Yrityskoko määritellään tilanteesta riippuen eri tavoin. Tavallista on luokitella yritykset suuriin, keskisuuriin, pieniin ja mikroyrityksiin.

PK-yrityksiä ovat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset. Jos yritys ei täytä PK-yrityksen määritelmää, siitä voidaan käyttää nimitystä suuri yritys tai suuryritys.[1][2]

Suomessa on käytössä kolme yleistä yritysten kokoluokitusta. Yksinkertaisin luokitus perustuu vain yrityksen henkilöstömäärään. Toinen luokitus ottaa huomioon myös liikevaihdon ja taseen koon. Kirjanpidossa on oma kokoluokituksensa.

EU:n ja Tilastokeskuksen kokoluokitus

muokkaa

Euroopan unionin komission mukaan PK-yrityksiin kuuluvat pienet, keskisuuret ja mikroyritykset alla olevien kriteereiden mukaisesti. Tilastokeskus käyttää samaa määritelmää.[3][4][5]

Yrityksen koko Henkilöstö Vuosiliikevaihto Taseen loppusumma
PK-yritys < 250 ja joko ≤ 50 M€ tai ≤ 43 M€
Pieni yritys < 50 ja joko ≤ 10 M€ tai ≤ 10 M€
Mikroyritys < 10 ja joko ≤ 2 M€ tai ≤ 2 M€
 • PK-yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 250 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Keskisuuri yritys on sellainen PK-yritys, joka ei täytä pienen yrityksen kriteerejä. Keskisuuren yrityksen palveluksessa on 50–249 henkeä. Alle 50 hengen yrityskin luetaan keskisuureksi, jos sekä sen vuosiliikevaihto että taseen loppusumma ylittävät 10 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi vaaditaan, että joko vuosiliikevaihto on enintään 50 tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Pienen yrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Mikroyrityksen palveluksessa on vähemmän kuin 10 henkeä. Lisäksi joko sen vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Mikroyritykset kuuluvat myös pieniin yrityksiin.

Lisäksi yrityksen tulee olla riippumaton muista yrityksistä. Riippumattomuuskriteerin avulla mitataan, onko yrityksillä osakkuuksia, joihin liittyy määräysvaltaa tai ovatko ne sidoksissa toisiin yrityksiin. Yritys on riippumaton, ellei mikään suurempi yritys tai yrityskonserni (joukko useita yrityksiä) omista sen pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista neljäsosaa (25%) tai enempää. Jos yritys ei ole riippumaton, yrityksen tietoihin lisätään kaikki tai ainakin prosenttiosuus sen omistusyhteys- tai sidosyritysten henkilöstömäärästä ja talousluvuista[5].

Henkilöstö ilmoitetaan vuosityöyksikköinä: koko vuoden työskennellyt kokopäiväinen työntekijä lasketaan yhdeksi yksiköksi, osa-aikaisesti tai osan vuotta työskennellyt yhden yksikön osaksi. Henkilöstöön luetaan palkansaajat ja palkansaajiin rinnastettavat henkilöt. Siihen luetaan myös yrityksen johtamiseen osallistuvat omistajat ja yrityksessä työskentelevät yhtiökumppanit, jotka saavat yritykseltä rahamääräisiä etuja.[5]

Yritykseksi katsotaan komission suosituksen mukaan taloudellista toimintaa harjoittava yksikkö. Yhtiömuoto ei ole ratkaiseva, vaan yritykseksi voidaan katsoa mm. yksin, perheen voimin, henkilöyhtiönä tai yhdistyksenä harjoitettava taloudellinen toiminta. Henkilöstömäärä ja talousluvut lasketaan vuosittain käyttämällä edellisen tilikauden tietoja tilinpäätöshetkellä. Yritys siirtyy kokoluokasta toiseen vasta, kun kokorajojen ylitys tai alitus toistuu kahtena peräkkäisenä tilivuotena.[5]

Henkilöstön määrään perustuva kokoluokitus

muokkaa

Toisinaan käytetään yksinkertaisempaa, vain henkilöstön lukumäärään perustuvaa kokoluokitusta. Myös tässä luokituksessa PK-yrityksiin luetaan pienet, keskisuuret ja mikroyritykset.[2]

Yrityskoko henkilöstön mukaan[2]
Yrityksen koko Henkilöstö
Suuryritys 250–
PK-yritys < 250
– Keskisuuri yritys 50–249
– Pieni yritys < 50
– Mikroyritys < 10

Mikroyrityksen kokoraja ei ole täysin vakiintunut. Tilastokeskus on käyttänyt henkilöstömäärän rajana myös alle 5 henkeä.[6]

Kirjanpidon kokoluokitus

muokkaa

Kirjanpidossa käytetään poikkeavaa kokoluokitusta. Suomen kirjanpitolaki luokittelee kirjanpitovelvolliset suur-, pien- ja mikroyrityksiin seuraavan taulukon mukaisesti.[7]

Yrityksen koko Henkilöstö Liikevaihto Taseen loppusumma Lisäehto
Suuryritys > 250 ja > 40 M€ ja > 20 M€ 2 tai 3 rajaa ylittyy
(ei suur-, pien- eikä mikroyritys) ≤ 250 ja ≤ 40 M€ ja ≤ 20 M€ 1 raja saa ylittyä
Pienyritys ≤ 50 ja ≤ 12 M€ ja ≤ 6 M€ 1 raja saa ylittyä
Mikroyritys ≤ 10 ja ≤ 0,7 M€ ja ≤ 0,35 M€ 1 raja saa ylittyä

Kirjanpidossa mikroyritys on samalla myös pienyritys. Jos yritys ei ole suur-, pien- eikä mikroyritys, sille ei ole kirjanpitolaissa erityistä nimeä. Raja-arvoja tarkastellaan tilinpäätöspäivänä. Jotta yritys katsotaan pien- tai mikroyritykseksi, arvojen on alituttava kahdella viimeksi päättyneellä tilikaudella. Jotta yritys katsotaan suuryritykseksi, raja-arvojen on vastaavasti ylityttävä. Kirjanpitosäännökset ovat sitä tiukemmat, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse.

Kirjanpitolaissa ei ole käsitteitä pk-yritys tai keskisuuri yritys.

Yrityskoko Suomessa

muokkaa

Suomessa toimi vuonna 2012 yhteensä 315 566 PK-yritystä, mikä käsitti 98 % kaikista suomalaisista yrityksistä. Yli puolet yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä työskenteli PK-yrityksissä.

Yritykset Suomessa 2012 (EU:n suositukseen perustuva kokoluokitus)[8]
Kokoluokka Yritysten lukumäärä Osuus henkilöstöstä Osuus liikevaihdosta
PK-yritykset 315 566 55 % 35 %
– Pienet yritykset 311 172 43 % 25 %
– Keskisuuret yritykset 4 394 12 % 11 %
Suuret yritykset 5 603 45 % 65 %
Ulkom. sivuliikkeet 1 015 1 % 1 %
Yritykset yhteensä 322 184 100 % 100 %

Luvut kattavat kaikki liiketoimintaa harjoittaneet yritykset sekä ne maatalousyritykset, joiden liikevaihto ylitti tilastorajan.

Kun yritykset luokitellaan vain henkilöstömäärän mukaan ottamatta huomioon niiden liikevaihtoa ja taseen loppusummaa, suuryritysten määrä on pieni. Vähintään 250 henkeä työllistäviä suuryrityksiä oli Suomessa 572 vuonna 2015. Ne työllistivät yhteensä noin 470 000 henkeä. Suuryritysten lukumäärä ja niiden henkilöstömäärä ovat olleet laskussa 2008–2015. Alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kappalemäärä (340 870 vuonna 2015) on ollut nousussa, mutta samaan aikaan niiden keskikoko on pienentynyt ja yhteenlaskettu henkilöstömäärä laskenut (386 488 henkeä vuonna 2015).[9]

Lähteet

muokkaa
 1. Yritys-Suomi: Yrityksen koko (Arkistoitu – Internet Archive)
 2. a b c Suomen Yrittäjät: Yrittäjyys Suomessa (Arkistoitu – Internet Archive)
 3. Tilastokeskus: Pienet ja keskisuuret yritykset Viitattu 11.11.2013
 4. Tilastokeskus: Mikroyritys Viitattu 11.11.2013
 5. a b c d Euroopan komissio, Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto: Pk-yritysten uusi määritelmä. , 2006. ISBN 92-894-7914-0. Teoksen verkkoversio (viitattu 16.3.2015).
 6. Tilastokeskus: Yritystukitilasto 2011
 7. Kirjanpitolaki 30.12.1997/1336
 8. Tilastokeskus: Yritysrekisterin vuositilasto 2012
 9. Ali-Yrkkö, Jyrki – Kotiranta, Annu – Ylhäinen, Ilkka: Katsaus yritysten kasvuun ja sitä koskeviin politiikkatoimiin 2017. Etla. Viitattu 20.11.2017.