Patriarkka (mormonismi)

Patriarkka on Myöhempien aikojen pyhien liikkeessä eräs pappeuden viroista. Patriarkan tehtävänä on antaa kirkon jäsenille patriarkaalinen siunaus. Patriarkkaa voidaan kutsua myös evankelistaksi. Patriarkkaa pidetään yleensä yhtenä Melkisedekin pappeuden viroista, mutta toisinaan sitä pidetään omana pappeutenaan, patriarkaalisena pappeutena. Joissain myöhempien aikojen pyhien yhteisöissä on vain yksi patriarkka, jota kutsutaan johtavaksi patriarkaksi (engl. Presiding Patriach). Hän saattaa olla korkein kirkon viranhaltijoista. MAP-kirkossa patriarkkoja on useita, eikä erillistä johtavan patriarkan virkaa enää ole.

Ensimmäinen myöhempien aikojen pyhien liikkeen patriarkka oli profeetta Joseph Smithin isä Joseph Smith Sr. Hän toimi koko kirkon ainoana patriarkkana. Kuolinvuoteellaan hän siunasi seuraajakseen Joseph Smithin veljen Hyrum Smithin, joka kärsi marttyyrikuoleman yhdessä veljensä kanssa. Häntä seurasi hänen poikansa William Smith. Myöhempien aikojen pyhien liikkeen kirkot ja uskonyhteisöt, joilla on patriarkan virka, johtavat sen taaksepäin aina Joseph Smith Sr:iin saakka.

Patriarkat Kristuksen yhteisössäMuokkaa

Kristuksen yhteisö eli entiseltä nimeltään Reorganisoitu myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko on säilyttänyt johtavan patriarkan viran. Johtava patriarkka oli profeetta Joseph Smithin sukua suoraan alenevassa polvessa aina vuoteen 1958, jolloin johtavaksi patriarkaksi valittiin Roy Cheville. Kristuksen yhteisön otettua käyttöön naispappeuden patriarkka-termiä lakattiin käyttämästä. Nykyään kirkko viittaa patriarkkoihin vain evankelistoina, ja johtavasta patriarkasta on tullut johtava evankelista.

Kristuksen yhteisössä evankelistan virkaan kutsuu kahdentoista apostolin neuvosto johtavan evankelistan neuvosta. Kahdentoisa apostolin neuvosto ja kirkon ensimmäinen presidenttikunta nimittävät virkaan, ja kirkon jäsenet hyväksyvät nimityksen joko maailmakonferenssissa tai lähetyskonferenssissa. Kristuksen yhteisön evankelistat jakavat evankelisia siunauksia, joita kirkko pitää sakramentteina eli pyhinä toimituksina. Evankelisen siunauksen voivat saada yksittäisten kirkon jäsenten lisäksi myös kokonaiset perheet tai seurakunnat.

Patriarkka Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossaMuokkaa

MAP-kirkossa oli johtavan patriarkan virka aina vuoteen 1979, jolloin johtava patriarkka Eldred G. Smith vetäytyi aktiivisesta velvollisuuksiensa hoitamisesta nimeämättä itselleen seuraajaa. Johtavan patriarkan tehtäviin kuului ennen muuta patriarkaalisten siunausten antaminen sellaisilla kirkon alueilla, joilla ei ollut omaa patriarkkaa. Nykyään kirkossa on riittävä määrä patriarkkoja, jotta kirkon jäsenet voivat saada heille kuuluvat patriarkaaliset siunaukset, ja on epäselvää, tullaanko Smithille nimeämään seuraaja hänen kuolemansa jälkeen.

Järjestettäessä kirkon vaarnaa vaarnalle kutsutaan myös patriarkka jakamaan vaarnan jäsenille patriarkaalisia siunauksia. Patriarkat kutsuu kahdentoista apostolin neuvosto. Yksi kahdestatoista apostolista vihkii patriarkan, mutta myös vaarnan presidentti voidaan valtuuttaa se tekemään. Patriarkan virka on elinikäinen. Patriarkka voi tosin vetäytyä velvollisuuksiensa hoitamisesta iän tai sairauden perusteella, mutta hän pysyy silti patriarkkana ja hän saa kutsuttuna edelleenkin toimittaa patriarkaalisia toimituksia. Näin voi tapahtua esimerkiksi, jos vaarnan patriarkka kuolee eikä hänelle voida heti kutsua seuraajaa. Jos virkatehtävistään vetäytynyt patriarkka palaa hoitamaan virkatehtäviään, häntä ei ole tarpeen vihkiä uudelleen virkaansa, hänet vain erotetaan siihen. piispan virka on ainoa toinen virka kirkossa, jossa voidaan menetellä näin.

Patriarkan pääasiallinen virkatehtävä on siunata vaarnansa jäseniä patriarkaalisella siunauksella. Hän saa siunata samalla siunauksella myös omia jälkeläisiään, riippumatta siitä, missä päin maailmaa nämä asuvat.

"Luonnolliset" patriarkatMuokkaa

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon käsityksen mukaan jokainen perheenisä, jolla on Melkisedekin pappeus, on kutsuttu siunaamaan perhettään eräänlaisella patriarkaalisella siunauksella. Tämä ei kuitenkaan korvaa patriarkan lausumaa siunausta. Patriarkan ominaisuus tarkoittaa myös sitä, että perheenisä on kutsuttu ottamaan perheessään hengellinen johtoasema ja suorittamaan siinä pappeuden toimituksia, rukoilemaan perheensä puolesta ja siunaamaan perheenjäseniään.

Sanan merkitys muissa kirkoissaMuokkaa

Katolisessa kirkossa ja Idän ortodoksisissa kirkoissa patriarkka on vanhojen kirkkojen eli patriarkaattien johtaja. Kyseessä voi olla myös korkea-arvoisen piispan kunnianimi.