Henkilöstötutkimus

Henkilöstötutkimus on organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä, asenteita, työssäjaksamista tai ammattitaitoa mittaava ja analysoiva tutkimus.

Henkilöstötutkimuksen avulla pyritään tyypillisesti toteuttamaan seuraavia kehitystoimenpiteitä:

 • Työtyytyväisyys- ja työhyvinvointibarometrin luominen
 • Johtotyöskentelyn tehostaminen ja henkilöstölähtöisen motivointijärjestelmän kehittäminen
 • Organisaation sisäisen toiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen

Henkilöstötutkimuksessa kerätään palautetta työntekijöiltä ja johdolta. Palaute voidaan kerätä esimerkiksi seuraavia tiedonkeruu kanavia käyttäen:

 • Paperinen tutkimuslomake
 • Sähköpostikysely
 • Web-lomake
 • SMS-kysely
 • Kasvotusten tapahtuva syvähaastattelu
 • Puhelinhaastattelu
 • Jatkuva/reaaliaikainen henkilöstötyytyväisyyden seuranta

Henkilöstötutkimuksen avulla voidaan hahmottaa tekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan:

 • Kasvattaa työntekijöiden motivaatiota
 • Ehkäistä loppuunpalamista ja työuupumusta
 • Ehkäistä turhia sairauspoissaoloja
 • Lisätä henkilöstön osaamista
 • Parantaa sisäistä viestintää ja tiimityöskentelyä
 • Kasvattaa kokonaisvaltaisesti organisaation työtehoa ja kannattavuutta

Henkilöstötutkimuksia toteuttavat Suomessa esimerkiksi jotkut markkinatutkimusalan yritykset sekä osa konsultointialan yrityksistä.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa

Aiheesta muualla

muokkaa