Mormonismin perhekäsitys

Perhe on Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkossa kuten yleensäkin myöhempien aikojen pyhien liikkeen yhteisöissä, paitsi yhteiskunnan, myös kirkon perusyksikkö. Perheellä on myös hengellinen merkitys. Tämä on ainakin kolmenlainen: 1) Perhe antaa jäsenilleen mahdollisuuden päästä korotukseen eli Jumalan välittömään läheisyyteen. 2) Perhe tarjoaa ihmiselle arvokkaita kokemuksia ja opetuksia, joita hän tarvitsee oppiakseen ja kehittyäkseen. 3) perhe mahdollistaa uusien lasten syntymisen. Tämä taas on mormoniteologiassa tärkeää, koska jokainen syntynyt lapsi on samalla henki, joka on saapunut tähän maailmaan koetusaikaansa varten.

Osa artikkelisarjaa
Mormonismi

USVA headstone emb-11.svg

Historia

Joseph Smith
Ensimmäinen näky
Urim ja tummim· Oliver Cowdery
Martin Harris · David Whitmer
Brigham Young · Sidney Rigdon

Oppi ja rituaalit

Jumala · Pelastussuunnitelma
Oppi kirkosta · Kaste
Sakramentti
Konfirmaatio · Endaumentti
Sinetöinti · Pappeus
Avioliitto · Perhe
Moniavioisuus
Viisauden sana
Jumalanpalvelus · Sijaistoimitukset
Valmistavat toimitukset

Pyhät tekstit ja muut julkaisut

Mormonin kirja · Raamattu
Oppi ja liitot · Kallisarvoinen helmi

Toimintatavat ja kulttuuri

Temppeli · Lähetystyö
Apujärjestö · Pyhäkoulu
Apuyhdistys · Alkeisyhdistys
Nuoret miehet · Nuoret naiset

Organisaatio ja johtaminen

Myöhempien aikojen pyhien liike
MAP-kirkko · MAP-presidentti
Ensimmäinen presidenttikunta
Kaksitoista apostolia
Apostoli · Seitsenkymmenet
Johtava piispakunta
Yleisauktoriteetit
Vaarna · Ylipappi
Piispa

Katso myös

Kritiikki · Jäsenmäärä
Mormonismi Suomessa

n  k  m
Teemasivu

MAP-kirkon nykyinen perhenäkemys on esitetty tiivistettynä Kirkon Perhejulistuksessa.

Perhe ja MAP-kirkkoMuokkaa

Kirkko pyrkii vahvistamaan avioliittoja ja perhesuhteita. Aviopuolisoille tarjotaan avioliittokursseja ja erilaisia mahdollisuuksia parantaa parisuhteensa laatua. Kirkon jäseniä opastetaan antamaan aikaa perheelleen. Kirkko suosittelee yhden illan, yleensä maanantai-illan, varaamista erityiseksi perheillaksi, jolloin perheenjäsenet viettävät aikaa keskenään ja joka rauhoitetaan muilta menoilta ja harrastuksilta. Kirkko on laatinut erityisiä perheiltaohjelmia, joissa perheille esitetään mahdollisuuksia keskinäiseen ajanviettoon hengellisen ohjelman ja erilaisten vapaa-ajan harrastusten merkeissä. Perheitä kehotetaan varaamaan aikaa yhteisille aterioille, viettämään keskenään juhlapyhiä ja tekemään yhdessä lomamatkoja ja retkiä. Erityisen tärkeää on MAP-kirkon mielestä perheen hengellisen elämän vaaliminen. Perheitä kehotetaan tutkimaan yhdessä pyhiä kirjoituksia, rukoilemaan yhdessä aamuin, illoin ja aterioilla sekä osallistumaan perheenä kirkon aktiviteetteihin. Toisaalta aviopuolisoita kehotetaan varaamaan aikaa myös kahdenkeskiseen yhdessäoloon parisuhteen vahvistamiseksi.

Kirkko tukee perheitä myös antamalla neuvoja ja opastusta ajallisissa asioissa, esimerkiksi talouden suunnittelusta. Naisten apujärjestössä, Apuyhdistyksessä, naiset voivat saada opastusta käytännön kodinhoitotyössä, esimerkiksi ruoanlaitossa. Joissain tapauksissa seurakunta voi tukea käytännössä esimerkiksi varattomia perheitä.

MAP-kirkko katsoo jokaisella perheenjäsenellä olevan oma roolinsa, jonka alkuperä on Jumalassa. Kirkon opetuksen mukaan maanpäälliset perheet heijastavat Taivaallista perhettä, jossa on Taivaallinen Isä, Äiti ja henkilapsia. Taivaallinen perhe antaa mallin maanpäällisille perheille, ja samalla perhe-elämä maan päällä opettaa ihmisiä elämään Taivaallisen perheen jäseninä.

Perheenjäsenten roolitMuokkaa

Perheen isän kutsumuksena on toimia perheen päänä, sen huoltajana ja suojelijana. Miehen asema perheen päänä ei kuitenkaan tarkoita hänen mielivaltaista johtoaan. Miestä kehotetaan ottamaan esikuvakseen Kristuksen uhrautuva rakkaus hänen johtaessaan perhettään. Myös perheen muilla jäsenillä tulee olla sananvaltaa perheen asioihin. Isän tehtävä on pitää huolta perheen ajallisesta toimeentulosta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Isän erityinen hengellinen kutsumus on kuitenkin pappeus. Perheenisä on ennen muuta pappi omalle perheelleen. Hän johtaa perheen rukoushetkiä ja kirjoitusten tutkisteluja, rukoilee perheensä puolesta ja antaa sille papillisia siunauksia.

Vaimon ensisijainen kutsumus on äitiys. Hänen tulee olla hyvä perheenäiti, joka pitää huolta perheen ajallisesta hyvinvoinnista ja kodin siisteydestä sekä lasten kasvatuksesta. Tosin myös isien odotetaan osallistuvan kotitöihin ja kasvatukseen. Pienten lasten äitien työssäkäyntiä ei pidetä kirkossa hyvänä asiana, vaikka ymmärretäänkin tämän joskus olevan taloudellisesti välttämätöntä.

Lapset ovat MAP-kirkon opetuksessa tärkeällä sijalla. Koska maailmaan syntyvät lapset ovat mormoniteologian mukaan Taivaallisen Isän ja Äidin henkilapsia, joille vanhemmat antavat ruumiin, katsotaan vanhempien olevan vastuussa heidän kasvattamisestaan myös Taivaallisille vanhemmille. Vanhempien odotetaan pitävän huolta lasten ajallisesta hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Vanhempien tulee suojella lapsiaan pahalta ja opettaa heille hyvää. Erityisen tärkeää on lapsen uskonnollinen kasvatus. Lapsia tulee opettaa rukoilemaan, tutkimaan pyhiä kirjoituksia ja etsimään elämässään Jumalan johdatusta. Kirkko tukee lapsien uskonnollista kasvatusta esimerkiksi Alkeisyhdistyksen ja pyhäkoulun avulla. Lapsien odotetaan toimivan perheensä hyväksi ja tuottavan vanhemmilleen iloa ja mielihyvää.

Perhekäsitys ja yhteiskuntaMuokkaa

MAP-kirkon perhemallia voidaan siis pitää sangen perinteisenä. Toisaalta käytännön perhemalleihin vaikuttaa tietysti ympäröivä yhteiskunta ja sen arvotukset. Esimerkiksi naisten rooli perheissä on länsimaissa muuttunut viime vuosikymmeninä selvästi tasa-arvoisempaan suuntaan.

Koska MAP-kirkko haluaa puolustaa perinteistä ydinperhettä, se on asettunut vastustamaan esimerkiksi avosuhteiden lisääntymistä. Kirkko vastustaa myös johdonmukaisesti samaa sukupuolta olevien parien liittoja.