Saaga

kaunokirjallinen teos
(Ohjattu sivulta Saagat)
Tämä artikkeli käsittelee kertomuksia. Saaga on myös naisen nimi.

Saagat ovat pääosin Islannissa 1100–1400-luvuilla kirjoitettuja, anonyymejä kansankielisiä kaunokirjallisia proosakertomuksia, joissa kuvataan muun muassa Islannin asuttamista, skandinaavisia kuninkaita ja islantilaisia piispoja, sukuriitoja, viikinkiretkiä, muinaisia sankareita, keskiaikaisia ritareita sekä kristittyjä pyhimyksiä. Saagoja on luokiteltu tyylillisin ja sisällöllisin perustein erilaisiin lajeihin eli genreihin. Niistä osa pohjautuu suulliseen muistitietoon ja tarinaperinteeseen ja linkittyi Islannin ja Norjan varhaiseen historiaan (islantilaissaagat, kuningassaagat, aikalaissaagat, muinaissaagat), kun taas osa koostuu eurooppalaisten teosten käännöksistä ja niiden innoittamina syntyneistä saagoista (ritarisaagat, antiikkisaagat, hagiografiset saagat). Saagat on kirjoitettu muinaisislannin kielellä, ja tavallisesti siitä käytetään tutkimuksessa nimitystä muinaisnorja.[1]

Poltetun Njállin saaga noin vuodelta 1350 peräisin olevassa Möðruvallabók-käsikirjoituksessa (AM 132 folio 13r).

Saagakirjallisuuden synty Muokkaa

Islantilaiset olivat kääntyneet kristityiksi yleiskäräjien päätöksellä syksyllä 999, minkä jälkeen saarelaiset alkoivat tutustua eurooppalaiseen kirjalliseen kulttuuriin, ja latinalaisten aakkosten käyttö riimukirjaimiston sijaan alkoi yleistyä. Islantilaisen historiankirjoituksen isänä pidetään Pariisissa opiskellutta kirkonmiestä Sæmundr Viisasta (isl. inn fróði, Sigfússon; 1056–1133), jonka mahdollisia teoksia ei ole säilynyt nykypäivään, vaikkakin Sæmundriin viitataan useissa eri lähteissä.[2]

1100-luvun alussa alettiin kirjata ylös suullisena muistitietona välittyneitä lakeja, ja Ari Viisaana (isl. inn fróði) tunnettu Ari Þorgilsson kirjoitti ensimmäisen islantilaisten historian, Islantilaisten kirjan (isl. Íslendingabók). Samalla vuosisadalla alettiin myös kääntää islanniksi latinankielistä kirjallisuutta, mikä piti sisällään kristillisiä tekstejä ja historianteoksia. Todennäköisesti jo 1100-luvulla alettiin myös kirjoittaa suulliselle kertomusperinteelle ja muistitiedolle pohjautuneita saagoja. Kuningassaagoja pidetään näistä saagoista varhaisimpina. Viimeistään 1200-luvun alkaessa on kuitenkin todennäköisesti alettu kirjoittaa jo myös aikalaissaagoja ja islantilaissaagoja. Lisäksi 1200-luvun alussa käännettiin Norjan kuninkaan hovissa eurooppalaisia ritariromansseja, joita kutsutaan tutkimuksessa käännetyiksi ritarisaagoiksi. Edda-runous on vanhaa; tutkijoiden mukaan nykypäivänä tunnettu runous on syntynyt ja kehittynyt 800–1200-lukujen kuluessa, mutta varhaisin säilynyt edda-runojen kokoelmakäsikirjoitus, mytologista runoutta ja sankarirunoutta sisältävä Codex Regius, on vasta 1270-luvulta. Nuorimpina saagoina pidetään muinaissaagoja, joiden taustalla vaikuttanut tarinaperinne tosin oli vanhaa, sekä kotoperäisiä ritarisaagoja, joita alettiin kumpiakin kirjoittaa 1200-luvun lopulta alkaen.[3]

Saagojen lajityypit Muokkaa

Kuningassaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Kuningassaagat

Kuningassaagat kertovat viikinkiajan ja keskiajan norjalaisista ja tanskalaisista kuninkaista sekä Orkneysaarten jaarleista. Ne edustavat keskiajan islantilaista ja norjalaista historiankirjoitusta. Kansankielisiä kuningassaagoja alettiin kirjoittaa jo 1100-luvulla; varhaisimpana mainitaan Eiríkr Oddssonin nyt jo kadonnut *Hryggjarstykki, joka toimi myöhempien kuningassaagojen kokoelmien lähteenä. Kansankielisillä kuningassaagoilla oli myös latinankielisiä edeltäjiä: 1100-luvulla kirjoitetut Historia Norwegiae, jonka tekijää ei tunneta, Theodoricus Monachuksen Historia de antiquitate Norwagiensium sekä latinankieliset hagiografiset saagat Pyhästä Olavista ja läntisen Skandinavian kristillistäneestä Óláfr Tryggvasonista. Niin sanotun klassisen ajanjakson aikana (1220–1280) laadittiin useita pitkän aikavälin historiaa tarkastelevia kuningassaagojen kokoelmia kuten Fagrskinna ja Heimskringla. Näistä Heimskringlan kirjoittajana pidetään islantilaista Snorri Sturlusonia (1178/79–1241).[4] Teos on ilmestynyt J. A. Hollon suomennoksena nimellä Norjan kuningassaagat.

Islantilaissaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Islantilaissaagat

Islantilaissaagat (isl. Íslendingasögur) kertovat Islannin asuttaneista suvuista ja näiden jälkeläisistä. Niiden kerronta keskittyy usein jonkin konfliktin ympärille, ja tarinan sankarin toimintaa ohjaa erityisesti oman ja suvun kunnian säilyminen. Monet konflikteista johtavat pitkiin verikoston kierteisiin. Ajallisesti islantilaissaagojen tapahtumat sijoittuvat noin vuosien 870 ja 1050 väliselle ajanjaksolle eli Islannin asuttamisen alkuajoista vuonna 999/1000 tapahtuneen kristinuskoon kääntymisen jälkeiseen aikaan ja maantieteellisesti pääosin Islantiin. Islantilaissaagat pohjautuvat suulliselle muistitiedolle ja tarinaperinteelle. Niitä kirjoitettiin erityisesti 1200-luvulla ja 1300-luvun alkupuolella pyhimyselämäkertojen ja kuningassaagojen esimerkin innoittamina. Islantilaissaagojen kirjoittajat ovat jääneet pääosin anonyymeiksi, mutta niitä ovat todennäköisesti kirjoittaneet sekä kirkonmiehet että oppineet maallikot, kuten Snorri Sturluson ja Sturla Þórðarson. Tutkimuksessa islantilaissaagoista puhutaan joskus myös sukusaagoina (eng. Family sagas, ruots. ättesagor, släktsagor). Keskiajan islantilaisille ne edustivat historiankirjoitusta, jossa kerrottiin saaren asukkaiden esi-isistä ja näiden juurista. Islantilaissaagoja on pidetty tyyliltään melko realistisina, ja monet niissä esiintyvistä henkilöistä ovat todennäköisesti historiallisia. Niissä esiintyy kuitenkin runsaasti myös yliluonnollisia elementtejä, kuten rauhattomia vainajia, kirottuja aseita, taikuutta ja outoja olentoja. Islantilaissaagoja ei voida suoraan käyttää lähteenä siitä ajasta, jota ne kuvaavat, mutta ne voivat kertoa niistä asenteista ja sosiaalisista mekanismeista, jotka vallitsivat sinä aikakautena, kun islantilaissaagoja kirjoitettiin.[5]

Islantilaissaagoista on suomennettu tähän mennessä ilmestyneet Egillin,Kalju-Grímrinpojan saaga, Gísli Súrinpojan saaga, Grettir Väkevän saaga, Lohilaaksolaisten saaga, Poltetun Njállin saaga, Veriveljien saaga, Viinimaan saaga sekä Hrafnkell Freyringoðin saaga, Tappaja-Glúmrin saaga, Gunnlaugr Käärmeenkielen saaga ja Kertomus Gísl Illuginpojasta teoksessa Gunnlaugr Käärmeenkielen saaga ja muita lyhytsaagoja (Helsinki: Otava 2006).

Muinaissaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Muinaissaagat

Muinaissaagat (isl. fornaldarsögur) on tutkimuksessa käyttöön otettu termi saagoille, jotka pohjautuvat germaaniselle sankaritarinoiden perinteelle ja sisältävät usein myyttisiä sekä kansansaduille tyypillisiä tarunomaisia ja epätodellisiksi luokiteltuja elementtejä, kuten lohikäärmeitä tai puhuvia eläimiä. Ajallisesti muinaissaagoissa kuvatut tapahtumat sijoittuivat yleensä aikaan ennen Islannin asuttamista, usein hyvin epämääräisesti määriteltyyn muinaiseen menneisyyteen, ja maantieteellisesti taas Islannin ulkopuolelle pohjoiseen Eurooppaan, ajoittain myös sen vähemmän tunnetuille alueille. Muinaissaagoja alettiin kirjoittaa erityisesti 1200-luvun lopulta alkaen, mutta niiden taustalla vaikuttanut suullinen kertomusperinne voi olla hyvinkin vanhaa ja laajalle alueelle Pohjois-Euroopassa levinnyttä. Monissa muinaissaagoissa on havaittavissa myös keskiajan eurooppalaisesta kirjallisuudesta saatuja vaikutteita.[6]

Keskiajan Islannissa muinaissaagojen katsottiin voivan kertoa islantilaisten esihistoriasta. 1600-luvulla niitä alettiin Ruotsissa ja Tanskassa pitää merkittävänä lähteenä maiden muinaisesta historiasta. Niin kutsuttu gööttiläinen historiankirjoitus näki muinaissaagat tärkeäksi suurvaltaideologian rakennusaineeksi. Muinaissaagoissa kuvatuilla tapahtumilla ja henkilöhahmoilla on saattanut olla yhteyksiä todellisiin ihmisiin ja tapahtumiin, mutta yleensä tämä yhteys on heikko ja epämääräinen. Esimerkiksi eri vuosisadoilla eläneitä ihmisiä voidaan kuvata samassa saagassa. Muinaissaagoja ei voidakaan käyttää historianlähteenä siitä ajasta ja niistä henkilöistä, joita ne kuvaavat. Sen sijaan ne voivat kuvastaa kirjoitusajankohtansa ihmisten maailmankuvaa ja heidän näkemyksiään muinaisesta menneisyydestä.[6] Säilyneiden käsikirjoitusten perusteella muinaissaagat ovat olleet yksi suosituimmista saagalajeista keskiajan ja reformaation jälkeisen ajan Islannissa.[7] Muinaissaagat ovat vaikuttaneet voimakkaasti myös taiteeseen ja fantasiakirjallisuuteen 1800-luvulta alkaen.

 
Gaston Bussièren (1897) näkemys muinaissaagassa Völsungain saaga (isl. Völsunga saga) esiintyvästä valkyyriasta Brynhildr, joka keskiyläsaksankielisessä runoelmassa Nibelungeinlaulu (saks. Nibelungenlied) tunnetaan myös nimellä Brünhild.

Muinaissaagoiksi luokitelluista teksteistä on ilmestynyt suomeksi Egill Yksikätisen ja Ásmundr Berserkkiensurmaajan saaga, Bósin saaga, Norjan löytäminen, Uplannin kuninkaat, Grímr Karvaposken saaga, Saaga Illugista Gríðrin kasvattipojasta, Thorsteinn Talonvoiman tarina, Sörlin tarina tai Heðinnin ja Högnin saaga sekä Yngvarr Kaukomatkaajan saaga kokoelmassa Egill Yksikätinen: Muinaissaagoja pohjolasta (Helsinki: Finn Lectura 2013).

Aikalaissaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Aikalaissaagat

Aikalaissaagoihin (isl. samtiðarsögur) luetaan islantilaisista kirkonmiehistä kertovat piispainsaagat (isl. biskupa sögur) sekä Sturlunga sagana tunnettu aikalaissaagojen kokoelma. Aikalaissaagat kertovat 1100–1200-luvun islantilaisista tapahtumista ja henkilöistä. Ne ovat tärkein lähde siitä aikakaudesta, jolloin suuri osa nykyään tunnetusta islantilaisesta saagakirjallisuudesta tuotettiin, ja niistä henkilöistä, jotka todennäköisesti osallistuivat saagojen kirjoittamiseen ja kokoamiseen. Monet aikalaissaagoista on kirjoitettu melko pian niissä kuvattujen tapahtumien jälkeen, ja osa niiden kirjoittajista tunnetaan.[8]
Piispainsaagoja kirjoitettiin 1200-luvun vaihteesta noin 1300-luvun puoliväliin saakka. Ne ovat eurooppalaiselle pyhimyselämäkertaperinteelle pohjautuvia tekstejä, jotka kertovat islantilaisista piispoista ja näihin liitetyistä ihmeistä. Osa piispainsaagoista kirjoitettiin ensin latinaksi, mutta nykypäivään kokonaisina säilyneet piispainsaagat ovat kaikki kansankielisiä. Ne sisältävät kirkollisesta näkökulmastaan huolimatta runsaasti paitsi tietoa Islannin kirkkohistoriasta myös kuvauksia aikalaistapahtumista, kuten piispojen riidoista paikallisten päälliköiden kanssa. Sturlunga sagan teksteissä samaa piispainsaagojen kuvaamaa aikakautta, jota erityisesti 1200-luvulla leimasivat useiden merkittävien päälliköiden veriset välienselvittelyt, tarkastellaan pääosin maallisemmasta näkökulmasta. Kokoelman laajimman teoksen, Íslendinga sagan, todennäköisenä kirjoittajana pidetään Sturla Þórðarsonia (1214–1284).[9] Sturlunga sagaa tai piispainsaagoja ei ole suomennettu.

Ritarisaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Ritarisaagat

Ritarisaagat-kategoriaan (isl. riddarasögur) luetaan ensinnäkin eurooppalaisista ritariromansseista, eeppisistä sankarirunoelmista ja arturiaanisesta eli kuningas Arthurista ja tämän ritareista kertovasta kirjallisuudesta tehdyt käännökset sekä toisekseen näiden käännösten innoittamina myöhemmin Islannissa kirjoitetut fiktiiviset, eurooppalaisiin ja eksoottisiin hoviympäristöihin sijoittuvat saagat. Viimeksi mainituista puhutaan myös kotoperäisinä ritarisaagoina. Ritariromansseja ja arturiaanisia tekstejä alettiin kääntää 1200-luvun alkupuolella Norjassa, kuningas Hákon IV Hákoninpojan toimeksiannosta. Käännetyt ritarisaagat kuitenkin yleensä esitellään islantilaisen saagakirjallisuuden yhteydessä, sillä lähes kaikki niiden nykyään tunnetuista käsikirjoituksista ovat säilyneet vain Islannissa. Ensimmäinen kuningas Hákon IV:en käännättämä eurooppalainen ritariromanssi oli Thomas de Bretagnen teos Tristan. Sen käännös tunnetaan nimellä Tristrams saga ok Ísöndar. Myöhemmin kuninkaan hovissa käännettiin myös esimerkiksi Chrétien de Troyes’n teokset Yvain (isl. Ívens saga), Erec et Enide (Erex saga) ja Perceval/Le Conte du Graal (Parcevals saga) sekä eeppisiä sankarirunoelmia (chanson de geste) erityisesti frankkien kuninkaasta Kaarle Suuresta ja hänen miehistään. Islantilaiset alkoivat sepittää näistä ritariromanssien käännöksistä vaikutteita ammentaneita mutta myös perinteisiä skandinaavisia aihelmia hyödyntäneitä kotoperäisiä ritarisaagoja todennäköisesti jo 1200-luvun lopulta alkaen. Niissä keskiössä on sankarin pyrkimys hankkia itselleen oma valtakunta ja morsian. Säilyneiden käsikirjoitusten valossa kotoperäiset ritarisaagat nauttivat muinaissaagojen ohella keskiajalla suurta suosiota.[10] Ritarisaagoja ei ole suomennettu.

 
Kääntäjäkuningas Hákon IV kuvattuna Flateyjarbók-käsikirjoituksessa noin vuonna 1390.

Antiikkisaagat Muokkaa

Pääartikkeli: Antiikkisaagat

Antiikkisaagoilla (saks. Antikensagas) viitataan tutkimuksessa niihin saagoihin, jotka perustuvat yhdelle tai useammalle latinankieliselle historianteokselle ja ovat niiden pohjalta kirjoitettuja mukaelmatyyppisiä käännöksiä kansankielelle. Latinan kielestä tehtyjä käännöksiä alettiin Islannissa tehdä jo varhain. Osa antiikkisaagoista on todennäköisesti käännetty jo ennen vuotta 1200. Antiikkisaagat ovatkin mahdollisesti olleet vanhempia kuin suuri osa suulliselle kertomusperinteelle pohjautuvista saagoista. Verrattuna esimerkiksi muinais-, ritari- ja islantilaissaagoihin antiikkisaagojen säilyneitä käsikirjoituksia on melko vähän, minkä perusteella voidaan olettaa, etteivät ne ole olleet yhtä laajasti suosittuja. Koska antiikkisaagat kuvasivat keskiaikaista maailmanhistoriaa, ne ovat kenties olleet vain oppineemman väen suosiossa tai niitä on saatettu käyttää esimerkiksi luostareissa ja katedraalikouluissa annetun opetuksen yhteydessä. Keskiajan merkittäville islantilaissuvuille maailmanhistoriasta kertovat antiikkisaagat ovat kuitenkin todennäköisesti olleet tärkeitä teoksia, sillä niiden avulla nämä suvut saattoivat jäljittää juurensa aina antiikin Troijan sankareihin saakka.[11]

Hagiografiset saagat Muokkaa

Pääartikkeli: Hagiografiset saagat

Latinankielisistä lähteistä käännetyt pyhimyselämäkerrat eli ”pyhien miesten saagat” (isl. heilagra manna sögur) ja apostolien teoista kertovat tekstit eli ”apostolien saagat” (isl. postola sögur) ovat varhaisinta säilynyttä kansankielistä kirjallisuutta Islannissa ja Norjassa. Vanhimmat säilyneet käsikirjoitukset ja fragmentit ovat 1100-luvulta. Käännösten vaikutus ulottui myöhemmin myös muuhun saagakirjallisuuteen. Suosittuja lähteitä, joista käännettäviä tekstejä ammennettiin, olivat esimerkiksi Apokryfiset kirjat, Pseudo-Abdiaksen Historia apostolica, paavi Gregorius Suuren Dialogit, Petrus Comestorin Historia Scholastica, Vincent Beauvais'laisen Speculum historiale sekä Jacobus de Voraginen Legenda Aurea. Erityisesti Gregorius Suuren tekstit olivat keskiajan Islannissa hyvin suosittuja, ja niiden tarina-aihelmia lainattiin myös esimerkiksi islantilaissaagojen kerrontaan. Muita suosittuja tekstejä olivat esimerkiksi Neitsyt Marian elämästä ja ihmeistä kertova Maríu saga sekä Tuomas Canterburylaisen pyhimyselämäkerta Thomas saga Erkibyskups.[12]

Lähteet Muokkaa

 • Ásdís Egilsdóttir. 1993. Biskupa sögur. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 45–46.
 • Barnes, Geraldine. 1993. Riddarasögur. 2, Translated. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 531–533.
 • Fix, Hans. 1993. Laws. 2, Iceland. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 384–385.
 • Hallberg, Peter. 1993a. Eddic Poetry. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 149–152.
 • Hallberg, Peter. 1993b. Sturlunga saga. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 616–618.
 • Kalinke, Marianne E. 1993. Riddarasögur. 1, Indigenous. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 528–531.
 • Knirk, James E. 1993. Konungasögur. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 362–366.
 • Kratz, Henry. 1993. Saints’ Lives. 2, Iceland and Norway. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 562–564.
 • Mitchell, Stephen A. 1993. Fornaldarsögur. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 206–208.
 • Schach, Paul. 1993. Saga. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 561.
 • Simek, Rudolf & Hermann Pálsson. 2007. Lexikon der altnordischen Literatur. Kröners Taschenausgabe 490. Stuttgart: Kröner.
 • Vésteinn Ólason. 1993. Íslendingasögur. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 333–336.
 • Whaley, Diana Edwards. 1993. Sæmundr Sigfússon inn fróði. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 636–637.
 • Wolf, Kirsten. 1993. Postola sögur. Teoksessa Medieval Scandinavia. An Encyclopedia, toim. Phillip Pulsiano. New York & London: Garland, 511–512.
 • Würth, Stefanie. 1998. Der “Antikenroman” in der isländischen Literatur des Mittelalters: eine Untersuchungen zur Übersetzung und Rezeption lateinischer Literatur im Norden. Beiträge zur nordischen Philologie 26. Basel: Helbing & Lichtenhahn..
 • Würth, Stefanie. 2007 [2005]. Historiography and Pseudo-History. Teoksessa A Companion to Old Norse-Icelandic Literature and Culture, toim. Rory McTurk. Malden: Blackwell, 155–172.

Viitteet Muokkaa

 1. Schach 1993.
 2. Whaley 1993.
 3. Fix 1993; Hallberg 1993a; Knirk 1993, 363.
 4. Knirk 1993.
 5. Vésteinn Ólason 1993.
 6. a b Mitchell 1993.
 7. Mitchell 1993.
 8. Ásdís Egilsdóttir 1993; Hallberg 1993.
 9. Ásdís Egilsdóttir 1993; Hallberg 1993b.
 10. Kalinke 1993; Barnes 1993; Simek & Hermann Pálsson 2007, 316–319.
 11. Würth 1998, 1–2; Würth 2007 [2005]; Simek & Hermann Pálsson 2007, 16.
 12. Wolf 1993; Kratz 1993.

Suomennettuja saagoja Muokkaa

 • Snorri Sturluson: Norjan kuningassaagat. 1–3. (Kringla heimsins.) Suomentanut J. A. Hollo. Runot suomentanut Aale Tynni. Johdannon kirjoittanut Martti Haavio. Kuvitus: Halfdan Egedius ym. Porvoo: WSOY, 1960.
 • Saagat. Viinimaan saaga (suom. 1. painos 1971). – Veriveljien saaga (suom. 1. painos 1971). – Lohilaaksolaisten saaga (suom. 1. painos 1967). Suomentanut Jyrki Mäntylä. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09592-7.
 • Egillin, Kalju-Grímrinpojan saaga. (Egils saga Skallagrímssonar.) Suomentanut Antti Tuuri. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13214-8.
 • Egill yksikätinen -Muinaissaagoja pohjolasta. Eri suomentajia. Finn Lectura/ HY. Finn Lectura, 2013. ISBN 978-951-792-576-1.
 • Poltetun Njállin saaga. (Brennu-Njáls saga.) Suomentanut Antti Tuuri. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-13809-X.
 • Grettir Väkevän saaga. (Grettis saga Ásmundarsonar.) Suomentanut Antti Tuuri. Saatesanan kirjoittanut Njördur P. Njardvik. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-16240-3.
 • Gísli Súrinpojan saaga. (Gísla saga Súrssonar.) Suomentanut ja toimittanut Joonas Ahola. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2003. ISBN 951-0-27951-X.
 • Gunnlaugr Käärmeenkielen saaga ja muita lyhytsaagoja. (Hrafnkels saga Freysgoða.) Suomentanut ja saatesanan kirjoittanut Antti Tuuri. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-20639-7.
 • Orkneylaisten saaga. (Orkneyinga saga.) Suomentanut Antti Tuuri. Seitsentähdet. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-20966-9.

Aiheesta muualla Muokkaa

 
Commons
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Saaga.