Toiseus

oman identiteetin ulkopuolinen

Toiseus on monissa tieteenaloissa käytetty käsite,kenen mukaan? joka filosofisessa tarkastelussa viittaa oman itsensä (minuuden) tunnistamiseen erillisenä muista (toisista). Toiseuteen kuuluu olennaisesti binaarinen suhde minun ja muun (tai meidän ja muiden) välillä. "Toinen" voidaan ymmärtää henkilönä tai ryhmänä joka on erillinen (tai erilainen) suhteessa omaan itseensä.lähde?

Toiseuden filosofisen käsitteen luojana viitataan usein Hegeliin, jonka mukaan käsitys itsestä (minä-käsitys) edellyttää näkemystä itsestä erillisenä toisista.

Toiseuteen viitataan myös yhteiskunnallisena ja kulttuurisena käsitteenä, jossa oma kansa tai muu sosiaalinen tai yhteiskunnallinen ryhmä nähdään omana ja erillisenä (tai erilaisena) toisista.

Toiseus voidaan ymmärtää myös toisen tekemisenä eli toiseuttamisena. Ryhmät, jotka nähdään poikkeuksellisina ja normeihin kuulumattomina toiseutetaan. Tämä tapahtuu määrittelemisen, nimeämisen, luokittelemisen, identifoimisen, kategoroimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ryhmän ominaispiirteinä nähtyjen ominaisuuksien jatkuvana toistelemisena. Toiseus ilmenee aina suhteessa omaan itseensä, sillä erot ovat eroja vain keskustaan asettautuneen ryhmään nähden. Samalla kun etsitään toisen ryhmän eroja, omaa identieteettiä luodaan suhteessa toiseen ryhmään.lähde?

Toiseuttamisen käsitteen muodostumiseen on vaikuttanut suuresti Edward Said kirjallaan Orientalismi (1978). Kirjassaan Said esitti, että länsi oli tutkimuksissaan luonut orientin ja muodostanut binaarisen suhteen idän ja lännen, meidän ja muun välille. Länsi esitti orientin homogeenisena ja yhtenäisenä kulttuuris-maantieteellisenä alueena, yleistäen alueelle perustavanlaatuiset ominaispiirteet. Toiseuttamalla orientin ja korostamalla eroja, länsi loi samalla omaa identiteettiään ja sittemmin oikeutti kolonialistiset toimensa.

Viime vuosikymmeninä monissa tieteenaloissa toiseuteen on viitattu sosiaaliteorian epistemologisena käsitteenä. Toiseuden tematiikkaa käsitellään esimerkiksi maantieteen, naistutkimuksen, antropologian ja sosiologian tutkimuksessa. Esimerkiksi maantieteessä toiseuttaminen viittaa prosessiin, jossa ryhmä sijoitetaan reuna-alueille eli marginalisoidaan suhteessa keskustaan. Filosofi Simone de Beauvoir käytti toiseutta sukupuoleen liitettynä ja näkee naisen ruumiinsa kautta miehen toisena.

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

KirjallisuusMuokkaa

Mountz, A. (n.d.). The Other. Key Concepts in Political Geography, 328-338. Retrieved February 5, 2016.