Wikipedia:Sisällöntuotanto

Wikipediaan saa kirjoittaa kuka tahansa, milloin tahansa, missä tahansa, mutta ei mistä aiheesta tahansa, mitä tahansa tai kuinka/miten tahansa. Tämä essee pyrkii auttamaan artikkelien kirjoittamisessa: kuinka valita aihe sekä kuinka suunnitella sitä mitä kirjoittaa ja kuinka kirjoittaa valitusta aiheesta Wikipediaan sopivasti.

Aiheen valintaMuokkaa

Vastaus kysymykseen "Mistä kirjoitan?" on aivan kirjoittajan täysin vapaasti valittavissa, mutta lienee niin, että yleensä kirjoittaja kirjoittaa sellaisesta aiheesta josta hän tietää jo jotain (on asiantuntemusta aiheesta) tai jos hän kirjoittaa jostain sellaisesta aiheesta mistä hänellä ei vielä ole asiantuntemusta, hän haluaa tietää uudesta mielenkiinnonkohteestaan enemmän eli kyse on Wikipediaan kirjoittamisen kanssa tapahtuvasta samanaikaisesta aiheen tutkimisesta. Joskus kirjoittamisen aihetta ei erityisemmin valita vaan ryhdytään vain parantamaan olemassa olevaa artikkelia, kun käyttäjä huomaa parantamisen tarvetta sisällöltään puutteellisessa tai muuten heikkolaatuisessa artikkelissa.

Wikipediaan ei saa kirjoittaa mistä aiheesta tahansa, koska kaikki aiheet eivät sovellu tietosanakirjaan (ainakaan omina artikkeleina). Aiheet jakautuvat kahtia sellaisiin jotka on jo aloitettu ja sellaisiin joita ei ole vielä aloitettu. Olemassa olevat artikkelit ylittävät merkittävyyskynnyksen ja ne on päätetty sisällyttää Wikipediaan. Uusien artikkeleiden täytyy ylittää merkittävyyskynnys, jotta ne säilyisivät Wikipediassa. Artikkelin merkittävyyttä voi testata esimerkiksi etsimällä aiheesta kaksi kunnollista lähdettä (jos aiheesta löytyy nämä kaksi lähdettä niin aihe on todennäköisesti merkittävä).

Sellaisesta aiheesta, josta kirjoittaja ei tiedä tai jonka tutkimiseen kirjoittajalla ei ole halua käyttää vapaa-aikaansa, ei kannata kirjoittaa. Aiheen valinnan kohdalla kannattaa muistaa, että ihmiset luulevat tietävänsä, ja ongelmaksi muodostuukin se, että se minkä ihminen luuli tietävänsä varmasti ei ollutkaan niin (“It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so.”Mark Twain).

KirjoittaminenMuokkaa

Vastaus kysymykseen "Mitä kirjoitan?" ei ole yksiselitteinen. Kun kirjoittamisen aihe on valittu tai jotenkin sattumalta valikoitunut, se mistä kirjoitetaan on selvillä, mutta se mitä kirjoitetaan on vielä epäselvää. Se mitä kirjoitetaan on aina aiheesta riippuvaista, eikä ole mitään yleispätevää sääntöä mitä aiheesta tulisi kirjoittaa artikkeliin. Artikkelissa saattaa olla myös jotain sisältöä valmiiksi, jolloin osa kirjoitustyöstä on jo tehty. Ehkä hyvän lähtökohdan kirjoittamiseen antavat perinteiset toimittajan kysymykset: mitä?, kuka?, miksi?, missä?, milloin? ja miten?. Wikipediassa tärkeintä on pyrkiä kirjoittamaan totta. Wikipedia on tietosanakirja eli tosiasioiden eli faktojen kokoelma. Sanassa tietosanakirja sana tieto tarkoittaa hyvin perusteltua väitettä. Uskomukset esiintyvät väitteinä, jotka voivat olla tosia tai epätosia esitettyjen perusteluiden perusteella. Jos väitteellä on riittävät perustelut, tällöin väite on tosi. Wikipediassa väitteitä todentavina perusteluina toimivat lähteet, mutta myös jossain määrin logiikka on keino väitteiden perusteluun.

Kirjoittaminen edellyttää ajattelua, koska jokaista sanaa ja tekoa edeltää ajatus. Suunnitelmallisuus on hyväksi kokonaisen artikkelin kirjoittamisessa, koska tekstillä on aina jonkinlainen rakenne. Wikipedian artikkelit koostuvat pääasiassa johdannosta, pääotsikoista ja alaotsikoista sekä kappaleista. Jokaisella otsikolla ja kappaleella täytyy olla jokin tarkoitus. Otsikon alle sijoittuvat merkitykseltään samaan liittyvät kappaleet ja kappaleisiin kuuluvat merkitykseltään samaan liittyvät virkkeet. Artikkelissa kannattaa aloittaa johdannosta, ja määritellä johdannossa mitä aihe tarkoittaa ja mitä siihen liittyy esimerkiksi edellä esitettyjä toimittajan kysymyksiä käyttäen. Wikipediassa keskeistä ovat yleisö (kenelle kirjoitetaan) ja tarkoitus (mitä tekstillä tavoitellaan). Tekstillä on aina yleisö ja tarkoitus. Wikipedia pyrkii välittämään informaatiota suomen kieltä osaaville ihmisille. Mitä lukijat saattaisivat haluta tietää aiheesta, kun tarkoituksena on välittää faktuaalista informaatiota? Mikä on aiheessa keskeistä ja keskeisintä?

Vastaus kysymykseen "Kuinka/miten kirjoitan?" on helppo: noudattamalla kirjoitusohjeita.

Wikipediassa voidaan hyödyntää yleisiä tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä ottamalla huomioon Wikipedian merkitsemiskäytännöt, koska Wikipediassa noudatetaan tiettyjä käytäntöjä merkinnöissä. Wikipedian sisällön tulisi olla korkeakoulutasoista eikä esimerkiksi peruskoulu- tai lukiotasoista. Kuitenkin artikkelin johdannon tulisi olla sellainen, ja artikkelin ymmärrettävyyden muutenkin mahdollisuuksien mukaan sellainen, että 15–18-vuotias eli lukioikäinen voisi muodostaa aiheesta yleiskäsityksen. Ymmärrettävyyttä voidaan kohottaa helposti vähentämällä termien epäselvyyttä eli merkitysten tulkinnanvaraisuutta, ja esimerkillistämällä ja yksinkertaistamalla. Myös yksityiskohtien määrää voidaan vähentää ja jättää jäljelle vain yksinkertainen lauseen selkeä logiikka. Myös suomen kieliopin noudattaminen ja yksinkertaiset lauserakenteet edesauttavat ymmärrettävyyttä. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää sanojen ja, tai, joku, jotka, jossa, mikä, mitkä ja missä käyttöön, koska tulkinnanvaraisuus näiden sanojen merkityksestä heikentää tekstin ymmärrettävyyttä (kyseiset pienet sanat muuttavat virkkeen merkitystä suuresti).

Wikipedia pyrkii välittämään informaatiota lukijoille, mutta minkälaista informaatiota? Wikipedia on tietosanakirja, mikä tarkoittaa että Wikipedian sisällön täytyy perustua tosiasioihin eli faktoihin. Wikipedia on tietosanakirja eli faktojen kokoelma. Sisällön tosiasioihin perustuvuus on Wikipediassa kaikista tärkeintä, jotta sisällöllä olisi merkitystä, ja se tarkoittaa että sisältö ei saisi olla missään tapauksessa epätotta. Wikipedian sisällön tulisi siis perustua tosiin väitteisiin. Wikipedian sisältämien väitteiden tulisi olla myös todennettavissa. Informaation tulisi olla tarkistettavaa ja se varmistetaan parhaiten merkitsemällä lähteet. Kun Wikipedian sisällön täytyy perustua tosiasioihin, ainoa tapa todentaa väitteet ovat lähteet, jolloin tekstin täytyy perustua tarkistettaviin lähteisiin. Järkevää on kirjoittaa lähteiden perusteella eikä vain lähteillä omia ajatuksiaan tukien. Lähteisiin lukeutuvat erilaiset julkaisut, kuten tieteelliset tutkimukset, oppikirjat ja lehdet. Wikipediassa monet artikkelit ovat tieteellisiä, jolloin artikkeleissa käytetään tieteellisiä lähteitä ja käytetään tieteenalalla vakiintuneita termejä. Wikipediaan ei hyväksytä uutta tutkimusta eli lähteettömien väitteiden joukkoa. Wikipediassa kuitenkaan itsestään selviä väitteitä, joita kukaan ei oletettavasti kyseenalaista, ei tarvitse lähteistää (esim. tammikuu on vuoden ensimmäinen kuukausi). Kirjoittajan täytyy harkita mitkä väitteet saatetaan kyseenalaistaa ja lähteistää nämä väitteet ennalta varmuuden vuoksi (lähteitä väitteille ei siis tarjota vasta sitten kun väitteitä kyseenalaistetaan).

Wikipedian sisältö pyrkii olemaan tietosanakirjoille tyypillisesti objektiivinen vastakohtana subjektiiviselle eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Wikipediassa ei saa kutsua mitään hyväksi, paremmaksi, parhaimmaksi, ihanaksi, kauniiksi jne. Tällä saavutetaan osaltaan artikkeleiden neutraalin näkökulman mukaisuus. Sisällön tulisi olla sellaista, että kaikki voivat sen hyväksyä, ja subjektiiviset ilmaisut ovat aina vain yksittäisten ihmisten omia ajatuksia asioista eli toisin sanoen mielipiteitä. Wikipediassa tulisi aina kertoa kenen mukaan jokin asia on jonkinlainen. Wikipediassa voidaan siis kertoa subjektiivisia ilmauksia kun subjektiiviset ilmaisut eivät ole kirjoittajan omia: esim. Matti Järvisen mukaan valtio olemme me. Tällaiset subjektiiviset ilmaukset tulee kuitenkin lähteistää, jotta ne voidaan todentaa jossain ilmaistuiksi (ei sinänsä paikkansa pitäviksi, koska mielipiteet ovat jossain ilmaistuina "tosia" mielipiteinä). Artikkeleissa tulisi myös käsitellä eri näkemyksiä tasapuolisesti.