Agora Center

Jyväskylän yliopiston kampus

Agora Center oli Jyväskylän yliopiston monitieteinen tutkimusyksikkö, joka toimi vuosina 2002–2017, ja jossa tehtiin tietoyhteiskunnan sekä ihmislähtöisen tieto- ja viestintäteknologian tutkimusta. Jyväsjärven rannalla sijainnut, Agora-rakennuksen sisällä toiminut Agora Center toteutti agoran toiminta-ajatusta monitieteisine tutkimusprojekteineen. Tutkimusyhteistyötä tehtiin niin tietotekniikan, tietojenkäsittelytieteen, kauppatieteen kuin myös psykologian ja kognitiotieteen alalla.

Agora Centerissä keskityttiin erityisesti Human Technology -tutkimukseen. Human Technology, ihmislähtöinen (informaatio)teknologia, tarkoittaa (tieto)teknisiä järjestelmiä ja menetelmiä, jotka ottavat huomioon ihmisten tarpeet ja edellytykset sekä toiminnasta aiheutuvat inhimilliset seuraukset.

Agora talvella

Tutkimus- ja kehityshankkeet toteutettiin yhteistyöhankkeina yliopiston eri tieteenalojen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa. Agora Centerissä tehtiin kansainvälistä tutkijavaihtoa ja projektiyhteistyötä eri maiden kanssa sekä järjestettiin kongresseja.

Agora Centerin toimintaa johti eri tieteenaloja ja yhteistyökumppaneita edustava johtokunta ja kansainvälinen neuvottelukunta (engl. advisory board).

Agora kesällä

Historia muokkaa

Agora Human Technology Center rakennettiin vuonna 2000. Laitoksen tarkoituksena oli tarjota kehykset Human Technology -tutkimukselle. Yliopisto loi informaatioteknologian tiedekunnan yhdistäen tietojenkäsittelytieteen laitoksen, tietotekniikan laitoksen ja tietotekniikan tutkimusinstituutin. Tiedekunnalla oli päärooli Agoran teknologiatutkimuksessa.

Tarve vastata humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan ja teknologian yhdistämisen haasteeseen oli osa Agoran toiminta-ajatusta. Laitoksen historian alkuvaiheessa verkosto yhdistettiin Psykologian huippututkimusyksikköön, jotta tietoyhteiskuntaan liittyvää ihmislähtöistä tutkimusta voitaisiin koordinoida. Verkostoitunut toiminta alkoi Psykocenterin muodossa vuonna 2000.

Suunniteltu monitieteinen tutkimus tarvitsi kuitenkin toimiakseen autonomisen hallinnon. Siksi vuonna 2002 Jyväskylän yliopisto perusti erillislaitoksen, Agora Centerin, joka käsitti myös Psykocenterin. Agora Centerin ensimmäinen toimintakausi oli 1.2.2002–31.7.2005. Huhtikuussa 2004 Agora Centerin elinaikaa pidennettiin vuoteen 2009. Agora Centerin toiminta lakkautettiin rehtori Matti Mannisen organisaatiouudistuksessa 1.1.2017 lukien.[1]

Laboratoriot muokkaa

Agora Centerissä oli laboratorioiksi kutsuttuja monitieteisiä toimintaympäristöjä, joista kukin keskittyi tiettyyn tutkimusalueeseen.

Mind Tech Laboratory muokkaa

Mind Tech Laboratoriossa kehitettiin ja sovellettiin tietoteknisiä menetelmiä ihmismielen tutkimukseen. Kolme tärkeintä sisältöaluetta ovat oppiminen, taitojen arviointi sekä havaitsemisen aivotoiminnallinen perusta. Osaamisalueisiin kuuluvat psykologian ja tietotekniikan ohella tilastomatematiikka sekä kognitiivinen neurotiede. Kaikissa tutkimushankkeissa on mukana kansainvälisiä tutkijoita ja yhteistyöverkosto. Keskeisiä sovelluskohteita olivat dysleksian eli lukivaikeuksien ennaltaehkäisy ja kielitaidon tehoharjoittelu.

Learning Laboratory muokkaa

Laboratorio tutki, arvioi ja kehitti virtuaalisia oppimisympäristöjä, opetusteknologian pedagogisesti innovatiivisia käyttötapoja sekä tietämyksen hallintaa. Painoalueisiin kuuluvat myös yhteisöllinen verkko-oppiminen, pelinomaiset oppimisympäristöt, opetuskäytön arviointi ja verkkovälitteiset arviointimenetelmät. Laboratorio toimii yhteistyössä Koulutuksen tutkimuslaitoksen kanssa.

Game Laboratory muokkaa

Laboratorio suunnitteli, kehitti ja tutki digitaalisia pelejä sekä järjestää peleihin liittyvää koulutusta. Monitieteinen asiantuntemus perustuu muun muassa kasvatustieteen, tietojenkäsittelytieteen, tietotekniikan ja psykologian osaamiseen. Laboratoriossa suunnitellaan ja tutkitaan sekä hyötypelejä että viihdepelejä.

Industrial IT – tutkimus muokkaa

Industrial IT -hankkeissa tutkittiin ja kehitettiin informaatio- ja viestintäteknologian hyödyntämistä maailmanlaajuisesti verkottuvassa teollisuudessa ja tuetaan informaatioteknologiaa hyödyntäviä yrityksiä tulevaisuuden haasteiden kohtaamisessa. Liiketoiminnan painopisteen siirtyminen yhä enemmän tuotteista palveluihin vaatii uusia ihmiskeskeisempiä tietoteknologiaratkaisuja.

Käyttäjäpsykologian ja ihmiskeskeisen vuorovaikutuksen laboratorio muokkaa

Käyttäjäpsykologia tutkii käyttäjän toimintaa vuorovaikutustilanteissa tuotteen, palvelun tai koneen kanssa. Käyttäjäpsykologian ihmisen toiminnasta tuottamista kuvauksista on hyötyä esimerkiksi laite- ja ohjelmistosuunnittelussa, opetuksessa tai teollisessa tuotekehitystyössä. Laboratoriossa tehdään sekä perustutkimusta että käytettävyysanalyyseja yrityksille. Sovelluskohteita löytyy ihmisen toiminnan kaikilta osa-alueilta. Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi tulevaisuuden autot, paperikonesuunnittelijoiden ajatteluprosessit, esteettinen kokemus, ihmisen ja tietojärjestelmien vuorovaikutus, matemaattisten päätösapuvälineiden käyttö koneteollisuudessa, taloudelliset suunnitteluvälineet sekä vanhusten apuvälineiden käyttöratkaisut.

Tekotodellisuuslaboratorio muokkaa

Agora Virtual Environment Center oli tietokonegrafiikkaan ja tekotodellisuuteen keskittynyt laboratorio, joka tutkimuksen lisäksi tarjoaa myös kehitys- ja koulutuspalveluja. Painopistealueita ovat tekotodellisuussovellukset, interaktiot virtuaalisessa ympäristössä ja tekotodellisuussovellusten ohjelmistoarkkitehtuurit.

Innoroad Laboratory muokkaa

Laboratorio toimi tieliikenteen monitieteisen tutkimuksen foorumina. Vahvuusalueita ovat liikenne- ja kuljetusalan optimointi ja logistiikka sekä ajokäyttäytymisen ja inhimillisten virheiden ennakoinnin tutkimus. Ajosimulaattorin avulla tutkitaan ihmisen ajokykyä ja toimintaa erilaisissa olosuhteissa sekä koulutetaan ja arvioidaan ammattilaisia, kuten hälytysajoneuvojen kuljettajia. Lisäksi ajosimulaattori antaa mahdollisuuksia muun muassa ikääntyneiden tai nuorten kuljettajien ajokyvyn arvioimiseen sekä uusien innovaatioiden ja tuotteiden kehittämiseen.

Service Sciences Laboratory muokkaa

Service science pyrki yhdistämään tietoa eri aloilta parantaakseen palvelutoimintaa, suorituskykyä ja teollisuuden ja julkisen sektorin innovaatioita. Pohjimmiltaan se edustaa teknologian sulautumista ihmisen käyttäytymisen ja ajattelun ymmärtämiseen, kuin myös liiketoiminnan prosesseja ja organisoimista. Suuri osa Service Science laboratoriossa tehdystä tutkimuksesta koskee ihmisten terveyden edistämistä ja hyvinvointia monitieteisin ja yhteistyöllisin lähestymistavoin.

Human Technology -verkkolehti muokkaa

Human Technology: An Interdisciplinary Journal on Humans in ICT Environments oli Agora Centerin kansainvälinen tieteellinen verkkolehti, joka tarkasteli ihmisen ja teknologian väliseen vuorovaikutukseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja haasteita. Agora Centerin lakkautuksen jälkeen lehden julkaisijaksi tuli Jyväskylän yliopiston Avoimen tiedon keskus. Lehti on vapaasti käytettävissä kaikille verkossa, korostaen Open Access kustannuksen periaatteita.

Kansainvälisiä tuloksia 2005–2007 muokkaa

Lähteet muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa