.BAT

ohjelmointikieli

.BAT on tiedostopääte MS-DOS:in komentojonoille. Nämä komentojonot voivat sisältää MS-DOS:in komentotulkin (Command.com), käskyjä, joista osa on ainoastaan komentojonotiedostoja varten. Komentojonot toimivat myös Windowsissa komentorivin kautta, ja Mac OS:ssa ja Linuxissa DOSBoxin kautta. Komentojonotiedostoilla voi suorittaa peruslaskutoimituksia mutta ei liukulukuja. Myös esimerkiksi ohjelmia voi avata komentojonotiedostojen kautta esim. calc avaa laskimen.

Batch file
Tiedostopääte .BAT
Kehittäjä Microsoft
Tiedoston tyyppi komentojono

Rakenne muokkaa

.BAT-tiedostojen rakenne on hyvin yksinkertainen. Komennot kirjoitetaan rivi kerrallaan, erotettuna rivivaihtomerkillä 0x13 tai 0x13+0x10.

Esimerkkiohjelma muokkaa

 echo Ensimmäinen rivi
 echo Toinen rivi
 echo Kolmas rivi

Yllä oleva ohjelma antaa näytöllä seuraavanlaisen tuloksen:

C:\>echo Ensimmäinen rivi
Ensimmäinen rivi

C:\>echo Toinen rivi
Toinen rivi

C:\>echo Kolmas rivi
Kolmas rivi

Echo-käskyä käytetään tekstirivien tulostamiseen. Tyhjä rivi tulostetaan lisäämällä komennon loppuun piste (echo.). Komentokaiutuksen tilan saa selville kirjoittamalla echo ilman parametrejä. Tulosteena on suomenkielisessä MS-DOS:issa ECHO on ON tai ECHO on OFF.

Komentokaiutus muokkaa

Kuten edellisessä kappaleessa olevasta esimerkkiohjelmasta huomaa, komentokaiutus on oletuksellisesti päällä, eli jokainen komento näytetään ennen sen suorittamista. Jos komennon eteen kirjoitetaan @-merkki, sitä ei kaiuteta:

 @echo Ensimmäinen rivi
 @echo Toinen rivi
 @echo Kolmas rivi

Ohjelman antama tulos:

Ensimmäinen rivi
Toinen rivi
Kolmas rivi

Komentokaiutuksen voi asettaa pois päältä komennolla echo off.

 @echo off
 echo Ensimmäinen rivi
 echo Toinen rivi
 echo Kolmas rivi

Ehtorakenteet muokkaa

Komentojonoissa ei ole varsinaisia ehtorakenteita, sillä ehtorakenteessa voi olla vain yksi käsky kerrallaan. Tämä käsky on if, ja sille on kolme erilaista käyttötarkoitusta:

  • Merkkijonojen vertailu: if [not] merkkijono1==merkkijono käsky
  • Palautusarvon (errorlevel) tarkastus: if [not] errorlevel arvo komento
  • Tiedoston olemassaolon tarkastus: if [not] exist tiedosto komento

Merkkijonojen vertailussa on huomattava, että kumpikaan merkkijono ei saa olla tyhjä. Errorlevel tarkoittaa edellisen ohjelman palauttamaa virhekoodia. Not muuttaa vertailun käänteiseksi.

Hyppykäskyt muokkaa

Komentojonoissa käytettävä hyppykäsky on goto. Sen syntaksi on goto nimi. Nimiöt määritellään koodilla :nimi. Esimerkki:

 @echo off
 :alku
 echo Hello World!
 goto alku

Ohjelma toistaa lausetta "Hello World!" loputtomiin. Ohjelmasta voi poistua kesken näppäinyhdistelmällä Ctrl+C.

Vinkki muokkaa

Monen käskyn ehtorakenteita voi luoda hyppykäskyjen avulla:

 @echo off
 echo Onko tiedosto.txt olemassa?
 echo.
 if not exist tiedosto.txt goto muuten
  echo -On olemassa!
  echo -On tosiaankin.
  echo -Niin muuten on.
 goto loppu
 :muuten
  echo -Ei ole olemassa!
  echo -Ei niin.
  echo -Ei tosiaankaan.
 :loppu
 echo.
 echo Ohjelma loppuu.
 pause

Parametrit muokkaa

Komentojonoja kutsuttaessa niille voidaan välittää parametrejä. Niihin viitataan ohjelmassa kirjainyhdistelmällä %parametrinnumero, eli ensimmäinen parametri on %1, toinen %2 jne. Parametrejä voi olla korkeintaan yhdeksän, ja esimerkiksi yhdistelmä %10 tarkoittaa ensimmäistä parametriä, jonka jälkeen tulee nolla.

Esimerkki muokkaa

 @echo off
 echo Ensimmäinen parametri on %1.
 echo Toinen parametri on %2.
 echo Kolmas parametri on %3.

On olemassa myös nk. nollaparametri, eli %0, josta näkyy komentojonon nimen kirjoitusasu, kun sitä kutsuttiin.

Kysymykset muokkaa

Choice -käskyä käytetään kysymyksen esittämiseen käyttäjälle. Vastaus palautetaan errorlevel -muuttujaan. Komennon syntaksi on seuraava:

 choice /c:vastaukset kysymys

eli esimerkiksi:

 choice /C:ABC Valitse A, B tai C:

Käyttäjä valitsee vastauksen painamalla sille määrättyä kirjainta. Errorlevel määräytyy siten, että ensimmäinen vaihtoehto on 1, toinen 2 jne.

Choice-käskylle on muitakin parametrejä, ja ne saa selville kirjoittamalla komentoriviin choice /?. Windows Vistan choicen syntaksi poikkeaa hieman vanhasta syntaksista:

 choice /C:ABC /M Valitse A, B tai C:

Muuttujat muokkaa

Komentojonot osaavat käsitellä DOS:in ja Windowsin ympäristömuuttujia, joihin viitataan kirjoittamalla %muuttuja%. Muuttujat voidaan asettaa komennolla set seuraavasti:

 set muuttuja=arvo

Tiedostoihin kirjoitus muokkaa

Tiedostoja voidaan uudelleenkirjoittaa ohjaamalla käskyjen syötteet niihin. Esimerkki:

 echo Heippa! >tiedosto.txt

Kirjoittaa "Heippa!" tiedostoon tiedosto.txt.

Myös kommentojen tulosten ja virheet voidaan suunnata tiedostoihin

 for /f %%i in ('dir /s /b /a-d') echo tiedosto --- %%i >>ajo.log 2>>virhelogi.log

Muuta muokkaa

Näytön tyhjennys muokkaa

Cls-käsky tyhjentää tiedoston tekstin, mikäli se on mahdollista.

Näppäimen odotus muokkaa

Pause-käsky odottaa, kunnes painetaan jotakin näppäintä, ja tulostaa tekstin "Jatka painamalla mitä tahansa näppäintä. . .".

>NUL muokkaa

Jos käskyn loppuun lisää >NUL, sen tulosteet eivät näy. Tästä on hyötyä erityisesti pause-käskyn kanssa ja joskus myös choicen.

Vinkki:

Jos tekee ohjelman .bat-muotoon, ja siinä tarvitaan Pause-käskyä, tämä kannattaa tehdä Pause-käskyn loppuun.

For muokkaa

For-käsky käy läpi tiedostoja ja suorittaa niille halutun komennon. Sen syntaksi on seuraava: for %%muuttuja in (tiedostojoukko) do käsky. Seuraava käsky tulostaa kaikkien nykyisen hakemiston tiedostojen nimet:

 for %%k in (*.*) do echo %%k

Uusien Windowsien komentoriveissä for-käskylle on muitakin käyttötarkoituksia. Ne saa selville kirjoittamalla komentoriviin for /?.

Shift muokkaa

Shift-käsky siirtää parametrejä yhden pykälän vasemmalle. Eli parametri, jonka numero oli ennen käskyä 2, onkin nyt parametri numero 1.

Yhteenlasku muokkaa

@echo off
set /a a = 2
set /a b = 10
set /a c = %a%+%b%
echo %c%

Kommentit muokkaa

Koodia voi kommentoida rem-"käskyllä" seuraavasti:

 rem Kommentti

Lähteet muokkaa