Apostoli (mormonismi)

mormonismi

Apostoli on Myöhempien aikojen pyhien liikkeessä korkein Melkisedekin pappeuden viroista ja samalla korkein pappeuden viroista ylipäänsä. Liikkeeseen kuuluvat kirkot ja yhteisöt katsovat nykyajan apostolien toimivan samalla valtuudella kuin Jeesuksen Kristuksen aikoinaan kutsumat apostolit. Apostolit ovat siis kirkon johtajia, heitä pidetään kirkon perustuksena, kun taas Jeesus Kristus on kirkon kulmakivi (Ef. 2:20 (Arkistoitu – Internet Archive)). Apostolit on myös kutsuttu Jeesuksen Kristuksen erityisiksi todistajiksi.

Kun Kristuksen kirkko perustettiin 6. huhtikuuta Joseph Smith ja Oliver Cowdery asettivat toisensa apostolin virkaan kun heidät oli ensin hyväksytty kirkon johtajiksi. Kertomansa mukaan he olivat saaneet Melkisedekin pappeuden aikaisemmin heille ilmestyneiltä ylösnousseilta apostoleilta Pietarilta, Jaakobilta ja Johannekselta, jotka olivat alkukirkon johtajia. Seuraavat apostoli vihittiin 1835 kun kirkon apostolien koorumi järjestettiin ensimmäistä kertaa.

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa, suurimmassa mormonistisessa yhteisössä, on tällä hetkellä viisitoista apostolia. Kaksitoista apostolia muodostaa kahdentoista apostolin koorumin. Sen yläpuolella on kirkon ensimmäinen presidenttikunta, jonka muodostavat kirkon presidentti ja hänen kaksi neuvonantajaansa. Myös he ovat apostolin viran haltijoita.

Kirkon kaikkien apostolien katsotaan olevan, paitsi Kristuksen erityisiä todistajia, myös "profeettoja, näkijöitä ja ilmoituksensaajia". Heidän hallussaan on pappeuden avainten täyteys. Jokainen apostoli yksilönä on siis kykenevä johtamaan Kristuksen kirkkoa Jumalan Hengen johtamana. Käytännössä koko valtuus (kaikki pappeuden avaimet) on aktiivisena vain kirkon presidentillä, ja hänen katsotaan saavan Jumalalta koko kirkkoa koskevia ilmoituksia. Myös muiden apostolien sanat ja puheet voidaan käsittää Jumalan sanaksi.

Apostolit kokoontuvat viikoittain Salt Laken temppelissä. Kaikki päätökset tehdään yksimielisesti ja vasta, kun asian puolesta on rukoiltu. Apostolien koorumin eräs tehtävä on valita kirkon uusi presidentti edellisen kuoltua. Käytännössä virkaan on Smithin kuoleman jälkeen aina valittu virkaiältään vanhin apostoli. Tällöin virkaiältään seuraavaksi vanhimmasta tulee kahdentoista apostolin koorumin johtaja. Koska usein hänet kutsutaan palvelemaan presidentin neuvonantajana ja siten ensimmäisen presidenttikunnan jäsenenä, tehtäviä hoitaa virkaatekeväksi koorumin johtajaksi valittu apostoli.

Kahdentoista apostolin koorum on itseään täydentävä elin, eli apostolien kuoltua koorum valitsee tälle seuraajan. Periaatteessa kuka tahansa ansioitunut ja elämäntavoiltaan nuhteeton, avioliitossa elävä Melkisedekin pappeuden haltija voidaan kutsua apostoliksi. Yleensä kirkon presidentti asettaa hänet virkaansa rukouksen ja kätten päälle panemisen kautta. Hänen estyneenä ollessaan tämän hoitaa apostolien koorumin johtaja. Kenellä tahansa apostoliksi kutsutulla ja vihityllä on kuitenkin valtuus asettaa toinen apostolin virkaan.

Sekä kirkon presidentin että apostoliksi kutsutun on saatava myös kirkon jäsenten tuki, ennen kuin he voivat ottaa viran vastaan. Heidät hyväksytään kirkon seuraavassa yleiskonferenssissa, joita pidetään kahdesti vuodessa. Myös vaarnakonferensseissa äänestetään kirkon ensimmäisen presidenttikunnan ja apostolien viroista.

Apostoliksi kutsutun edellytetään luopuvan maallisesta ammatistaan ja keskittyvän kokopäiväisesti kirkon palvelemiseen. Heidän odotetaan jättävän myös jäsenyytensä yhtiöiden, säätiöiden tai tämän tapaisten hallituksissa ja hallintoneuvostoissa, samoin poliittiset virkansa. Tästä on ollut kaksi merkittävää poikkeusta. 1960-luvulla kahdentoista apostolin koorumin jäsen ja kirkon myöhempi presidentti Ezra Taft Benson sai kirkon presidentiltä luvan ottaa vastaan Yhdysvaltain maatalousministerin viran presidentti Dwight Eisenhowerin hallituksessa (Benson ministerin tehtävässä matkustaessaan kävi usein tapaamassa paikallisia jäseniä ja puhumassa heille). 1900-luvun alkupuolella Reed Smoot -niminen apostoli taas sai luvan ottaa vastaan senaattorin paikan Utahin edustajana Yhdysvaltain senaatissa.

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lisäksi myös useilla muilla mormonistisilla yhteisöillä on omia apostoleita ja kahdentoista apostolin koorumeita.