Liikunta

tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta

Liikunta on joko tarkoituksellista fyysistä aktiivisuutta, jonka tarkoituksena on esimerkiksi kunnon kohottaminen, terveyden parantaminen tai liikunnan tuottama ilo ja mielihyvä taikka työnteon ohessa saatua hyötyliikuntaa.

Lapsia pelaamassa jalkapalloa.

Käsitteistö Muokkaa

Liikunta on kokoava käsite, joka sisältää urheilun lisäksi fyysiseltä rasitukseltaan ja motiiveiltaan moninaisen liikuntaharrastuksen ja arkiliikunnan. Suomen liikuntalaissa [1] liikunta on määritelty niin, että se ei sisällä huippu-urheilua. Terveysliikunnalla tarkoitetaan kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jolla on terveyttä edistäviä tai ylläpitäviä vaikutuksia ilman intensiiviseen urheiluun liittyviä riskejä. Terveysliikunta jakautuu arkiliikuntaan ja kuntoliikuntaan. Terveysliikuntaa on sittemmin alettu kutsua terveyttä edistäväksi liikunnaksi[2], ja tällä hetkellä hallintokielessä on käytössä terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikunta, jonka määritellään tarkoittavan elämänkulun eri vaiheissa tapahtuvaa kaikkea fyysistä aktiivisuutta, jonka tavoitteena on terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen[3]. Erityisliikunta on erityisryhmien liikuntaa.

Arki- tai hyötyliikuntaa on harrastuksen ulkopuolinen fyysinen aktiivisuus (esimerkiksi työmatkapyöräily, portaiden kulkeminen, lumen luonti). Kuntoliikunta poikkeaa arkiliikunnasta tavoitteellisuutensa perusteella. Sitä harrastetaan fyysisen kunnon ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Kuntoliikunta (esimerkiksi sauvakävely, hölkkä, uinti, voimistelu) kehittää arkiliikuntaa tavoitehakuisemmin hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja/tai tuki- ja liikuntaelimistöä. Kuntourheilua on esimerkiksi maratonin juokseminen.

Luontaiseksi mikroliikunnaksi kutsutaan tahattomia kehon liikkeitä, kuten asennon vaihtoja paikallaan ollessa tai käsien liikuttamista puheen mukana. Nuorilla sitä esiintyy enemmän kuin vanhoilla.[4]

Arki- ja kuntoliikunta yhdessä kunto-, kilpa- ja huippu-urheilun kanssa muodostavat liikuntakulttuurin, johon osallistutaan omakohtaisen liikkumisen, harrastuksen, vapaaehtoistoiminnan, ansiotyön tai urheilun seuraamisen ja kuluttamisen kautta. Kansallisen liikuntatutkimuksen (2006)[5] mukaan yli 500 000 suomalaista tekee vapaaehtoistyötä liikunnan parissa, keskimäärin 10 tuntia kuukaudessa.

Fysiologiset vaikutukset Muokkaa

Elimistön hapenkulutus kasvaa fyysisessä rasituksessa moninkertaiseksi lepotilaan verrattuna. Samalla kasvaa myös reaktiivisten happiradikaalien muodostus ja oksidatiivinen stressi. Happiradikaalien aiheuttamilla kudosvaurioilla on merkittävä osuus liikunnan jälkeisestä lihassärystä ja -vaurioista. Tästä huolimatta liikunnalla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia, joiden uskotaan olevan seurausta elimistön omien antioksidatiivisten mekanismien, kuten glutationijärjestelmän, kohonneesta aktiivisuudesta.[6] Liikunta kiihdyttää aineenvaihduntaa, mikä voi johtaa esimerikiksi hormonitasapainon paranemiseen.

Merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle Muokkaa

Liikunta tuottaa monelle iloa ja nautintoa sekä parantaa väestön kuntoa[7]. Liikunnan harrastamisella on havaittu olevan myös merkittäviä välillisiä hyötyjä. Liikunta ylläpitää esimerkiksi toimintakykyä ja edistää itsenäistä suoriutumista etenkin elämän loppupuolella. Työiässä harjoitetun liiallisen liikunnan on havaittu kuitenkin lisäävän eläkeikäisten ennenaikaisen raihnaistumisen riskiä[8].

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia myös terveyteen[7]. Liikuntavamma on toisaalta Suomen yleisin tapaturma[9] ja liiallinen liikunta lisää monien sairauksien riskiä[10][11][12].

Liikunnan käypä hoito -suositus julkaistiin vuonna 2016[13]. Liikkumattomuuden suorat terveysmenot muodostavat teollisuusmaissa arviolta noin 1,5–4 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista.[14] UKK-instituutissa on arvioitu, että liikkumattomuus maksaa Suomessa 1–2 miljardia vuodessa[15], kun liikuntavammoista aiheutuvat kulut olisivat vain 0,2 miljardia[16]. Lisäämällä väestön liikunta-aktiivisuutta voidaan keventää hyvinvointipalvelujen tarvetta ja säästää siten julkisia varoja.

Liikunta on yhteydessä oppimiseen. Osa yhteydestä on kyetty selittämään vaikutukseksi, eli sen taustalta löytyy mitattava kausaalinen mekanismi.[17] Oppiminen tehostuu tutkimusten mukaan eniten silloin, kun opettelu tapahtuu välittömästi muutaman minuutin kestävän liikuntatuokion jälkeen[18].

Liikuntasuositukset Muokkaa

WHO suosittelee 18–64-vuotiaille vähintään 150 minuuttia fyysistä aktiivisuutta tai 75 minuuttia rasittavaa liikuntaa viikossa. Liikunnan voi koota esim. kymmenen minuutin pätkistä. Lihasvoimaa kehittävää toimintaa tulisi olla ainakin kahdesti viikossa. 65-vuotiaille suositukset ovat terveyden salliessa muuten samat, mutta erityisesti huomautetaan tasapainon merkityksestä. Liikunta kannattaa aloittaa maltillisesti.[19]

WHO:n suosituksen mukaan kaikkien 5–17-vuotiaiden tulisi saada ainakin tunti reipasta fyysistä aktiivisuutta joka päivä.[19] Suositusten perusteluina käytetään terveyden lisäksi liikunnan yhteyttä oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen[20].

Suomen kansallisessa suosituksessa liikunnan määräksi ilmoitetaan vähintään 1–2 tuntia viikossa monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla.[21] Varhaisvuosien suositukseksi on määritelty 3 tuntia, johon sisältyy myös niin sanottu kevyt liikunta.[22]

Aikuisten liikkumisen suositus uudistui Suomessa 2019[23]. Siinä suositellaan WHO:n suosituksen tavoin kohottavaa liikettä eli reipasta liikkumista 150 minuutin ajan viikossa. Jos liikkumisen tehon nostaa rasittavaksi, on suositeltu liikkumisen määrä on 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Uudistetusta suosituksesta on poistettu vaade vähintään 10 minuutin kestoisista liikkumishetkistä: jo muutaman minuutin pätkät kerrallaan riittävät.[24] UKK-instituutti julkaisi aikaisemmin terveysliikuntasuositukset liikuntapiirakkana.[25]

Pitkäkestoinen liikunta ei saisi ylittää liikkujan anaerobista kynnystä, jolla tarkoitetaan korkeinta mahdollista kuormitustehoa, jossa keho pystyy saavuttamaan tasapainon maitohappojen kertymisen ja poistumisen välille. Jos anaerobinen kynnys ylittyy, maitohappojen kertyminen lihaksiin aiheuttaa liikkujan uupumisen.[26]

Liikunta Suomessa Muokkaa

Kävelylenkkeily on Suomen suosituin liikuntamuoto. Seuraavalla sijalla tulevat kotivoimistelu, pyöräily ja uinti. Suomalaisista 74 % käy kävelyllä vähintään kerran kuussa, 36 % voimistelee kotonaan, 32 % pyöräilee ja 24 % käy uimassa. Juokseminen on yleisintä lasten ja nuorten keskuudessa.[27]

Miehet harrastavat naisia enemmän vapaa-ajanliikuntaa. Miehistä 26 prosenttia ja naisista 30 prosenttia ei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan. Sukupuolten väliset erot ovat suurimmillaan murrosiässä.[28]

Liikunnan edistäminen Suomessa Muokkaa

Liikuntaedellytysten tarjoaminen on suurelta osin kuntien vastuulla oleva palvelu, jonka toteuttamisesta vastaavat useat eri hallinnonalat (liikuntatoimi, opetus- ja kulttuuritoimi, sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskunta- ja ympäristötoimi jne.) Varsinaisista liikuntapaikoista kuntien omistuksessa on noin 70 prosenttia. Kunnat tuottavat liikuntapalveluja ja järjestävät toimintaa liikunta- ja urheiluseurojen ohella. Kunnat tukevat seuroja ja muita liikuntatoimintaa järjestäviä yhdistyksiä suorilla yleis- tai erityisavustuksilla sekä subventoimalla liikuntapaikkojen käyttömaksuja tai tilavuokria. Kunnat ohjaavat alueensa päivähoidon, koulujen ja oppilaitosten liikunnanopetusta sekä lasten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Liikunta on Suomen koulujen pakollisia oppiaineita.

Kunnat rahoittavat liikuntapalvelunsa pääosin omilla verotuloillaan. Asiakasmaksujen merkitys liikuntapalveluissa on pieni. Kunnat saavat opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionosuutta liikuntatoiminnan käyttökustannuksiin asukasluvun mukaan sekä harkinnan mukaan tukea liikuntapaikkojen rakentamiseen ja peruskorjaukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikuntaa veikkausvoittovaroista avustamalla valtakunnallisia ja alueellisia liikuntajärjestöjä, liikunnan tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä arvokisojen järjestämistä.

Liikunnan edistäminen yhteiskunnan eri tasoilla on osa hallinnonaloja yhdistävää hyvinvointipolitiikkaa. Valtio tuki opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kautta liikuntaa 162 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Tästä 154 miljoonaa euroa oli rahapelitoiminnan tuottoa. Tuesta liikuntapaikkarakentamiseen ja muuhun saavutettavuuteen kohdistui noin 35 miljoonaa euroa, liikunnan kansalaistoimintaan ja urheiluun 63 miljoonaa, väestön liikunnan edistämiseen, joka sisälsi myös kuntien valtionosuuden, 28 miljoonaa sekä osaamiseen ja tietopohjaan mukaan lukien liikunnan koulutuskeskukset 28 miljoonaa.[29]

Liikunnan talous Suomessa Muokkaa

Kotitalouksien liikuntapalveluihin, -välineisiin ja -tarvikkeisiin käyttämien kulutusmenojen suuruus ilman harrastuspaikoille menemiseen liittyviä matkustuskustannuksia tai yhdistysten jäsen- ja muita maksuja oli noin 780 miljoonaa euroa nykyrahassa vuonna 2012. Kasvu kotitaloutta kohti oli kuudessa vuodessa 10 %.[30] Todellisia kokonaiskuluja tilastointitapa ei mahdollista. Erään arvion mukaan suuruusluokka olisi 2 miljardia euroa vuodessa.[31] Kotitalouden käytettävissä olevat menot ovat liikuntakulutusta eniten selittävä taustatekijä, mutta myös koulutuksella on riippumaton kulutusvalintoja selittävä vaikutus.[32] Urheilijoiden liikuntakulutusmenoja kasvattavat harrastamisen useus ja tavoitteellisuus sekä valmennuksen ammattimaisuus.[33]

On esitetty, että liikuntaharrastamisen kustannukset ovat yksi lasten harrastamiseen vaikuttava tekijä ja että hinta on ongelma, koska asia liittyy terveyseroihin. Toisaalta on muistutettu, että harrastamisen hintakeskustelu koskee lähinnä tavoitteellista kilpaurheilua, ei kaikkea liikuntaa.[34] Liikuntaa harrastaa 88 % 6–29-vuotiaista, mutta urheiluseurassa liikkuu vain puolet hyvätuloisten ja kolmannes huonotuloisten perheiden lapsista.[35]

Kunnat käyttävät Kuntaliiton arvion mukaan vuodessa yli 800 miljoonaa euroa liikuntatoimeen. Menot sisältävät mm. liikuntapaikkojen rakentamisen ja ylläpidon sekä liikunnanohjaamisen ja hallinnon kulut. Liikuntatoimet työllistävät 5000 henkilöä.[36]

Valtion osuus liikunnan menoista on vuositasolla noin 150–160 miljoonaa euroa. Rahat eivät ole verovaroja vaan lähes kokonaisuudessaan veikkausvoittovarojen jakoa edunsaajille eli mm. kunnille ja liikuntajärjestöille. Summasta huippu-urheilun osuus on 11,8–40 miljoonaa euroa. Summa riippuu siitä, mikä kaikki tulkitaan huippu-urheiluksi ja missä määrin yleisiä kustannuksia on mielekästä laskennallisesti jyvittää huippu-urheiluun. Alin luku on huippu-urheilun talousarviorivin loppusumma valtion liikuntabudjetissa.[37] Valtionavustusten lisäksi liikuntaa rahoitetaan valtionosuuksina: vuonna 2020 kunnat saavat valtiolta noin 20 miljoonaa euroa ja liikunnan koulutuskeskukset noin 17 miljoonaa euroa.[38]

Suomen urheilu- ja liikuntapolitiikka Muokkaa

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa valtionhallinnossa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta. Liikuntapolitiikan strategiset linjaukset sovitaan hallitusohjelmassa sekä erillisissä ohjelmissa. Muita lähtökohtia ovat kansallinen lainsäädäntö, kuten liikuntalaki, sekä kansainväliset Suomea sitovat sopimukset.[39]

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa liikunnan merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä sen roolia kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriö tukee eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua. Poikkihallinnollisuuden edistämiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat asettaneet terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmän. Sen linjausten mukaisesti tavoitteena on, että suomalaiset liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän.[39]

Liikuntalain määrittelemien liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden toteutumista ohjataan mm. liikuntaa edistävien järjestöjen valtionapukelpoisuutta ja valtionavustuksen määrää harkittaessa.[39]

Valtioneuvosto nimeää eduskunnan toimikaudeksi liikuntaneuvoston. Se on asiantuntijaelin, joka käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella sekä tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.[40]

Liikuntapolitiikka otettiin käsitteenä käyttöön Suomessa 1960-luvulla. Sillä oli tarkoitus korvata ryvettynyt urheilupolitiikka ja toisaalta nostaa ala omaksi yhteiskuntapoliittiseksi lohkokseen.[41]

Urheiluseurat Suomessa Muokkaa

Urheiluseurat ovat pääsääntöisesti yhdistyksiä, jotka syntyvät jäsentensä sopimuksesta urheilun harrastamista tai edistämistä varten. Oikeuskelpoisia ovat rekisteröidyt yhdistykset.[42] Urheiluseurat voivat olla monilajisia mutta yhä useammin erikoisseuroja eli niissä harrastetaan yhtä lajia. Monilajisissa seuroissa eri lajit voivat olla järjestäytyneitä jaoksiksi, joilla on oma hallinto ja talous. Patentti- ja rekisterihallitus on luokitellut kaksi kolmasosaa yhdistysrekisterissä olevista yhdistyksistä. Näistä 13 578 luettiin urheilu- tai liikuntayhdistyksiksi vuonna 2018.[43] Kunnallisten järjestelmien kautta operoi noin 6000–7000 urheiluseuraa.[44]

Urheiluseuroiksi kutsutaan toisinaan osakeyhtiömuotoisiakin yrityksiä, joiden tarkoitus lähtökohtaisesti on tuottaa voittoa omistajilleen. Näitä ovat nykyään etenkin useiden palloilulajien pääsarjojen seurat. Muutos kansalaistoiminnasta yritystoiminnaksi tapahtui Suomessa etenkin 1990-luvun aikana.[45]

2000-luvulla tehtyjen tutkimusten perusteella aikuisista 10–20 % osallistui urheiluseurojen toimintaan, eri ikäisistä lapsista enimmillään jopa puolet ikäluokasta.

Vapaaehtoistyötä urheilun parissa on tehnyt 7–17  % suomalaisista.[46]

Liikunta Suomen lainsäädännössä Muokkaa

Liikuntalain (390/2015) tavoitteena on edistää eri väestöryhmien mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta, huippu-urheilua, liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita sekä eriarvoisuuden vähentämistä liikunnassa. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat sekä ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys.

Liikuntalaissa liikunta on määritelty tarkoittamaan kaikkea omatoimista ja järjestettyä liikunta- ja urheilutoimintaa paitsi huippu-urheilua.

Liikuntalaki on puitelaki. Sillä täsmennetään eri viranomaisten toimivaltaa ja tehtäviä liikunnan suhteen. Laki sisältää lisäksi viittauksia muuhun lainsäädäntöön ja määrittelee mm. että kunnan hoitaessa liikuntalain mukaisia tehtäviä se ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla.

Liikunta sai virallisen aseman Euroopan unionissa vuonna 2009, kun Lissabonin sopimus astui voimaan.[47] Urheilulla on unionissa niin sanottu pehmeä toimivalta. Urheilusta päätetään jäsenvaltioissa, mutta urheilun asema on virallinen unionin päätöksenteossa. Unionin tasolla voidaan toteuttaa liikunnan ja urheilun tukitoimia sekä toimintaohjelmia. Urheilu on osa Lissabonin sopimuksen artiklaa 165. Artiklassa mainitaan tapauskohtaisesti tulkittavat urheilun erityispiirteet, vapaaehtoisuuteen perustuvat rakenteet sekä yhteiskunnallinen ja kasvatuksellinen tehtävä. Artiklassa 6 korostetaan EU-jäsenvaltioiden roolia ja unionin tuki- ja täydennystoimia urheilun alalla. EU:ssa urheilun erityispiirteisiin kuuluvat urheilujärjestöjen itsenäisyys, urheilun omien sääntöjen huomiointi ja urheilun pyramidirakenne ruohonjuuritasolta huippu-urheiluun sekä näiden välillä toimiva solidaarisuus.

Lähteet Muokkaa

 • Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen ohjauksen näkökulmasta. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:14 [1] (Arkistoitu – Internet Archive)
 • Mikael Fogelholm, Olavi Paronen, Mari Miettinen. Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. Helsinki 2007. 127 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä)
 • Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (24.4.2009/276)
 • Liikuntalaki (390/2015)
 • Valtioneuvoston periaatepäätös liikunnan edistämisen linjoista [2] (Arkistoitu – Internet Archive)

Viitteet Muokkaa

 1. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150390
 2. Valtion liikuntahallinto terveyttä edistävän liikunnan kokonaisuudessa Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2012:1. Arkistoitu 3.4.2017. Viitattu 2.4.2017.
 3. Muutosta liikkeellä! Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. STM:n julkaisuja 2013:10. 2013. Sosiaali- ja terveysministeriö. Viitattu 2.4.2017.
 4. Parhaat kotikonstit vaihevuosivaivoihin Hyvä Terveys. 17.6.2016. Viitattu 21.7.2023.
 5. Kansallinen liikuntatutkimus 2005-2006 (pfd) slu-fi-bin.directo.fi. 3/2006. Viitattu 22.6.2010. [vanhentunut linkki]
 6. Leeuwenburgh C, Heinecke J (2001). "Oxidative stress and antioxidants in exercise". Curr Med Chem 8 (7): 829–38. PMID 11375753.
 7. a b Väitös: 22.4.2016 Aikuisiän liikunta-aktiivisuus ei lisännyt elinikää (Karvinen) — Jyväskylän yliopisto www.jyu.fi. Viitattu 26.7.2021.
 8. FYYSISEN TYÖKUORMITUKSEN YHTEYS ELÄKEIÄN KOETTUUN FYYSISEEN TOIMINTAKYKYYN KUNTA-ALAN TYÖNTEKIJÖILLÄ JA TOIMIHENKILÖILLÄ. Sanni Julkunen: Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu-tutkielma, Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto 2016.
 9. Liikuntavammat - suurin tapaturmaluokka Suomessa (41/04) www.kaypahoito.fi. Viitattu 26.7.2021.
 10. Ruchi Sharma: Six surprising reasons why lazy people live longer than active people Bumppy. 5.4.2016. Viitattu 2023-8-8. (englanniksi)
 11. Stephen A. Martin, Brandt D. Pence, Jeffrey A. Woods: Exercise and Respiratory Tract Viral Infections. Exercise and sport sciences reviews, 2009-10, nro 37, s. 157–164. PubMed:19955864. doi:10.1097/JES.0b013e3181b7b57b. ISSN 0091-6331. Artikkelin verkkoversio.
 12. Yleisimmät tuki- ja liikuntaelinvaivat Työterveyslaitos. 17.11.2016. Arkistoitu 27.11.2021. Viitattu 2023-8-8.
 13. Liikunnan käypä hoito -suositus kaypahoito.fi.
 14. Kolu P, Vasankari T, Luoto R: Liikkumattomuus ja terveydenhuollon kustannukset Suomen Lääkärilehti 2014;69(12):885-889. Arkistoitu 5.4.2015.
 15. UKK-instituutin johtaja: Liikkumattomuuden hinta 1-2 miljardia euroa Helsingin Sanomat. 28.9.2014. Viitattu 30.3.2017.
 16. SS: Liikuntavammoista 100 miljoonan euron lasku vuosittain Yle Uutiset. 24.1.2011. Viitattu 18.8.2022.
 17. Syväoja H, Kantomaa M, Laine K, Jaakkola T, Pyhältö K, Tammelin T: Liikunta ja oppiminen Opetushallitus. Muistiot 2012:5. Arkistoitu 12.8.2014.
 18. Fysiologia | Eri tavat liikkua vaikuttavat eri tavoin ajatuksiin, tunteisiin ja itsetuntoon – lihaksikas kokee muita enemmän mahdollisuuksia, kävely tukee ideointia Helsingin Sanomat. 26.7.2021. Viitattu 26.7.2021.
 19. a b Global recommendations on physical activity for health 2010. World Health Organization. Viitattu 18.4.2017.
 20. Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22. Viitattu 18.4.2017.
 21. Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä: Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7–18-vuotiaille. 2008. Opetusministeriö, Nuori Suomi ry. Viitattu 18.4.2107.
 22. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:21. Viitattu 18.4.2017.
 23. Aikuisten liikkumisen suositus www.ukkinstituutti.fi. Viitattu 16.9.2020.
 24. Liikkumisen suositus uudistuu – kaikki liike kannattaa www.ukkinstituutti.fi. Viitattu 16.9.2020.
 25. Liikuntapiirakka www.ukkinstituutti.fi. Viitattu 18.4.2017.
 26. Anaerobinen kynnys Firstbeat. Viitattu 22.11.2022.
 27. Riitta Hanifi: Tilastokeskus - 6. Liikuntaharrastukset www.stat.fi. Viitattu 14.10.2021.
 28. Sukupuolten hyvinvointi- ja terveyserot - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 8.3.2022.
 29. Valtion talousarvioesitykset budjetti.vm.fi. Viitattu 18.4.2017.
 30. PX-Web - Valitse taulukko pxdata.stat.fi. Viitattu 30.3.2017.
 31. Lapsen jääkiekkoharrastus voi maksaa kymmenessä vuodessa jopa 90 000 euroa Helsingin Sanomat. 9.4.2014. Viitattu 30.3.2017.
 32. Kajava O., Saarinen A. & Räsänen P.: Liikuntakulutus eri koulutusryhmissä vuosina 1985–2012. Liikunta & Tiede 54 (1), 68–74., 2017.
 33. Puronaho, Kari: Drop out vai throw out? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014.
 34. Yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa -painopisteenä harrastamisen hinta 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:19.
 35. Tutkimus: Nuoret ovat Suomessa keskimääräisesti onnellisempia kuin koskaan aiemmin Helsingin Sanomat. 28.2.2019.
 36. Tuloskortti 2016 . Lasten ja nuorten liikunta Suomessa. 2016. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 318. Arkistoitu 31.3.2017.
 37. Lipponen, Kimmo: Menestyksen polulla –huippu-urheilun ulkoinen arviointi. 2017. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2017:1. Arkistoitu 31.3.2017.
 38. Valtion talousarvioesitykset budjetti.vm.fi. Viitattu 26.6.2020.
 39. a b c Linjaukset ja kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 20.4.2017.
 40. Neuvoston tehtävät | Valtion liikuntaneuvosto Valtion liikuntaneuvosto. Arkistoitu 8.11.2016. Viitattu 20.4.2017.
 41. Pesola, Ulla: Kuntotoimisto: 1970-luvun hallinnollisen suunnittelun ilmentymä, s. 19. Suomen historian pro gradu. Jyväskylän yliopisto, 2004.
 42. Anttila R, Heikkinen P.: Päätä oikein.Seurajohtajan käsikirja. Valo, 2014 (päivitetty).
 43. Turpeinen S, Hakamäki M, Hentunen J, Laine K, Lehtonen K: Seuratuki kansalaistoiminnan tukimuotona – Havaintoja seuratuen seurannasta vuosilta 2013–2017, s. 13. Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES, 2018.
 44. Valtion liikuntaneuvoston lausumat ja kannanotot liikuntaneuvosto.fi. 22.10.2013. Arkistoitu 31.3.2017.
 45. Forsström, Piritta: Yhdistyksestä osakeyhtiöksi : urheiluseurojen yhtiöityminen - tapaustutkimuksen kohteena Jyp Jyväskylä oy jyx.jyu.fi. 2001.
 46. Lehtonen K, Hakonen H: Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja. Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 274. 2013. Arkistoitu 31.3.2017.
 47. Urheilu sai virallisen aseman Euroopan unionissa slu.fi. Arkistoitu 16.3.2010.

Aiheesta muualla Muokkaa