Pluralismi

Wikimedia-täsmennyssivu

Pluralismi on näkemys, joka korostaa moniarvoisuutta yksiarvoisuuden sijaan. Se voi tarkoittaa seuraavia asioita:

  • kulttuuripluralismi tarkoittaa alakulttuureista muodostuvaa monikulttuurisuutta
  • metodologinen pluralismi tarkoittaa tutkimusmetodin valitsemista tutkimuskohteen mukaan
  • ontologinen pluralismi eli monijakoinen todellisuuskäsitys, käsitys, jonka mukaan todellisuus koostuu useista perusaineksista
  • uskonnollinen pluralismi eli moniarvoisuus, ainesten yhdistely eri uskonnoista ja uskonnollisista suuntauksista
  • soteriologinen ja kristinuskon pluralismi, käsitys, jonka mukaan kaikki ihmiskunnan uskonnolliset traditiot ovat yhtä päteviä teitä uskonnollisen todellisuuden ytimeen.
  • tieteenfilosofian pluralismi tarkoittaa näkemystä, jonka mukaan tiede ei ole yhtenäinen joissakin ontologisissa, tieto-opin tai metodin kysymyksissä
  • politiikassa pluralismi tarkoittaa usean poliittisen puolueen tunnustamista, tai sellaista järjestelmää, jossa valta on jaettu usean auktoriteetin kesken
  • sosiaalitieteellinen pluralismi on käsitys, jonka mukaan useiden arvojen hyväksyminen on paitsi eettistä, myös hyödyllistä
Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Artikkelisivuja, joiden nimessä tai tekstissä lukee ”Pluralismi”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.