Uusiutuva energia Suomessa

Uusiutuvan energian avulla Suomessa tuotettiin vuonna 2009 30% kaikesta sähköntuotannosta. Tästä tuotetusta sähköstä valtaosa, 60%, tuotettiin vesivoimalla. Metsäteollisuuden jäteliemillä tuotettiin vastaavasti 20 % ja puupolttoaineilla 17 % uusiutuvasta sähköstä.[1] Energian kokonaiskulutuksesta uusiutuvilla energianlähteillä tuotettiin 26 %.[2]

Suomen merkittävin yksittäinen vesivoimahanke lienee ollut Imatrankosken voimalaitos, jonka rakentaminen antoi perusteen valtakunnallisen sähköverkon perustamiselle.

Uusiutuvan energian osuus Suomen sähkönkulutuksesta oli melko vakio vuosina 1990-2007. Sen osuus energiantuotannosta kasvoi 1990-luvulla 5 %.[3]

Kestävän energiatalouden kehittämiseksi ja hiilidioksidipäästöjen rajoittamiseksi Suomi on hyväksynyt Euroopan unionin tavoitteen uusiutuvan energian osuuden ja energiatehokkuuden lisäämiseksi. Suomen hiilidioksidipäästöt kasvoivat vuosina 1990-2004 14,5 %, kun EU:n keskiarvo oli - 0,6 %.[4] Suomen hiilidioksidipäästöt henkeä kohden ovat Euroopan korkeimpia.

TavoiteMuokkaa

Euroopan unionissa vuonna 1998 sovittu jako kasvihuonekaasujen vähennykseksi (milj. t CO2-ekvivalenttia) (EU15) Kioton sopimuksen täyttämiseksi oli Suomelle saavuttaa vuoden 1990 vuosittainen päästötaso vuosien 20082012 aikana.[5] EU:n komission ehdotuksen mukaan Suomen uusiutuvan energian osuuden tulisi kasvaa 28,5 %:sta 38 %:iin vuoteen 2020 mennessä ja Suomen tulisi vähentää kasvihuonekaasuja 16 %.[6]

Vuodesta 2006 Suomen uusiutuvan energian tavoite sähkönkulutuksesta on 31,5 % vuodesta 1997 vuoteen 2010 mennessä. Vuonna 2005 lopputavoite oli vielä 35 %.[7] Esimerkiksi Saksan uusi tavoite on lisätä uusiutuvaa energiaa keskimäärin 1,5 % sähköstä vuodessa vuoteen 2020 asti. 1,5 % Suomen sähköstä olisi 1350 GWh/v. Kun tuulivoiman käyttöä edistetään maataloudessa ja yksityistalouksissa, kuten Tanskassa, sähkön siirtotappiot vähenevät.

Energia SuomessaMuokkaa

Pääartikkeli: Energia Suomessa

Vuosina 1990-2007 Suomen energiankulutus kasvoi 30 % ja sähkönkulutus samana aikana 45 %. Vuonna 2007 Suomen sähkönkulutus jakautui sektoreittain seuraavasti: 53 % teollisuus ja rakentaminen, koti- ja maatalous 24 % ja palvelut ja julkinen kulutus 19 %.[8] Vuonna 2005 Suomen energian kokonaiskulutus jakautui sektoreittain seuraavasti: teollisuus 49 %, liikenne 14 % ja rakennusten lämmitys 21 %.[3]

SähköntuotantoMuokkaa

Uusiutuva energia sähköntuotannossa Suomessa (TWh)[9][10]
Vuosi Kokonais-
tuotanto
Vesi Tuuli Puu UE+ UEyht. UE %
2000 67,3 14,5 0,1 8,0 0,1 22,7 33,7 %
2001 71,2 13,0 0,1 7,7 0,1 20,9 29,3 %
2002 71,6 10,6 0,1 8,3 0,1 19,2 26,8 %
2003 80,4 9,5 0,1 8,6 0,2 18,4 22,8 %
2004 82,2 14,9 0,1 9,6 0,2 24,8 30,2 %
2005 67,7 13,4 0,2 8,7 0,3 22,6 33,4 %
2006 78,6 11,3 0,2 10,0 0,2 21,7 27,6 %
2007 77,8 14,0 0,2 9,4 23,6 30,3 %
2008 74,5 16,9 0,3 8,7 25,9 34,9 %
2009 68,7 12,6 0,3
UE = uusiutuva energia, UE+ = muut uusiutuvat energialähteet
Huom. Sähkön tuontia ei lueta sähkön tuotannoksi.

Uusiutuvan energian osuus Suomen sähköntuotannosta oli noin 35 % vuonna 2008.[10]

SähkönkulutusMuokkaa

Suomessa UE sähköstä ilman vettä ei ole merkittävästi kasvunut vuosina 1990-2009. 15 vuoden (1995-2009) keskiarvo UE % ilman vettä oli 10,9 % ja veden kanssa 28,4 %. Vuonna 2008 UE sähköstä oli korkea perustuen poikkeukselliseen vesivuoteen. Vuoden 2008 vesivoima ylitti 15 vuoden keskiarvon 26 % (ka. 1995-2009: 13,4 TWh). Vesivoiman tavanomainen vaihteluväli on ollut 10-15 TWh. EU:n uusiutuvan energian velvoitteessa loppuenergiasta käytetään vesivoiman 15 vuoden keskiarvoa. Vaikka uusiutuvan energian osuus sähköstä %-ina ei ole kasvanut vuodesta 1990, uusiutumattomien energialähteiden ja tuonnin sähkö kasvoi 30 % eli 14 TWh välillä 1990-2009.[11]

 
Imatrankoski kuohuu
 
Imatrankoski vapaana

Vuonna 2005 Suomi käytti ennätyksellisen paljon vesivoimaa ja samalla fossiilisen sähkön tuotanto laski. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöt laskivat 33 % verrattuna edellisvuoden tilanteeseen.[12] Se ei johtunut päästövähennystoimista, vaan pääasiassa hyvästä vesivuodesta ja vähentyneestä energiankulutuksesta metsäteollisuuden työmarkkinakiistan vuoksi.[12]

Uusiutuvaa sähköenergiaa tuotettiin Suomessa yhteensä v. 2006 2,7 TWh eli 24 % sähkön kulutuksesta. Taulukossa turvetta ei ole laskettu uusiutuvaksi energiaksi perustuen IPCC:n kantaan. Suomen sähkönkulutus kasvoi vuosien 1995 ja 2007 välillä 16 698 GWh eli enemmän kuin maan koko vesivoiman sähkömäärä. Kasvu vuosina 1990-2007 45 % ja 1995-2005 23 %. Vesi-, tuuli- ja aurinkosähköä ei ole lisätty merkittävästi vuodesta 1990.[13] Sähkön tuonti v. 2006 (2005) oli 13% (21 %) sähkönkulutuksesta. Uusiutuvien energiamuotojen osuudet sähköstä olivat v. 2006 (2005): vesi 52 % (60 %), metsät. jäteliemi 27 % (22 %), muut puupolttoaineet 19 % (16 %), tuuli 0,7 % (0,7 %) ja muut uusiutuvat 1 % (1 %). Vesisähkön vuotuinen määrää vaihtelee vuosittain sademäärien mukaan. Saksan sähkönkulutuksen kasvu v. 1990-2005 oli 11 % ja v. 1995-2005 oli 12 %. Saksan sähkönkulutus v. 2006 oli 616 TWh, josta uusiutuvaa energiaa 73 TWh ja tuulivoimaa 30 TWh.

EnergiankulutusMuokkaa

Tilastokeskuksen tilastoinnin mukaan vuonna 2008 vesivoimaa käytettiin 4,2 TWh vuosien 1990-2007 keskiarvoa enemmän ja 7,3 TWh enemmän kuin vuonna 2003.[14]

Vuonna 2007 uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta oli 24,7 % ja kulutus 411 342 GWh. Uusiutuvan energian osuus oli jo vuonna 1990 puu- ja vesivoiman ansiosta 18,2 % kokonaisenergian kulutuksesta. Uusiutuvan energian osuus v. 1990-2000 kasvoi 6,5 % (32 763 GWh), jonka jälkeen se on ollut noin 24,5 % energiankulutuksesta vuosina 2000-2007. Vuosina 1990-2006 UE kasvoi 43 570 GWh ja samana aikana uusiutumattoman energian kulutus kasvoi 53 710 GWh. Uusiutumattoman energian kulutuksen suuri kasvu osoittaa energiansäästön ja kulutuksen kasvun rajoittamisen olennaisuuden.

 
Suomalainen tuulivoimala
toisen huipulta katsottuna

EnergialähteittäinMuokkaa

PuuMuokkaa

Puun polton osuus oli miltei vakio noin 20 % energiankulutuksesta vuosina 2000-2006. Puupoltto on 82-86 % Suomen uusiutuvasta kokonaisenergiasta riippuen vesivoiman määrästä. Vuonna 2006 puunkäytöstä oli 48 % metsäteollisuuden jäteliemiä, 35 % teollisuuden puunkäyttöä ja 17 % puun pienpolttoa. Paperiteollisuudessa jätteenä syntyvän mustalipeän poltolla soodakattilassa voidaan tuottaa selluprosessin ja merkittävä osa paperinvalmistuksen tarvitsemasta lämmöstä.[3] EU ja IPCC luokittelevat turpeen fossiiliseksi polttoaineeksi.[15] Puun käyttö kokonaisenergiasta oli 15 % v. 1990 ja 20,7 % v. 2006, josta 17,4 % teollisuudessa ja 3,3 % pienpoltossa. Vuonna 2006 puunkäyttö sisälsi jäteliemen 53TWh, teollisuuden puutähteet 29 TWh ja puun pienpolton 13 TWh. Puun pienpoltto oli lähes vakio 1997-2006. Vuosina 1990-1998 jäteliemen energiakäyttö kasvoi 13 TWh ja v. 1998-2006 se oli melko vakio. Teollisuuden puutähteiden käyttö kasvoi kahtena hyppäyksenä vuosina 1994 ja 1999. Suomen energiakeskustelussa vuonna 2008 teollisuus on valittanut puupulaa ja valtion energiapolitiikka on perustunut puun energiakäytön lisäämiseen.[3] Puupula ei kuitenkaan ole toteutunut vuoteen 2013 mennessä, jos tilannetta katsotaan tilastojen valossa.

Kolmannes pienhiukkaskuolemista Suomessa johtuu puun poltosta saunoissa ja takoissa.[16] Pienhiukkaset aiheuttavat 50 - 80 % ympäristön terveysriskeistä ja tappavat joka vuosi 2 000 suomalaista[17] ja 400 000 eurooppalaista.[18] Pääkaupunkiseudulla puun pienpoltto tuottaa 40 % pienhiukkasista joulu-helmikuussa ja 20 % syys-lokakuussa, pientaloalueilla enemmän (2008).[19] 2000-luvun aikana puun pienpoltto on lisääntynyt lähes 50 prosentilla.[20]

TuulivoimaMuokkaa

Pääartikkeli: Tuulivoima Suomessa

Suomen tuulivoimakapasiteetti oli 110 MW v. 2007.[21] Tavoite on lisätä tuulivoimaa 494 MW vuoteen 2010[22] ja 2000 MW:n noin vuoteen 2025 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut uuden selvityksen tuulivoimaloille sopivista alueista huhtikuussa 2008. Selvitys valmistuu v. 2009. Edellinen suppeampi selvitys on vuodelta 1990.[23] Teknisiä esteitä yksityisten pienvoimaloiden liittämiseen yleiseen sähköverkkoon ei Suomessa enää ole. Verkkoyhtiöt perivät kuitenkin voimaloiden verkkoon liittämisestä niin korkeita summia, että yksittäisestä pienvoimalasta ylijäävä energia saattaa kannattaa lahjoittaa sähköyhtiölle ilmaiseksi.[24]

BiopolttoaineMuokkaa

Porvooseen valmistui v. 2007 tehdas, joka valmistaa kasviöljystä ja eläinrasvoista biodieseliä.

AurinkovoimaMuokkaa

Pääartikkeli: Aurinkoenergia Suomessa

Vuosina 1995–2010 Suomen aurinkoenergian lisäystavoite on: aurinkosähkön tuotantokapasiteetin lisäys 40 MW, aurinkosähkö 50 GWh ja aurinkolämpö 50 GWh.[22] Vuonna 2007 aurinkolämpöä ja aurinkosähköä tuotettiin yhteensä 11 GWh, mikä on noin 10 % lisäystavoitteesta.[3]

LähteetMuokkaa

 1. Sähkön ja lämmön tuotanto 2009 Tilastokeskus. Viitattu 29.9.2010.
 2. Ennakko 2009: Uusiutuvan energian osuus 2009 Tilastokeskus. Viitattu 29.9.2010.
 3. a b c d e Energiatilasto vuosikirja 2007, Tilastokeskus joulukuu 2007, T1.1 Energian kulutus (sähkön nettotuonti), T2.8 UE (sähkö), T3.1 ja T3.3 Sähkön hankinta ja T 1.8.1 Energian kokonaiskulutus sektoreittain
 4. Highlights from Greenhouse Gas (GHG) Emission Data for 1990-2004 United Nations Convention on Climate Change
 5. Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöt Tilastokeskus 27.6.2007
 6. Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources 23.1.2008
 7. 2005: Record year for investments in renewable energy REN21“Renewables Global Status Report 2006 Update”, REN21 sihteeristö (Pariisi) ja Worldwatch instituutti (Washington, DC), 18.7.2006, sivu: Suomen tavoite kuva 10
 8. Sähkönkulutus sektoreittain Ennakkotieto 2007, Tilastokeskus 20.3.2008
 9. Sähkön hankinta energialähteittäin
 10. a b Energiaennakko 2008, Tilastokeskus maaliskuu 2009, T3.3.1 ja T3.3.2
 11. Energiaennakko 2009 Tilastokeskus 2010, Sähkö T3.1: kaikki tieto paitsi puu, jäteliemi ja muu UE 2000-2007, vesivoimalaskenta EU:ssa T7.1
 12. a b Vuoden 2005 päästötiedoista suomenkielinen yhteenveto Tilastokeskus
 13. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2005 Tilastokeskus
 14. Fossiilinen ja uusiutuva energia Tilastokeskus, Energiaennakko 2007 20.3.2008 Huom: v. 2006-2007 päivitys, muut tiedot Energia 2007 -julkaisusta
 15. http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_136_2006_ke_p_2.shtml
 16. Terveysriskien hallinta on monimutkaista Helsingin Sanomat. 10.1.2018.
 17. Suomen saasteuhrit: 7 henkeä joka päivä Uusi Suomi. 5.5.2011.
 18. Puunpoltto tappaa maailmassa enemmän kuin ydinvoimaloissa sattuneet onnettomuudet Helsingin Sanomat Tiede. 18.7.2016.
 19. Puunpoltto saastuttaa jopa enemmän kuin liikenne Helsingin Sanomat. 14.1.2008.
 20. Puunpoltto Ympäristöterveys Ilmansaasteet. THL. Viitattu 2.10.2015.
 21. Tuulivoimakapasiteetti 2007 Holttinen VTT 2008
 22. a b Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelman arviointi Kauppa- ja teollisuusministeriö, toim. Pentti Leino, Electrowatt-Ekono Oy, 19.02.2003 s. 40.
 23. Tuulivoimalle etsitään uusia sijoituspaikkoja, Myös sisämaasta haetaan sopivia paikkoja. Tuotantoa tukeva syöttötariffi saa kannatusta hallituksessa, Helsingin Sanomat 28.4.2008 A4
 24. Omakotitalojen myllystä ilmaista energiaa sähköyhtiölle, Verkon liityntämaksut tekevät sähkön myynnistä kannattamatonta, Helsingin Sanomat 28.4.2008 A4

Aiheesta muuallaMuokkaa