Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva virasto
(Ohjattu sivulta Tukes)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (lyh. Tukes)[3] (engl. Finnish Safety and Chemicals Agency, ruots. Säkerhets- och kemikalieverket) on Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla toimiva virasto. Tukes on valtakunnallinen lupa- ja valvontaviranomainen, joka edistää tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.lähde?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Säkerhets- och kemikalieverket
Tukes
Tukesin päätoimipaikka Pasilan virastokeskuksessa.
Tukesin päätoimipaikka Pasilan virastokeskuksessa.
Perustettu 1995
Tehtävä valvonta, viestintä, toimeenpano ja kehittäminen
Ministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Sijainti Pasilan virastokeskus
Opastinsilta 12 B
Pasila, Helsinki
Valtio Suomi
Pääjohtaja Kimmo Peltonen
Työntekijöitä 289 (2023)[1]
Vuosibudjetti 23,6 milj. € (2023)[2]
Aiheesta muualla
Sivusto

Tukes toimi vuoden 2010 loppuun saakka nimellä Turvatekniikan keskus. Virasto sai nykyisen nimensä kun kemikaalien tuotevalvontatehtävät, joita aiemmin hoidettiin Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira), Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) sekä Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa, keskitettiin Tukesiin. Uudistuksella tehostettiin kemikaaleja koskevaa tuotevalvontaa ja lisättiin valvonnan yhdenmukaisuutta. Keskittämisen ansiosta yritykset ja kansalaiset voivat asioida usean viranomaisen sijasta yhden kemikaaliviranomaisen kanssa. Uudistuksella haettiin resursseja myös uudistuneen ja entistä vaativamman EU-lainsäädännön toimeenpanoon.lähde?

Tukes perustettiin vuonna 1995, kun Teknillisen tarkastuskeskuksen ja Sähkötarkastuskeskuksen viranomaistoiminnot yhdistettiin. Perustaminen liittyy myös Suomen jäsenyyteen Euroopan unionissa, sillä sen myötä siirryttiin viranomaisten tekemistä tyyppihyväksynnöistä valmistajien vaatimustenmukaisuusvakuutuksiin, joista osoituksena tuotteisiin laitetaan CE-merkintä. Samalla valvonnassa siirryttiin markkinavalvontaan eli markkinoille jo saatettujen tuotteiden jälkikäteiseen valvontaan.lähde?

Hallinto

muokkaa
 
Valtion virastotalon eli Ratapihantie 7:n toimistorakennuksen pääsisäänkäynti Helsingin Pasilassa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on eräs tämän Senaatti-kiinteistöjen omistaman rakennuksen vuokralaisista.

Tukes toimii Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Helsingin toimipisteessä sijaitsevat Tukesin johto ja ryhmistä painelaitteet, biosidit, kasvinsuojeluaineet, teollisuuskemikaalit, talous ja FINAS-akkreditointipalvelu sekä osa kaivokset-, kemikaalituotteet-, ammattilaistuotteet-, kuluttajapalvelut-, kuluttajatuotteet-, hallinto-, tieto- ja viestintäryhmistä. Tampereelle ovat sijoittuneet Tukesin ryhmistä sähkötuotteet, sähkölaitteistot, teolliset prosessit ja osa ammattilaistuotteet-, kuluttajatuotteet-, kuluttajapalvelut-, kemikaalituotteet-, viestintä-, tieto- ja hallinto-ryhmistä. Kaivosviranomaisen asioita hoidetaan sekä Rovaniemen että Helsingin toimipaikoissa.lähde?

Tukes toimi aiemmin Helsingissä, mutta vuonna 2010, osana valtionhallinnon alueellistamisratkaisuja, osa toiminnoista siirtyi Tampereelle. Helsingin toimitilat siirtyivät toukokuun 2010 lopussa Pasilan virastokeskukseen aikaisemmasta Lönnrotinkadun toimipaikasta. Tampereella siirryttiin heinäkuun 2010 alusta alkaen Technopolis Yliopistonrinteen toimistorakennukseen Kalevantielle. Aikaisempi Tampereen toimipiste sijaitsi Uimalankadun virastotalossa Kalevan kaupunginosassa. Rovaniemen toimipiste avattiin kesällä 2011, kun Tukes sai hoitaakseen kaivosviranomaistehtävät työ- ja elinkeinoministeriöstä. Tukesin Rovaniemen toimisto on Lapin aluehallintoviraston kiinteistön yhteydessä.lähde?

Tukesissa on henkilöstöä noin 250. Heistä noin 75 toimii Tampereella ja noin 10 Rovaniemellä. Tukesin pääjohtaja on Kimmo Peltonen.lähde?

Tukes toimii usean ministeriön ohjauksessa. Tukesin hallinnollisesta ohjauksesta ja valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö ohjaavat virastoa yhteistoiminnassa kukin omalla toimialallaan.lähde?

Organisaatio

muokkaa

Tukesissa organisaatio on jaettu viiteen eri yksikköön:

 • Kemikaalit
 • Teollisuus
 • Tuotteet
 • Tieto ja kehitys
 • FINAS.

Lisäksi suoraan pääjohtajan alaisuudessa toimii viestintäryhmä.

Kemikaaliyksikön tehtäviin kuuluu valvoa ja edistää kemikaaliturvallisuutta sekä kasvinsuojeluaineiden turvallisuutta ja laatua. Kemikaaliyksikkö hoitaa muun muassa seuraaviin liittyviä tehtäviä:

 • kemikaalituotevalvonta
 • EU:n REACH- ja CLP-asetuksiin ja biosidilainsäädäntöön liittyvät toimenpanotehtävät ja valvonta
 • kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi, hyväksyminen ja rekisteröinti.

Kemikaaliyksikköön kuuluu myös jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta.

Teollisuusyksikön tehtäviin kuuluu laitosten ja laitteistojen turvallisuuden, urakointi- ja asennustoiminnan sekä tarkastuspalveluiden valvonta. Teollisuusyksikkö valvoo muun muassa seuraavia:

 • vaarallisia kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset
 • neste- ja maakaasukohteet
 • räjähdetehtaat ja -varastot
 • painelaitteet ja näitä käyttävät tuotantolaitokset
 • kaivokset ja malminetsintä- ja kullanhuuhdontakohteet
 • jakeluverkkojen ja kiinteistöjen sähkölaitteistojen asentaminen, käyttö ja tarkastaminen
 • hissiurakointi ja -huolto
 • vaa'at, polttoaine- ja nestemittarit sekä torikaupan mitat.

Tuoteyksikkö valvoo myynnissä olevien tuotteiden turvallisuutta ja teknistä luotettavuutta. Markkinoilla olevien tuotteiden on oltava turvallisia ja vaatimustenmukaisia. Tuotevalvonnan kohteina ovat muun muassa:

 • sähkölaitteet
 • kuluttajatuotteet, kuten lelut, koneet ja henkilönsuojaimet
 • rakennustuotteet
 • räjähteet ja ilotulitteet
 • vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset ja -säiliöt
 • pelastustoimen laitteet.

Tuoteyksikköön kuuluu myös kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonta. Turvallisuuden lisäksi valvotaan sähkölaitteiden sähkömagneettisia häiriöominaisuuksia sekä energiatehokkuutta ja merkintöjä.lähde?

Valvonta suoritetaan tekemällä pistokokeita erilaisille tuotteille. Kaikkia tuotteita viranomaiset eivät tarkista eivätkä myöskään myönnä hyväksymisiä turvallisille tuotteille. Vastuu tuotteen turvallisuudesta on ensisijaisesti elinkeinonharjoittajalla.lähde?

Tieto- ja kehitysyksikön tehtäviin kuuluvat Tukesin hallintopalvelutehtävien hoitaminen, toimialuetta koskevien säädösten ja toimintamallien kehittämiseen osallistuminen sekä tietopalveluiden tuottaminen. Valvonnassa saadut tiedot ja kokemukset sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuottama tieto välitetään eteenpäin. Aktiivisella viestintä- ja koulutustoiminnalla edistetään valvonnan tavoitteiden toteutumista, erityisesti onnettomuuksien ennaltaehkäisyä.lähde?

FINAS-akkreditointipalvelu on Suomen kansallinen akkreditointielin, joka toteaa päteväksi kalibrointi- ja testauslaboratorioita, sertifiointielimiä, tarkastuslaitoksia, vertailumittausten järjestäjiä sekä päästökauppa- ja EMAS-todentajia. FINAS-akkreditointipalvelun tehtäviin kuuluu myös esim. viranomaisten asettamiin vaatimuksiin perustuvia pätevyyden arviointeja. FINAS toimii itsenäisenä ja puolueettomana yksikkönä Tukesin organisaatiossa.lähde?

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Viitteet

muokkaa
 1. Henkilöstötiedot Tutki hallintoa. Viitattu 28.1.2024.
 2. Valtion talousarviomenot kirjanpitoyksiköittäin Tutki hallintoa. Viitattu 28.1.2024.
 3. Lyhenneluettelo: T Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 22.11.2016.

Aiheesta muualla

muokkaa