Kotiopetus (mormonismi)

Myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkossa jokaisella perheellä tai yksittäisellä jäsenellä on kaksi miesjäsentä kotiopettajina, joilla on pappeus. Yleensä toisella kotiopettajista on korkeampi Melkisedekin pappeus ja toisella alempi Aaronin pappeus. Toinen kotiopettajista on siis joko vanhin tai ylipappi, toinen taas pappi tai opettaja. Seurakunnan kotiopetustyö on piispan ja piispakunnan vastuulla. Myös seurakunnassa palvelevat lähetyssaarnaajat toimivat usein kotiopettajina.

Kotiopettajat vierailevat jokaisen jäsenen kodissa kuukausittain ja keskustelevat perheen tai henkilön kanssa jostain hengellisestä aiheesta ja pitävät rukouksen. He myös usein tiedustelevat perheen tarpeista ja pyrkivät auttamaan tai vievät viestin pappeusjohtajille, jotka voivat järjestää perheessä tarvittavaa apua tai tukea. Perheelle annettava apu voi olla hengellistä tai aineellista, heidän luonaan voidaan käydä esimerkiksi auttamassa kotitöissä. Kotiopetustuokio kestää yleensä noin puolesta tunnista tuntiin.

Kirkon Apuyhdistyksellä on vastaavanlainen ohjelma, jota kutsutaan kotikäyntityöksi. Jokaisella seurakunnan naisella eli Apuyhdistyksen jäsenellä on kaksi kotikäyntiopettajaa (tai kotikäyntisisarta), jotka vierailevat tai ovat yhteydessä häneen kuukausittain.

Huhtikuun 1. päivänä 2018 kirkon profeetta Russell M. Nelson ilmoitti kirkon yleiskonferenssissa, että kotiopetus ja kotikäyntiopetus nykyisessä muodossaan lopetetaan ja korvataan uudenlaisella palvelutyöllä.