Hambantotan piirikunta

Hambantotan piirikunta (sinhaliksi හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය, Hambantoṭa distrikkaya, tamiliksi அம்பாந்தோட்டை மாவட்டம், Ampāntōṭṭai māvaṭṭam) on yksi Sri Lankan 25 piirikunnasta. Se kuuluu Eteläiseen provinssiin. Piirikunta rajautuu lännestä Mataran piirikuntaan, pohjoisesta Ratnapuran, Moneragalan ja Amparan piirikuntiin ja etelästä Intian valtamereen.

Hambantota
Hambantotan piirikunta Sri Lankan kartalla.
Hambantotan piirikunta Sri Lankan kartalla.
Hallintokeskus Hambantota
Valtio
– Provinssi
Sri Lanka
Eteläinen
Väkiluku (2012) 596 617[1]

Hambantotan satamaMuokkaa

2010-luvun alussa kiinalaiset alkoivat rakentaa suurta satamaa Hambantotaan osin Sri Lankan hallituksen rahoituksella, osana Kiinan Vyö ja tie -hanketta. Pian lainojen takaisinmaksu alkoi käydä raskaaksi maan hallitukselle, ja vuonna 2017 se joutui vuokraamaan Hambantotan kiinalaisille 99 vuoden leasing-sopimuksella. Sataman uudeksi operaattoriksi tuli kiinalainen valtionyhtiö China Merchants Group. Sataman käyttö on ollut toistaiseksi hyvin vähäistä: siellä on vieraillut 2010-luvun lopulla keskimäärin vain yksi laiva päivässä.[2][3]

LähteetMuokkaa

  1. Population by sex and age according to districts, 2012 Department of Census and Statistics, Sri Lanka. Arkistoitu 8.8.2014. Viitattu 2.8.2014. (englanniksi)
  2. Varustamot kiertävät kaukaa kiinalaisten suursataman Sri Lankassa Navigator Magazine. 29.05.2018. Osakeyhtiö Laivastolehti. Viitattu 5.2.2019.
  3. Abi-Habib, Maria: How China Got Sri Lanka to Cough Up a Port The New York Times. 25.6.2018. Viitattu 5.2.2019. (englanniksi)