Olaus Arenius

suomalainen kirkon pastori ja kirjailija

Olaus Magni Arenius (1611 Varnum, Värmlanti, Ruotsi – 7. elokuuta 1682 Maalahti) oli ruotsalaissyntyinen Suomeen muuttanut kirkkoherra ja uskonnollinen kirjailija joka julkaisi ensimmäiset ruotsinkieliset postillat Suomessa.[1]

Areniuksen vanhemmat olivat talonpoika Måns ja Ingeborg Larsdotter. Hän tuli vuonna 1640 Suomeen opiskelemaan vastaperustettuun Turun akatemiaan ja hänet vihittiin papiksi 1643. Arenius toimi aluksi kotisaarnaajana Turun hovioikeuden presidentti Jöns Kurckin perheessä. Hänestä tuli Maalahden kirkkoherra 1649 ja hän oli tässä virassa kuolemaansa saakka.[1]

Arenius julkaisi pääosin omalla kustannuksellaan kolme saarnakokoelmaa sekä yksittäisiä rukouspäivä- ja ruumissaarnoja.[1]

TeoksiaMuokkaa

  • En christeligh lijk-predikning : vthöfwer ... h. Iöns Kvrcks til Laucko, Anoila, Kiulaholm och Klackeborg, Sweriges rijkes rådz, praesidentz vthi then konungzlighe hoffrätt i stoorfurstendömet Finland, så och lagmans öfwer Westergötland och Daal, ... hwzfrwz, ... frw Sophiae De-la-Gardie, boren frij-herre dotters til Eekholmen, ... lijk. Hwilken ... affsomnade vthi Stockholm, then 1. octob. 1647. och bleff ... vthi Ulffzby kyrkio, then 23. januarii, 1648. Begraffwen, hållen på Anoila gård. Aff Olao Magni Arenio Werml: wälb.te wälb.ne herres hws-predikant. Tryckt i Åbo af Peder Wald, acad. typogr. 1648
  • Labores catechetici thet är enfaldige catechismi förklarningar/ vthi 28 predikningar författade/ stälte och predikade vthi Maalax församblingh i Öster Bothn. aff Olao Magni Arenio Werml: Maalaxens: pastore. Allom them som then christeliga catechismi läran älska och gärna läsa/ til nyttigh och helsosam underwisningh/ under trycket gifne och vthgångne medh aut: bekostnad. Tryckt i Abo aff Petro Hansonio, anno 1659
  • Threni thet är een klagepredikningh öfwer thet högt bedröfweliga och oförmodeliga dödzfal/ som sigh tildrogh then 12. Febr. åhr 1660. Medh then stormechtigste högborne fursten och herren/ h: Carl Gustaff/ Sweriges/ Göthes och wändes konung/ [et]c. Stält och predikat aff Olao Magni Arenio Wermlando. Maalaxens: pastore. Åbo tryckt aff Petro Hansonio. Acad. typ. 1660
  • Passional postilla. Thet är historia om Iesu Christi wår Herres och Frelsares pijna/ dödh och begrafning. Såsom hon aff alla ewangelisterna vthdragen/ och i sex achter fördelt är. Medh nyttiga lärdomar/ helsosam tröst och trogna förmaningar. Vthi fjorton predikningar/ medh ett nyttigt register. Eenfalleliga författat och til trycket förfärdigat aff Olao Magni Arenio Wermelando Maalaxens. pastore. Medh egen bekostning. Tryckt i Åbo aff Peter Hanson Acad. typ. åhr 1661
  • Lijk-predikning, hållen i Waza : kyrkia vthi Österbotn, åhr 1667. den 9. junij, när ... Herman Iessenhausenss förnämligh handelsmans och inwånares vthi Waza stadh, salige lekamen, ... ther niderlades i thess beredde hwilokammar, hwilken affsompnade på samma åhr, den 27. maij klocken [sic] 7. om afftonen. aff Olao Magni Arenio, Maalaxens: pastore. Tryckt i Stockholm aff Georg Hantsch, 1667
  • Quotidiana poenitentia, eller itt sätt huru menniskian kan dageliga göra sitt skrifftermåål in för Gudh/ och få afflößning. Vthaff then h. skrifft vthdragit och stält aff Olao Magni Arenio Wermelando, Maalaxens: pastore. Stockholm tryckt aff Hindrich Keyser, åhr 1677
  • Reese= och hùùs=postilla/ öfwer alla söndagars/ förnämsta högtijders och apostla dagars ewangelia/ heela åhret igenom/ medh nyttiga lärdomar/ helsosam tröst och trogna förmaningar. Aff åthskilliga höghlärda mäns böcker och then heliga skrifft vthdragen them ungdom och eenfaldigom åhörarom til besynnerlig nytta vthi tienligh kortheet stält och til trycket förfärdigat. Aff Olao Magni Arenio Wermelando, Maalaxens. pastore. Medh egen bekostnadt. Tryckt i Åbo aff Petro Hansonio, Acad. typographo, 1677
  • Twenne böndagz predijkningar/ predijkade i Maalax kyrckia/ 1678. Stälte och til trycket förfärdigade aff Olao Magni Arenio Wermelando, Maal. pastore. Stockholm tryckt aff Henrich Keyser/ kongl. booktryckiare, åhr 1679
  • Status denatorum, the afsombnade : dödas tilstånd, vthi een christeligh lijkpredijkningh, öfwer ... herr Niels Erichzson Bergudd, fordom hauptmann öfwer frijherrskapen Laihiala och Maalax, hwilken ... afsombnade uti Malax sochn på sin egen gård, i Solfwo, den 3. maij anno 1680. Lembnandes sin döde lekamen uti Solfwo kyrkia i dess bestälta hwijlokammar at nedsättias, som skedde ... den 6. junij samma åhr, ... framstält, och effter begäran i pennan ... fattas aff Olavo Magni Arenio, Maalaxens: pastore. Tryckt i Stockholm aff Henrich Keyser kongl. booktr. 1680

LähteetMuokkaa

Aiheesta muuallaMuokkaa