Ympäristötilinpäätös

Ympäristötilinpäätös on tilinpäätökseen sisältyvä yrityksen, kunnan ja kuntayhtymän tai muun yhteisön ympäristöasioita ja ympäristönsuojelutoimenpiteitä koskeva raportti tilikaudelta. Ympäristötilinpäätökseen kuuluvat myös laskelmat ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuneista menoista, tuloista ja investoinneista sekä tiedot ympäristövelvoitteisiin liittyvistä vastuista ja varauksista.

Ympäristötilinpäätös esitetään tavallisesti osana toimintakertomusta.[1][2][3] Tilinpäätöksen liitetiedoissa voidaan esittää ympäristötilinpäätöksen laskelmat menoista, tuloista ja investoinneista, jollei niitä esitetä toimintakertomuksessa.

Ympäristöasioiden tilinpäätösraportointia koskevat säännöksetMuokkaa

Kirjanpitolautakunta on antanut yleisohjeen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä.[4] Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vastaavan yleisohjeen kunnille ja kuntayhtymille.[5] Ympäristöasioiden esittämistä koskevia ohjeita on myös kirjanpitolautakunnan toimintakertomusta koskevissa yleisohjeissa.[6][7] Yleisohjeet perustuvat EU:n komission suositukseen ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja julkistamisesta yritysten tilinpäätöksissä ja toimintakertomuksissa (2001/453/EU).[4][8]

Ympäristötilinpäätöksen sisältöMuokkaa

Ympäristöasioiden ja ympäristösuojelutoimenpiteiden kuvausMuokkaa

Ympäristötilinpäätöksessä kuvataan ympäristöasioiden hoidolle asetettuja tavoitteita ja niiden toteutumista tilikaudella. Kerrotaan edistysaskeleista ympäristönsuojelutoimenpiteissä ja ympäristön laadun parantamisessa.[2] Tilikauden aikana tapahtuneista mahdollisista ympäristövahingoista annetaan tiedot.[1] Samoin tilikaudella ja aikaisempina vuosina syntyneistä ympäristövastuista. Lisäksi annetaan sanallisia tietoja ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuneista menoista, tuloista ja investoinneista.[3] Merkittävät ympäristönsuojeluinvestoinnit mainitaan erikseen.[9]

Ympäristötoimenpiteiden menot, tulot ja investoinnitMuokkaa

Ympäristönsuojelutoimenpiteiden menot, tulot ja investoinnit sisältyvät tilinpäätöksen menoihin, tuloihin ja investointeihin. Niiden määrät lasketaan ympäristötilinpäätöstä varten. Ympäristömenot voidaan myös arvioida siltä osin, kuin niitä ei ole mahdollista erottaa tarkasti kirjanpitovelvollisen menoista.[10]

Ympäristömeno aiheutuu toiminnasta, jonka tarkoituksena on tuottaa ympäristöhyötyjä tai ennaltaehkäistä, vähentää taikka korjata ympäristöhaittoja, parantaa tulevaa ympäristönsuojelun tasoa ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Ympäristömenoihin eivät sisälly ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakot ja maksut. Ympäristömeno voi aiheutua joko yhteisön omasta toiminnasta tai toiminnasta, jolla esimerkiksi kunta pyrkii ennaltaehkäisemään, vähentämään tai poistamaan muiden toimijoiden ympäristöön kohdistamaa rasitusta tai vahinkoa.[11]

Ympäristötuloja ovat tulot, jotka kattavat ympäristömenoja. Kunnissa ympäristötuloja ovat esim. jätevesimaksut, ympäristölupamaksut ja muilta toimijoilta perityt ympäristön kunnostamisen korvaukset.[11]

Ympäristönsuojelun investointimenoja ovat pitkävaikutteiset, aktivointiedellytykset täyttävät menot, jotka syntyvät ympäristöhyötyjen tuottamiseksi, ympäristöhaittojen vähentämiseksi tai korjaamiseksi, ympäristönsuojelun tason parantamiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi hankituista hyödykkeistä.[11]

Menojen, tulojen ja investointien luokittelussa ympäristösuojelun eri osa-alueille sovelletaan EU:n tilastotoimiston ympäristömenoja koskevaa luokittelua.[10]

Alla esimerkki kunnan ympäristötoimenpiteiden menoista, tuloista ja investoinneista ympäristötilinpäätöksessä.

Ympäristötoimenpiteiden menot, tulot ja investoinnit €
Ulkoilman ja ilmastonsuojelu
Vesien suojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto
Maaperän ja pohjavedensuojelu
Melun ja tärinäntorjunta
Luonnon ja maisemansuojelu
Ympäristönsuojeluun liittyvät viranomaistehtävät
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
Yhteensä
Menot 2019
341 019
675 037
1 915 105
189 010
3 000
349 019
1 015 056
2 221 122
186 010
6 894 379
%-osuus
4,9
9,8
27,8
2,7
0,0
5,1
14,7
32,2
2,7
100,0
Tulot
64 035
300 165
418 230
192 106
.
54 030
31 017
801 441
91 050
1 952 073
Investoinnit
105 058
425 234
85 047
223 123
10 006
.
.
75 041
.
923 508

Ympäristövelvoitteisiin liittyvät vastuutMuokkaa

Ympäristövelvoitteisiin liittyvillä vastuilla tarkoitetaan taloudellisia vastuita, jotka ovat aiheutuneet esim. ympäristövahingosta ja johtavat tulevaisuudessa vahingonkorvauksiin tai menoihin ympäristön ennalleen saattamisesta. Vastuut kirjataan kirjanpitoon pakollisena varauksena tai siirtovelkana. Vastuut ja varaukset esitetään ympäristötilinpäätöksessä.[10]

YmpäristöraportitMuokkaa

Yrityksissä ja kunnissa on yleistynyt käytäntö laatia vapaaehtoisesti tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta erillisiä ympäristöraportteja.[12] Raportit ovat laajempia ja kattavampia, kuin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ympäristötilinpäätös.[13][14][15] Ympäristöraportit sisältävät kirjanpidosta saatavien tietojen lisäksi selostusta ja tilastoja toiminnasta, muusta ympäristölaskennasta saatavia yksityiskohtaisempia kustannustietoja, laskelmia ja erittelyjä sekä arvioita ympäristön tilasta ja kehityksestä.[12]

Ympäristöraporttien laatijoina ovat tavallisesti kirjanpitovelvolliset, joiden toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristöraportit täyttävät sellaisia sidosryhmien tietotarpeita, joihin kirjanpitovelvollisten tilinpäätökset ja toimintakertomukset vastaavat vain osittain.[13][16] Kunnissa on tarve laajempaan ympäristöasioiden raportointiin, koska kunnat toimivat ympäristöviranomaisina, niiden omalla toiminnalla on merkittäviä ympäristövaikutuksia ja päätökset vaikuttavat koko alueen ympäristöön.

LiitteetMuokkaa

 1. a b YIT Oyj: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 - Sivu 23 yitgroup.com. Viitattu 19.11.2020.
 2. a b Neste Oyj: Vuosikertomus 2019 - Sivut 48-51 ir-service.funkton.com. Viitattu 19.11.2020.
 3. a b Jyväskylän kaupunki: Tilinpäätös 2019 - Sivut 34-36 jyvaskyla.fi. Viitattu 19.11.2020.
 4. a b Kirjanpitolautakunta: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä kirjanpitolautakunta.fi. Viitattu 19.11.2020.
 5. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä kuntaliitto.fi. Viitattu 19.11.2020.
 6. Kirjanpitolautakunta: Yleisohje toimintakertomuksen laatimisesta - Sivut 29-36 kirjanpitolautakunta.fi. Viitattu 19.11.2020.
 7. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta - Sivu 18 kuntaliitto.fi. Viitattu 19.11.2020.
 8. Euroopan komissio: Commission recommendation on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual accounts and annual reports of companies eur-lex.europa.eu. Viitattu 19.11.2020.
 9. Tampereen kaupunki: Ympäristötilinpäätös 2019 app.powerbi.com. Viitattu 19.11.2020.
 10. a b c Kirjanpitolautakunta: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä - Sivut 8-10 kirjanpitolautakunta.fi. Viitattu 19.11.2020.
 11. a b c Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä - Sivut 6-7 kuntaliitto.fi. Viitattu 19.11.2020.
 12. a b Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta ja esittämisestä kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksessä - Sivu 6 kuntaliitto.fi. Viitattu 19.11.2020.
 13. a b Kirjanpitolautakunta: Yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä - Sivu 22 kirjanpitolautakunta.fi. Viitattu 19.11.2020.
 14. TVO: Ympäristöraportti 2019 tvo.fi. Viitattu 19.11.2020.
 15. Helsingin kaupunki: Ympäristöraportti 2019 hel.fi. Viitattu 19.11.2020.
 16. Vaasan yliopisto: Ympäristöjohtamisen sanasto - Ympäristöraportti lipas.uwasa.fi. Viitattu 19.11.2020.