Piennar (rinnakkaismuoto pientare) on peltoa ympäröivä maakaistale tai tien ajoradan ja pengerluiskan välinen alue.[1] Yleisemmin piennar on ojan luiskan ja pellon, tien tai muun alueen väliin jäävä tasainen reuna-alue.

Piennar on ajoradan ulkopuolinen osa tietä.

Viljelysalueilla piennar tulee valtaojiin rajoittuvilla viljelysalueilla olla vähintään 60 cm leveä ja viereiseen kasvulohkoon kuuluvana enintään 3 metriä. Piennaraluetta ei saa kyntää eikä lannoittaa, ja siinä tulee olla nurmikasvusto. Pientareen tarkoituksena on estää viljelyssä irtoavan maa-aineksen ja käytettävien lannotteiden kulkeutuminen pintavesien mukana vesistöihin.[2]

Tien piennar jaetaan sorapintaiseen tukipientareeseen ja päällystettyyn pientareeseen. Pientareen tarkoituksena on tukea ajorataa, lisätä ajoturvallisuutta ja tien välityskykyä sekä toimia tilapäisenä pysäköimistilana. Pientareen leveys vaihtelee 0,5 metristä 3:een metriin.[3]

Vesilaissa ojaan katsotaan kuuluvaksi 60 cm levyinen piennar ojan molemmin puolin.[4] Laeissa yksityisteistä ja yleisistä teistä (Maantielaki) on piennar määritetty kuuluvaksi tiehen sen säilymistä ja käyttämistä varten pysyvästi tarvittavavana alueena.[5] [6]

Tieliikennelaissa pientareella tarjoitetaan ajoradasta reunaviivalla erotettua tien pituussuuntaista osaa.[7] Eli ajoradan ja ojan luiskan reunataitteen välistä aluetta kun tien reunassa ei ole erillistä pyörätietä tai jalkakäytävää. Piennar on varattu kevyen liikenteen käyttöön, kuten jalankulkijoille tai polkupyörille, sekä hitaille ajoneuvoille, kuten mopoille. Piennar voi olla kestopäällystetty tai sorapintainen.

Suomessa autot tai moottoripyörät eivät saa käyttää piennarta ajamiseen, mutta Ruotsissa tämä on sallittua ohitustilanteessa. Moottoritiellä piennarta koskevat eri säännöt kuin tavallisilla teillä. Moottoritien piennar ei ole tarkoitettu käytettäväksi liikkumiseen lainkaan, eikä sinne saa pysähtyä tai pysäköidä, vaan se on varattu yksinomaan hätätarkoituksiin.

LähteetMuokkaa

  1. piennar. Kielitoimiston sanakirjan verkkoversio. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus ja Kielikone Oy, 2020.
  2. TEHO Plus > Tiedotearkisto www.ymparisto.fi. Viitattu 17.7.2017. lähde tarkemmin?
  3. Liikenneviraston ohjeita: Tien poikkileikkauksen suunnittelu, s. 7, 24, 27. Liikennevirasto, 29/2013.
  4. FINLEX ® - Säädökset alkuperäisinä: Vesilaki 264/1961 Finlex. Viitattu 17.7.2017.
  5. FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Laki yksityisistä teistä 358/1962 Finlex. Edita Publishing Oy. Viitattu 17.7.2017.
  6. FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Maantielaki 503/2005 Finlex. Edita Publishing Oy. Viitattu 17.7.2017.
  7. Finlex: Tieliikennelaki 267/1981, haettu 20.7.2009