Tilusjärjestely

Tilusjärjestely on maanmittaustoimitus, jossa tiluksia vaihdetaan kiinteistöjen kesken tai siirretään kiinteistöstä toiseen täyttä rahakorvausta vastaan. Tilusjärjestelyihin kuuluu myös kiinteistötoimitukset, joissa järjestellään pelkästään kiinteistöihin kohdistuvia osuus-, rasite- yms. oikeuksia, jolloin ei muuteta kiinteistöjen alueellista ulottuvuutta. [1]

Tilusjärjestelyn tyypitMuokkaa

Tilusjärjestelyt voidaan jakaa kolmeen pääryhmään niiden tavoitteiden perusteella:

  • Rakennusmaan järjestelyt, joiden tavoitteena on mahdollistaa muutos useamman kiinteistön käsittävän kohdealueen maankäytössä ja/tai maankäytön tehokkuudessa.
  • Uusjaot, joiden päämääränä on kohdealueen kiinteistörakenteen rationalisointi olemassa olevat maankäyttömuodot pääosin säilyttäen.
  • Muut kuin kiinteistönmuodostamislain perusteella tehtävät erityiset tilusjärjestelyt.

Rakennusmaan järjestelytMuokkaa

Rakennusmaan järjestely on asemakaava-alueella suoritettava toimitus, jonka tavoitteena on edistää kaavan toteuttamista. Tavoitteena on uudistaa kiinteistörakenteeltaan pirstoutuneet maa-alueet rakentamiskelpoisiksi kiinteistöyksiköiksi niin, että ne niveltyvät tavalla tai toisella yhteen kohdealueen kaavoituksen kanssa. [2]

Uusjaot tilusjärjestelynäMuokkaa

Uusjaosta säädetään KML:n 9 luvussa. Uusjaot voidaan jakaa niiden tavoitteiden ja toimituksen kohteen perusteella varsinaisiin uusjakotoimituksiin ja hankeuusjakoihin. Varsinaisen uusjaon tavoitteet, sisältö ja toimitusalueen laajuus voivat vaihdella huomattavasti. Yleensä varsinaisissa uusjaoissa on kuitenkin päätavoitteena toimitusalueella toimivien maatilojen tuotantoedellytysten ja järjestelyalueen kiinteistöjen käytön parantaminen. Lisäksi uusjakojen yhteydessä voidaan tehdä tarpeellisia mukauttamistoimia eli mm. parantaa alueen tie- ja kuivatusoloja. [2]

Erityiset tilusjärjestelytMuokkaa

Erityisiä tilusjärjestelyjä ovat tie- ja ratalainsäädännön mukaiset tilusjärjestelyt (MaantieL 63-67 §, laki yksityisistä teistä, YksTL 38a § ja RataL 53-57 §), lunastuslain mukaiset tilusjärjestelyt (LunL 23-25 §), vesitilusjärjestelylain (31/1980) lunastuslain mukaiset tilusjärjestelyt ja vesistöhankkeiden johdosta suoritettavat tilusjärjestelyt (451/1988). Tilusjärjestelyihin luetaan myös pakolliset tilusvaihdot, joiden tavoitteenasettelussa voi olla tapauskohtaisesti joko uusjaon tai rakennusmaan järjestelyn piirteitä. [2]

LähteetMuokkaa

  • Vitikainen, Arvo: Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta. Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja. Teknillinen korkeakoulu, 2003.

ViitteetMuokkaa

  1. Vitikainen 2003, s. 4
  2. a b c Vitikainen 2003, s. 5

Aiheesta muuallaMuokkaa