Pappeus (mormonismi)

Myöhempien aikojen pyhien liikkeessä pappeus katsotaan erääksi Kristuksen kirkon tunnusmerkeistä. Kristuksen kirkolla täytyy olla pappeus, jonka alkuperä on Jumalassa. Pappeuden valtuus liittyy pyhien toimitusten suorittamiseen, kuten kasteiden ja konfirmaatioiden sekä muiden siunaamistoimitusten suorittamiseen. Pyhät toimitukset ovat mormonismin mukaan päteviä vain, mikäli niiden toimittajalla on pappeuden valtuus. Pappeuden valtuus liittyy myös erilaisiin kirkon johtotehtäviin, joihin kutsuttavilta vaaditaan pappeus.lähde?

Mormonismin perustajan Joseph Smithin mukaan Jeesus Kristus toi maan päälle pappeuden täyteyden ja antoi sen perustamalleen kirkolle.lähde? Kirkon luopuessa totuudesta myös pappeuden valtuus hävisi, mutta Jumala palautti sen ennen Kristuksen kirkon järjestäytymistä vuonna 1830.

Mormonismissa pappeuden saa kätten päälle panemisen kautta. Pappeuden voi antaa vain ihminen, jolla itsellään on pappeuden valtuus. Kukaan ei voi antaa toiselle korkeampaa pappeuden valtuutta kuin hänellä itsellään on. Mormonismissa pappeus jakautuu kahteen erilaiseen asteeseen: alempaan Aaronin pappeuteen ja korkeampaan Melkisedekin pappeuteen. Joskus mainitaan kolmaskin aste, patriarkaalinen pappeus, mutta tätä pidetään yleensä vain Melkisedekin pappeuden erikoistapauksena.

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa eli MAP-kirkossa pappeus annetaan vain miespuolisille jäsenille.lähde? Alempaan pappeuden virkaan voidaan asettaa jäsen, joka katsotaan moraalisesti riittävän arvolliseksi, sen vuoden alusta, jona hän saavuttaa 12 vuoden iän. Asettavan varallisuudella ja yhteiskunnallisella asemalla ei myöskään ole merkitystä. Vuodesta 1978 kirkko on vihkinyt papeiksi kaikkiin rotuihin kuuluvia ihmisiä, tätä ennen mustaihoiset oli rajattu pappeuden ulkopuolelle. MAP-kirkossa yleinen pappeus on pitkälle toteutettu.lähde?

Aaronin ja Melkisedekin pappeuden virat muokkaa

Melkisedekin pappeus
VIRKA IKÄ VELVOLLISUUDET
Apostoli Ei määrättyä ikärajaa Jeesuksen Kristuksen erityisiä todistajia, jotka pitävät käsissään Jumalan valtakunnan avainten täyteyden ja johtavat kirkkoa kaikin pappeuden valtuuksin. Apostolilla on myös valta palvella profeettana, näkijänä ja ilmestyksensaajana.lähde?
Seitsenkymmenet 18 ja vanhemmat Miehiä, jotka auttavat apostoleita Kirkon yleisauktoriteetteina tai alueauktoriteetteina. Seitsenkymmenet palvelevat kirkkoa myös apostolien määräämissä erikoistehtävissä. Kun seitsenkymmen täyttää 70 vuotta, hänet yleensä vapautetaan tehtävistään ja hän siirtyy ylipapiksi (vaikkakin hän säilyttää yleisauktoriteetin asemansa).
Patriarkka 18 ja vanhempi Henkilö, jonka tehtävänä on antaa vaarnan jäsenille patriarkaalinen siunaus.
Ylipappi 18 ja vanhempi Voi palvella johtajana, kuten esimerkiksi piispana. Kaikki vanhimman velvollisuudet.
Vanhin 18 ja vanhempi Voi antaa Pyhän Hengen lahjan kätten päälle panemisella, siunata sairaita kätten päälle panemisella, lisäksi kaikki papin velvollisuudet.
Aaronin pappeus
Piispa 18 ja vanhempi Johtaa paikallisseurakuntaa ja jakaa kirkon jäsenille maallista ja hengellistä hyvää sekä hallitsee seurakuntaa Israelin tuomarina. Piispa myös johtaa Aaronin pappeuden haltijoita seurakunnassaan.
Pappi 16 ja vanhempi Valmistaa ja jakaa sakramentin, kastaa, vihkii toisia pappeja sekä kaikki opettajan velvollisuudet.
Opettaja 14 ja vanhempi Valmistaa sakramentin, antaa kotiopetusta, kaikki diakonin velvollisuudet.
Diakoni 12 ja vanhempi Jakaa sakramentin, kerää paastouhrit, avustaa opettajia.