Psykedeeliterapia

lääkeavusteinen terapiamuoto

Psykedeeliterapia viittaa sellaisiin terapian muotoihin, joiden etenemistä avustetaan jollain psykedeelisellä aineella. Yleisimmin käytettyjä ovat serotoniinijärjestelmän kautta vaikuttavat aineet kuten LSD, psilosybiini[1] ja MDMA.[2] "Mieltä ilmentävää" tarkoittavan psykedeeli-termin käyttäminen tässä yhteydessä hallusinogeeni-termin sijaan painottaa että näitä aineita terapian osana hyödyntävät psykiatrit luottavat psykedeelien tuottaman, psyykeä luotaavan tilan terapeuttiseen hyötyyn. Psykedeelisen terapian puolestapuhujat uskovat psykedeelien tehostavan potilaan omia psykoanalyyttisia kykyjä, helpottaen tavanomaisessa psykoterapiassa etenemistä. Joidenkin potentiaalisten hoitojen osalta tunnetaan myös taudinkuvaan liittyviä farmakologisia vaikutuksia.[3]

Historia muokkaa

Brittiläinen Ronald Sandison avasi vuonna 1955 ensimmäisen LSD-terapiaklinikan, jossa hän käytti LSD:tä psykoterapian apuna. LSD-terapiaa oli kahdenlaista: psykedeeliterapiassa potilaalle annettiin psykoterapian yhteydessä suuri LSD-annos, ja psykolyyttisessä terapiassa hänelle annettiin psykoanalyysin yhteydessä pieniä annoksia, joita kasvatettiin pikku hiljaa. Sandisonin mukaan LSD tehosti psykoterapiaa tuomalla potilaan alitajunnan ja unohtuneet muistot esiin.[4]

Useissa Suomen sairaaloissa tehtiin 1960-luvulla laajoja LSD-kokeita. Vaasan Huutoniemen sairaalassa LSD-kokeisiin osallistui psykologeja, lääkäreitä, sairaanhoitajia ja mielenterveyshoitajia, jotka olivat kaikki vapaaehtoisia.[5][6] Suomessa suunniteltiin 1960-luvulla Hesperian sairaalassa LSD-hoitoja psykoterapiaa lyhentämään pyrkivänä menetelmänä mutta ajatuksesta luovuttiin liian vaarallisena.[7] Muutamat tutkijat maailmalla jatkoivat psykedeelien hyödyntämistä terapiassa ilman virallista hyväksyntää. 1980-luvun jälkeen aiheesta on vähitellen uskallettu alkaa puhua ääneen tiedeyhteisössä.

Psykedeelien terapeuttisten vaikutusten tutkiminen oli 1950- ja 1960-luvuilla valtion rahoittamaa. 1960-luvun vastakulttuuriin oleellisesti kuuluneen psykedeelien huumekäytön seurauksena psykedeelit kiellettiin lailla ja psykedeelien tieteellinen tutkimus tuli käytännössä mahdottomaksi.[6] Tämä johti myös LSD:n ja Delysid-lääkkeen maineen menemiseen.[5]

1970-luvulle mennessä tutkimus ja rahoitus olivat lakanneet.[6]

1990-luvulla ketamiinin huomattiin parantavan vakavan masennuksen. Tämä tuli ilmi lääkkeen sivuvaikutuksena.[8]

2020-luvulle tultaessa psykedeelihoitoja alkoi taas tutkia uusi sukupolvi, jolla ei ollut menneisyyden rasitteita ja kiihkoa taustalla. LSD ei enää kuitenkaan ole tutkijoiden mielenkiinnon kohteena yhtä merkittävässä määrin, vaan psilosybiini kiinnostaa tutkijoita nykyään enemmän. Tämä johtuu sen lyhyemmästä vaikutusajasta, jonka vuoksi se soveltuu paremmin hoitokäyttöön. Myös LSD:n maine on vaikuttanut asiaan. Tulevaisuudessa hoitoaineena saattaa olla jokin psilosybiiniä kevyemmin vaikuttava aine.[5]

Useat psykedeelilääkkeitä kehittävät yritykset ovat jo listautuneet pörssiin, sillä psykedeelilääkkeistä voi tulla tulevaisuudessa laillista liiketoimintaa.[9]

Tutkimus muokkaa

Tutkimuskohteet muokkaa

Psykedeelien terapiakäyttö on vasta tutkimusvaiheessa mutta tutkimusta on tehty 1950-luvulta lähtien jolloin psykedeelit nousivat laajempaan tiedeyhteisön tietoisuuteen. Myönteisiä tuloksia on saatu seuraavissa hoitotilanteissa sellaisillakin potilailla, joille ei ole ollut apua muista hoitokeinoista:

Rahoitus muokkaa

Tällä hetkellä tutkimus on enimmäkseen yksityisrahoitteista. Toistaiseksi vain Norjan ja Iso-Britannian valtiot ovat tukeneet uutta tutkimusta.[42][43] Lääkeyhtiöt eivät ole innostuneet psykedeelitutkimuksen rahoittamisesta. Syyksi on esitetty ainakin sitä, etteivät psykedeelit tarjoa suurta mahdollisuutta rahalliseen hyötyyn koska niitä saatetaan terapian aikana käyttää vain muutamia kertoja, ja koska ne eivät ole patentoitavissa.[41] Psykedeeliterapiatutkimuksen merkittävimpiä rahoittajia ovat englantilainen Beckley Foundation ja yhdysvaltalaiset Heffter Research Institute ja Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS) -yhdistykset.

Tutkimushankkeet Pohjois-Amerikassa muokkaa

Johns Hopkinsin yliopistossa toimii psilosybiinin käyttöön keskittynyt tutkimusryhmä, joka on tutkinut hoidon käyttöä vakavaan masennukseen ja kuolemansairaisiin syöpäpotilaisiin. Johns Hopkinsin yliopiston psykedeeliterapiatutkimuksessa potilaille annettiin kaksi annosta psilosybiinisieniä. Psykedeelihoitojen välissä oli kahden viikon aikaväli. Yksi hoitokerta kesti noin viisi tuntia. Hoidon aikana oli läsnä kaksi kliinistä valvojaa, jotka antoivat potilaalle opastusta ja henkistä tukea. Potilaat makasivat hoidon ajan sohvalla pitäen silmien päällä suojaa sekä kuunnellen samalla musiikkia.[44]

Useat yritykset ovat tehneet kliinisiä kokeita Pohjois-Amerikassa psykedeelien käytössä mielenterveyden hoitoon. Yritykset ovat saaneet luvan Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta. [45]

Tutkimus Suomessa ja Pohjoismaissa muokkaa

Vuoden 2020 syksyllä käynnistyi Karoliinisessa instituuttissa tutkimus psilosybiinien käytöstä vakavan masennuksen hoidossa. Tutkimuksessa potilaat saavat yhden annoksen synteettistä psilosybiiniä tai lumelääkettä, sekä viisi viikkoa terapiatukea. Hankkeen päätutkija Johan Lundberg on aikaisemmin tutkinut ketamiinin käyttöä masennuksen hoitoon. Tutkimusta rahoitti ruotsalaiset säätiöt.[9]

Suomessa toimii Psykedeliatutkimusyhdistys, joka edistää psykedeeleihin liittyvää tutkimusta ja tutkimukseen perustuvan tiedon saatavuutta. Yhdistyksessä toimii noin 50 tutkijaa ja opiskelijaa. Lisäksi Suomeen perustettiin vuonna 2018 Psykedeelisen sivistyksen liitto, joka pyrkii tuomaan esille psykedeelisten aineiden hyötyjä ja haittoja.[5]

Hoitomuotona erilaisissa sairauksissa muokkaa

Vakava masennus muokkaa

Psilosybiinin on todettu auttavan vakavasta masennuksesta kärsiviä. Johns Hopkinsin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa vakavasti masentuneille annettiin kaksi annosta psykedeelisiä sieniä sekä sen tukena psykoterapiaa. Tutkimuksessa masentuneilla havaittiin nopeita ja suuria parannuksia sairauden tilassa. Neljä viikkoa tutkimuksesta puolet osallistujista ei ollut masentunut uudelleen.[44]

Tutkimuksissa psilosybiinihoito auttoi vakavaksesta masentuneita kärsiviä neljä kertaa tehokkaammin kuin markkinoilla olevat masennuslääkkeet. Osallistujien keskimääräinen masennusta mittaava Hamilton Depression Rating Scale arvo oli 23 (keskivaikean masennuksen yläraja) ennen tutkimuksen alkua. Kun potilaille tehtiin sama testi viikko ja neljä viikkoa tutkimuksen päättymisen jälkeen, oli osallistujien arvo keskimäärin 8 (lievä masennus). Arvo 7 ja sitä alhaisempi tulos tarkoittaa, ettei potilaalla ole masenusta.[44]

Tutkimuksessa 54% osallistujista ei ollut masentuneita enää neljä viikkoa tutkimuksen päättymisen jälkeen. Osallistujista 71%:n vointi parani tutkimuksen jälkeen.[44]

Syöpäpotilaat muokkaa

Psykedeeliterapia on tutkimuksissa vähentänyt merkittävästi kuoleman vaarassa olevien syöpäpotilaiden eksistentiaalista ahdistusta ja masennusta.[44]

Käytetyt aineet muokkaa

LSD muokkaa

Pääartikkeli: LSD

LSD patentoitiin vuonna 1947 ja sitä myytiin Delysid-nimisenä lääkkeenä. Ainetta markkinoitiin "sielun lääkkeenä". 1950- ja 1960-luvuilla LSD:llä tehtiin useita tutkimuksia.[5]

Ei ole selvää, johtuuko LSD:n hyödyt sen ahdistusta vähentävästä vaikutuksesta vai psykedeelisistä kokemuksista.[5]

LSD on luokiteltu Suomessa tällä hetkellä erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.[45]

Psilosybiini ja taikasienet muokkaa

Pääartikkelit: Psilosybiini ja Psilosybiinisienet

Psilosybiiniä sisältävät Psilosybiinisieniä kutsutaan taikasieniksi. Ne aiheuttavat hallusinaatioita näkö- ja kuuloaistiin. Ne myös aiheuttavat merkittäviä muutoksia henkilön tajuntaan muutamia tunteja annoksen ottamisen jälkeen.[44] Psilosybiinillä on LSD:tä hiukan lyhyempi vaikutusaika.[5]

Kymmenet startup-yritykset ja tutkimuslaboratoriot kehittelevät parhaillaan psilosybiinivalmisteita, joita voitaisi myydä lääkkeenä.[44] Suomessa ja useissa maissa psilosybiinisienet on luokiteltu laittomiksi huumausaineiksi.[9]

Ketamiini ja esketamiini muokkaa

Pääartikkeli: Ketamiini

Riittävä määrä ketamiinia saa aikaan euforian tunnetta ja aistiharhoja. Äärimäisessä tapauksessa jopa hallusinaatiota. Se voi aiheuttaa riippuvuutta, jonka vuoksi Suomessa hoitojakso kestää enintään puoli vuotta.[8] Ketamiinia annetaan vakavaan masennukseen 1-3 kertaa viikossa lyhyen hoitojakson ajan. Se on tehokkain ja nopein tunnettu masennuksen hoitomuoto.[46]

Aine poistaa vakavaa masennusta tehokkaammin ja nopeammin, kuin mikään tunnettu toinen lääkeaine. Se poistaa kivun lamauttamatta hengitystä ja irrottaa mielen aistihavainnoista. Ketamiini toimii kaksi tai kolme kertaa tehokkaammin kuin perinteiset masennuslääkkeet. Se toimii puoleen potilaista, jotka eivät saa hyötyä tavallisista masennuslääkkeistä.[8]

Yhdysvalloissa ketamiini on hyväksytty masennuksen hoitoon niille potilaille, jotka eivät saa apua muista lääkkeistä.[45] Myös Suomessa ketamiinia käytetään vakavan masennuksen hoitoon, kun muut hoidot eivät auta. Ainetta annetaan suonensisäisesti tiputuksessa.[8]

Ketamiinista on edelleenkehitetty nenäsuihkeena otettava esketamiini-lääke (tuotenimi Spravato).[47] Lääkkeeseen kohdistuu paljon odotuksia, koska se on ensimmäinen uudentyyppinen lääke vuosikymmeniin. Janssen Pharmaceuticalsin kehittämä lääke maksaa kuukaudessa kuitenkin tuhansia dollareita.[8] Lääke on hyväksytty Yhdysvalloissa käyttöön. Se otetaan itsenäisesti lääkärin vastaanotolla henkilökunnan valvonnan alaisena.[47]

Ketamiinia käytetään myös ihmisten ja eläinten nukutusaineena.[45] Dissosiatiivista nukutusainetta ketamiinia[48][49][50][51][52] on tutkittu masennuksen ja päihderiippuvuuden hoidossa myönteisin tuloksin.

MDMA eli ekstaasi muokkaa

MDMA tunnetaan paremmin nimellä ekstaasi. Aine voi toimia uudenlaisena tapana hoitaa mielenterveysongelmia.[45]

MDMA on luokiteltu Suomessa tällä hetkellä erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.[45]

Muut aineet muokkaa

Myös kappa-opioidireseptorin agonistina toimivaa salvinoriini A:ta[53] ja erittäin monialaisesti vaikuttavaa ibogaiinia[54] on tutkittu masennuksen ja päihderiippuvuuden hoidossa myönteisin tuloksin. Myös karbogeenikaasua on käytetty psykedeeliterapiatutkimuksissa.

Merkittäviä tutkijoita muokkaa

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

 1. LSD- ja psilosybiinitutkimus Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS)
 2. MDMA-tutkimus Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS)
 3. a b Magic mushrooms' psychedelic ingredient could help treat people with severe depression The Guardian 6.4.2013
 4. Mo Costandi: A brief history of psychedelic psychiatry The Guardian. 2.9.2014. Viitattu 13.3.2017.
 5. a b c d e f g LSD täyttää 80 vuotta – "Sielun lääke" paransi alkoholisteja ja auttoi masentuneita, kunnes koitti 1960-luku ja käyttö karkasi käsistä Yle Uutiset. 16.11.2018. Viitattu 8.2.2023.
 6. a b c Vaasalaislääkäri: LSD-kokeet yleisiä Yle 1.6.2001.
 7. Hapon paluu Ylioppilaslehti 27.4.2001
 8. a b c d e Jan Boijer-Spoof halusi riistää henkensä, kunnes hänelle tarjottiin harvinaista ketamiinihoitoa – “Kuin joku painaisi päässä reset-nappulaa” Yle Uutiset. 13.2.2020. Viitattu 8.2.2023.
 9. a b c Ruotsissa alkaa tutkimus psykedeelisen psilosybiinin käytöstä masennuksen hoidossa – päätutkija: "Saattaa olla suurimpia asioita psykiatriassa 40 vuoteen" Yle Uutiset. 23.10.2020. Viitattu 8.2.2023.
 10. Peyote on the Brain, Discovery, 1.2.2003
 11. Tutkimus: Huumaavat sienet auttavat riippuvuuksien hoidossa, Helsingin Sanomat, 1.7.2008
 12. Tutkijat etsivät LSD:stä apua alkoholismin hoitoon Helsingin Sanomat 9.3.2012.
 13. LSD:stä ehkä apua riippuvuuksien hoitoon Suomen Kuvalehti 19.8.2014.
 14. Could magic mushrooms help smokers quit? Salon 11.9.2014.
 15. Tutkimus: Taikasienet auttavat tupakoinnin lopettamisessa Helsingin Sanomat 16.9.2014.
 16. Psykedeelejä Kouvolan A-klinikalta – Tutkimuksessa selvitetään psilosybiinin vaikutusta juomiseen Mediuutiset 9.1.2024.
 17. An Investigation to Determine Therapeutic Effectiveness of LSD-25 and Psilocybin on Hospitalized Severely Emotionally Disturbed Children Gary Fisher, Daniel Castile 10.2.1963
 18. Treatment of Childhood Schizophrenia Utilizing LSD and Psilocybin Newsletter of the Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies MAPS – Volume 7 Number 3 Summer 1997 – pp. 18–25
 19. Is it time to revisit the role of psychedelic drugs in enhancing human creativity?. Journal of Psychopharmacology, 2008; 22; 821
 20. Psychedelics & MDMA as Potential Supplements to Treat High-Functioning Autism & Asperger’s Syndrome – Alicia Danforthin luento Psychedelic Science in the 21st Century konferenssista vuodelta 2010.
 21. Can Ecstasy Help Treat Autism?. SantaCruzPatch 28.12.2011
 22. Findings from a Study on the MDMA Experiences of Adults on the Autism Spectrum – Alicia Danforthin luento Psychedelic Science 2013 konferenssista.
 23. Is Ecstasy the Key to Alleviating Autism Anxiety? Motherboard 1.6.2013
 24. Treating Social Anxiety in Autistic Adults with MDMA-Assisted Therapy: An Interview with Nick Walker MAPS Bulletin – volume xxiv – number 1 – Spring 2014: "Special Edition: Psychedelics and Education".
 25. Sacred Intentions: Inside the Johns Hopkins Psilocybin Studies, Baltimore City Paper, 16.10.2008
 26. Mieli ojennukseen psykedelialla Hämeen Sanomat 7.5.2010.
 27. Taikasienten ainesosa lievittää ahdistusta Helsingin Sanomat 7.9.2010.
 28. LSD saattaa palata lääkekäyttöön – vaikutuksia tutkittiin ensi kertaa 40 vuoteen Tekniikka&talous 6.3.2014.
 29. ”Taikasienistä” apua masennukseen? Tohtori.fi 04.07.2011.
 30. "Taikasienistä" apua masennukseen? Tekniikka&Talous 25.1.2012.
 31. 'Absurd' drug laws 'hinder research' – Prof David Nutt BBC News 6.4.2013
 32. Cormier, Zoe: Magic Mushroom Drug Lifts Depression in Human Trial Scientific American. 17.5.2016. Viitattu 17.5.2016.
 33. Tutkimus: Syöpää sairastaville annettiin "taikasienten" sisältämää psilosybiinia – valtaosa kertoi masennuksen helpottavan (Arkistoitu – Internet Archive) MTV 01.12.2016.
 34. Ayahuasca Psychedelic Tested for Depression Scientific American 8.4.2015.
 35. LSD Cured My Headache. Independent UK, 10.10.2008
 36. Tutkimus: LSD:n johdannainen taltuttaa päänsäryn Helsingin Sanomat 30.6.2011
 37. Päänsärky oli ajaa Tonyn itsemurhaan: Myrkkysienet olivat viimeinen toivoni Studio55 20.7.2013
 38. Could an Acid Trip Cure Your OCD?, Discovery, 16.5.2008
 39. Ecstasy is the key to treating PTSD, The Times, 4.5.2008
 40. Tutkimus: Bilehuume ekstaasi voisi auttaa ahdistuksen hoidossa Helsingin Sanomat 18.1.2014.
 41. a b Ekstaasi pelasti sotaveteraanin: ”USA:ssa 22 veteraania tekee joka päivä itsemurhan – voitaisiin välttää” Suomen Kuvalehti 28.2.2016.
 42. Norwegian Government Approves Half Million Dollar Study on MDMA, VG, 29.12.2008
 43. Psychedelic drugs like LSD could be used to treat depression, study suggests The Guardian 5.3.2015.
 44. a b c d e f g Psychedelic Treatment with Psilocybin Relieves Major Depression, Study Shows Johns Hopkins Medicine Newsroom. 4.11.2020. Viitattu 8.2.2023. (englanniksi)
 45. a b c d e f Ensin kannabiksesta tuli vakavasti otettavaa bisnestä, nyt vuorossa ovat psykedeelit – pörssilistautumiset alkoivat jo, mutta voiko sienistä tai LSD:stä olla apua ihmiselle? Yle Uutiset. 6.6.2020. Viitattu 8.2.2023.
 46. Tero Taiminen: Ketamiini masennuksen hoitona www.duodecimlehti.fi. 2017;133(1):52-60. Duodecim. Viitattu 8.2.2023.
 47. a b Office of the Commissioner: FDA approves new nasal spray medication for treatment-resistant depression; available only at a certified doctor’s office or clinic FDA. 24.3.2020. Viitattu 8.2.2023. (englanniksi)
 48. Vahvistus: Ketamiini on nopein lääke masennukseen – suonensisäinen ruiske voi puolittaa tuskan päivissä Iltalehti 23.1.2017.
 49. Bilehuume ketamiinista lupaavia tuloksia vakavan masennuksen hoidossa Helsingin Sanomat 7.4.2014.
 50. Ketamiini apuna masennuksessa Tohtori.fi 09.10.2012
 51. NIH. "Experimental Medication Kicks Depression in Hours Instead of Weeks" NIH News, August 7, 2006
 52. Ketamine Psychedelic Therapy (KPT): A Review of the Results of Ten Years of Research " J Psychoactive Drugs. 1997 Apr-Jun;29(2):165-83.
 53. Salvia divinorum: Clinical and Research Potential MAPS bulletin, volume xiii n. 1, spring 2003.
 54. Ibogaiinitutkimus Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS)

Aiheesta muualla muokkaa