Suomen poliisin tietojärjestelmät

(Ohjattu sivulta Rikosrekisteri)

Suomen poliisilla on useita tietojärjestelmiä.

Rikosrekisteri muokkaa

Rikosrekisteri on Suomessa oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon merkitään lähinnä vankeuteen tuomittujen tietoja rikoksista. Tietoja käytetään rikosoikeudellisia seuraamuksia varten ja lisäksi henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten.

Työnantajalla on lain mukaan velvollisuus pyytää rikostaustaote nähtäväksi haettaessa lain tarkoittamiin, pysyväisluontoisesti alaikäisten parissa tehtäviin töihin. Lain tarkoituksena on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvallisuutta. Laissa säädetään menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään.[1] Rikosrekisterilain tarkoittamassa rikostaustaotteessa lasten parissa tehtävää työtä varten näkyy myös tiettyjä sakkorekisteriin merkittyjä rikoksia: otteeseen merkitään tiedot myös sakkorekisteriin merkityistä sakoista, jotka on tuomittu lapseen kohdistuvista rikoksista tai seksuaalirikoksista.[2][3] Myös vapaaehtoistehtävän järjestäjällä on oikeus pyytää rikostaustaotetta, jos vapaaehtoisen tehtävät tapahtuvat alaikäisten parissa.[4] Eräissä tilanteissa voidaan vaatia turvallisuusselvitys, josta rikosrekisterissä olevat tiedot käyvät ilmi.

Merkintä rikosrekisteriin muokkaa

Merkitään muokkaa

Rikosrekisteriin merkitään tiedot ratkaisuista, joilla henkilö on Suomessa tuomittu

Rikosrekisteriin merkitään myös tiedot ratkaisuista, joilla

Lisäksi rikosrekisteriin merkitään tiedot tuomioistuinratkaisuista, joilla Suomen kansalainen ja Suomessa pysyvästi asuva ulkomaalainen on ulkomailla tuomittu yllä olevassa luettelossa mainittua seuraamusta vastaavaan seuraamukseen.[5]

Ei merkitä muokkaa

Rikosrekisteriin ei kuitenkaan merkitä tietoja

 • sakon muuntorangaistuksesta eikä
 • siviilipalveluslain tai asevelvollisuuslain nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta tai valvontarangaistuksesta.[5]

Muista kuin yllä luetelluista sakkorangaistuksista ja sakon muuntorangaistuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin. Niistä tulee merkintä sakkorekisteriin.[6]

Merkinnän laajuus muokkaa

Rikosrekisteriin merkitäänlähde?

 • henkilön nimi, henkilötunnus ja kansalaisuus sekä
 • tiedot tuomioistuinten ratkaisuista, syyksi luetuista rikoksista ja tuomituista rangaistuksista, rangaistusten suorittamisesta sekä armahtamisesta.

Oikeushenkilöstä ja sille tuomitusta yhteisösakosta merkitään rikosrekisteriin vastaavat tiedot. Kansalaisuuden sijasta merkitään oikeushenkilön kotipaikka, ja tietoa yhteisösakon maksamisesta ei merkitä.[5]

Merkintöjen poistaminen muokkaa

Rikosrekisteritietojen poistoaika määräytyy rangaistuksen ankaruuden mukaisesti.lähde?

Viiden vuoden kuluttua lainvoiman saaneen tuomion antopäivästä poistetaan.lähde?
 • ehdollinen vankeus, ehdollisen vankeuden oheissakko, yhdyskuntapalvelu tai valvonta, nuorisorangaistus tai sen sijaan määrätty sakko
 • viraltapano
 • yhteisösakko
10 vuoden kuluttua poistetaan
 • enintään kahden vuoden ehdoton vankeus
 • yhdyskuntapalvelurangaistus
20 vuoden kuluttua poistetaan
 • yli kahden ja enintään viiden vuoden vankeus
 • tuomitsematta jättäminen ymmärrystä vailla
Henkilön kuoltua tai täytettyä 90 vuotta poistetaan
 • yli viiden vuoden vankeus
 • viimeistään tällöin poistetaan myös kaikki muut merkinnät

Yksittäistä rangaistusta koskevaa tietoa ei poisteta, jos henkilöstä on rikosrekisterissä sellainen tieto, jota ei edellä olevien päätöskohtaisten sääntöjen mukaan vielä voida poistaa. Jos henkilö syyllistyy uusiin rikoksiin ennen aiemman rikosrekisterimerkinnän poistumista, kaikki hänestä rekisteröidyt tiedot säilyvät, kunnes ankarimman tuomion päätöskohtainen poistoaika on kulunut umpeen.lähde?

Poliisin muut rekisterit muokkaa

Rekisteri tai henkilörekisteri ovat usein harhaanjohtavia termejä, koska nykyisin käytössä olevissa järjestelmissä on myös helppokäyttöisiä hakurajapintoja. Tällaisia TRIP-rekistereillä voidaan mitä tahansa parametrejä vapaasti yhdistellä eri rekistereiden välillä ja luoda tarvittaessa täysin määrittelemätön ja rekisterin käyttäjien laintulkinnan mukaan rekisteriksi luokittelematon koonti- tai henkilötietokanta kenestä tahansa. Näiden hakujen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ei todellisuudessa voida valvoa eikä toiminnan epäkohtiin puuttuminen ole mahdollista.

Poliisin pitämä poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA) ei ole rikosrekisteri. Tähän järjestelmään kirjataan tiedot tapahtuneista rikoksista sekä tehdyistä rikosilmoituksista ja esitutkinnoista. Tallennettaviin tietoihin kuuluvat muun muassa epäiltyjen, todistajien ja asianosaisten henkilötiedot ja asiaan liittyvät seikat. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot käytetyistä pakkokeinoista, takavarikoiduista esineistä sekä todistuskappaleista. Lisäksi tallennetaan tiedot kaikista etsintäkuulutetuista (ns. etsi- tai haku-rekisteri), liiketoimintakieltoon määrätyistä sekä lähestymiskiellossa olevista. Rikoksesta epäillyistä järjestelmään tallennetaan sormenjäljet, DNA-tunniste sekä mahdolliset muut tuntomerkit. Tiedot ovat haettavissa virkatehtävien suorittamiseksi tai turvallisuusselvityksien tekemiseksi. Vuodenvaihteessa 2013–2014 PATJAan lisättiin havaintotietojen rekisteri. Rekisteriin kirjataan rikolliseen toimintaan liittyviä havaintoja ja niitä säilytetään kuusi kuukautta. Kansalainen ei voi itse tarkistaa itsestään kirjattuja tietoja mutta tietosuojavaltuutetun kautta voi tarkastuttaa tietojen kirjaamisen lainmukaisuuden.[7]

Hallintoasiain tietojärjestelmään tallennetaan tiedot kaikista poliisin myöntämistä tai hylkäämistä luvista ja henkilötodistuksista. Myös ulkomaalaisten passitiedot ja muut vastaavat tiedot tallennetaan tähän järjestelmään. Usein vanhoista rikosasioista tehdään rikosilmoituksia, ja ilmoitusjärjestelmästä voidaan etsiä tietoja asian varmentamiseksi. Jos jutussa ei ole saatu selville epäiltyä, poistuu rikosilmoitus järjestelmästä vuoden kuluttua rikoksen syyteoikeuden vanhentumisesta. Muut poistuvat usein kahden, useimmiten viiden vuoden kuluttua.

Epäiltyjen tietojärjestelmä (Epri) sisältää tietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta voi seurata vankeutta. Myös rikokseen myötävaikuttavien henkilöiden tietoja voidaan kirjata rekisteriin, jos rikoksesta voi seurata yli kuusi kuukautta vankeutta tai kyseessä on huumausaineen käyttörikos. Henkilöstä tallennetaan rikostutkimus- tai rikostiedustelutiedot sekä henkilötiedot. Järjestelmää saavat käyttää vain rikostutkijat. Sen käyttöön on oikeus 1 400 henkilöllä. Rekisteriä käytetään 11 poliisilaitoksessa, keskusrikospoliisissa, suojelupoliisissa, Tullissa ja Rajavartiolaitoksessa.[8] Eduskunnan hallintovaliokunta antoi alkuvuonna 2015 lausunnon, jonka mukaan poliisin ohjeistuksessa, menettelytavoissa, koulutuksessa, sisäisessä valvonnassa ja valvonnan uskottavuudessa on paljastunut vakavia epäkohtia epäiltyjen rekisteriä tarkasteltaessa. Hallintovaliokunta edellytti myös, että sille annetaan viimeistään vuoden 2015 loppuun mennessä kattava selvitys poliisin käytössä olevien kaikkien henkilörekisterien toiminnasta ja tulevista toimenpiteistä.[9]

Poliisin tiedustelujärjestelmä (POTI) korvasi epäiltyjen tietojärjestelmän joulukuussa 2018. Eprin tiedot siirtyivät Potiin.[10][11] Käyttöönottoa tehtiin vaiheittain niin, että järjestelmä oli kaikkien poliisien käytössä vuoden 2019 lopussa. Poliisin lisäksi järjestelmää käytetään Tullissa, Rajavartiolaitoksessa ja Puolustusvoimissa.[12]

Suojelupoliisin toiminnallinen tietojärjestelmä sisältää tiedot tehdyistä turvallisuusselvityksistä sekä "tietoja, joita on tarpeen käsitellä oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtion turvallisuutta vaarantavien hankkeiden tai rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi."[13]

Salaisten pakkokeinojen asianhallintajärjestelmä (SALPA) joka sisältää tietoja telepakkokeinoista, teknisestä tarkkailusta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalain (561/2004) mukaisesta tiedonhankinnasta.[14]

Poliisi saa tietoja rekisteriinsä verkkoyhteyden avulla oikeushallinnolta, patentti- ja rekisterihallitukselta sekä useilta muilta viranomaisilta. Rekisteritietoja saa käyttää siihen tarkoitukseen, jota varten ne on järjestelmään tallennettu. Muita hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat

 • valtion turvallisuuden varmistaminen
 • välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjuminen
 • sellaisen rikoksen ennalta estäminen tai selvittäminen, josta saattaa seurata vankeutta
 • henkilöllisyyden selvittäminen suoritettaessa sellaista poliisin yksittäistä tehtävää, joka välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmistamista
 • päätös tai lausunto luvan myöntämisestä tai voimassaolosta, jos luvan myöntämisen tai voimassaolon edellytykseksi on säädetty luvanhakijan tai luvanhaltijan luotettavuus, sopivuus tai muu sellainen ominaisuus, jonka arvioiminen edellyttää luvanhakijan tai luvanhaltijan terveydentilaan, päihteiden käyttöön, rikokseen syyllistymiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen liittyviä tietoja (eräin rajoituksin)
 • poliisin tutkimus-, koulutus- ja suunnittelutoiminta

Muille viranomaisille lähetetään tietoja niiden tehtävien suorittamiseksi. Tietoja saavat omaan alaansa liittyvissä asioissa muun muassa Puolustusvoimat, Tulli, rajavartiolaitos, ulkomaalaisviranomaiset, ajoneuvohallintokeskus ja haastemiehet.

Laajassa ja perusmuotoisessa turvallisuusselvityksessä Suojelupoliisi tai puolustusvoimat tarkastavat muun muassa kaikki poliisin tietorekisterit. Suppeassa selvityksessä tarkastetaan vain poliisiasian tietojärjestelmä.

Vanhat tiedot poistetaan eri järjestelmistä vaihtelevasti. Useimmat tiedot poistuvat alle kahdessa tai viidessä vuodessa merkitsemisestä tai asian päättymisestä. Poikkeuksen muodostavat vankeusrangaistukset, jotka poistuvat samaan tapaan kuin rikosrekisteristä. Sakot poistetaan rekisteristä viiden vuoden kuluttua tuomiosta. DNA-tunnisteet poistetaan vuoden kuluttua siitä, kun on rekisteröidyn syyttömyys epäiltyyn rikokseen on todettu. Epäiltyjen tietojärjestelmästä tiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua viimeisestä merkinnästä. Suojelupoliisin järjestelmästä tiedot poistetaan 25 vuoden kuluttua viimeisen tiedon merkitsemisestä.

Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen Europol-yhteistyössä tietoja voidaan luovuttaa ulkomaille samoin perustein kuin kotimaassa. Interpol-yhteistyössä luovuttamissäännökset ovat hieman tiukemmat.

Muut rekisterit muokkaa

Poliisin rekistereistä säädetään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (616/2019). Yksittäisiä rekistereitä ovat muun muassa seuraavat poliisin käytössä olevat rekisterit:

 • AFIS Automaattinen sormenjälkien identifiointijärjestelmä - PATJA-tuntomerkkitietojen osarekisteriRikostorjunta/PO/PY
 • DNA-rekisteri DNA-tunnisteiden tallennus- ja vertailujärjestelmä, PATJAn tuntomerkkitietojen osarekisteri./Rikostorjunta/PO/PY
 • EPRI Epäiltyjen tietojärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY
 • EPRITRIP Epäiltyjen tietojärjestelmä - EPRITrip kyselykanta/Rikostorjunta/PO/PY
 • HALTI Tursel PoliTRIP Paikallispoliisin turvallisuusselvitysrekisteri Turvallisuusalan valvontayksikkö/PO
 • HALTI Turval PoliTRIP Turvallisuusalan valvontarekisteri Turvallisuusalan valvontayksikkö/PO
 • HALTI UlkoKuva HALTI – ulkomaalaisten tunnistamistiedot, tuntomerkit ja valokuvat KuvaMinttu Hallintoyksikkö/PO
 • Hätäkeskustietojärjestelmä Jokaisessa hätäkeskuksessa oma ELS-tietokanta, rek.pitäjä poliisin tietojen osalta, Helsingissä Päike/Valvonnan ja hälytystoiminnan vastuualue/PO/PY
 • Hätäkeskustietojärjestelmän Trip-tietokannat VuotuisetELS-hätäkeskusjärjestelmän tietokannat poliisin tietojen osalta Valvonnan ja hälytystoiminnan vastuualue/PO/PY
 • Jalkineenjälkirekisteri Jalkineenjälkirekisteri/KRP:n mallikanta (myös alueelliset kannat), PATJAn tuntomerkkitietojen osarekisteri Rikostorjunta/PO/PY
 • Kuha Telekuuntelujärjestelmä Rikostorjunta/PO/PY
 • Käyttölokijärjestelmä Käyttölokijärjestelmä, joka muodostuu useiden järjestelmien lokitiedostoista Tietohallinto/POPY
 • Museo (Trip-tietokanta) Rikosmuseon kuvatietokanta Keskusrikospoliisi
 • PATJA PATJA - poliisiasiain tietojärjestelmä Rikostorjunta/PO/PY
 • PATJA RikiTrip Poliisiasian tietojärjestelmä (PATJA), tutkinnan ja virka-avun tiedot (RIKI)/Rikostorjunta/PO/PY
 • POKE Poliisin kenttäjärjestelmä/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • PoliTRIP PIDÄ PATJA – Pidätettyjen rekisteri/vanhat tiedotRikostorjunta/PO/PY
 • PoliTRIP Päike Vuosittaiset tietokannat läänien Päike- ja Häke4- tiedoista/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • PoliTrip Raid Raidelevelysrekisteri/Rikostorjunta/PO/PY
 • PoliTrip Symboli Symbolikirjasto/Rikostorjunta/PO/PY
 • Rape Rahapesurekisteri /Rikostorjunta/PO/PY
 • Rape, rahanpesurekisteri, KRP Rahanpesurekisteri/KRP
 • Renki, KRP Rikosanalyysijärjestelmä/KRP
 • SALPA (aik. TEPA) Salaisten pakkokeinojen asianhallintajärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY
 • TAIMI Haltik Poliisin työaikajärjestelmä/Suunnittelu- ja talousyksikkö/PO
 • Tuntomerkkirekisteri (Tunt) Haltik Poliisiasian tietojärjestelmä - tuntomerkit ja valokuvat,PATJAn tuntomerkkitietojen osarekisteri KuvaMinttu/Rikostorjunta/PO/PY
 • Ulko-AFIS Haltik HALTI– ulkomaalaisten tunnistamistiedot, Autom. sormenjälkien identifiointijärjestelmä/Hallintoyksikkö/PO
 • Ulkomaalaisrekisteri (Uvi/UMA) Haltik Ulkomaalaisten lupahallinnon järjestelmä, poliisin tietojen osalta/Hallintoyksikkö/PO
 • Virve Haltik Viranomaisradioverkon paikannustiedot ym./Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • Vyyhti Haltik PTR-viranomaisyhteistyön kyselyjärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY

Poliisin käyttämät muiden viranomaisten järjestelmät muokkaa

 • Ajokorttirekisteri/LTJ AKE Ajokorttirekisteri/Liikennetietojärjestelmä/Hallintoyksikkö/PO
 • Alkoholilupalausuntojärjestelmä STTV Sähköinen alkoholilupalausuntojärjestelmä/Hallintoyksikkö/PO
 • ATJ AKE Ajoneuvorekisteri/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • ELS HÄKE Hätäkeskustietojärjestelmä/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • Finlex OM Finlex palvelu/Tietohallinto/POPY
 • Katka (kaupparekisteri) PRH Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri/Rikostorjunta/PO/PY
 • Kyösti, Sakari, ETSI, Rikosrekisteri, Rajsa Vanki, Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri, Liiketoimintakieltorekisteri ja Velkajärjestelyrekisteri/OM -järjestelmäkokonaisuus poliisin kannalta/Rikostorjunta/PO/PY
 • Päiväsakkokyselyjärjestelmä (sakkolaskuri) OM Sakon määräytymisperusteiden laskenta/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • RVL (Politark, Tark, Vesta ja RVL:n Patja) RVLE Rajavartiolaitoksen tietojärjestelmät/Rikostorjunta/PO/PY
 • Suvi (Viisu) UM Viisumijärjestelmä A/D/Hallintoyksikkö/PO
 • Tulli (LipreHäly, Tiedis, TTJ ja Tullin Patja) Tullihallitus Tullin tietojärjestelmät/Rikostorjunta/PO/PY
 • Vallu, liikenneluparekisteri LSLH Valtakunnallinen liikennelupajärjestelmä/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • Vesiliikennetietojärjestelmä LSLH Valtakunnallinen venerekisteri/Valvonnan ja hälytyksen vastuualue/PO/PY
 • VTJ VRK Väestötietojärjestelmä/Hallintoyksikkö/PO

Poliisin käyttämät kansainväliset järjestelmät muokkaa

 • Eurodac KRP Sormenjälkitietojärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY
 • Europol-posti PTHK/Haltik Europol IS syötöt/Rikostorjunta/PO/PY
 • FADO KRP Matkustusasiakirjojen tunnistusjärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY
 • Interpol I-24/7 ja viestijärjestelmä PTHK/Haltik Interpolin tietojärjestelmä ja viestijärjestelmä/Rikostorjunta/PO/PY
 • Schengen, SIS/SIRENE PTHK/Haltik Schengen Information System, useita osajärjestelmiä/Rikostorjunta/PO/PY

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

 1. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.
 2. Rikosrekisterilaki (Arkistoitu – Internet Archive) Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö
 3. Rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen Oikeusrekisterikeskus 26.5.2020.
 4. Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä Finlex. Ajantasainen lainsäädäntö.
 5. a b c Rikosrekisterilaki (20.8.1993/770) Selite = 2 § Finlex. Oikeusministeriö ja Edita. Arkistoitu 11.5.2012. Viitattu 25.4.2012.
 6. Sakkorekisterin rekisteriseloste Oikeusrekisterikeskus 2.1.2019
 7. Oletko sinä tietämättäsi poliisin papereissa? Yle 21.2.2014.
 8. Tällainen on poliisin salainen tietorekisteri Yle 28.10.2014.
 9. Poliisin salainen rekisteri saa eduskunnasta raskasta kritiikkiä (Arkistoitu – Internet Archive) Helsingin Sanomat 10.3.2015.
 10. Poliisin surullisenkuuluisa epäiltyjen rekisteri sai korvaajan, MTV Uutiset 19.12.2018.
 11. Poliisin tiedustelujärjestelmä POTI Tiedotustilaisuus 19.12.2018 Poliisihallitus.
 12. Poliisi ottaa käyttöön tiedustelujärjestelmä Potin (Arkistoitu – Internet Archive) Turvallisuus & Riskienhallinta 04.02.2019.
 13. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (kumottu) Finlex.fi
 14. Viranomaisrekisterit

Aiheesta muualla muokkaa