Avaa päävalikko

Aktiivimalli

malli, jonka mukaan työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen työttömyysturvaansa leikataan

Aktiivimalli tarkoittaa työttömyysturvassa sitä, että työttömän on osoitettava aktiivisuutta tai muuten hänen työttömyysturvaansa alennetaan. Mallin tavoite on lisätä työllisyyttä ja lyhentää työttömyysaikaa. Aktiivimalli on käytössä Tanskassa ja Suomessa. Aktiivimallia yritettiin ottaa käyttöön Ranskassa vuoden 2018 alussa, mutta se törmäsi ammattiliittojen ja suurimman työnantajaliiton vastustukseen[1].

Aktiivimalli SuomessaMuokkaa

Suomen työttömyysturvassa otettiin aktiivimalli käyttöön vuoden 2018 alusta. Aktiivimalli ei leikannut työttömyysturvaa, vaan säästöillä rahoitettiin työttömyysturvan (alun) omavastuuajan lyhentäminen 5 päivään.[2]

Suomessa aktiivimalli toimii siten, että työttömän on täytettävä niin sanottu aktiivisuusehto. Ehdon täyttymistä tarkastellaan kolmen kuukauden (65 maksupäivän) välein [3]. Jos työtön ei täytä aktiivisuusehtoa, hänen työttömyysetuuttansa leikataan 4,65 % seuraavan tarkastelujakson ajaksi [4]. Määrä vastaa yhtä korvauksetonta päivää kuukaudessa.

Aktiivisuuden täyttäminenMuokkaa

Aktiivisuusehto täyttyy, jos tekee 65 maksupäivän aikana jonkin seuraavista:[5]

 • Palkkatyötä yhteensä vähintään 18 tuntia. Vaadittu työaika voi vaihdella työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla. Työn pitää olla vakuutuksenlaista ja palkan on oltava vähintään alan työehtosopimuksessa tai työttömyysturvalaissa määritetty vähimmäispalkka
 • Ansaitsee yritystoiminnassa vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1068,00 € x 0,23 = 245,64 € ) (v. 2019)
 • On viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa
 • On viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa
 • On viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta
 • Opiskelee sivutoimisesti vähintään viisi päivää. Samat opinnot huomioidaan enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta
 • Opiskelee vähintään viisi päivää ja saa työttömyysetuutta lyhytkestoisen opiskelun perusteella

Valtioneuvoston asetuksella on tarkennettu työllistymiseen liittyviä palveluita, joihin osallistuminen voidaan hyväksyä aktiivimalliin. Asetusta sovelletaan 1.4.2019 tai sen jälkeen alkaneilla aktiivisuuden tarkastelujaksoilla.[5]

Asetuksen mukaan aktiivisuuteen hyväksytään, jos osallistuu aktiivisuuden tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää johonkin seuraavista:[5]

 • Sellaiseen rekrytointikoulutukseen, joka ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu ja jota ei pidetä työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opintona ja jonka ajalta on maksettu työttömyysetuutta
 • Kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen taikka julkista rahoitusta saavan muun rekisteröidyn yhdistyksen yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan
 • Ammattiliiton tai ammattijärjestön tai sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustaman säätiön taikka sellaisen yhdistyksen, joka tarjoaa jäsenille oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja työsuhteeseen liittyviä ryhmävakuutuksia, yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan
 • Työsopimuslain tai sitä vastaavan työnantajaa velvoittavan muun säännöksen tai työehtosopimuksen määräyksen perusteella tarjoamaan työllistymistä tukevaan valmennukseen
 • Rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka tuottajalla on mahdollisuus saada toiminnan tulokseen perustuvaa palkkiota valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista

Tarkastelujakson nollaaminenMuokkaa

Aktiivisuusehdon 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa, kun työttömyysetuuden maksaminen ensimmäisen kerran alkaa. Tämän jälkeen uusi tarkastelujakso alkaa, kun edellinen tarkastelujakso päättyy ja etuuden maksaminen jatkuu.[3]

Tarkastelujakso voi alkaa alusta myös kesken tarkastelujakson. Näissä tilanteissa tarkastelujakso alkaa alusta ja työttömyysetuus maksetaan täytenä, vaikka sitä olisi jo maksettu alennettuna. Tarkastelujakso alkaa alusta:

 • Kun työllistyy kokoaikatyössä yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Kun työllistyy päätoimisesti yrittäjänä tai sitä vastaavalla tavalla omassa työssään yhdenjaksoisesti yli kahden viikon ajan
 • Jos ansiopäiväraha hylätään, koska työaika ylittää 80 % kokoaikatyön työajasta tai työaikaa ei osa-aikatyössä valvota
 • Jos työttömälle määrätään korvaukseton määräaika tai työssäolovelvoite
 • Kun opiskelee päätoimisesti vähintään viisi päivää, eikä siltä ajalta ole maksettu päivärahaa[3]

PoissulkuMuokkaa

Aktiivimalli koskee kaikkia, joille maksetaan työttömyysetuutta. Poikkeustilanteissa aktiivisuutta ei kuitenkaan edellytetä. Aktiivisuutta ei edellytetä seuraavissa tilanteissa:

 • Jos työttömyysetuuden saajalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus
 • Jos työttömyysetuuden saaja työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • Jos työttömyysetuuden saaja saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä sosiaalietuutta
 • Jos työttömyysetuuden saajan yhdenjaksoinen päivärahan saanti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella kestää alle 65 maksupäivää [6]

Aktiivimallin syntyMuokkaa

Työmarkkinajärjestöjen vaatimuksesta aktiivimalliin kuuluva työttömyysturvan leikkaus (omavastuu) ulotettiin koskemaan muitakin kuin ansiosidonnaisella olevia työttömiä.[7] STTK:n pääekonomisti Ralf Sund, entinen vasemmistoliiton puoluesihteeri, sanoi STTK:n ehdottaneen, että leikkauksen voisi estää omalla aktiivisuudella, mikä johti syntyneeseen malliin.[2]

Juhana Vartiaisen mukaan aktiivimallin ulottaminen myös perusturvalla oleviin on tuonut turhaakin kärsimystä ihmisille, joiden työkyky, terveys ja työmarkkinakelpoisuus ovat heikkoja.[8]

Mallin tavoitteet ja teoreettiset vaikutuksetMuokkaa

Suomeen aktiivimalli kopioitiin Tanskasta.[9] Aktiivimallia valmistelleen työryhmän vetäjän, valtiosihteeri Martti Hetemäen mukaan mallin tavoite on estää työttömyyden pitkittymistä ja lisätä työllisyyttä. Työllisyyden lisäyksen on arvioitu olevan 5 000–12 000 henkeä. Mallin tavoite on kannustaa pysymään kiinni työelämässä ja hakeutumaan palveluihin. Työttömyysturvan porrastuksen on monissa maissa havaittu lyhentävän työttömyyden kestoa.[10][11]

Työministeri Jari Lindströmin mukaan mallin tarkoitus on saattaa työn tekeminen työttömyyttä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi.[12] Mallilla patistetaan työttömiä hakemaan hanakammin töitä, tekemään työkeikkoja ja ottamaan vastaan työtä, jota he eivät muuten ottaisi.[13]

Aktiivimallin taustalla on ajatus, että työttömissä on iso joukko niitä, jotka kaipaavat patistelua. Tutkimusten mukaan rangaistukset pelotevaikutuksineen lyhentävät niiden ihmisten työttömyysjaksoja, joiden työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Sen sijaan merkittävää vaikutusta ei ole havaittu useamman vuoden työttömänä olleisiin. Tähän joukkoon kuuluu Suomessa noin kolmasosa työttömistä.[14]

STTK:n Ralf Sund kannattaa aktiivimallia, koska tutkimukset ja tilastot osoittavat, että uhka työttömyysturvan heikentymisestä tehostaa työnhakua. Hän arvioi sen tuovan 8 000 – 10 000 uutta työllistä ja sanoo, että tarvitaan ainakin 75 prosentin työllisyys, jotta velkaantuminen ei johtaisi köyhille koviin leikkauksiin sitten, kun kasvu hiipuu.[2]

Mallin arvioitiin parantavan julkisen talouden tilaa joko säästämällä valtion työttömyysturvamenoissa tai sitten lisäämällä työllisyyttä[15].

Toteutuneet vaikutuksetMuokkaa

Aktiivimallin vaikutuksesta työttömyyspäiväraha pienenee noin joka toisella työttömyysturvan saajalla[16]. Kelan varhaisen arvion mukaan mallin voimassaoloajan ensimmäisellä tarkastelujaksolla 187 406 henkilöä sai työttömyysturvaa koko jakson ajan ja heistä 93 342 henkilöä (49,8 %) täytti aktiivisuusehdon, joten 94 064:n henkilön työttömyysturvaa leikataan[17]. Leikkuri iski useimmin yli 50-vuotiaisiin ja miehiin[18]. Jos työllisyystilanne pysyy samana, valtio säästää aktiivimallin avulla 45 miljoonaa euroa vuodessa[19].

Leikkauksen kohteiksi joutuneiden työttömien oletetaan hakevan toimeentulotukea korvaamaan menettämiään rahoja[20]. Vuoden 2018 puoliväliin mennessä aktiivimalli ei tuonut suurta muutosta toimeentulotuen saajien lukumäärään, sillä leikkurin kohdanneiden toimeentulotuen saajien määrä kasvoi 850 hengen verran[21][22]. Yhteensä toimeentulotuen varassa elää yli 200 000 suomalaista[22]. Toimeentulotuen menot Kelan budjetissa saattavat kasvaa epäsuhtaisesti ja kesäkuuhun 2018 mennessä niiden summa oli kasvanut 1,2 miljoonaa euroa[21]. Aktiivimallin ja toimeentulotuen saamisen syy–seuraus-suhdetta ei voi sanoa varmasti ja kunnollista tietoa aktiivimallin vaikutuksista toimeentulotuen saamiseen täytyy odottaa vuoteen 2019[21].

Syksyllä 2019 julki tulleen raporttiluonnoksen mukaan aktiivimalli lisäsi hakeutumista te-toimistojen työllistymistä edistäviin palveluihin, mutta mitattua vaikutusta työllisyyden muutoksiin ei voida varmuudella erottaa muista tekijöistä. Ainoa löytynyt vertailuryhmä olivat alkuvaiheen lomautetut, joita malli ei koskenut. Näihin verrattuna työttömien työllistyminen ja osallistuminen työvoimapalveluihin lisääntyivät vasta aktiivimallin tultua voimaan. Silti tutkija Tomi Kyyrän mukaan aktiivimallin vaikutus työllistymiseen on epävarma.[23]

Kelan tutkija Pertti Honkasen mukaan alkuvuoden 2018 tietojen perusteella ei voida sanoa, että aktiivimallilla olisi ollut selvää vaikutusta työttömien aktiivisuuteen[24]. Tilastoissa näkyvät muutokset selittynevät laskutavan muutoksilla ja laajemman taloudellisen suhdanteen kohentumisella[24]. Varmempia tuloksia on odotettavissa vuoden 2019 alkupuolella[24].

Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikön Pasi Pajulan mukaan on erittäin vaikea arvioida sitä, onko aktiivimalli toiminut hyvin vai huonosti, koska malli tuli yhdellä kertaa voimaan kaikilla suomalaisilla[20].

VäliraporttiMuokkaa

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa, aktiivimallin vaikutuksia arvioivassa väliraportissa todettiin, että aktiivimallin käyttöönotto pienensi työttömyysturvaa yli kolmannekselta työttömistä ja joissakin ryhmissä yli puolelta[25]. Erityisesti vanhimpien työttömien työttömyysetuutta pienennettiin usein[26].

Väliraportin mukaan aktiivimalli sai aikaan sen, että työttömät osallistuivat entistä enemmän sellaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden avulla aktiivimallin ehdot voitiin täyttää.[27]

Työnteko kyllä yleistyi aktiivimallin käyttöönoton jälkeen, mutta siihen vaikutti etenkin yleisen työllisyystilanteen paraneminen[28]. Koska aktiivimalli koskee kaikkia työttömiä, ei ole olemassa sellaista verrokkiryhmää, johon aktiivimallin kohteena olevia työttömiä voisi verrata[29]. Niinpä suhdannetilanteen muutoksesta on vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksia[30]. Sitä tutkitaan lisää tutkimuksen myöhemmässä osassa[31].

TE-toimistojen asiantuntijat eivät pidä aktiivimallia nykyisessä muodossaan tarkoituksenmukaisena tapana edistää työllisyyttä[32]. Kyselyn perusteella aktiivimalli ei sovi kaikille, koska se ei ole tasapuolinen[33]. Sen käyttöönotto lisäsi epäluottamusta viranomaisiin ja lisäsi TE-toimistojen työmäärää[34].

KritiikkiäMuokkaa

Aktiivimallia on kritisoitu runsaasti. Malli leikkaa työttömyysturvaa, vaikka työtön olisikin todellisuudessa aktiivinen ja hakisi työtä tai koulutusta siinä kuitenkaan onnistumatta.[14] Kritiikin mukaan kaikilla työttömillä ei asuinpaikan takia ole mahdollisuutta täyttää aktiivisuusehtoa. Mallia vastaan on asettunut muun muassa SAK.[9]

Professori Roope Uusitalo ihmettelee, että samalla tavalla epäreiluna ei pidetä sitä, että jo aiemmin samoihin aktiivisuusehdon täyttäviin palveluihin pääsevien työttömyyspäiväraha nousi jopa 13 prosenttia, eikä paljon suurempia työttömyysturvan leikkauksia ole vastustettu yhtä paljon. Hän päättelee, että syynä on psykologia: onnistumisesta palkitseminen tuntuisi kannustavammalta kuin epäonnistumisesta rankaiseminen.[35]

Aktiivimallia valmistelleen työryhmän vetäjän valtiosihteeri Martti Hetemäen mukaan kovin kritiikki on kohdistunut työttömien keskinäisen yhdenvertaisuuden puutteeseen: työttömillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua työssäoloehdon täyttäviin palveluihin. Hetemäen mukaan aktiivimallilla ei voida käytännössä saavuttaa työttömien täyttä yhdenvertaisuutta. Siksi tasapuolisuuden kannalta olisi hyvä, jos palveluihin osallistumisen ei estäisi alenemaa.[11]

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne hyökkäsi tammikuussa 2018 hallitusta vastaan väittäen aktiivimallin rankaisevan työttömiä[36]. Rinteen mielestä mallin taustalla on vääristynyt käsitys työttömistä laiskoina ja saamattomina[36]. Rinteen mukaan ”ihmiset ovat sanoneet, että hallituksen politiikka tuntuu siltä, että halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa heille niskalaukaus”[36]. Sanavalinta herätti kritiikkiä, jota hallituspuolueen edustaja perusteli sillä, että sisällissodasta oli samaan aikaan kulunut 100 vuotta[37][38].

Eräs tavoista välttää alenema on työllistyminen 12 viikon välein. Tämän saavuttaminen on Kelan tutkijan mielestä epätodennäköistä, koska keskimäärinen työttömyyden kesto on Suomessa nyt lähes 60 viikkoa. Vain nuorimmilla työttömillä keskimääräinen työttömyysaika 12 viikon tuntumassa, kun vanhemmilla se on huomattavasti pidempi. Ikäryhmien, sukupuolten ja alueiden väliset erot ovat suuret. Paikkakunnan vaihtokaan ei välttämättä auta työtöntä, koska ei voida taata, että maaseudulta kaupunkeihin muuttaville riittäisi työpaikkoja tai hyviä työvoimapalveluja.[39]

Aktiivimallissa tapahtuva työttömyysetuuden leikkaus voi lisätä muiden tukien maksamiseen tarvittavia menoja.[39]

Aktiivimallin vastustamiseksi järjestettiin helmikuussa 2018 yhden päivän kestänyt kuljetusalan lakko, joka haittasi julkista liikennettä ja satamien toimintaa. Samassa yhteydessä pidettyyn mielenosoitukseen osallistui Helsingissä noin 8 000 henkeä.[40][41]

TE-toimistojen asiantuntijoista yli 60 prosenttia kannatti toukokuussa 2019 aktiivimallin lakkauttamista.[42]

Pudottuaan eduskunnasta vuoden 2019 vaaleissa entinen työministeri Jari Lindström sanoi ministerin uransa suurimman virheen liittyneen aktiivimalliin: "Siihen jäi se valuvika, että ihminen saa sanktion, vaikka tekee kaikkensa hakeakseen töitä".[43]

Vastustava kansalaisaloiteMuokkaa

Aktiivimallia vastustavan kansalaisaloitteen oli tammikuun loppuun mennessä allekirjoittanut yli 140 000 henkilöä, jonka jälkeen allekirjoitusten kerääminen lopetettiin.[44]

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti aktiivimallin kumoamista vaativan kansalaisaloitteen käsittelyn asiantuntijakuulemisilla 6. helmikuuta 2019.[45] Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdotti aloitetta hylättäväksi 12.2.2019, vaikka totesikin, että "aktiivimalli näyttää kohdistuvan työttömyysetuuden saajiin ikäryhmittäin ja alueittain epätasa-arvoisesti"[46]. Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen 27. helmikuuta 2019.[47]

Aktiivimallin purkaminenMuokkaa

6.6.2019 virkaansa nimitetyn Rinteen hallituksen ohjelmaan kirjattiin, että aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet tullaan purkamaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty[48][49].

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan purkaminen tapahtuu niin pian kuin mahdollista[50]. Hallituksen ministerien tiedotustilaisuudessa kertoman tiedon mukaan aktiivimalli tullaan purkamaan 1.1.2020[51].

Aktiivimalli kakkonenMuokkaa

"Aktiivimalli kakkoseksi" on kutsuttu omaehtoisen työnhaun mallia, jonka mukaan kaikkien työttömien olisi työttömyyskorvausta saadakseen haettava vähintään yhtä työpaikkaa viikossa ja raportoitava toimistaan viikottain[52].

Sipilän hallitus esitti työhakemuspakkoa ensimmäisen kerran keväällä 2017[53]. Sen mallin mukaan työttömän pitäisi hakea 12:a työpaikkaa kolmen kuukauden aikana ja raportoida työnhaun etenemisestä viikottain[53]. Rikkeestä olisi seurannut heti 60 päivän mittainen karenssi eli työttömyysturvan määräaikainen katkaiseminen[53]. Työntekijäjärjestö SAK nimesi hakemuspakon ”aktiivimalli kakkoseksi”[53].

Sen jälkeen hallitus on muovannut esitystään[53]. Mallin viimeisimmässä versiossa työttömän pitäisi edelleenkin hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa ja raportoida työllistymissuunnitelman etenemisestä kuukausittain[54]. Laiminlyönnistä seuraisi ensimmäisellä kerralla varoitus, toisella kerralla 30 päivän karenssi, kolmannella kerralla 60 päivän karenssi ja neljännen kerran jälkeen oikeus työttömyyskorvaukseen palautuisi vasta, kun työtön on tehnyt töitä 12 viikon ajan[53].

Työministeri Jari Lindstömin mukaan "Lähtökohta tässä on se, että luotetaan ihmiseen"[53].

Hallitus päätti olla antamatta omaehtoisen työnhaun malia eduskunnan päätettäväksi[55]. Vuoden 2018 lopulla eduskunta oli ruuhkautunut 241:stä lakiesityksestä, ja 31:stä esityksestä luovuttiin, mukaanluettuna laki omatoimisesta työnhausta[56].

Koska hallitus ja yrittäjät halusivat samaan aikaan helpottaa työntekijöiden irtisanomista, palkansaajajärjestöjä lepyteltiin siirtämällä mallin valmistelu kolmikantaiseen työryhmään[55]. Kolmikantainen tarkoittaa valtion virkamiesten, työntekijäjärjestöjen sekä työnantajajärjestöjen edustajien muodostamaa työryhmää[55]. Valmistelun toivottiin toimivan pohjana seuraavan hallituksen päätöksille[55]. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kolmikantainen työryhmä ei päässyt asiasta yksimielisyyteen määräaikaan mennessä 28.2.2019[57].

Työryhmässä STTK ja SAK katsoivat, että työttömyysturvajärjestelmää tulisi pikemminkin kehittää kokonaisuutena, ja pitivät omatoimisen työnhaun mallin valmistelua ongelmallisena myös voimassa olevan aktiivimalli ykkösen takia.[57]

Työnantajia ja yrittäjiä edustavat järjestöt pitivät omatoimisen työnhaun mallia tarpeellisena ja jopa välttämättömänä[57][55]. Niiden mukaan mallin rangaistukset olivat liian lieviä[55].

Työttömien keskusjärjestön mielestä oli hyvä, että Aktiivimalli 2 ei tullut voimaan, sillä se olisi "sotkenut entisestään työttömän elämää” [57].


Aktiivimalli TanskassaMuokkaa

Tanskan aktiivimalli poikkeaa Suomen mallista useissa kohdissa. Tanskassa aktiivisuusehto on tiukempi. Työpaikka on otettava vastaan kauempaa, eikä käsitettä ”koulutusta vastaava työ” ole kuten Suomessa. Mallissa passiivisuudesta työnhaussa rangaistaan ja aktiivisuudesta palkitaan. Kaikkien on haettava aktiivisesti töitä ja suostuttava työvoimatoimiston osoittamiin toimiin, tai työttömyysetuutta leikataan.[58]

Tanskan aktiivimalli ja työttömyysturva ovat erilaiset sen mukaan, kuuluuko työtön työttömyyskassaan vai ei.[58]

Työttömyyskassaan kuuluvat saavat Tanskassa ansiopäivärahaa. Heitä koskee aktiivisuusehto, joka vaatii työskentelyä vähintään 148 tuntia 4 kuukauden aikana.[58] Vaatimus on kuusinkertainen Suomen malliin nähden. Tanskassa aktiivisuusehtoa ei voi täyttää palveluihin osallistumalla. Työttömyysetuus alenee Tanskassa vain 1,2 %, kun Suomessa alenema on 4,65 prosenttia.[11] Jos työtön onnistuu työllistymään, oikeus ansiopäivärahaan pitenee kahdella päivällä yhtä työpäivää kohti. Puolen vuoden pätkätyö pidentää ansiopäivärahakautta vuodella.[58]

Työttömyyskassaan kuulumattomat saavat Tanskassa toimeentulotukea. Heitä koskee aktiivisuusehto, joka vaatii työskentelyä vähintään 225 tuntia 12 kuukauden aikana.[58]

Lisäksi työttömän on osallistuttava aktivointitoimiin kuten kursseille, työharjoitteluun, tai yleishyödylliseen tai tuettuun työhän. Ansiopäivärahaa saavien on osallistuttava, kun työttömyys on kestänyt 6 kuukautta. Toimeentulotuessa raja on 3 tai 9 kuukautta riippuen henkilön iästä. Aktivoinnilla on pelotevaikutus: työttömyys ei ole lomailua, eikä työttömyysturvassa ole kysymys vastikkeettomasta perustulosta.[58]

Tanskassa työttömät työllistyvät usein juuri ennen intensiivisen aktivointijakson alkua välttääkseen joutumisen aktivoitavaksi.[35]

Tanskassa on joustavat työmarkkinat.[59] Irtisanominen on helppoa, työttömyysturva on hyvä ja yhteiskunta pyrkii työntämään työttömiä kohti työtä.[58]

Tanska käyttää työttömien palveluihin moninkertaisesti enemmän resursseja kuin Suomi: Tanskassa työllistymistä edistäviä virkailijoita on noin yksi 30 työtöntä kohden; Suomessa vastaava luku on yksi virkailija 120 työtöntä kohden[60]. Tanska käyttää aktiiviseen työvoimapolitiikkaan vuosittain summan, joka vastaa noin 2% maan bruttokansantuotteesta; Suomessa siihen käytetään vain 1%[60].

Tanskan aktiivimalli on toteutus joustoturvasta eli flexicuritystä. Joustoturva on työllisyys- ja sosiaaliturvapolitiikassa keskeiseen asemaan noussut käsite, jolla tarkoitetaan työmarkkinoiden joustavuuden ja turvallisuuden uudenlaista tasapainoa.[61]

Tanskassa työttömyysaste on ollut Suomea alempi. Marraskuussa 2017 työttömyysaste oli Tanskassa 4,3 %, kun Suomessa se oli 7,1 %.[58]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. https://www.sak.fi/ajankohtaista/uutiset/aktiivimalli-tulossa-ranskaan-uudistusta-vastustavat-ammattiliitot-ja-suurin-tyonantajaliitto
 2. a b c Ay-ekonomisti tunnustaa ehdottaneensa aktiivimallia: ”Pienetkin marjat on nyt poimittava – tilanne niin vakava” Uusi Suomi. 5.1.2018.
 3. a b c Tarkastelujakso - YTK ytk.fi. Viitattu 21.2.2019.
 4. Aktiivimalli - YTK ytk.fi. Viitattu 21.2.2019.
 5. a b c Miten täytän aktiivimallin ehdot? - YTK ytk.fi. Viitattu 21.2.2019.
 6. Poikkeukset tarkastelussa - YTK ytk.fi. Viitattu 21.2.2019.
 7. Työttömyysturvan aktiivimalli ulotetaan myös perusturvaan Verkkouutiset. 18.10.2017.
 8. https://sosiaalivakuutus.fi/kuka-maksaa-sosiaaliturvan-tulevaisuudessa/
 9. a b Teittinen, Paavo: Talkootyöstä voi tulla osa aktiivimallia. Helsingin Sanomat, 9.1.2018. Sanoma Osakeyhtiö.
 10. Valtiosihteeri lyttää kritiikin aktiivimallista: "Käsitykset kohtuullisuudesta ovat ehkä muuttuneet"
 11. a b c Valtiovarainministeriö: kolumni Aktiivimallin toiminta, tausta ja kritiikki
 12. Palojärvi, Eeva: Jari Lindström antaa kasvot aktiivimallille. Helsingin Sanomat 13.1.2018
 13. Juhana Vartiainen oli Senaatintorin vihatuin mies – ”Salaa vähän nautin tästä” Uusi Suomi. Viitattu 2.2.2018.
 14. a b Raivoisaa vastustusta herättänyt työttömien aktiivimalli astuu pian voimaan – 6 kysymystä ja vastausta Yle Uutiset. Viitattu 9.1.2018.
 15. HE 124/2017 vp www.eduskunta.fi. Viitattu 8.6.2018.
 16. Aktiivimalli ja keikkatyöt – työtuloja enemmän naisilla ja nuorilla Tutkimusblogi. 29.3.2018. Viitattu 30.3.2018.
 17. Puolet Kelan työttömyysturva-asiakkaista täytti aktiivisuusehdon - Ajankohtaista kela.fi. Viitattu 14.4.2018.
 18. Aktiivimallin leikkuri iski eniten yli 50-vuotiaisiin ja miehiin Yle Uutiset. Viitattu 12.6.2018.
 19. Hallitus kohensi aktiivimallia ”lisärahalla” – Kelan arvio: leikkuri vie työttömiltä nelinkertaisen summan vuodessa - Suomenkuvalehti.fi Suomenkuvalehti.fi. 12.4.2018. Viitattu 14.4.2018.
 20. a b Kelan päällikkö aktiivimallista: Työttömien aktiivisuudessa ei mitään merkittävää muutosta Yle Uutiset. Viitattu 12.6.2018.
 21. a b c TAPIO PELLINEN / STT: Aktiivimalli ei sysännytkään 11 000:ta työtöntä toimeentulotuelle – pääjohtaja teki tulkintavirheen savonsanomat.fi – Savon Sanomat. Viitattu 12.6.2018.
 22. a b Aktiivimallin leikkuri ei juuri näkynyt kevään toimeentulotuissa – Kela täsmensi virheellistä tietoa Yle Uutiset. Viitattu 12.6.2018.
 23. HS-analyysi: Aktiivimallin hyödyt jäivät arvoitukseksi, ja se on pääministeri Rinteelle suuri helpotus Helsingin Sanomat. 31.10.2019.
 24. a b c Tuliko työttömien aktiivimallista pelkkä leikkuri? Kelan tutkija: Ei ole selvää näyttöä, että aktiivimalli olisi toiminut Yle Uutiset. Viitattu 30.3.2018.
 25. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 26. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 27. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 28. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 29. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 30. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 31. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 32. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 33. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 34. https://tem.fi/documents/1410877/2132296/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019/b4edfbe1-0a76-ecb6-b57b-93e2984e129b/Aktiivimallin+vaikutusarvioinnin+v%C3%A4liraportti+05-2019.pdf
 35. a b Aktiivimalli sai haukut, vaikka kovempiakin leikkauksia on tehty - rankaisemisen psykologiaa Suomen Kuvalehti. 2.3.2018.
 36. a b c Oppositiojohtaja Antti Rinne: Hallituksen ihmiskuvan vääristyneisyys johtaa älyttömyyksiin – "halutaan laittaa työttömät polvilleen ja antaa niskalaukaus" - Aamulehti Aamulehti. 5.1.2018. Viitattu 11.1.2018.
 37. Rinne puolustaa ”niskalaukaus” -kohuvertausta: kertoo siteeranneensa 50-vuotiasta korkeakoulutettua naista iltalehti.fi. Viitattu 11.1.2018.
 38. Rinne niskalaukaus-kommentista: Enhän minä nyt ihmisten kertomuksia rupea muuttamaan – Aktiivimallin kritiikki pöyristytti somessa Yle Uutiset. Viitattu 11.1.2018.
 39. a b Kelan asiantuntija listaa aktiivimallin ongelmat - ”On vaikea luvata, että työttömien muutto maaseudulta kaupunkeihin takaisi heille työpaikkoja” iltalehti.fi. Viitattu 21.1.2018.
 40. Torille tuli noin 8000 ihmistä – Aktiivimallia protestoinut väläytti yleislakkoa Uusi Suomi. Viitattu 2.2.2018.
 41. Lakko pysäyttää myös metron ja melkein kaikki bussit Helsingin Uutiset. Viitattu 30.1.2018.
 42. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006096790.html
 43. Duunitori: Jari Lindström kertoo nyt, mikä oli hänen suurin virheensä työministerinä Duunitori.fi. 19.5.2019. Viitattu 29.5.2019.
 44. Kumotaan HE 124/2017 vp Kansalaisaloite.fi
 45. https://www.talouselama.fi/uutiset/aktiivimallin-paluu-eduskunta-alkaa-kasitella-kansalaisaloitetta-aktiivimallin-kumoamisesta/a42c0ab3-1320-3868-b107-51ca985596d9
 46. StVM 32/2018 vp www.eduskunta.fi. Viitattu 29.5.2019.
 47. https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/273271-140-000-allekirjoitusta-eduskunta-hylkasi-kansalaisaloitteen-aktiivimallista
 48. Rinteen hallitus nimitettiin Valtioneuvosto. Viitattu 8.6.2019.
 49. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf
 50. Ministeri Pekonen: Aktiivimalli puretaan niin pian kuin mahdollista Yle Uutiset. Viitattu 3.7.2019.
 51. Työttömyysturvan aktiivimalli puretaan 1.1.2020 ja ulkomaalaisille työlupa kuukaudessa – näin hallituksen budjetti-info eteni Iltalehti. Viitattu 2.11.2019.
 52. ”He pitävät aikataulua erittäin haasteellisena” – myös Lintilä skeptinen aktiivimalli 2:n toteutumiselle Demokraatti.fi. Viitattu 30.3.2018.
 53. a b c d e f g Kiistelty ”aktiivimalli kakkonen” on toteutumassa: Hallitus aikoo velvoittaa työttömät hakemaan neljää työpaikkaa kuukaudessa Helsingin Sanomat. 14.6.2018. Viitattu 15.6.2018.
 54. Aktiivimallin kakkososa etenemässä: Työttömän haettava neljää työpaikkaa kuukaudessa, rangaistuksia porrastettu Yle Uutiset. Viitattu 14.6.2018.
 55. a b c d e f Omatoimista työnhakua pohtinut ryhmä ei löytänyt eväitä seuraavalle hallitukselle – Pohjalla oli esitys, jonka mukaan kuukaudessa pitäisi hakea neljää työpaikkaa Helsingin Sanomat. 1.3.2019. Viitattu 6.3.2019.
 56. Yli 30 lakiesitystä poistettu eduskunnan syysistuntokauden listalta Helsingin Sanomat. 16.12.2018. Viitattu 6.3.2019.
 57. a b c d Aktiivimalli 2 kaatui kolmikannassa Kansan Uutiset. 1.3.2019. Viitattu 6.3.2019.
 58. a b c d e f g h Nalbantoglu, Minna: Tanska tarjoaa työttömille keppiä ja porkkanaa. Helsingin Sanomat, 22.1.2018. Sanoma Osakeyhtiö.
 59. Iltalehti vertasi: Suomen aktiivimallissa on kyse uhasta - Tanskassa työttömälle maksetaan 90 prosenttia vanhasta palkasta
 60. a b Tanskan-tuntijat: Ei pidä paikkaansa, että Tanskassa olisi vain 12 työtöntä virkailijaa kohden ja Suomessa 166 Yle Uutiset. Viitattu 25.1.2018.
 61. http://denmark.dk/en/society/welfare/flexicurity

Aiheesta muuallaMuokkaa