Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO

suomalainen etujärjestö

Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry eli Arvoliitto on suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten verkosto ja etujärjestö. Liitto perustettiin vuonna 2014 yhteiskunnallisten yritysten toimesta yhteiskunnallisten yritysten edunvalvojaksi ja yhteenkokoajaksi Suomessa.

Tammikuussa 2021 Arvoliitossa on jäsenenä noin 60 yhteiskunnallista yritystä. Arvoliitto on poliittisesti sitoutumaton itsenäinen yhdistys, jolla ei ole työvoimapoliittista tehtävää. Arvoliitto pyrkii auttamaan jäsenistöään tekemään yhteiskunnallista liiketoimintaa eettisesti kestävästi ja arvopohjaisesti, todentamaan liiketoimintansa yhteiskunnalle tuottaman hyvän eli vaikuttavuuden järjestelmällisesti ja uskottavasti sekä pyörittämään liiketoimintaa kannattavasti ja kilpailukykyisesti.

Arvoliiton jäsenkriteerit[1]Muokkaa

Arvoliitolla on kolme jäsenkategoriaa: Varsinaiset jäsenet, yhteisöjäsenet ja kannatusjäsenet. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ei ole sidottu mihinkään tiettyyn yhtiömuotoon. Varsinaisia ja yhteisöjäseniä koskevat seuraavat kriteerit:

  1. Yrityksen liiketoiminnan tarkoituksena on edistää jotakin yhteiskunnallista päämäärää: sosiaalinen, terveys/hyvinvointi, ekologinen, työllisyys, kulttuuri.
  2. Yritys toimii markkinoilla ja tuloista merkittävä osa tulee palvelu-/tavaramyynnistä.
  3. Yritys on riippumaton julkisesta sektorista (itsenäinen hallinto ja operatiivinen toiminta).
  4. Yritys käyttää voittojaan ensisijaisesti yhteiskunnallisten päämäärien edistämiseksi.
  5. Yrityksen toiminta pohjautuu eettisiin ohjeisiin, se on läpinäkyvää ja hyvän hallintotavan mukaista.

Voittojen käyttäminen yhteiskunnallisten päämärien edistämiseksi voi toteutua monella tavalla. Jos yrityksen oma liiketoiminta tuottaa yhteiskunnallista hyvää (esimerkiksi asumispalveluiden tuottaminen vammaisille ihmisille), voidaan voitot palauttaa kokonaisuudessaan takaisin oman liiketoiminnan kehittämiseen. Arvoliiton kannatusjäseneksi voivat liittyä yritykset ja yhteisöt, jotka kannattavat Arvoliiton tavoitteita ja sitoutuvat omassa toiminnassaan eettisyyteen. Kannatusjäsenen ei tarvitse harjoittaa liiketoimintaa.

ToimintaMuokkaa

Arvoliitto järjestää jäsenilleen erilaisia tapahtumia, jotka ovat pääasiassa seminaareja, verkostotapaamisia ja erilaisia pienempiä online-tilaisuuksia. Lisäksi Arvoliitto tekee edunvalvontaa muun muassa osallistumalla työ- ja elinkeinoministeriön yhteiskunnallisia yrityksiä koskevaan strategiatyöhön, kampanjoimalla vaalien alla ja pitämällä yhteyttä muihin oleellisiin elinkeinoelämän ja järjestökentän toimijoihin. Arvoliitto tarjoaa jäsenilleen koulutusta ja konsultointia erityisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittämiseen ja mittaamiseen, sekä vastuullisuusstrategian muotoiluun.[2]

Arvoliitto on toteuttanut toiminta-aikanaan kolme suurempaa hanketta: Vuosina 2016-2018 toteutetussa EETTI & INNO -hankkeessa tutkittiin, miten eettisyys ja innovatiivisuus linkittyvät toisiinsa, millaista innovatiivisuutta yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat ja mitä annettavaa yhteiskunnallisilla yrityksillä on tämän päivän Suomelle. Hankkeen lopputuotoksena syntyi raportti, joka esittelee seitsemän yhteiskunnallisen yrityksen erityispiirrettä, sekä hankkeen vetäjä Soilikki Viljasen yhteistyössä Pauli Juutin kanssa kirjoittama Arvovallankumous -kirja.[3]

Vuosina 2016-2019 toteutettiin Hyvän Mitta -hanke, jossa ARVO toimi koordinaattorina. Hanketta rahoittivat ja ohjausryhmässä toimivat Me-säätiö, Opetushallitus, Kansaneläkelaitos, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus ja Valtioneuvoston kanslia. Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mallintamista, mittaamista ja näkyväksi tekemistä. Työn pohjalta kehitettiin työkaluja ja yhteistä käsitteistöä vaikuttavuuden todentamiseksi. Merkittävin lopputuotos oli Vaikuttavuusketju, joka on työkalu toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden suunnitteluun, kuvaamiseen ja kehittämiseen.[4]

Vuosina 2019-2020 Arvoliitto toteutti osana pohjoismaista konsortiota Impact Startup -vaikuttavuuskiihdyttämön. Kiihdyttämössä yhteiskunnallista liiketoimintaa tekevät startup-yritykset, sekä pidempään toimineiden yhteiskunnallisten yritysten uutta liiketoimintaa kehittävät sisäiset startupit saivat intensiivistä valmennusta ja tukea liiketoimintansa ja vaikuttavuutensa eteenpäin viemisessä. Kiihdyttämö toteutettiin yhtenevällä konseptilla Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa paikallisten kumppaniorganisaatioiden toimesta.[5]

HistoriaMuokkaa

Arvoliitto perustettiin vuonna 2014, alun perin nimellä Yhteiskunnallisten Yritysten Liitto (YYL). 12 perustajajäsentä kokivat, että yhteiskunnalliset yritykset tarvitsivat Suomessakin oman edunvalvojan ja yhteenkokoajan.

Ensimmäinen puheenjohtaja oli Suomen Setlementtiliiton toimitusjohtaja Pentti Lemmetyinen, ja hän jatkaa tehtävässä edelleen vuonna 2021. Ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin Kimmo J. Lipponen, joka hoiti tehtävää vuoden 2020 loppuun saakka. Nykyinen toimitusjohtaja on Ulla Nord.

LähteetMuokkaa

  1. Yhteiskunnallisesta yrittämisestä Arvo. Viitattu 8.1.2021.
  2. Arvo Arvo. Viitattu 8.1.2021.
  3. Eetti & Inno Arvo. Viitattu 8.1.2021.
  4. Hyvän mitta - Tehdään hyvää oikein ja todistetusti. Hyvän Mitta. Viitattu 8.1.2021.
  5. Kiihdyttämö vaikuttavuusyrityksille Impact Startup. Viitattu 8.1.2021.