Liukuluku

Liukuluku on tietokoneissa käytetty reaalilukujen likimääräinen sisäinen esitysmuoto. Liukulukumuoto on kompromissi tarvittavien bittien lukumäärän, luvun esitystarkkuuden ja peitettävän lukualueen välillä.

LiukulukulaskentaMuokkaa

Liukulukuun kuuluu neljä osaa: etumerkki ( ), mantissa ( ), kantaluku ( ) ja eksponentti ( ). Etumerkki kertoo, onko luku negatiivinen vai positiivinen. Mantissa kuvaa luvun merkitseviä numeroita. Kantaluku ja eksponentti määrittävät luvun suuruusluokan. Tällöin liukuluvun arvoksi   saadaan

 .

Esitys ei kuitenkaan ole yksikäsitteinen lukunelikolle   ellei lukualueita rajata tarkasti. Yksikäsitteisyys voidaan saavuttaa sopimalla tietty kantaluku  , ja sen jälkeen vaatimalla, että   ja  . Tietokoneissa pätee yleensä  , jolloin   ja  .

Liukulukulaskenta voidaan aina toteuttaa ohjelmallisesti mutta monet suorittimet pystyvät suoraan liukulukulaskentaan. Käyttäjälle tämä näkyy vain nopeuserona, ei tulosten erona. PC-yhteensopivat koneet ovat vuodesta 1989 saakka sisältäneet suorittimia, joissa liukulukulaskennan tekevä osa on samalla piisirulla. Ensimmäinen tällainen suoritin oli Intel i486, joka esiteltiin 1989. Jo tätä ennen PC-koneissa oli keskussuorittimen rinnalle ostettavissa erillinen matematiikkasuoritin.

Johdatteleva esimerkkiMuokkaa

Oletetaan kantaluvun olevan 10, mantissan kolminumeroinen ja eksponentissa olevan etumerkin ja yhden numeron.

Tällöin suurin esitettävissä oleva luku on  . Alempana selitettävistä normaaleista luvuista pienin nollaa suurempi on  , pienin epänormaali luku  . Tarkkuus riippuu suuruusluokasta: välillä 1–10 luvut esitetään tuhannesosan tarkkuudella, välillä 10–100 sadasosan tarkkuudella ja niin edelleen.

Kullekin luvulle on kolme eri esitystapaa: esimerkiksi   voidaan esittää  ,   tai  . Esitystavoista ensimmäinen on tarkin, ja tätä esitystapaa kutsutaan normaaliksi; siis normaalin luvun mantissa on aina vähintään   ja enintään  .

Normaalit luvut muodostavat näin nollaa kohti tihentyvän parven, jossa kuitenkin nollan ympärillä on aukko: Pienin positiivinen luku on tuhat kertaa suurempi kuin sen erotus toiseksi pienimpään positiiviseen lukuun. Epänormaalit luvut täyttävät tämän aukon: tarkkuus pienenee, mutta laskenta ei "romahda" äkillisesti nollaan.

IEEE 754 -liukulukustandardiMuokkaa

IEEE 754 on yleisin tietokoneissa käytetty liukulukustandardi. Se olettaa kantaluvuksi  . Etumerkki ilmoitetaan yhdellä bitillä.   tarkoittaa positiivista lukua, ja   tarkoittaa negatiivista. Mantissa ja eksponentti ovat etumerkittömiä bittijonoja. Standardi määrittelee neljä erilaista liukulukua:

  • Perustarkkuus (  on 23 bittiä ja   on 8 bittiä)
  • Kaksoistarkkuus (  on 52 bittiä ja   on 11 bittiä)
  • Laajennettu perustarkkuus (  on 31 bittiä ja   on 11 bittiä)
  • Laajennettu kaksoistarkkuus (  on 63 bittiä ja   on 15 bittiä)

Normalisoidut luvutMuokkaa

Kun  , luku on normalisoitu. Tällöin yksikäsitteisyys saavutetaan sopimalla   ja  . Tällöin liukuluvun arvoksi   saadaan

 .

Lukua nolla ei voi esittää suoraan johtuen   määritelmästä, koska ylin bitti säädetään kiinteästi ykköseksi. Standardin mukaan luku on nolla kun  . Tämän seurauksena luvun nolla esitys tietokoneen muistissa on kaikki bitit nollina, mikä nopeuttaa liukulukumuuttujien alustamista eräissä tietokonejärjestelmissä.

Normalisoidussa muodossa mantissan ensimmäinen luku on aina 1b, joten se jätetään pois ja siten saadaan käyttöön yksi numero enemmän tarkkuutta. Täten  

Koska yksi eksponentin arvo on varattu nollalle, ei eksponentteja voi esittää suoraan, vaan eksponentti on IEEE-liukuluvuissa tallennettu muodossa jota kutsutaan nimillä offset binary tai biased exponent. Tämä  , missä   riippuu käytetystä tarkkuudesta. Perustarkkuudelle   ja kaksoistarkkuudella  . Eksponentti voi täten esittää suuremman määrän positiivisia arvoja kuin negatiivisia arvoja.

Ei-normalisoidut arvotMuokkaa

Kun   ja  , luku ei ole normalisoitu. Tällöin   ja  , missä   riippuu käytetystä tarkkuudesta. Perustarkkuudelle   ja kaksoistarkkuudella  .

Äärettömät: positiivinen ja negatiivinenMuokkaa

IEEE-745 määrittelee myös positiivisen ja negatiivisen äärettömän. Käsitteellisesti ne eivät vastaa niinkään matemaattista äärettömyyttä vaan mitä tahansa lukua, joka ylittää tai alittaa esitettävissä olevien lukujen alueen. Äärettömilläkin voidaan osittain laskea, esimerkiksi mikä tahansa positiivinen normaali luku jaettuna positiivisella äärettömällä antaa tulokseksi positiivisen nollan.

Nollat: positiivinen ja negatiivinenMuokkaa

Analogisesti äärettömien kanssa nollia on kaksi, positiivinen ja negatiivinen. Ne kuvaavat paitsi matemaattisen tarkkaa nollaa, myös lukuja joiden suuruus alittaa ei-normalisoitujen lukujenkin esitettävissä olevat arvot.

Epäluku ("Not-a-Number", NaN)Muokkaa

Lopuksi standardi määrittelee tuloksen laskutoimitukselle, jolle ei ole mielekästä vastausta edes äärettömien tai nollien avulla esitettynä. Esimerkiksi positiivisen ja negatiivisen äärettömän summa on tällainen: taustalla on ajatus, jonka mukaan emme tiedä kumpi ääretön on suurempi, joten mikään vastaus ei kelpaa. Jokaisen luvun jokainen laskutoimitus epäluvun kanssa tuottaa epäluvun: esimerkiksi epäluku kertaa nolla ei ole nolla vaan epäluku.

Epälukujen ja osittain myös äärettömien ja nollien avulla pitkä laskenta voidaan tehdä loppuun ja vasta lopuksi tutkia miltä osin saatiin mielekkäitä tuloksia ja milloin esimerkiksi jokin laskukaava ei toiminut.

LaskutaulukotMuokkaa

Seuraavassa "S" kuvaa suurta lukua, joka on lähes lukualueen ylärajalla, luku 3 on esimerkki tavallisesta luvusta, äärettömät on merkitty +inf ja −inf, nollat +0 ja −0, ja epäluku on NaN.

Yhteenlasku
+ 3 S +inf −inf +0 −0 NaN
3 6 S +inf −inf 3 3 NaN
S +inf +inf −inf S S NaN
+inf +inf NaN +inf +inf NaN
−inf −inf −inf −inf NaN
+0 +0 −0 NaN
−0 −0 NaN
NaN NaN

OminaisuuksiaMuokkaa

  • Kahta normalisoitua IEEE-754 lukua voi verrata suoraan käyttämällä kahden komplementin lukujen vertailijaa.

EsimerkkiMuokkaa

Luvun   esitys perustarkkuudella tarkoittaa lukua, jossa   ja  , eli heksadesimaalijonona: 3f80 0000. Sama luku kaksoistarkkuudella saa esitysmuodon: 3ff0 0000 0000 0000. Luvun   esitysmuoto perus- ja kaksoistarkkuudella on bf80 0000 ja bff0 0000 0000 0000.

Muut liukulukumuodotMuokkaa

binary16 on (puolitarkkuus, engl. half-precision) on binary32 muodosta typistetty 16-bittinen muoto, joka on suunnattu muun muassa vähävirtaisissa laitteissa käytettäväksi.[1]

On myös julkaistu erilaisia epästandardeja liukulukumuotoja kuten Nvidian TensorFloat-32.[2]

Epätarkkuuksia ja ongelmiaMuokkaa

Kuten murtoluvut voidaan esittää päättyvinä kymmenkantaisina desimaalilukuina vain jos nimittäjä on kymmenen potenssi, voidaan luku esittää tarkasti liukulukuna vain, jos vastaavan murtolukuesityksen nimittäjä on kahden potenssi.

Siten esimerkiksi desimaalilukua 0,1 ei voi esittää tarkasti liukulukuna.[3]

Esimerkiksi JavaScriptin vertailu 0.1 + 0.2 === 0.3 on epätosi, koska sitä evaluoitaessa luvut on pyöristetty kolme kertaa ja summalausekkeen tulos on eri kuin luvun 0,3 muunnos liukuluvuksi.

JavaScriptissa, jossa kaikki luvut tallennetaan kaksoistarkkuuden 64-bittisinä IEEE-liukulukuina, suurin turvallisesti esitettävä kokonaisluku on 9007199254740992 (Number.MAX_SAFE_INTEGER+1). Esimerkiksi vertailu 9007199254740991 + 1 === 9007199254740991 + 2 palauttaa toden, vaikka on matemaattisesti epätosi.[4]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. A Transprecision Floating-Point Platform for Ultra-Low Power Computing arxiv.org. 28.11.2017. doi:10.23919/DATE.2018.8342167. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
  2. TensorFloat-32 in the A100 GPU Accelerates AI Training, HPC up to 20x blogs.nvidia.com. 14.5.2020. Viitattu 22.1.2021. (englanniksi)
  3. The simple math behind decimal-binary conversion algorithms blog.angularindepth.com.
  4. Here is what you need to know about JavaScript’s Number type medium.com.

Aiheesta muuallaMuokkaa