Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on yksi Itä-Suomen yliopiston neljästä tiedekunnasta. Sillä on varsinaista opetus- ja tutkimustoimintaa Joensuun ja Kuopion kampuksilla, tutkimustoimintaa lisäksi Savonlinnan kampuksella.[1]

Tiedekunnassa on noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa, 400 jatko-opiskelijaa ja 350 henkilökuntaan kuuluvaa.[2] Tiedekunnassa voi suorittaa humanistisen, kauppatieteellisen, luonnontieteellisen, terveystieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoja.

Laitokset ja oppiaineetMuokkaa

Historia- ja maantieteiden laitosMuokkaa

 • Suomen historia ja yleinen historia
 • maantiede ja yhteiskuntamaantiede
 • ympäristöpolitiikka ja -oikeus

Historia-aineissa alempi korkeakoulututkinto on humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, maantieteessä luonnontieteiden kandidaatin tutkinto; kaikissa näistä kolmesta ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisterin tutkinto. Yhteiskuntamaantieteessä suoritetaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot. Ympäristöpolitiikassa ja -oikeudessa voidaan suorittaa joko yhteiskuntatieteiden tai hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot suuntautumisesta riippuen.[3]

Historia- ja maantieteiden laitos toimii kokonaisuudessaan Joensuussa.

Kauppatieteiden laitosMuokkaa

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella tarjotaan kauppatieteellistä opetusta Joensuun ja Kuopion kampuksilla. Laitoksella voi suorittaa kauppatieteiden kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon. Kampuksilla opiskelee yhteensä noin 900 perustutkinto-opiskelijaa ja 70 jatko-opiskelijaa. [4] Valtakunnallisessa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa valitaan joka kevät 100 uutta opiskelijaa, joista 50 Joensuun ja 50 Kuopion kampukselle suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa. [5]

Kauppatieteiden koulutus alkaa kandidaatin tutkinnosta, jonka suuntautumisvaihtoehdoksi valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa yksi neljästä teema-alueesta. Valittavissa olevia teema-alueita ovat Joensuun kampuksella palvelujohtaminen ja laskentatoimi ja verotus sekä Kuopion kampuksella johtaminen, innovaatiot ja markkinointi sekä laskentatoimi ja rahoitus.[6]

 1. Palvelujohtamisen teema-alueeseen kuuluu keskeisesti asiakasarvon käsite eli asiakkaan kokema hyöty. Opinnoissa perehdytään asiakas- ja sidosryhmäsuhteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelujohtamiseen sisältyy mm. markkinoinnin suunnittelun, henkilöstön johtamisen, asiakkuusajattelun ja liiketoimintaprosessien teemoja. Ajankohtaisia tutkimusaiheita palvelujohtamisessa ovat esimerkiksi brändimarkkinointi, matkailijoiden käyttäytyminen ja luottamus organisaatioissa.
 2. Laskentatoimen ja verotuksen opinnoissa tutustutaan organisaatioiden taloudellisiin tunnuslukuihin. Sisäisen laskentatoimen tuottamaa informaatiota hyödynnetään yrityksen johdon päätöksenteossa. Ulkoisen laskentatoimen tuottamat tiedot on suunnattu ulkoisille sidosryhmille, kuten rahoittajille ja verottajalle. Suuntautumisvaihtoehdon osa-alueita ovat kirjanpito, tuloslaskenta, tilinpäätös, verotus ja yhtiöoikeus.
 3. Johtamisen, innovaatioiden ja markkinoinnin opintojen fokus on liiketoiminnan ja organisaatioiden uudistamisessa. Teema-alueen opinnoissa perehdytään innovaatioiden luomiseen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Opitaan johtamistaitoja sekä viemään läpi organisointiin, strategiaan, henkilöstöresursseihin ja asiakassuhteisiin liittyviä hankkeita.
 4. Laskentatoimi ja rahoitus -teema-alue käsittää taloudellisiin tunnuslukuihin, rahoitusmarkkinoiden toimintaan ja organisaation lyhyen ja pitkän aikavälin rahoitukseen tutustumista. Aineopinnoissa syvennytään tarkemmin mm. ulkoiseen laskentatoimeen, johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen sekä valinnaisesti esimerkiksi tilintarkastukseen tai pankki- ja vakuutustoimintaan.[7]

Kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi suorittaa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Joensuun kampuksen suuntautumisvaihtoehtoja maisterivaiheessa ovat palvelujohtaminen, yritysoikeus ja -talous, palveluliiketoiminta, tilintarkastus sekä laskentatoimi ja yritysoikeus. Kuopion kampuksen maisteriohjelmia ovat Innovation Management, taloushallinto ja rahoitus sekä tilintarkastus: laskentatoimen opintolinja. Lisäksi Kuopion kampuksella voi opiskella neljässä kansainvälisessä maisteriohjelmassa: Health and Business, Innovation Management, International Business and Sales Management sekä Service Management.[8]

Oikeustieteiden laitosMuokkaa

Oikeustieteiden laitos toimii Joensuussa. Se ei nimestään huolimatta anna pätevyyttä oikeustieteellisen alan ammatteihin, vaan antaa pätevyyden toimia erilaisissa yhteiskunnallisissa juridiikan asiantuntijatehtävissä.[9] Laitoksella voi suorittaa yhteiskuntatieteellisen alan hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sekä hallintotieteiden lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot.

Vuodesta 2011 lähtien laitoksella voi opiskella pääaineenaan seuraavia oppiaineita:[10]

 • eurooppaoikeus
 • finanssioikeus
 • hallinto-oikeus
 • lainsäädäntötutkimus
 • rikos- ja prosessioikeus ja rikollisuuden tutkimus
 • siviilioikeus
 • ympäristöoikeus

Vuoteen 2011 saakka pääaineopiskelijoita valittiin myös filosofiaan, oikeusfilosofiaan, kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden tutkimukseen, valtiosääntöoikeuteen, eurooppaoikeus ja integraatiohallintoon sekä oikeustaloustieteeseen. Opiskelijoiden valinta näihin pääaineisiin lakkautettiin osana laajempaa uudistusta.[11] Osa pääaineista liitettiin osaksi muita aineita, osa taas säilyy sivuaineena.

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitosMuokkaa

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos on Kuopion kampuksella toimiva terveystieteellisen alan koulutusta ja tutkimusta tarjoava yksikkö.[12] Sen tarjoamat tutkinnot ovat joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden tutkintoja.

Laitoksella on neljä pääainekelpoista ainetta:[13]

 • sosiaalihallintotiede
 • sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto
 • terveyshallintotiede
 • terveystaloustiede

Yhteiskuntatieteiden laitosMuokkaa

Yhteiskuntatieteiden laitos toimii sekä Joensuun että Kuopion kampuksilla.

Laitoksella on viisi pääainetta:

 • sosiaalipedagogiikka
 • sosiaalipsykologia
 • sosiaalityö
 • sosiologia
 • yhteiskuntapolitiikka

Sosiologiaa ja yhteiskuntapolitiikka voi opiskella sekä Joensuussa että Kuopiossa. Muut oppiaineet ovat pääaineina ainoastaan Kuopion kampuksella. Pääaineiden lisäksi laitos huolehtii osasta kasvatussosiologian opetuksesta Joensuussa ja filosofian sivuaineopetuksesta Kuopiossa.[14]

Muut laitoksetMuokkaa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden laitokseen kuuluu lisäksi kaksi tutkimukseen suuntautunutta laitosta, joissa ei voi suorittaa varsinaisia tutkintoja.

Karjalan tutkimuslaitos (engl. Karelian Institute) on aluekehitykseen, maaseutututkimukseen, Venäjä- ja rajatutkimukseen sekä etnisyyden ja kulttuurien tutkimiseen keskittynyt yksikkö, joka on perustettu vuonna 1971.[15] Laitos toimii Joensuussa.

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos on Savonlinnassa toimiva matkailun ja vapaa-ajan tutkimukseen keskittynyt yksikkö. Siellä voi suorittaa myös matkaillualan monitieteisiä opintokokonaisuuksia.[16]

Aiheesta muuallaMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. http://www.uef.fi/mot/ Matkailualan opetus- ja tutkimuskeskus
 2. http://www.uef.fi/yhka Itä-Suomen yliopisto
 3. http://www.uef.fi/geohistoria/ymparistopolitiikka-ja-oikeus Ympäristöpolitiikka ja -oikeus
 4. http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/kauppatieteiden-laitos Kauppatieteiden laitos
 5. http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/paavalinta Kauppatieteiden laitos, päävalinta
 6. http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/kandidaatin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, kandidaatin tutkinto
 7. http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/kandidaatin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, kandidaatin tutkinto
 8. http://www.uef.fi/fi/kauppatieteet/maisterin-tutkinto Kauppatieteiden laitos, maisterin tutkinto
 9. http://www.uef.fi/oikeustieteet Oikeustieteiden laitos
 10. http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=93cd3939-7d96-4492-947c-db84373957f2&groupId=93865&p_l_id=93869 Oikeustieteiden laitos (pdf)
 11. http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=93cd3939-7d96-4492-947c-db84373957f2&groupId=93865&p_l_id=93869 Oikeustieteiden laitos (pdf)
 12. http://www.uef.fi/stj Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
 13. http://www.uef.fi/stj/etusivu Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
 14. http://www.uef.fi/yhteiskuntatieteet/paaaineet Yhteiskuntatieteiden laitos
 15. https://www2.uef.fi/fi/ktl Karjalan tutkimuslaitos
 16. http://www.uef.fi/mot/opetus Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos