Restoration Branches

Restoration Branches ("ennallistamisseurakunnat") on kokoava nimitys myöhempien aikojen pyhien liikkeen seurakunnille ja ryhmille, jotka erosivat Reorganisoidusta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta 1980-luvulla. Eron pääasiallinen syy oli Reorganisoidun kirkon hyväksymä naispappeus, joskin myös muut oppiseikat vaikuttivat asiaan. Reorganisoidun kirkon konservatiiviset jäsenet katsoivat pappeuden virkojen kuuluvan vain miehille, mistä syystä kirkon hyväksymä naispappeus tulkittiin luopumukseksi oikeasta opista. Useat tuhannet kirkon jäsenet erosivat 1980- ja 1990-luvuilla Reorganisoidusta kirkosta ja perustivat omia yhteisöjään, seurakuntiaan ja opintopiirejään.

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

Restoration Branches on vapaiden seurakuntien yhteenliittymä, jolla ei ole yhtenäistä keskusjohtoa ja jotka eroavat jonkin verran toisistaankin sekä opillisesti että käytännön elämässä. Seurakuntien ja yhteisöjen jäsenmäärän arvioiminen on vaikeaa, arviot vaihtelevat 5000 ja 12000 jäsenen välillä. Restoration Branches -seurakuntia on useissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja Väli-Amerikassa. Suurin osa seurakunnista on kuitenkin Independencen kaupungin ympäristössä Missourissa. Liikkeen jäsenet odottavat eskatologisen temppelin rakentamista Independenceen Joseph Smithin profetian mukaisesti.

Muiden mormonististen yhteisöjen tavoin Restoration Branches mieltää olevansa Joseph Smithin 6. huhtikuuta 1830 perustaman Kristuksen kirkon legitiimi seuraaja. Yhteisö pitää Smithin poikaa Joseph Smith III:ta isänsä laillisena seuraajana yhteisön johtajana sekä profeettana ja ilmoituksensaajana. Se katsoo Kristuksen kirkon olleen läsnä Reorganisoidussa kirkossa aina 1980-luvulle, jolloin kirkko luopui totuudesta hyväksymällä naispappeuden.

Restoration Branches pitää pyhinä kirjoituksina Joseph Smithin Innoitettua raamatunkäännöstä, joka sisältää Smithin Raamattuun tekemiä lisäyksiä ja korjauksia, Mormonin kirjaa sekä Reorganisoidun kirkon versiota Oppi ja liitot -teoksesta aina ilmoitukseen 144 asti. Liike uskoo myös Smithin kautta palautettuun pappeuden valtuutukseen, jonka se katsoo säilyneen nimenomaan Reorganisoidun kirkon kautta. Seurakunnissa on vielä joitakin Reorganisoidussa kirkossa valtuutuksensa saaneita korkeamman Melkisedekin pappeuden haltijoita (patriarkkoja, ylipappeja ja vanhimpia, mutta seurakunnat katsovat itsellään olevan tällä hetkellä oikeuden vihkiä vain alempaan Aaronin pappeuden virkoihin eli piispaksi, papiksi, opettajaksi ja diakoniksi.

Opillisesti liike tunnustautuu mormonismin perusopinkappaleisiin. Niiden mukaan kirkko tunnustaa "evankeliumin ensimmäisiksi periaatteiksi" parannuksen, uskon, kasteen ja konfirmaation eli "kasteen tulella". Nämä muodostavat yhteisön opissa pelastuksen tien. Pelastukseen ihmisen pitää katua syntejään ja tehdä niistä parannus, uskoa Kristuksen sovitusuhriin, ottaa upotuskaste ja saada Pyhän Hengen lahja kätten päällepanemisen kautta. Liike kiistää opetuksen perisynnistä.

Restoration Branches pitää avioliittoa ja perhettä suuressa arvossa. Reorganisoidun kirkon perillisenä se ei hyväksy moniavioisuutta. Liike ei myöskään toimita endaumenttia tai muita temppelitoimituksia. Se ei liioin tunne sijaistoimituksia, jotka suoritetaan eläville kuolleiden puolesta.