Dementia

muistisairaus

Dementialla (ICD-10: F00-F03) tarkoitetaan oireistoa, jossa muistin heikkeneminen ja muiden kognitiivisten kykyjen lasku alentavat potilaan kykyä selviytyä normaaleista arjen toiminnoista sekä haittaavat sosiaalista ja ammatillista selviytymistä. Dementiaoireyhtymällä tarkoitetaan puolestaan älyllisten toimintojen laaja-alaista heikentymistä[1].

Dementiaa esiintyy eniten korkealla iällä.[2] Dementia-sanaa käytetään yleensä vain niissä tapauksissa, kun tiedonkäsittelyyn liittyvät aivotoiminnot ovat heikentyneet potilaan aiemmasta tasosta. Jos dementiaoireet ovat synnynnäisiä, dementia-sanan sijaan käytetään yleensä termiä toiminnanohjauksen häiriöt. Jos dementiaoireet johtuvat esimerkiksi älyllisestä kehitysvammaisuudesta, potilaalle ei aseteta erillistä dementiadiagnoosia, mutta jos kehitysvammapotilaan dementiaoireet lisääntyvät, hän voi saada myös dementiadiagnoosin.[3]

Dementiaa esiintyy tavallisimmin vanhoilla ihmisillä, mutta sitä saattaa esiintyä jopa alle 35-vuotiailla liittyen esimerkiksi lapsuusiän dementiaan eli Hellerin tautiin, Rettin oireyhtymään, myrkytys- ja puutostiloista aiheutuviin dementian muotoihin (mm. alkoholi- ja lääkedementia) sekä eräille urheilijoille kehittyvään dementia pugilisticaan. Dementia praesenilis on tarkoittanut taudinkuvaa ennenaikaisesti eli ennen 65. ikävuotta.

Oma arvio voi kertoa ajattelukykyjen heikkenemisestä, ennen kuin se näkyy neuropsykologisissa testeissä[4].

Oireet ja luokitteluMuokkaa

Dementiaan liittyy muistihäiriöiden ohella tyypillisesti kielellisiä häiriöitä, kuten sanojen löytämisen tai ymmärtämisen vaikeutumista, kätevyyden heikkenemistä, kuten esimerkiksi pukeutumisen vaikeutumista tai kasvojen tai esineiden tunnistamisen vaikeutumista, sekä monimutkaisten älyllisten toimintojen heikkenemistä, kuten ohjeiden mukaan toimimisen tai vieraassa paikassa suunnistamisen vaikeutumista.[5] Myös ajatuksen katkeilu sekä vaikeus tehdä päätöksiä tai suunnitella asioita sisältyvät dementiaoireisiin[6]. Dementiasta kärsivän kyky jäsentää kokonaisuuksia ja ymmärtää vertauskuvallisia ilmauksia on usein heikentynyt. Etenkin vaikeaan dementiaan liittyy usein erilaisia käytöshäiriöitä.

Dementiaan liittyy tiedonkäsittelyn ja muistamisen vaikeuksia sekä tunne-elämän ailahtelevuutta, ärtyisyyttä, apatiaa tai sosiaalisen käyttäytymisen karkeutumista. Dementia hidastaa ajattelua ja vaikeuttaa päättelyä sekä sisään tulevan informaation käsittelyä. Dementiaa sairastavan on tämän vuoksi usein vaikea kiinnittää huomiota useampaan kuin yhteen ärsykkeeseen samanaikaisesti, kuten esimerkiksi ottaa osaa keskusteluun usean henkilön kanssa tai pysyä keskustelussa mukana, kun aihe vaihtelee.

Dementia vaikeuttaa myös uuden informaation mieleenpainamista, ja aiemmin opitun mieleenpalauttaminen saattaa olla vaikeaa.[3]

Dementiadiagnoosin asettaminen edellyttää jokapäiväiseen elämään liittyvien henkilökohtaisten toimintojen häiriintymistä vähintää kuuden kuukauden ajan muistin ja ajattelun heikentymisen vuoksi. Oppimisen heikkenemistä pitää esiintyä sekä kielellisissä että ei-kielellisissä asioissa.[3]

Lievässä dementiassa muistin heikkeneminen haittaa jokapäiväisiä toimintoja muttei estä itsenäistä elämistä. Potilaan on vaikea havaita, säilyttää muistissa ja palauttaa mieleen jokapäiväiseen elämään liittyviä asioita, kuten tavaroiden säilytyspaikkoja, sosiaalisia sitoumuksia tai perheenjäsenten hiljattain esille tuomia asioita.[3]

Keskivaikea dementia vaikeuttaa vakavasti itsenäistä elämää. Vain hyvin opittu tai erittäin tuttu muistiaines on tallella. Uusi informaatio tallentuu muistiin vain ajoittain ja hyvin lyhytaikaisesti. Keskivaikeasta dementiasta kärsivä potilas ei pysty muistamaan, missä hän on, mitä hän on viime aikoina tehnyt tai minkä nimisiä tutut ihmiset ovat.[3]

Vaikealle dementialle on tyypillistä täydellinen kyvyttömyys painaa mieleen uutta informaatiota. Aiemmin opitusta asioista on jäljellä enää katkelmia. Potilas ei tunnista enää edes läheisiä sukulaisiaan.[3]

Dementiassa esiintyy myös muiden älyllisten toimintojen heikkenemistä, jolle on luonteenomaista esimerkiksi suunnittelu- ja järjestelykyvyn sekä yleisen informaation käsittelykyvyn heikkeneminen. Lievässä heikkenemisessä älyllisten kykyjen lasku aiheuttaa heikkenemistä jokapäiväisestä elämästä selviämisessä siten, että potilas ei pysty enää selviytymään monimutkaisista päivittäisistä tehtävistä tai vapaa-aikaan liittyvistä toiminnoista.[3]

Keskivaikea älyllisten toimintojen heikkeneminen tekee henkilöstä kyvyttömän selviytymään arkielämästä ilman muiden apua, mukaan lukien kaupassakäynti ja raha-asioiden hoitaminen. Potilas selviytyy kotona vain yksinkertaisista askareista.[3]

Vaikealle älyllisten toimintojen heikkenemiselle on luonteenomaista älyllisen ajattelun täydellinen tai lähes täydellinen puuttuminen.[3]

Riskitekijät ja ennalta ehkäisyMuokkaa

Sydän- ja verisuonisairaudet, korkea verenpaine, unenpuute, tupakointi[7] sekä torjunta-aineille altistuminen[8] lisäävät dementiaa aiheuttavien sairauksien riskiä. Myös diabetes altistaa dementialle, ja aivojen matalien insuliinitasojen on havaittu lisäävän dementiariskiä, koska insuliinin säätelemä sokeri auttaa hermosoluja viestimään toisten solujen kanssa[9].

Elintavoilla voidaan vaikuttaa kolmannekseen dementiatapauksia. Etenkin riittävä uni, laadukas ravinto ja stressin välttäminen edistävät aivoterveyttä.[10] Vuonna 2019 ilmestyneessä suomalaistutkimuksessa havaittiin, että siinä väestöneljänneksessä, joka nauttii eniten kananmunan ja lihan kaltaisia paljon fosfatidyylikoliinia sisältäviä ruoka-aineita, esiintyy 28 prosenttia vähemmän dementiaa kuin siinä neljänneksessä, joka nauttii niitä vähiten.[11] Myös marjat, täysjyvävilja, pähkinät ja vihreät vihannekset ehkäisevät dementiaa.[12]

Liikunnan harrastaminen ei vähennä dementiaan sairastumisen riskiä[13]. Aerobisen liikunnan ja lihaskuntoa parantavan liikunnan yhdistelmällä ei ole myöskään dementiaoireita lievittävää vaikutusta, vaan on olemassa päin vastoin viitteitä siitä, että ne saattavat jopa nopeuttaa dementian etenemistä[14]. Kaksi kertaa viikossa toistuvan suhteellisen raskaan kuntosaliharjoittelun on kuitenkin havaittu vähentävän lievistä kognitiivisista oireista kärsivien ihmisten oireita.[15]

Dementian syytMuokkaa

Dementia johtuu aivoja rappeuttavan sairauden[16] tai runsaan alkoholin[17] tai antipsykoottisten lääkkeiden[18] käytön aiheuttamasta aivojen synapsien ja neuronien vähittäisestä tuhoutumisesta. Lisäksi on olemassa aivojen kuorikerroksen kehittyneitä toimintoja häiritseviä aivosairauksia[3] Myös aivojen verenkiertoelinten, immuunijärjestelmän toiminnan muutokset tai kognitiivisen kuormituksen aiheuttama aivojen hermoverkkojen heikentyminen saattavat johtaa henkisten kykyjen heikkenemiseen[19]. Vanhusten dementia on useimmiten sekamuotoista, sillä yli 70-vuoden iässä kuolleiden dementikkojen aivoista löytyy yleensä sekä Alzheimerin tautiin että verisuoniperäiseen dementiaan viittaavia muutoksia.[20]

Tavallisimmat dementiaa aiheuttavat sairaudet ovat Alzheimerin tauti, vaskulaariset eli verisuoniperäiset dementiat sekä aivovammat. Yleisin aiheuttaja on Alzheimerin tauti, josta johtuu 65–75 prosenttia keskivaikeista ja vaikeista dementioista. [21] Muita aiheuttajia tai taustatekijöitä ovat muun muassa Parkinsonin tauti, lihaskipuja aiheuttava aivo-selkäydintulehdus eli krooninen väsymysoireyhtymä, HIV, kuppa, Lymen borrelioosi, Huntigtonin, Creutzfeldt-Jakobin taudit), Lewyn kappale -tauti[21], otsalohkodementia, hoitamaton alkoholismi ja eräiden lääkeaineiden tai huumeiden pitkäaikainen käyttö.[22][21] Myös eräiden ravintoaineiden, kuten jodin tai niasiinin, puute voi aiheuttaa dementiaa.[23][21]

Verisuoniperäinen vaskulaarinen dementia liittyy verisuonten toimintakyvyn heikkenemiseen. Toitaalta kaikkien dementiatyyppien on epäilty liittyvän verisuoniin jo vuosisadan ajan eli siitä lähtien, kun dementia sairautena määriteltiin.

Dementian välittömäksi syyksi on arveltu elimistön luonnollista puolustusmekanismia, jossa aivosolut suojaavat itseään viruksia ja niiden proteiineja vastaan. Aivosolu sammuttaisi itsensä pysäyttääkseen viruksen leviämisen. Jos aivosolut pysyvät sammuneina liian kauan, ne nääntyvät lopulta nälkään.[24]

Dementian liitännäissairaudetMuokkaa

Dementiapotilailla esiintyy usein uni- ja valverytmin häiriöitä.[25]

EpidemiologiaMuokkaa

65–74-vuotiaista noin neljä prosenttia, 75–84-vuotiaista runsaat kymmenen prosenttia, 85–89-vuotiaista noin neljännes ja yli 90-vuotiaista noin kolmasosa kärsii keskivaikeasta tai vaikeasta dementiasta. Dementian esiintyvyys on naisilla hieman yleisempää kuin miehillä.[26]

Merkittävä osa dementiaa aiheuttavista sairauksista jää havaitsematta.[27] Seitsemällä prosentilla yli 45-vuotiaasta väestöstä löytyy magneettikuvauksessa merkkejä aivojen verenkiertohäiriöistä.[28]

ICD-10Muokkaa

Pääartikkeli: ICD-10-pääluokka F

ICD-10-luokituksessa dementia kuuluu F-luokkaan eli mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Dementialle on neljä luokkaa:

 • F00–F03 Dementia

Dementoituneen oikeudetMuokkaa

Dementoituneen 12 oikeutta:

 1. Saada tietää, mikä sairaus aiheuttaa hänelle dementiaoireen.
 2. Saada asianmukaista lääketieteellistä hoitoa sairauteensa.
 3. Säilyttää toimintakykynsä suunnitelmallisen ja yksilöllisen avun turvin niin pitkään kuin mahdollista.
 4. Tulla kohdelluksi aikuisena.
 5. Tuntea, että hänet otetaan vakavasti.
 6. Olla ilman rauhoittavaa lääkitystä aina, kun se on mahdollista.
 7. Asua tutussa, turvallisessa ympäristössä, jossa hänen erityistarpeensa otetaan huomioon.
 8. Olla sellaisten ihmisten seurassa, jotka tuntevat hänen elämänkulkunsa ja tottumuksensa.
 9. Käydä säännöllisesti kodin tai hoitoyhteisön ulkopuolella.
 10. Saada ohjausta mielekkääseen, aikuiseen minä-kuvaan tukevaan toimintaan joka päivä.
 11. Kosketukseen: halauksiin, hellyyteen ja toisen ihmisen läheisyyteen.
 12. Hoitoon, jota toteuttaa ammattitaitoinen, dementoituneen ihmisen hoitoon perehtynyt henkilökunta.

(Virginia Bell & David Troxel 1994)

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

 1. Tuula Pirttilä, Riitta Aejmelaeus, Kari Alhainen, Timo Erkinjuntti, Hannu Koponen, Marja Puurunen, Minna Raivio, Ari Rosenvall, Jaana Suhonen, Risto Vataja: Alzheimerin taudin diagnostiikka ja lääkehoito. (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettaman työryhmän hoitosuositus) Käypä hoito, 29.3.2006. Duodecim. http://www.kaypahoito.fi/xmedia/hoi/hoi50044.pdf (pdf) Viitattu 19.3.2010.
 2. Aivovamma saattaa altistaa ohimolohkodementialle Uutispalvelu Duodecim, terve.fi. 15.10.2015.
 3. a b c d e f g h i j Komulainen, J.; Lehtonen, J.; Mäkelä, M.: Psykiatrian luokituskäsikirja – Suomalainen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät koodit (sivu 13-15) Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012. 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL. Viitattu 15.10.2015.
 4. Tutkimus vahvisti: Huono kuulo yhdistyy älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen Helsingin Sanomat. 30.1.2019. Viitattu 6.4.2021.
 5. Dementia. Terveyspankki 11.12.2013. iltalehti.fi.
 6. Tutkimus vahvisti: Huono kuulo yhdistyy älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen Helsingin Sanomat. 30.1.2019. Viitattu 6.4.2021.
 7. Marianne Zitting:Teetkö hallaa aivoillesi? Nämä tavat paljastavat. Iltalehti 10.11.2016. http://www.iltalehti.fi/terveys/20161110200025658_tr.shtml
 8. YK-raportti ja tutkimus yhtä mieltä: Torjunta-aineiden vähentäminen jopa kasvattaisi peltojen satoa. Yle-uutiset 2.5.2017. https://yle.fi/uutiset/3-9590902
 9. Janne Luotola: Alzheimerin tauti on tyypin 3 diabetes (artikkeli pohjautuu Guardian-lehden artikkeliin 10.9.2012 (englanniksi)) 16.9.2012. tekniikkatalous.fi.
 10. 70-vuotias | Elintavoista huolehtimalla voitaisiin vaikuttaa kolmasosaan dementioista, sanoo muistisairaustutkimuksen uranuurtaja Hilkka Soininen Helsingin Sanomat. 26.8.2020. Viitattu 29.8.2020.
 11. Liha ja kananmuna voivat pienentää dementiariskiä – suomalaistutkija: ”Näiden välillä on havaittu yhteys” Ilta Sanomat. 7.8.2019. Viitattu 14.3.2020.
 12. Marianne Zitting:Teetkö hallaa aivoillesi? Nämä tavat paljastavat. Iltalehti 10.11.2016. http://www.iltalehti.fi/terveys/20161110200025658_tr.shtml
 13. Physical activity, cognitive decline, and risk of dementia: 28 year follow-up of Whitehall II cohort. BMJ 2017;357:j2709. https://www.researchgate.net/publication/317805050_Physical_activity_cognitive_decline_and_risk_of_dementia_28_year_follow-up_of_Whitehall_II_cohort_study/link/594c7059458515e70348b110/download
 14. Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial BMJ 2018; 361 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.k1675 (Published 16 May 2018)
 15. Kaksi raskasta punttitreeniä viikossa paransi muistia 7.11.2016. iltalehti.fi.
 16. Aivovamma saattaa altistaa ohimolohkodementialle Uutispalvelu Duodecim, terve.fi. 15.10.2015.
 17. Silja Runsten: Alkoholidementia (pdf) (ppt-esitys) 2008. Varsinais-Suomen päihde- ja mielenterveystyön koulutusten www-sivut, halko.fi.
 18. Kuopion lääkeinformaatiokeskus Tunnistatko lääkkeiden antikolinergiset haitat? Apteekkari 5/2005 (PDF)
 19. Tutkimus vahvisti: Huono kuulo yhdistyy älyllisen suorituskyvyn heikkenemiseen Helsingin Sanomat. 30.1.2019. Viitattu 6.4.2021.
 20. Dementia useimmiten sekamuotoista (viitataan Lancetissa julkaistuun tutkimukseen – Lancet 2001:357:169–175) 6.2.2001. Uutispalvelu Duodecim, terveyskirjasto.fi.
 21. a b c d Jussi Huttunen: Dementia Lääkärikirja Duodecim, terveyskirjasto.fi. 14.11.2015. Viitattu 14.11.2016.
 22. ICD-10 Tautiluokitus stakes.fi. [vanhentunut linkki]
 23. ICD-10 Tautiluokitus stakes.fi. [vanhentunut linkki]
 24. Katri Hänninen: Muistisairaudet voivat pian jäädä historiaan – tutkijat tutkivat kahtaa uutta lupaavaa lääkettä. Talouselämä 1.5.2017. http://www.talouselama.fi/uutiset/muistisairaudet-voivat-pian-jaada-historiaan-tutkijat-tutkivat-kahtaa-uutta-lupaavaa-laaketta-6645460
 25. Vanhustenhoidon selvitys (pdf) (s. 4) 2001. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super ry, kehittämisyksikkö. [vanhentunut linkki]
 26. Jussi Huttunen: Ikä ja dementia. Lääkärikirja Duodecim -kuvat 27.4.2011. Terveyskirjasto, terveyskirjasto.fi. Viitattu 14.11.2016.
 27. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 27.01.2017.
 28. Laura Airas: Demyelinaatiomuutokset aivojen magneettikuvauksessa sattumalöydöksenä - mitä kerron potilaalle? Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2009;125(11):1201–7.

Aiheesta muuallaMuokkaa

 
Wikimedia Commonsissa on kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Dementia.