Uuskritiikki

Uuskritiikki (The New Criticism) oli angloamerikkalaisen kirjallisuuskritiikin hallitseva suuntaus 1920-luvulta 1960-luvun alkuun. Sen kannattajat kiinnittivät huomiota tekstien erittelyyn (lähiluku) eli kirjallisuuden tekniseen ja muodolliseen rakenteeseen. He eivät käyttäneet tekstien tulkinnassa tekstin ulkopuolisia lähteitä, kuten elämäkertoja, eivätkä huomioineet erityisesti psykologisia, yhteiskunnallisia tai historiallisia edellytyksiä ja ehtoja. Termin uuskritiikki keksi vuonna 1910 amerikkalainen Joel E. Springarn.[1] Kirjallisuuden uuskritiikin perustajana pidetään runoilija-kriitikko John Crowe Ransomia, jonka esseekokoelmasta The New Critisism nimi juontuu.[2]

Uuskritiikki kiinnitti huomiota monimielisyyteen. Useat uuskriitikot ihastuivat tapaan, jolla teksti voi ilmaista monia samanlaisia merkityksiä. I. A. Richards lainasi 1930-luvulla Sigmund Freudin termiä ”ylitulkinta” (Überdeterminierung), (jonka Louis Althusser myöhemmin elvytti marxilaisessa poliittisessa teoriassa) viittaamaan niihin moniin merkityksiin, joiden hän uskoi olevan aina samanaikaisesti läsnä kielessä. Richardsille väite, että teoksella on ”yksi ja vain yksi todellinen merkitys” on ennakkoasenne.lähde?

William K. Wimsatt ja Monroe Beardsley julkaisivat vuonna 1954 esseen otsikolla "The intentional fallacy" (Intentioharha), jossa he vastustivat voimakkaasti tekijän intention, tai ”intentionaalisen merkityksen” pohdintaa. Wimsattille ja Beardsleylle kirjan sivulla olevat sanat olivat kaikkein tärkeimpiä; merkitysten tuominen tekstien ulkopuolelta oli aivan epäolennaista ja mahdollisesti häiritsevääkin. Tästä tuli keskeinen opinkappale uuskritiikin toiselle sukupolvelle.lähde?

Toisaalta Wimsatt esitti myös ajatuksen ”affektiivisesta harhasta” suhtautumalla väheksyvästi lukijan erityiseen reaktioon (tai reaktion voimakkuuteen) tekstin pätevänä mittapuuna (”mitä se on” vastaan ”mitä se saa aikaan”) tukeutumalla antiikin kreikkalaisten katharsikseen ja kateksiin asti. Hän halusi myös sulkea pois viittaukset, triviaalit mutta syvästi affektiiviset mainokset ja propagandan taiteellisen kaanonin ulkopuolelle.lähde?

Nämä harhat voivat pyrkiä yhdessä viittaamaan tekstiin ja sen toimintaan itsenäisenä kokonaisuutena, läheisenä mutta silti riippumattomana sekä tekijästä että lukijasta. Tämä kuvastaa aikaisemman venäläisen formalismin asennetta ja sen yritystä kuvata runoutta mekanistisessa ja aikanaan orgaanisessa muodossa.lähde?

Proosan tai runouden tekstin tutkiminen uuskriittisellä tyylillä vaatii huolellista ja tiukkaa tekstin tarkkailua. Muodollisia elementtejä, kuten rytmiä, mittaa, asettelua, luonnehdintaa ja juonta, käytettiin tekstin teeman tunnistamiseen. Teeman lisäksi uuskriitikot etsivät myös paradokseja, monimielisyyttä, ironiaa ja jännitteitä näyttääkseen tekstistä toteen parhaan tulkinnan. Lähestymistapaa on arvosteltu konservatiivisena yrityksenä eristää teksti kiinteänä, muuttumattomana kokonaisuutena, ilman kosketusta ulkoisiin vaikutteisiin, esimerkiksi etniseen taustaan, luokkaan ja sukupuoleen. Toisaalta uuskriittinen painotus ironiaan ja sen keskeinen pyrkimys hakea ristiriitoja ja jännitteitä voi viitata siihen epäilyn ja auktoriteettien epäluottamuksen politiikkaan, joka säilyi sitkeästi kylmän sodan vuosina uuskritiikin suosion ohessa.lähde?

Ehkä juuri siksi, että uuskritiikki oli käyttökelpoinen poliittisen kritiikin työkalu, se säilyi kylmän sodan ajan. Osallistuva lukeminen tai lähilukeminen on kirjallisuuskritiikin perustyökalu, jopa tuki jälkistrukturalismille, jolla on yhteyksiä radikaaliin poliittisen kulttuurin kritiikkiin. Uuskriittinen lukeminen antaa painoarvoa erityiselle yleisen kustannuksella ja kiinnittää huomiota yksityisiin sanoihin, syntakseihin ja siihen järjestykseen, jossa lauseet ja ajatukset avautuvat, kun niitä luetaan. Tarkastellaan esimerkiksi mielikuvia, metaforia, ryhmiä, metriikkaa ja niin edelleen.lähde?

Uuskritiikin johtavia nimiä ovat Wimsattin, Beardsleyn ja Richardsonin lisäksi:

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. Taiteen Pikkujättiläinen, WSOY, 1991 s. 775.
  2. Risto Rantala ja Kaarina Turtia (toim.): ”Ransom, John Crowe”, Otavan kirjallisuustieto, s. 623. Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-09209-X.

Aiheesta muuallaMuokkaa