Maksullinen osakeanti

Maksullinen osakeanti eli uusmerkintä tarkoittaa osakeantia, jossa yhtiö antaa osakkeitaan maksua vastaan. Annilla yhtiö pyrkii saamaan saamaan lisää omaa pääomaa toimintansa rahoittamiseen. Antiin voi sisältyä muitakin tarkoituksia kuten esimerkiksi yhtiön osakaspiirin laajentaminen.[1]

Maksullisessa osakeannissa raha voidaan kerätä joko vanhoilta tai uusilta osakkeenomistajilta tai molemmilta. Kerätty rahamäärä merkitään osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.[2]

Hintaa, joka uusista osakkeista yhtiölle maksetaan, kutsutaan merkintähinnaksi, emissiohinnaksi tai emissiokurssiksi. Osakkeen merkintähinta ei välttämättä ole sama kuin osakkeen nimellisarvo. Merkintähinta suoritetaan joskus rahan sijasta muuna omaisuutena eli apporttina.

Annettavat osakkeet voivat olla kokonaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia vanhoja osakkeita.[3]

Maksullinen osakeanti voi olla merkintäoikeusanti tai suunnattu osakeanti. Merkintäoikeusannissa vanhoilla osakkailla on merkintäoikeus, joka oikeuttaa merkitsemään uusia osakkeita annin ehdoissa määrätyssä suhteessa. Suunnatussa annissa tästä oikeudesta on poikettu.

Aiempi alikurssikielto Muokkaa

Suomessa oli aiemmin voimassa alikurssikielto. Uusmerkintää ei saanut järjestää alikurssiin siten, että osakkeen merkintähinta olisi alittanut nimellisarvon. Alikurssikieltoa pystyi kuitenkin kiertämään järjestämällä niin kutsutun sekaemission.[4]

Alikurssikieltoa ei Suomessa enää ole.[5]

Katso myös Muokkaa

Lähteet Muokkaa

  1. Taloustiedon taloussanasto, Taloustieto r.y. 1987
  2. Osakeyhtiölaki 9:6
  3. Kuhanen, Petteri ym.: Asunto-osakeyhtiölaki. Kommentaari, s. 685. Kiinteistöalan Kustannus Oy, 2010. ISBN 978-951-685-215-0.
  4. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 79 c §:n sekä kirjanpitolain 22 ja 33 §:n muuttamisesta HE 10/1983
  5. Osakeyhtiön oman pääoman ehtoinen rahoitus Lukander Ruohola HTO Oy. Viitattu 9.9.2017.