Avaa päävalikko
Erilaisia sähkösavukkeita, mm. kertakäyttöinen sähkösavuke, suuren säiliön sisältävä malli ja tavallisen savukkeen, sikarin ja piipun muotoiset sähkösavukkeet.

Sähkötupakka tai sähkösavuke on tekninen laite, jonka kautta hengitetään yleensä nikotiinipitoista höyryä. Sähkötupakka poikkeaa merkittävästi perinteisestä savukkeesta, sillä sähkötupakkaa ei polteta. Koska siinä ei tapahdu palamista, se ei tuota savua, häkää, tervaa eikä muita haitallisia palamisyhdisteitä. Sähkötupakka ei myöskään sisällä tupakkaa.[1][2][3] Laitteesta on myös käytetty nimitystä sähköinen nikotiininannostelija.[4]

Sisällysluettelo

ToimintaperiaateMuokkaa

Sähkötupakka voi muistuttaa ulkonäöltään savuketta, mutta mallit ovat kehittyneet jatkuvasti yhä enemmän perinteisistä savukkeista poikkeavaan suuntaan.[5] Laite koostuu akusta, valmiiksi täytetystä tai itse täytettävästä nestesäiliöstä sekä höyrystimestä eli atomisaattorista, joka lämmittää sinne säiliöstä päätyvän nesteen höyryksi. Nesteen höyrystyminen tapahtuu mallista riippuen joko manuaalisesti nappia painamalla tai automaattisesti imaisun yhteydessä. Höyryn muodostamiseen käytettävät nesteet koostuvat veden lisäksi pääosin propyleeniglykolista ja/tai glyseriinistä sekä makuaineista. Saatavilla on sekä nikotiinittomia nesteitä että erivahvuisia nikotiininesteitä.[6][7]

Sähkötupakan käyttäjätMuokkaa

Sähkötupakan käyttäjäkunta koostuu etupäässä tupakoinnin vähentämiseen tai lopettamiseen pyrkivistä tupakoitsijoista ja entisistä tupakoitsijoista. Sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö ilman aiempaa tupakointitaustaa on marginaalista sekä aikuisten että nuorten keskuudessa.[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

Esimerkiksi Englannin ASH:n vuonna 2015 julkaiseman tilastoraportin mukaan kolme viidesosaa sähkösavukkeita Iso-Britanniassa käyttävästä aikuisväestöstä on tupakoitsijoita, kaksi viidesosaa entisiä tupakoitsijoita. Ensin mainitussa ryhmässä sähkösavukkeita käytetään pääasiallisesti tupakoinnin vähentämiseen, jälkimmäisessä tupakoinnin lopettamiseen.[23]

Nuorten keskuudessa sähkösavukkeiden säännöllinen käyttö on ASH:n mukaan harvinaista. Viikoittain sähkösavukkeita ilmoitti käyttäneensä 0,5% brittinuorista käytön rajoittuessa etupäässä tupakointitaustan omaaviin nuoriin.[24]

Sähkösavukkeiden käyttö kytkeytyy vahvasti tupakointitaustaan myös Suomessa. THL:n mukaan 15-65 -vuotiaista suomalaisista sähkösavukkeita käyttää kaikkiaan noin kolme prosenttia, joista tupakoimattomien osuus on "käytännössä olematon".[25]

Sähkösavukkeiden käyttö suomalaisnuorten keskuudessa vaihtelee iän ja sukupuolen mukaan. Vuoden 2015 Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuorimmassa ikäryhmässä (12-vuotiaat) "sähkösavukkeiden nykyinen käyttö oli hyvin harvinaista". Enimmillään sähkösavukkeita käyttivät 18-vuotiaat pojat, joista 3,5% ilmoitti käyttävänsä sähkösavukkeita päivittäin.[26] THL:n mukaan sähkösavukkeiden kokeilut ja käyttö olivat "vähäisiä niiden keskuudessa, jotka eivät tupakoineet tai nuuskanneet".[27]

Heli Kaartisen vuonna 2015 opinnäytetyönä tekemässä kyselytutkimuksessa vain kaksi 692:sta kyselyyn vastanneesta sähkösavukkeiden käyttäjästä ei ollut tupakoinut ennen sähkösavukkeisiin tutustumistaan. Sähkösavukkeita käytettiin tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä.[28]

Sähkösavukeyritys PaulSaaren vuonna 2015 käyttäjäkunnan keskuudessa toteuttamassa kyselytutkimuksessa vastaajista 97,1% ilmoitti tupakoineensa ennen sähkösavukkeisiin siirtymistään. Vastaajista 87,6% kertoi siirtyneensä sähkötupakkaan lopettaakseen tupakoinnin ja lisäksi kaikista vastaajista 79,2% kertoi yrittäneensä lopettaa tupakoinnin aikaisemmin muilla keinoilla.[29]

Sähkötupakan on pelätty houkuttelevan tupakoimattomia nuoria tupakkakokeilujen pariin. Hypoteesin tueksi on esitetty havaijilaisten nuorten keskuudessa vuosien 2013-2014 välillä tehtyä tutkimusta, minkä mukaan sähkösavukkeita kokeilleet nuoret kokeilivat sittemmin keskimääräistä useammin myös tupakointia.[30]

Tutkimus on saanut asiantuntijatahoilta kritiikkiä muun muassa siitä, että se ei osoita syy-seuraussuhdetta sähkösavukkeiden käytön ja tupakkakokeilujen välillä, vaan samat nuoret olisivat saattaneet kokeilla tupakointia myös ilman sähkösavukkeita: tupakka- ja nikotiinituotteista kiinnostuneiden nuorten tiedetään tyypillisesti kokeilevan monia eri vaihtoehtoja. Kritiikkiä on saanut osakseen myös se, että sähkösavukkeiden "käytöksi" ja "tupakoinniksi" laskettiin jo yksikin kokeilukerta. Säännöllisesti tupakoivien määrä pysyi tosiasiallisesti muuttumattomana koko tutkimusajan.[31][32]

Monien asiantuntijatahojen, esimerkiksi em. Englannin ASH:n, mukaan tähänastinen näyttö ei anna viitteitä siitä, että sähkösavukkeet houkuttelisivat tupakoimattomia nuoria tupakointiin. Sen sijaan ASH toteaa nuorten tupakoinnin vähentynyneen sähkösavukkeiden markkinoilletulon jälkeen.[33]

Vastaava kehityssuunta on havaittu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ranskassa. Aiempaa jyrkempi laskusuuntaus tupakoinnissa on tapahtunut samanaikaisesti myös aikuisväestön keskuudessa. Selittäväksi tekijäksi on arveltu sähkösavukkeiden tupakointia syrjäyttävää vaikutusta tupakoitsijoiden keskuudessa.[34][35][36][37][38]

Yleisen arvion mukaan maailmassa on 20-40 miljoonaa sähkötupakoitsijaa. Määrän uskotaan ylittävän 55 miljoonaa sähkötupakan käyttäjää vuonna 2021.[39][40]

Sähkötupakka SuomessaMuokkaa

Lääkelaitos kielsi heinäkuussa 2008 nikotiinillisten sähkötupakkatuotteiden myynnin Suomessa, koska nikotiinia sisältävät tuotteet luokitellaan lääkevalmisteiksi.[41]

Vantaan käräjäoikeus vapautti helmikuussa 2011 nikotiinipitoisia sähkötupakkavalmisteita ilman lääkemääräystä tilanneen miehen lääkerikossyytteestä sillä perusteella, ettei reseptiä tarvittu koska kerta-annokset olivat niin pieniä. Tämän seurauksena Tulli luovutti pysäyttämänsä sähkötupakkatilaukset niiden tilaajille.[42][43]

1. tammikuuta 2012 voimaan tulleen tupakkalain muutoksen myötä sähkötupakan mainonta internetissä kiellettiin.[44] Tupakkalain ikärajaa koskeva sääntely koskee myös sähkötupakkalaitteita ja niissä käytettäviä nikotiinittomia nesteitä. Nikotiinia sisältävät nesteet kuuluvat lääkelain piiriin.[45]

Sähkötupakkaa ja siinä käytettävää nikotiinitonta nestettä saa myydä Suomessa. Elokuussa 2016 tuli voimaan uusi tupakkalaki, jonka piiriin myös sähkösavukkeet otettiin. Laissa sähkösavukkeiden myynti ja markkinointi rinnastetaan tupakkaan ja itse tuotteita säännellään monin eri tavoin.

Sähkötupakka tuotteiden tilaaminen ulkomailta on uuden lain mukaan kiellettyä. Suomen sisäisessä myynnissä nikotiininesteitä saa myydä maksimissaan 10ml pulloissa, joiden suurin sallittu nikotiinipitoisuus on 20 mg/ml. Nikotiininesteitä ja sähkösavukkeita myydään niin erikoisliikkeissä, kuin tavallisissa marketeissa, kioskeilla ja huoltoasemilla.

Ulkomailta nikotiininesteitä saa tuoda vähintään 24 tuntia kestäneeltä matkalta enintään 10ml, jonka enimmäisvahvuutta ei uudessa laissa määritelty.[46]

TerveysvaikutuksetMuokkaa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Antero Heloman mukaan on hyvin todennäköistä, että sähkötupakka ei ole yhtä haitallista kuin tavallinen tupakka. THL ei ole laitoksena ehdottanut sähkötupakan kieltämistä mutta suosittelee käyttämään tupakoinnin lopettamisessa perinteisiä nikotiinikorvaustuotteita ja vieroituslääkkeitä.[47][48][49]

Sähkötupakka voi räjähtää siinä olevien litiumakkujen takia. Räjähdys voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa näön menetyksen[50], reiän kitalakeen ja palovammoja[51]. Räjähtävä sähkötupakka voi myös sytyttää tulipalon[52]. Etenkin ns. 'mekaaniset' sähkötupakat ovat vaarallisempia kuin tavalliset, koska niistä puuttuu lämpötilaa ja virtaa rajoittavat komponentit ja suojaus oikosulun varalta.[53]

Vastaavia ongelmia on ilmennyt myös muissa litiumakkuja käyttävissä laitteissa, kuten matkapuhelimissa. Sähkösavukkeiden kohdalla ongelmatilanteissa on tyypillisesti kyse käyttäjän virheestä, esim. väärän latauslaitteen käytöstä. Vakavat henkilövahingot ovat harvinaisia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa raportoitiin vuosien 2009-2014 välillä kaksi sähkösavukkeisiin liittyvää vakavaa palovammatapausta.[51][54]

Sähkötupakasta on löydetty joitakin terveydelle haitallisia aineita, mutta huomattavasti vähemmän kuin tavallisista savukkeista.[12][55][56][57][58][59][60] Terveysriskejä koskevaa keskustelua on käyty etenkin sähkötupakasta löydetyistä syöpää aiheuttavista nitrosamiineista ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n vuonna 2009 tekemästä dietyleeniglykolilöydöksestä.

Nitrosamiineja on löydetty yhtä millilitraa kohden (sis. useita kerta-annoksia) keskimäärin tuhannesosan verran yhden savukkeen sisältämästä nitrosamiinimäärästä. Määrää ei pidetä terveydelle haitallisena. Vastaavia nitrosamiinipitoisuuksia esiintyy esimerkiksi jo hyväksytyssä käytössä olevissa nikotiinikorvaustuotteissa.[61][62][63][64]

Dietyleeniglykolilesiintymä puolestaan on osoittautunut yksittäiseksi poikkeustapaukseksi, ts. kyseistä ainetta ei ole löydetty muissa laboratoritesteissä. Myöskään ko. löydöksestä ei sellaisenaan aiheutunut terveysriskiä.[65]

Useista makeanmakuisista sähkötupakkanesteistä on löytynyt myös diasetyylia, jolla saadaan aikaan voin ja kerman makua, ja jonka pitkäaikainen hengittäminen suurina määrinä saattaa aiheuttaa bronchiolitis obliterans -nimistä keuhkosairautta (ns. popcorn-keuhko). Kyseisten nesteiden keskimääräiset diasetyylipitoisuudet ylittävät tiukimmat turvarajat mutta jäävät keskimäärin sadasosaan tupakasta saatavista diasetyylimääristä. Tupakoinnin ei ole havaittu aiheuttavan em. sairautta. Sähkösavukenesteissä diasetyylin käytöstä pyritään pääsemään eroon kokonaan.[66][67][68]

Yhdysvaltalaisen Drexelin yliopiston elokuussa 2013 julkaiseman, siihenastista sähkötupakkatutkimusta yhteenkokoavan tutkimusraportin mukaan sähkötupakkanesteistä tai -höyrystä ei ole löydetty terveydelle vaarallisia määriä haitallisia aineita.[69]

Chest-lehdessä vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa sähkötupakan käytön havaittiin aiheuttavan hengitysteiden toimintaan ainakin lievästi ja väliaikaisesti heikentäviä vaikutuksia. Tutkijoiden mukaan kyseisillä tilastollisesti havaittavilla vaikutuksilla ei kuitenkaan ole välttämättä kliinistä merkitystä.[70][71][72]

Helmikuussa 2013 Inhalation Toxicology -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan sähkötupakan käyttö ei aiheuta olennaisia muutoksia käyttäjän välittömässä keuhkotoiminnassa.[73]

Sähkötupakan käytöllä ei ole havaittu akuutteja vaikutuksia käyttäjän sydäntoimintaan (Onassis Cardiac Surgery Center 2012) tai verenkuvaan (Food and Chemical Toxicology 2012), päinvastoin kuin tupakoinnilla.[74][75]

Englannin terveysvirasto (PHE) vuonna 2015 julkaiseman raportin mukaan sähkösavukkeet ovat 95 prosenttia turvallisempia kuin tavalliset savukkeet ja myös tehokas apu tupakoinnin lopettamisessa.[76]

Sähkötupakan ei ole havaittu vapauttavan ympäristöönsä olennaisia määriä haitallisia aineita eikä se tuota lainkaan passiivisen tupakoinnin haitallisinta muotoa, ns. sivusavua (sähkötupakan kohdalla "sivuhöyryä"), joka syntyy savukkeen palaessa itsekseen imaisujen välillä. Sähkötupakka tuottaa höyryä vain imaisun yhteydessä, joten ympäristöön ei vapaudu lainkaan käyttäjän omassa elimistössä suodattumatonta höyryä.[12][77][78][79][80][81][82][83]

Sähkötupakka tupakoinnin lopettamisen apukeinonaMuokkaa

Vuonna 2008 antamassaan lausunnossa WHO pitää mahdollisena, että sähkötupakka auttaa tupakoinnin lopettamisessa, mutta sitä ei voida markkinoida kyseiseen tarkoitukseen ennen kuin siitä on kertynyt tieteellistä näyttöä.[48] Tämän jälkeen asiasta on tehty useita tutkimuksia ja käyttäjäkyselyjä, joiden mukaan sähkötupakasta on ollut hyötyä sekä tupakoinnin vähentämisessä että sen lopettamisessa.[13][14][84][15][85][16][86][17][87][88][89][90][91][92][93]

Poikkeuksen muodostaa Kalifornian yliopistossa helmikuussa 2016 julkaistu tutkimus, jonka mukaan sähkötupakalla ei olisi merkittävää positiivista vaikutusta tupakoinnin lopettamiseen.[94] Tutkimusta on kuitenkin kritisoitu laajalti virheellisistä tutkimustavoista ja harhaanjohtavista johtopäätelmistä.[95][96]

Vuonna 2014 International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistun, yli 19 000 sähkötupakan käyttäjää kattavan kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan 81 prosenttia vastanneista oli päässyt eroon tupakasta korvaamalla sen sähkösavukkeilla. Ne 19 prosenttia sähkösavukkeiden käyttäjistä, jotka edelleen tupakoivat, olivat vähentäneet tupakointiaan keskimäärin kahdestakymmenestä savukkeesta neljään savukkeeseen päivässä.[97][98]

Heli Kaartisen opinnäytetyönä sähkösavukkeiden käyttäjäkunnan keskuudessa tekemässä kyselytutkimuksessa 94% vastanneista oli lopettanut tupakoinnin sähkösavukkeisiin siirryttyään. Myös sähkösavukkeiden rinnalla tupakointia edelleen jatkaneiden tupakointi oli "vähäistä ja satunnaista, kertaluonteista".[28]

Sähkösavukeyritys PaulSaaren vuonna 2015 toteuttamassa sähkötupakkakyselyssä 83,7% vastanneista kertoi lopettaneensa tupakoinnin tai vähentäneensä sitä sähkötupakan avulla.[29]

Oman ryhmänsä sähkösavukkeiden käyttäjäkunnasta muodostavat sähkösavukkeita ja savukkeita rinnakkain käyttävät tupakoitsijat. Tyypillisesti rinnakkaiskäyttö vähentää tupakointia huomattavissa määrin. Esimerkiksi vuoden 2014 Ranskan terveysbarometrin mukaan 80% savukkeita ja sähkösavukkeita rinnakkain käyttäneistä oli vähentänyt tupakointiaan keskimäärin 8,9 savukkeella päivässä.[21][99]

Vuoden 2015 Eurobarometrin mukaan Euroopassa oli kaikkiaan noin neljä miljoonaa sähkösavukkeiden käytön myötä tupakoinnin lopettanutta ja noin viisi miljoonaa tupakointiaan vähentänyttä tupakoitsijaa.[100]

Huhtikuussa 2016 brittiläinen Royal College of Physicians julkaisi laajan raportin sähkösavukkeista ja muista nikotiinituotteista, jotka eivät sisällä tupakkaa. Raportin mukaan sähkösavukkeet ovat nikotiinikorvaustuotteita suositumpia ja tehokkaampia tupakoinnin lopettamisessa. Terveysriskien arvioidaan olevan "tuskin yli viittä prosenttia tupakoinnin terveysriskeistä ja voivat olla huomattavasti tätäkin pienemmät". Sähkösavukkeet eivät myöskään ole houkutelleet tupakoimattomia tupakointiin tai sähkösavukkeiden säännölliseen käyttöön. Käyttäjäkunta rajoittuu lähes kokonaan ennen sähkösavukkeiden käyttöä tupakoineisiin, jotka käyttävät sähkösavukkeita tupakoinnin lopettamiseen ja tupakoinnin haittojen vähentämiseen. Näistä syistä johtuen tupakoitsijoita tulisi kannustaa vaihtamaan tupakasta sähkösavukkeisiin.[101]

LähteetMuokkaa

 1. Tupakoitsijan kannattaa ryhtyä savulakkoon. Tiede 20.2.2012
 2. American Council on Science and Health: Dr. Whelan defends Katherine Heigl’s use of e-cigs. 18.10.2010
 3. Ross, Gilbert, M.D.: The Deadly Crusade Against E-cigarettes. 15.10.2012
 4. Sähköiset nikotiiniannostelijat eli niin sanotut sähkösavukkeet ("sähkötupakka") Terveyskirjasto 18.8.2014.
 5. Farsalinos, Konstantinos E.-Polosa, Riccardo: Safety Evaluation and Risk Assessment of Electronic Cigarettes as Tobacco Cigarette Substitutes: A Systematic Review. Therapeutic Advances in Drug Safety 2014;5(2):67-86. http://www.medscape.com/viewarticle/822398
 6. ASH Briefing: Electronic cigarettes (also known as vapourisers). February 2016. http://ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
 7. Matti Rautalahti: Sähkösavukkeista ei löydy oikotietä onneen Fimea.fi. Fimea. Viitattu 31.12.2013.
 8. Hyland, Andrew (et al.): Use of electronic nicotine delivery systems by teenagers in a longitudinal study. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, PA10-4, s. 47. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 9. Goniewicz, Maciej Lukasz-Zielinska-Danch, Wioleta : Electronic Cigarette Use Among Teenagers and Young Adults in Poland. Pediatrics 17.09.2012. http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2012/09/12/peds.2011-3448.abstract
 10. Murphy, Jill (et al.): Awareness and use of electronic cigarettes among college students in New York State. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-138, s. 151. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 11. Czoli, Christine D. (et al.): Electronic cigarettes in Canada: prevalence of use and perceptions among young adults. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS3-121, s. 200. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 12. a b c ASH (Action on Smoking and Health) Briefing: Electronic cigarettes. January 2013. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
 13. a b Etter JF- Bullen C.: Electronic cigarette: users profile, utilization, satisfaction and perceived efficacy. Addiction 2011 Nov;106(11):2017-28. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03505.x. Epub 2011 Jul 27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21592253
 14. a b Wermert, Amy M. (et al.): Use of electronic cigarettes among adults enrolled in a group randomized smoking cessation trial in Appalachian Ohio. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-134, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 15. a b Pokhrel, Pallav (et al.): Smokers who try e-cigarettes to quit smoking: are they serious about quitting? 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS2-135, s. 150. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 16. a b Adkison, Sarah E. (et al.): Awareness, trial, and current use of electronic cigarettes: findings from ITC four country survey. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS3-122, s. 201. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 17. a b Dawkins, Lynne (et. al.): ‘Vaping’ profiles and preferences: an online survey of electronic cigarette users. Addiction, Early View (Online Version of Record published before inclusion in an issue). Article first published online: 28.03.2013. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.12150/abstract
 18. 55. Free Charts: Percentage of e-cig users who smoked before switching to electronic cigarettes. Luettu 15.03.2013. http://www.ecigarettedirect.co.uk/research/smoking-before-vaping.html
 19. ASH (Action on smoking and health) Fact Sheet: Use of e-cigarettes in Great Britain among adults and young people (2013). http://ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
 20. Dockrell, Martin (et al.): E-Cigarettes: Prevalence and Attitudes in Great Britain. Nicotine & Tobacco Research 23.05.2013. http://ntr.oxfordjournals.org/content/early/2013/05/21/ntr.ntt057.full
 21. a b Andler, R. et al.: Electronic cigarette use in France in 2014. Int J Pub Health 2016 Mar. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26687039
 22. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Electronic Cigarette Use Among Adults: United States, 2014. October 2015. http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db217.pdf
 23. Use of electronic cigarettes (vapourisers) among adults in Great Britain. ASH Fact Sheet, May 2015. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_891.pdf
 24. Use of electronic cigarettes among children in Great Britain. ASH Fact Sheet, August 2015. http://www.ash.org.uk/files/documents/ASH_959.pdf
 25. THL: Tupakoivat aikuiset käyttävät yhä useammin sähkösavukkeita, koko väestössä käyttö vähäistä. 19.2.2016. https://www.thl.fi/fi/-/tupakoivat-aikuiset-kayttavat-yha-useammin-sahkosavukkeita-koko-vaestossa-kaytto-vahaista
 26. Kinnunen, Jaana M. (et al.): Nuorten terveystapatutkimus 2015. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126379/URN_ISBN_978-952-00-3592-1.pdf?sequence=1, s. 32.
 27. Ollila, Hanna - Ruokolainen, Otto: Tupakkatuotteiden yhteiskäyttö yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa 2000–2015. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Helmikuu 2016. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129898/URN_ISBN_978-952-302-612-4.pdf?sequence=1, s. 7.
 28. a b Kaartinen, Heli: Sähkötupakointi "korvaushoitona" tupakoinnin lopettamisessa - käyttäjien kokemuksia. Opinnäytetyö, kevät 2015 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK). http://hoyrywiki.net/Heli_Kaartinen.pdf
 29. a b SIA PaulSaar Holdings: Suuri sähkötupakkakysely PaulSaar.com. 17.9.2015. SIA PaulSaar Holdings. Viitattu 17.9.2015.
 30. Sähkötupakka on portti tavalliseen tupakkaan Tiede. Viitattu 28.1.2016.
 31. Science Media Center: Expert reaction to study of e-cigarette use and cigarette smoking in children. 25.1.2016. http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-study-of-e-cigarette-use-and-cigarette-smoking-in-children/?upm_export=print
 32. Rodu, Brad: Fueling the e-cigarette gateway crusade with tax dollars. Tobacco Truth 3.2.2016. http://rodutobaccotruth.blogspot.fi/search?q=hawaii
 33. Electronic cigarettes (also known as vapourisers). ASH Briefing, February 2016. http://ash.org.uk/files/documents/ASH_715.pdf
 34. France: Houezec, Jacques Le: ccording to a new survey, youth smoking decreased during the last 4 years while e-cig used increased. 16.4.2014. http://jlhamzer.over-blog.com/tag/survey/
 35. Sullum, Jacob: As Vaping Rises to Record Highs, Smoking Falls to Record Lows. Forbes Magazine, December 18 2014. http://www.forbes.com/sites/jacobsullum/2014/12/18/as-vaping-rises-to-record-highs-smoking-falls-to-record-lows/
 36. Carmona, Richard: E-cigarette hysteria is hazardous to your health. New York Post 22.9.2015. http://nypost.com/2015/09/22/e-cigarette-hysteria-is-hazardous-to-your-health/
 37. Rodu, Brad: The CDC Buries the Lead: Teen E-cigarette Use Rises as More Dangerous Cigarette Use Plummets. Tobacco Truth 13.10.2015. http://rodutobaccotruth.blogspot.co.uk/2015/10/the-cdc-buries-lead-teen-e-cigarette.html
 38. Cosgrove, Jacklyn: What role do e-cigarettes play in Oklahoma's smoking rate decline. News OK 26.10.2015. http://m.newsok.com/what-role-do-e-cigarettes-play-in-oklahomas-smoking-rate-decline/article/5456090/?page=1
 39. https://www.simplyeliquid.co.uk/2017/10/24/how-many-people-around-the-world-vape/
 40. https://www.bbc.com/news/business-44295336
 41. Sähkötupakan myynti kiellettiin Suomessa hs.fi. Viitattu 25.11.2011.
 42. Tullin pysäyttämät sähkötupakat toimitetaan tilaajille hs.fi. Viitattu 25.11.2011.
 43. Vantaan käräjäoikeus antoi tuomion sähkötupakan nikotiinivalmisteiden maahantuonnista Tulli. Viitattu 25.11.2011.
 44. Tupakkalaissa tarkoitettujen tuotteiden internetkauppa mainonta- ja esilläpitokiellon näkökulmasta (pdf Selite= s. 4) 7.11.2011. Helsinki: Valvira. Viitattu 3.1.2012.
 45. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160549
 46. Tupakkalaki tiukentuu - uusi laki voimaan 15.8.2016 https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tupakkalaki-tiukentuu-uusi-laki-voimaan-15-8-2016
 47. "Ei turvallinen, ei vaarallinen", Suomen Kuvalehti 27/2012, sivu 10
 48. a b THL: Sähkösavuke. Luettu 07.03.2013. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/tupakointi/sahkosavuke
 49. Sähkötupakan terveysvaikutuksista ei riittävästi tietoa (Internet Archivessa, tallennettu 8.3.2013) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen tiedote. 14.2.2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 24.10.2015.
 50. Sähkötupakka räjähti – silmänpohja murtui, näkö vaarassa Yle uutiset. 29.1.2016. Viitattu 9.2.2016. suomi
 51. a b Sähkötupakka räjähti suuhun Iltalehti. 10.9.2015. Viitattu 9.2.2016. suomi
 52. räjähti keskellä yötä - tuhosi firman kirjanpidon (html) Iltalehti. Perjantai 20.11.2015. Viitattu 9.2.2016. suomi
 53. https://vapers.fi/2014/12/opas-mekaaniset-modit/
 54. Amber Whaley, "E Cigarette Explosions: An In Depth Investigation," in IEC, February 11, 2016, http://info-electronic-cigarette.com/e-cigarette-explosions-an-in-depth-investigation/.
 55. Laugesen, Murray (Health New Zealand): Safety Report on the Ruyan® e-cigarette Cartridge and Inhaled Aerosol. (21.10.2008). http://healthnz.co.nz/RuyanCartridgeReport21-Oct-08.pdf; Ruyan® E-cigarette Bench-top tests. 27.05.2009. http://www.healthnz.co.nz/DublinEcigBenchtopHandout.pdf
 56. Sobczak, Andrzej (et al.): Substantial reduction in emission of selected carbonyls and volatile organic compounds from electronic cigarettes compared to tobacco cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, POS4-49, s. 235-236. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 57. Weiss, Arlene L.-Jaeger, Rudolph J.: Inhalation Toxicity Report for the Aerosol Generated by the Operation of Green Smoke Electronic Cigarettes. 12.09.2012. http://www.ma-cigarette.fr/wp-content/uploads/2012/10/inhalation-toxicity-report-091212-1537.pdf
 58. Assessment of e-cigarette safety by comparing the chemical composition of e-cigarette aerosol and cigarette smoke from reference traditional cigarette. E-Smoking Institute. Luettu 15.03.2013. http://www.esmokinginstitute.com/en/node/31
 59. American Association of Public Health Physicians: AAPHP E-cigarette Petitions to FDA – Actions Requested and Justification. http://www.aaphp.org/Resources/Documents/20100207FDAPetitionSummary.pdf
 60. Siegel, Michael: Metals in Electronic Cigarette Vapor are Below USP Standards for Metals in Inhalation Medications. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 03.04.2013. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2013/04/metals-in-electronic-cigarette-vapor.html
 61. Food and Drug Administration (FDA): Evaluation of e-cigarettes. 04.05.2009. http://www.fda.gov/downloads/drugs/Scienceresearch/UCM173250.pdf
 62. Cahn, Zachary-Siegel, Michael: Electronic cigarettes as a harm reduction strategy for tobacco control: A step forward or a repeat of past mistakes? Journal of Public Health Policy (2011) 32, 16–31. doi:10.1057/jphp.2010.41; published online December 2010. http://www.palgrave-journals.com/jphp/journal/v32/n1/full/jphp201041a.html
 63. Smoke versus Vapor: Nitrosamine Levels. Luettu 07.03.2013. http://smoke-vs-vapor.webs.com/nitrosaminelevels.htm
 64. Health New Zealand: Comparison of Carcinogen Levels Shows that Electronic Cigarettes are Much Safer Than Conventional Ones. 30.07.2009. http://www.healthnz.co.nz/EcigNitrosamines.htm
 65. CASAA (The Consumer Advocates For Smoke-Free Alternatives Association): Electronic cigarette faqs. Luettu 25.03.2013. http://casaa.org/FAQS_ecig.html
 66. Farsalinos, KE (et al.): Evaluation of electronic cigarette liquids and vapour for the presence of selected inhalation toxins. http://gfn.net.co/downloads/2014/posters/122%20Farsalinos%20%20-%20DA_AP.pdf
 67. ECITA: Diacetyl Found in VIP Butterscotch Eliquid 1.9.2014.
 68. Sähkötupakan nesteestä löytyi haitallista ainetta – yhdistetty popcorn-keuhkoihin Ilta-Sanomat 1.9.2014.
 69. Burstyn, Igor: Peering through the mist: What does the chemistry of contaminants in electronic cigarettes tell us about health risks? Department of Environmental and Occupational Health School of Public Health Drexel University. August 2013. http://publichealth.drexel.edu/SiteData/docs/ms08/f90349264250e603/ms08.pdf
 70. Acute pulmonary effects of using an e-cigarette: impact on respiratory flow resistance, impedance and exhaled nitric oxide 24.12.2011.
 71. Siegel, Michael: New study shows that in contrast to tobacco cigarettes, electronic cigarettes do not impair acute lung function. The Rest of the Story: Tobacco News Analysis and Commentary 10.01.2012. http://tobaccoanalysis.blogspot.fi/2012/01/new-study-shows-that-in-contrast-to.html
 72. The Consumer Advocates For Smoke-Free Alternatives Association (CASAA): Greek e-cigarette study called "amateur propaganda" 12.01.2012.
 73. Flouris, Andreas D. (et al.): Acute impact of active and passive electronic cigarette smoking on serum cotinine and lung function. Inhalation Toxicology, Vol. 25, No. 2 , Pages 91-101doi:10.3109/08958378.2012.758197. February 2013. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23363041
 74. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Acute effects of using electronic nicotine-delivery device (e-cigarette) on myocardial function: comparison with the effects of regular cigarettes. http://spo.escardio.org/SessionDetails.aspx?id=299231#.UmqQiTIayK1
 75. Flouris, Andreas (et al.): Acute effects of electronic and tobacco cigarette smoking on complete blood count. Food and Chemical Toxicology, Volume 50, Issue 10, October 2012, Pages 3600–3603. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005030
 76. E-cigarettes around 95% less harmful than tobacco estimates landmark review. https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-around-95-less-harmful-than-tobacco-estimates-landmark-review
 77. Romagna, Giorgio (et al.): Characterization of chemicals released to the environment by electronic cigarettes use (ClearStream-AIR Project): Is Passive Vaping A Reality? 01.09.2012. http://clearstream.flavourart.it/site/wp-content/uploads/2012/09/CSA_ItaEng.pdf
 78. New E-cigarette Study Shows No Risk from Environmental Vapor Exposure. Online PR News 04.10.2012. http://www.onlineprnews.com/news/268327-1349236060-new-ecigarette-study-shows-no-risk-from-environmental-vapor-exposure.html
 79. Czogala, Jan (et al.): Assessment of passive exposure to aerosol from electronic cigarettes. 2013 SRNT (Society for Research of Nicotine and Tobacco) Annual Meeting Abstract Book, PA9-2, s. 45. http://www.srnt.org/conferences/SRNT_2013_Abstracts_H.pdf
 80. Health New Zealand: E-cigarettes: harmless inhaled or exhaled - no second hand smoke. 08.09.2009. http://www.healthnz.co.nz/ECigsExhaledSmoke.htm
 81. Consumer Advocates for Smoke‐free Alternatives Association (CASAA): E‐cigarettes and Smoke‐free Policies. Luettu 07.03.2013. http://casaa.org/uploads/Ecigarettes_and_Smokefree_policies.pdf
 82. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): Scientific Research on Electronic Cigarettes, s. 19-20. Luettu 07.03.2013. http://www.ecita.org.uk/collated scientific research on electronic cigarettes feb 2013.pdf
 83. Pietinalho Anne, Pelkonen Anna, Rytilä Paula: Tupakoinnin ja astman yhteys. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2008;124(7):771-8. http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/arkistop_p_id=dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku&p_p_action=1&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku__spage=/portlet_action/dlehtihakuartikkeli/viewarticle/action&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_tunnus=duo97158&_dlehtihaku_view_article_WAR_dlehtihaku_p_frompage=uusinnumero
 84. Polosa, Riccardo (et al.).: Effect of an electronic nicotine delivery device (e-Cigarette) on smoking reduction and cessation: a prospective 6-month pilot study. BMC Public Health 2011, 11:786. http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-11-786.pdf
 85. Siegel, Michael B. (et al.): Electronic cigarettes as a smoking-cessation tool: results from an online survey. 08.02.2011. http://www.stop-tabac.ch/fra/images/stories/documents_stop_tabac/seigel e cigs am j prev med 2011.pdf
 86. Bauld, Linda (et al.): E-cigarettes: the views of smoking cessation staff in the united kingdom. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 16. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 87. Caponnetto, Pasquale (et al.): The efficacy and safety of an electronic cigarette (eclat) study: a prospective 12-month randomized control design study. Society for Research on Nicotine and Tobacco - Europe 2012, Abstract Book, s. 87-88. http://www.srnteurope.org/2012/abstract-book/
 88. Caponnetto, Pasquale (et al.): Impact of an Electronic Cigarette on Smoking Reduction and Cessation in Schizophrenic Smokers: A Prospective 12-Month Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 446-461; doi:10.3390/ijerph10020446. http://www.mdpi.com/1660-4601/10/2/446
 89. Granger, Jacques-Cornette, Brigitte: Observation de l’acceptation de la cigarette électronique (CDMR 24). 30.11.2012. https://docs.google.com/document/d/1R93I9PNgUODplREypnzdM-amwnLoDOJCl8Sxbm68ZeE/edit?pli=1
 90. Electronic Cigarette Industry Trade Association (ECITA): French study shows significant health improvements for smokers using electronic cigarettes. 09.01.2013. http://www.ecita.org.uk/blog/?p=382
 91. Andrea R. Vansickel (et al.): Clinical laboratory assessment of the abuse liability of an electronic cigarette. Addiction Volume 107, Issue 8, pages 1493–1500, August 2012. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1360-0443.2012.03791.x/abstract
 92. King's College London: E-cigarettes - does type and frequency of use influence quitting amongst smokers? 21.4.2015. http://www.kcl.ac.uk/ioppn/news/records/2015/April/New-e-cigarette-research-on-type-and-frequency-of-use.aspx
 93. Rahman, Muhammed Aziz (et al.): Cigarettes and Smoking Cessation: Evidence from a Systematic Review and Meta-Analysis. Plos One 30.3.2015. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4378973/pdf/pone.0122544.pdf
 94. Sähkötupakkaa käyttävät eivät lopeta tupakointia muita todennäköisemmin Yle Uutiset. Viitattu 13.2.2016.
 95. Science Media Center: Expert reaction to meta-analysis looking at e-cigarette use and smoking cessation. 14.1.2015. http://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-meta-analysis-looking-at-e-cigarette-use-and-smoking-cessation/
 96. Truth Intiative: Submission to the FDA, s. 12. July 2, 2015. http://truthinitiative.org/sites/default/files/2015.06.30%20E-Cig%20FDA%20Workshop%20Docket%20FINAL.pdf
 97. E-cigarette research.com: Switching from cigarettes to e-cigarettes has significant health benefits, according to a survey of more than 19,000 users. April 2014. http://ecigarette-research.com/web/index.php/research/2014/161-survey-ecig
 98. Farsalinos, Konstantinos (et al.): Characteristics, Perceived Side Effects and Benefits of Electronic Cigarette Use: A Worldwide Survey of More than 19,000 Consumers. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014, 11(4), 4356-4373. http://www.mdpi.com/1660-4601/11/4/4356/pdf
 99. Bentley, Guy: Study Estimates 400,000 Smokers Quit Thanks To E-Cigarettes In Just One Country. The Daily Caller 28.12.2015. http://dailycaller.com/2015/12/28/study-estimates-400000-smokers-quit-thanks-to-e-cigarettes-in-just-one-country/#ixzz45gz7cvlm
 100. Harlay, Jerome: Dr. Farsalinos re-analyzes the data from the Eurobarometer survey. PGVG Magazine, 22.9.2015. http://www.pgvg.net/2015/09/22/dr-farsalinos-re-analyzes-the-data-from-the-eurobarometer-survey/
 101. Royal College of Physicians: "Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction". 28.4.2016. https://www.rcplondon.ac.uk/projects/outputs/nicotine-without-smoke-tobacco-harm-reduction-0

Aiheesta muuallaMuokkaa