Toiseus on monissa tieteenaloissa käytetty käsite,kenen mukaan? joka voidaan ymmärtää itsensä keskelle asettamisena ja samalla itseensä nähden erilaisten ryhmien pois sulkemisena. Toiseuteen kuuluu olennaisesti erojen etsiminen ja binaarinen suhde minun ja muun välillä. "Toinen" voidaan siis ymmärtää henkilönä tai ryhmänä joka on erilainen suhteessa omaan itseensä.lähde?

Toiseus voidaan ymmärtää myös toisen tekemisenä eli toiseuttamisena. Ryhmät, jotka nähdään poikkeuksellisina ja normeihin kuulumattomina toiseutetaan. Tämä tapahtuu määrittelemisen, nimeämisen, luokittelemisen, identifoimisen, kategoroimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien jatkuvana toistelemisena. Toiseus ilmenee aina suhteessa omaan itseensä, sillä erot ovat eroja vain keskustaan asettautuneen ryhmään nähden. Samalla kun etsitään toisen ryhmän eroja, omaa identieteettiä luodaan suhteessa toiseen ryhmään.lähde?

Esimerkkejä toiseuttamisesta on oletus siitä, että liitot naisen ja miehen välillä on normi.lähde? Tässä oletuksessa samaa sukupuolta olevat parit toiseutetaan. Monissa keskusteluissa näkyvä valkoisuuden normi ja valkoisen rodun keskelle asettaminen on muiden rotujen marginalisoitamista ja toiseuttamista. Kaupunkikuva usein toiseuttaa liikuntarajoitteiset henkilöt olettamalla kaikkien pystyvän liikkumaan tilassa samalla tavalla, kuten kiipeämään portaat.lähde?

Toiseuttamisen käsitteen muodostumiseen on vaikuttanut suuresti Edward Said kirjallaan Orientalismi (1978). Kirjassaan Said esitti, että länsi oli tutkimuksissaan luonut orientin ja muodostanut binaarisen suhteen idän ja lännen, meidän ja muun välille. Länsi esitti orientin homogeenisena ja yhtenäisenä kulttuuris-maantieteellisenä alueena, yleistäen alueelle perustavanlaatuiset ominaispiirteet. Toiseuttamalla orientin ja korostamalla eroja, länsi loi samalla omaa identiteettiään ja sittemmin oikeutti kolonialistiset toimensa.

Viime vuosikymmeninä monissa tieteenaloissa toiseus on alettu ymmärtämään sosiaaliteorian epistemologisena käsitteenä. Toiseuden tematiikkaa käsitellään esimerkiksi maantieteen, naistutkimuksen, antropologian ja sosiologian tutkimuksessa. Esimerkiksi maantieteessä toiseuttaminen viittaa prosessiin, jossa ryhmä sijoitetaan reuna-alueille eli marginalisoidaan suhteessa keskustaan. Filosofi Simone de Beauvoir käytti toiseutta sukupuoleen liitettynä ja näkee naisen ruumiinsa kautta miehen toisena.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

KirjallisuusMuokkaa

Mountz, A. (n.d.). The Other. Key Concepts in Political Geography, 328-338. Retrieved February 5, 2016.