastot voidaan jakaa edelleen neljään ryhmään niiden tehtävien perusteella. Ensimmäisen ryhmän virastot pyrkivät yhteiskunnalliseen keskusteluun, kuten Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto, jonka tavoitteena on parantaa työolosuhteita. Toisen ryhmän virastot ovat tarkkailevia elimiä ja pyrkivät keräämään tietoa määrätistä aiheesta, kuten Euroopan ympäristövirasto. Kolmannen ryhmän virastot keskittyvät antamaan jäsenvaltioille tiettyjä palveluja, kuten Euroopan koulutussäätiö. Neljäs virastoryhmä on lähimpänä EU:n politiikan toteuttamista. Niihin kuuluu erilaisia valvontavirastoja, kuten Euroopan lääkevirasto, joka arvioi lääkkeitä ennen kuin ne voidaan tuoda EU:n markkinoille, ja Euroopan elintarvikevirasto, joka valvoo ruokaan liittyviä riskejä.[3]

Erillisvirastot on hajautettu useisiin EU-maihin. Niiden lisäksi EU:lla on myös Euratom-sopimuksen perusteella luotuja elimiä ja toimeenpanevia virastoja. Jälkimmäiset perustetaan määräajaksi tiettyjen ohjelmien hallinnointia varten. Niiden päämajan on sijaittava Euroopan komission toimipaikassa, joko Brysselissä tai Luxemburgissa.[2]

Nykyiset virastot muokkaa

Erillisvirastot muokkaa

Seuraavassa luettelossa on EU:n pysyvät erillisvirastot.[4][5]

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Perustettu Toiminta lyhyesti
BERECin tukivirasto BEREC-virasto Riika   Latvia 2010 tarjota asiantuntija- ja hallintohenkilöstön tukipalveluja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimelle (BEREC).[6]
Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER Ljubljana   Slovenia 2009 Varmistaa kaasu- ja sähköalan sisämarkkinoiden tehokas toiminta.[7]
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus Cedefop Thessaloniki   Kreikka 1975 Edistää ammatillisen koulutuksen kehittämistä, tarjoaa asiantuntemusta tiedon levittämiseen ja tukea koulutuspolitiikan laatimiseen.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA Pariisi   Ranska 2011 Parantaa sijoittajansuojaa ja edistää rahoitusmarkkinoiden vakautta ja moitteetonta toimintaa.[8]
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound Dublin   Irlanti 1975 Eurofound-säätiöön on keskitetty tietoa sosiaalipolitiikan eri aloilta kuten työ- ja elinoloista, työmarkkinasuhteista ja sosiaalisesta koheesiosta.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parma   Italia 2002 Tarjoaa komissiolle ja kansalaisille riippumattomia tieteellisiä neuvoja elintarvikkeiden turvallisuudesta ja "pellolta pöytään" ulottuvan elintarvikeketjun riskeistä.
Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus EMCDDA Lissabon   Portugali 1993 Pyrkii tarjoamaan puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja huumausaineista ja niiden väärinkäytöstä, jotta poliittisten päättäjien olisi helpompi tunnistaa yhteisiä ongelmia ja tavoitteita.
Euroopan kalastuksenvalvontavirasto EFCA Vigo   Espanja 2005 Edistää ja koordinoi yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen, erityisesti kalakantojen suojelun, noudattamista.
Euroopan kemikaalivirasto ECHA Helsinki   Suomi 2007 Hoitaa kemikaalien rekisteröintiin, arviointiin, lupamenettelyihin ja rajoituksiin (REACH) liittyviä asioita.
Euroopan koulutussäätiö ETF Torino   Italia 1994 Pyrkii parantamaan ammatillista koulutusta muissa kuin EU-maissa, etenkin Välimeren alueen maissa, Itä-Euroopassa ja Venäjällä.
Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA Köln   Saksa 2003 Pyrkii edistämään korkeita turvallisuus- ja ympäristönsuojelustandardeja unionin siviili-ilmailussa sekä sertifioi lentokoneita ja niiden osia.
Euroopan lääkevirasto EMA Amsterdam (2019–)

Lontoo (1995–2019)

  Alankomaat (2019–)

Yhdistynyt kuningaskunta (1995–2019)

1995 Ilmoittaa komissiolle, milloin ihmisille ja eläimille tarkoitetut lääkkeet voidaan saattaa EU:n markkinoille. Se seuraa lääkkeiden haitallisia vaikutuksia ja antaa tieteellisiä lausuntoja.
Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA Lissabon   Portugali 2002 Tarjoaa komissiolle ja jäsenmaille teknisiä ja tieteellisiä tietoja siitä, miten parannetaan merenkulun turvallisuutta, kohennetaan turvatoimia ja estetään meren saastumista.
Euroopan pankkiviranomainen EPV

(engl. EBA)

Pariisi (2019–)

Lontoo (2011–2019)

  Ranska (2019–)

Yhdistynyt kuningaskunta (1995–2019)

2011 Osallistua yhteisen sääntely- ja valvontakehyksen luomiseen EU:n pankkialalle. [9]
Euroopan perusoikeusvirasto[a] FRA Wien   Itävalta 2007

(1997[a])

Jatkaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen (EUMC) työtä.
Euroopan raja- ja merivartiovirasto[b] Frontex Varsova   Puola 2016

(2005[b])

Avustaa EU-maita ulkorajavalvontaa koskevien EU-sääntöjen täytäntöönpanossa ja laittomien siirtolaisten palauttamisessa alkuperämaahan.
Euroopan syyttäjänvirasto EPPO Luxemburg   Luxemburg 2021
Euroopan unionin rautatievirasto[c] ERA Valenciennes ja Lille   Ranska 2004 Pyrkii kehittämään yhteisiä standardeja rautateiden turvallisuuteen ja yhteen toimivuuteen. Pitkän tähtäimen päämääränä on täysin yhdennetty eurooppalainen rautatieliikenne.
Euroopan tasa-arvoinstituutti EIGE Vilna   Liettua 2007 Tämä uusi instituutti pyrkii edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Myös tasa-arvon valtavirtaistaminen (engl. mainstreaming) ja syrjinnän torjunnan tukeminen kuuluvat sen toimenkuvaan.
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC Tukholma   Ruotsi 2005 Kartoittaa ja arvioi tunnettuja ja uusia ihmisten terveyttä uhkaavia tartuntatauteja, kuten influenssaa, SARSia, aidsia, ja tiedottaa niistä.
Euroopan unionin turvapaikkavirasto[d] EUAA Valletta   Malta 2022

(2011[d])

Varmistaa EU:n jäsenmaissa tehtyjen turvapaikkahakemusten yhdenmukainen käsittely.[10]
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto EU-OSHA Bilbao   Espanja 1994 Kerää tietoa ja lisää tietoisuutta työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvistä asioista. Virasto myös painottaa tehokkaan ennalta estävän työkulttuurin luomista.
Euroopan työviranomainen ELA Bratislava   Slovakia 2019
Euroopan unionin avaruusohjelmavirasto[e] EUSPA Praha   Tšekki 2021

(2004[e])

Hallinnoi satelliittinavigointijärjestelmään kuuluvia Galileo- ja EGNOS-ohjelmia sekä Euroopan maanseurantaohjelma Copernicusta ja valtiollisen satelliittiviestinnän GOVSATCOM-ohjelmaa
Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto[f] ENISA Ateena ja Iraklion   Kreikka 2005 Pyrkii varmistamaan tietoverkkojen turvallisuuden.
Euroopan unionin elinten käännöskeskus CdT Luxemburgin kaupunki   Luxemburg 1994 Tarjoaa käännöspalveluita Euroopan unionin erillisvirastoille.
Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto CEPOL Budapest (2014–)

Bramshill (2011–2014)

  Unkari (2014–)

Yhdistynyt kuningaskunta (2011–2014)

2005 Kehittää ja toteuttaa poliisi- ja lainvalvontaviranomaisille tarkoitettua koulutusta.[11]
Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto Europol Haag   Alankomaat 1999 Pyrkii parantamaan EU-maiden lainvalvontaviranomaisten tehokkuutta ja yhteistyötä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.
Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön yksikkö Eurojust Haag   Alankomaat 2002 Auttaa EU-maiden rikostutkijoita ja syyttäjiä työskentelemään yhdessä valtioiden rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi. Sillä on keskeinen tehtävä tietojen vaihtamisessa ja rikollisten luovuttamisessa.
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto[g] EUIPO[g] Alicante   Espanja 1994 Hallinnoida tavaramerkkeihin ja malleihin liittyviä EU:n oikeuksia, teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaista seurantakeskusta ja orpoteosten tietokantaa.[12]
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA Frankfurt   Saksa 2011 Antaa lausuntoja Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan unionin neuvostolle ja on osa Euroopan finanssivalvojien järjestelmää. [13]
Euroopan ympäristökeskus EEA Kööpenhamina   Tanska 1994 Tarjoaa päättäjille ja kansalaisille tietoa siitä, miten voidaan edistää kestävää kehitystä ja parantaa ympäristöä Euroopassa.
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava Euroopan unionin virasto eu-LISA Tallinna   Viro 2011 Antaa teknistä tukea EU-maiden Euroopan turvallisuuteen liittyvien IT-projektien kanssa.[14]
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto SRB Bryssel   Belgia 2015 Euroopan pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen. [15]
Yhteisön kasvilajikevirasto CPVO Angers   Ranska 1994 Hallinnoi kasvinjalostajan oikeusjärjestelmää, joka vastaa uusien kasvilajikkeiden patentointia.

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan virastot muokkaa

EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) alalle on perustettu kolme virastoa.[4][5]

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Perustettu Toiminta lyhyesti
Euroopan puolustusvirasto EDA Bryssel   Belgia 2004 Edistää EU:n puolustus- ja turvallisuusvalmiuksien yhtenäisyyttä esimerkiksi asevarustelun, puolustusvälineiden, tutkimuksen ja operaatioiden alalla.
Euroopan unionin satelliittikeskus SatCen Torrejón de Ardoz   Espanja 2002
Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitos EUISS Pariisi   Ranska 2001

Toimeenpanovirastot muokkaa

Toimeenpanovirastot ovat Euroopan komission perustamia määräaikaisia virastoja, jotka hallinnoivat EU-rahoitusohjelmia.[4][5]

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Toiminta lyhyesti
Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto EISMEA Bryssel,   Belgia Toimeenpanee pienyritysten, tutkimuksen, ympäristön, energia-alan ja kalastuksen alojen EU-rahoitusohjelmia.
Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto EACEA Toimeenpanee koulutuksen, kulttuurin, audiovisuaalisten, urheilun, kansalaisuuden ja vapaaehtoispalvelun alojen EU-rahoitusohjelmia.
Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto HaDEA Toimeenpanee COVID-19-pandemian jälkeisiä terveyden ja digitaaliasioiden EU-rahoitusohjelmia.
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto ERCEA Toimeenpanee Euroopan tutkimusneuvoston myöntämiä tutkimusrahoituksia.
Euroopan tutkimuksen toimeenpanovirasto REA Toimeenpanee tutkimuksen ja innovaatioiden EU-rahoitusohjelmia.
Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto CINEA Toimeenpanee liikenteen, energian ja televiestinnän alojen EU-rahoitusohjelmia.

Euratomin virastot muokkaa

Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) puitteissa toimii kaksi virastoa.[5][4]

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Perustettu Toiminta lyhyesti
Euratomin hankintakeskus ESA Luxemburgin kaupunki   Luxemburg 1960 Huolehtii Euratomin ydinpolttoaineiden toimituksista.
Fusion for Energy -yhteisyritys F4E Barcelona   Espanja 2007 Hallinnoi Euratomin osuutta ITER-fuusioenergiahankkeessa.

Muut toimielimet muokkaa

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Perustettu Toiminta lyhyesti
Euroopan teknologiainstituutti EIT Budapest   Unkari 2008

Huomautukset muokkaa

  1. a b Vuosina 1997–2007 nykyisen viraston edeltäjänä toimi Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus, EUMC.
  2. a b Vuosina 2005–2016 nykyisen viraston edeltäjänä toimi Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto, Frontex.
  3. Entiseltä nimeltään Euroopan rautatievirasto, ERA.
  4. a b Vuosina 2011–2022 nykyisen viraston edeltäjänä toimi Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto, EASO.
  5. a b Vuosina 2004–2021 nykyisen viraston edeltäjänä toimi Euroopan GNSS-virasto, GSA.
  6. Entiseltä nimeltään Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto, ENISA.
  7. a b Entiseltä nimeltään Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto, OHIM

Entiset virastot muokkaa

Viraston nimi Lyhenne Sijainti Perustettu Lakkautettu
Euroopan GNSS-virasto GSA Praha   Tšekki 2004 2021
Euroopan jälleenrakennusvirasto EAR Thessaloniki   Kreikka 2000 2008
Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus EUMC Wien   Itävalta 1997 2007
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO Valletta   Malta 2011 2022
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto Frontex Varsova   Puola 2005 2016

Lähteet muokkaa

  • Lelieveldt, Herman & Princen, Sebastiaan: The Politics of the European Union. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. ISBN 978-0-521-74011-1.

Viitteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa