Avaa päävalikko

Monikulttuurisuus tarkoittaa asiayhteydestä riippuen joko kulttuurista monimuotoisuutta yhteiskunnan tilana; normatiivista ajattelutapaa tai ideologiaa, jossa monikulttuurisuuden tilaa arvostetaan, vaalitaan tai lisätään (multikulturalismi, monikulturismi); tai politiikkaa, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle.[1][2]

Osa artikkelisarjaa
Muodot

Rasismi · Rotusyrjintä
Seksismi · Ikäsyrjintä · Uskonnollinen syrjintä
Koulukiusaaminen · Työsyrjintä
Elitismi · Homofobia
Ksenofobia · Luokkasyrjintä
Miesviha · Naisviha
Nepotismi · Transfobia
Vammaisten syrjintä

Uskontoryhmiä kohtaan

Muslimit · Juutalaiset · Kristityt
Uskonnottomat

Ilmeneminen

Apartheid · Etninen puhdistus
Holokausti · Kansanmurha
Lynkkaus · Orjuus · Vaino
Kiihotus · Valkoinen ylivalta
Rikos ihmisyyttä vastaan
Musta ylivalta · Pakkosiirto
Vihapuhe · Viharikos

Aiheeseen liittyvää

Ennakkoluulo · Moniarvoisuus
Monikulttuurisuus · Suvaitsevaisuus
Yhdenvertaisuus · Tasa-arvo · Poliittinen korrektius

 n  k  m 

Monikulttuurisuuden käsite on laajentunut etnisten ryhmien lisäksi koskemaan myös erilaisia alakulttuureita kuten vammaiset ja sukupuolivähemmistöt[3][4][5][6].

Stanford Encyclopedia of Philosophyn mukaan monikulttuurisuus/monikulturismi pitää suvaitsevaisuutta riittämättömänä ja vaatii siksi eri oikeuksia eri ryhmille. Esimerkiksi yksilöille myönnetään poikkeus yleisistä laeista uskonnon perusteella tai ryhmälle kokonaisuutena annetaan yhteinen oikeus kuten itsemääräämisoikeus. Jälkimmäinen on läheisessä liitossa nationalismin kanssa.[7]lähde tarkemmin?

Francesco Pirelli, Monumentti monikulttuurisuudelle, 1985. Viisi samanlaista veistosta on sijoitettu Kanadan Torontoon, Etelä-Afrikan Buffalo Cityyn, Kiinan Chang Ch'üniin, Bosnian Sarajevoon ja Australian Sydneyhin.

HistoriaMuokkaa

Nykyinen käsite syntyi 1900-luvulla. Ennen sitä oli amerikkalainen melting potin käsite, ilmiö, joka käytännössä on toiminut satoja ja tuhansia vuosia ihmisten kulttuurissa. Luonnollinen kulku tarkoittaa sitä, että hyvät ja merkittävät tavat ja asiat otetaan yhteiskunnassa käytöön, muut jäivät sivuun. Esimerkiksi ”länsimaailma” otti Kiinasta paperin ja ruudin, arabimaista arabialaiset numerot ja monen tieteenalan alkeet (kemia, tähtitiede jne.).

Monikulttuurisuuden merkityksetMuokkaa

Monikulttuurisuus-sanalla voidaan viitata eri asioihin. Suomalaistutkijoiden mukaan sanan monimerkityksisyys aiheuttaa väärinymmärryksiä aiheesta keskusteltaessa.[8]

Monikulttuurisuudella voidaan kuvata nyky-yhteiskunnan kulttuurista monimuotoisuutta. Kulttuurisesti monimuotoinen yhteiskunta sisältää useita erilaisia kulttuurisia, uskonnollisia ja maailmankatsomuksellisia ryhmiä, jotka jakavat yhdessä julkisen tilan. Sanan kuvaileva käyttö ei arvota ajatusta kulttuurisesta monimuotoisuudesta, eikä ota kantaa monikulttuurisessa yhteiskunnassa tehtävään politiikkaan.[1]lähde tarkemmin?

Normatiivisesti käytettynä monikulttuurisuuden käsite sisältää myös oletuksen kulttuurisen monimuotoisuuden hyväksyttävyydestä. Tästä normatiivisesta monikulttuurisuudesta käytetään myös sanaa multikulturalismi. Normatiivinen monikulttuurisuus tarkoittaa, että kulttuurisesta monimuotoisuudesta ei katsota tarvittavan päästä eroon. Kulttuurisen monimuotoisuuden voidaan nähdä olevan myös arvostettavaa ja vaalittavaa. Käsitys monikulttuurisuudesta ideologiana, joka lisää maahanmuuttoa, on myös normatiivinen. Tämän käsityksen ongelma on maahanmuuton ja kulttuurisen monimuotoisuuden samaistaminen.[1]lähde tarkemmin?

Monikulttuurinen politiikka viittaa politiikkaan, jonka avulla pyritään ylläpitämään ja löytämään yhteisiä sääntöjä kulttuuriselle monimuotoisuudelle ja kulttuurien väliselle vuorovaikutukselle. Tässä monikulttuurinen politiikka poikkeaa esimerkiksi kulttuuriseen sulautumiseen tai eriytymiseen pyrkivästä politiikasta. Monikulttuurisella politiikalla voidaan myös viitata kulttuurisiin erityis- tai vähemmistöoikeuksiin, kuten esimerkiksi vähemmistöryhmien itsemääräämisoikeuksiin, kulttuurisiin ja uskonnollisiin erivapauksiin, erityisiin edustusoikeuksiin tai symboliseen tunnustukseen.[1]lähde tarkemmin?

Monikulttuurisuusteoriat tarkastelevat yhteiskuntafilosofiassa kulttuurisen oikeudenmukaisuuden vaateita, erilaisten vähemmistöoikeuksien oikeutusta sekä monikulttuurisuusteorian paikkaa muiden yhteiskuntateorioiden rinnalla.[1]

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuusMuokkaa

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus kuvaa yhteiskunnan monimuotoisuutta määriteltynä ajankohtana. Sitä mitataan eri tavoin.

MittausmenetelmistäMuokkaa

Käytetyimpiä indikaattoreita on etnolingvistinen fraktionalisaatiomuuttuja (ELF), joka kuvaa todennäköisyyttä sille, että kaksi mielivaltaisesti valittua henkilöä kuuluisivat samaan etniseen tai kulttuuriseen fraktioon . Muuttuja   kuvaa fraktion suuruutta.[9][10].

 

Lisäksi monimuotoisuuden indikaattori voi huomioida etnisten ja kulttuuristen ryhmien välisen erilaisuuden. Erilaisuuden mittarina voidaan käyttää esimerkiksi eri kielten välisiä eroja[10].

Poliittisen filosofian tarkastelukohteenaMuokkaa

Poliittisessa filosofiassa monikulttuurisuus on suuntaus, jossa tutkitaan politiikan keinoja vastata kulttuuriseen ja etniseen monimuotoisuuteen. Se on läheisesti kytkeytynyt identiteettipolitiikkaan, eroavaisuuksien politiikkaan ja tunnustamisen politiikkaan. Tyypillinen tutkimuskohde on erilaisten ratkaisujen vaikutus vähemmistöaseman tuottamaan taloudelliseen ja poliittiseen epätasa-arvoon.[11]

Helsingin yliopiston tutkija Maïmouna Jagne-Soreaun mukaan Suomen ei pidä tavoitella monikulttuurisuutta, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää. Hän sanoo, että monikulttuurisessa valtiossa ihmisryhmiä erotetaan omiin lokeroihinsa kulttuurin, etnisyyden tai muun perusteella, niin että ihmiset eivät ole yhdenvertaisia. Olisi parempi siirtyä "postnationalismiin" eli torjua rasismi ja suvaitsemattomuus ja hyväksyä kaikki osaksi suomalaisuutta. Esimerkiksi Ranskassa kaikkia asukkaita pidetään ranskalaisina ilman että näiden täytyy luopua kulttuurisista asioistaan.[12]

Maahanmuuttajapolitiikan suuntauksenaMuokkaa

Monikulttuurisuudella tai monikulttuurisuuspolitiikalla voidaan viitata politiikkaan, jonka tavoitteena on organisoida ja hallita yhteiskunnassa vallitsevan etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tilaa[13], eli organisoida erilaisuutta poliittisesti.[14] (engl. diversity management tai diversity governance)

Monikulttuurisuuspolitiikka on nykyisissä kansallisvaltioissa harjoitettu maahanmuuttajiin kohdistuvan politiikan suuntaus. Tässä politiikassa suhtaudutaan puolueettomasti tai myönteisesti maahanmuuttajaryhmien muodostumiseen valtaväestöstä selkeästi erottuviksi etnisiksi tai kulttuurisiksi yhteisöiksi. Monikulttuurisuuspolitiikassa suhtaudutaan myönteisesti myös näiden yhteisöjen pyrkimyksiin synnyttää ja ylläpitää omia organisaatioitaan.[14]

Vaihtoehtoiset maahanmuuttajapolitiikan suuntaukset ovat sulauttamispolitiikka, kotouttamispolitiikka ja erottelupolitiikka. Monikulttuurista maahanmuuttopolitiikkaa on arvioitu harjoitetun Isossa-Britanniassa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Myös näiden maiden on nähty siirtyneen kotouttavaan ja sulauttavaan maahanmuuttajapolitiikkaan, joka korostaa maahanmuuton kohdemaiden kansallisten kulttuurien ja kielien oppimisen tärkeyttä.[14]

Suomen hallitusohjelmassa vuodelta 2015 todetaan hallituksen edistävän "kansainvälistymistä edistävää työperäistä maahanmuuttoa". Siinä todetaan, että "maahanmuuttajat vahvistavat Suomen innovaatiokykyä ja osaamista tuomalla oman kulttuurinsa vahvuuksia osaksi suomalaista yhteiskuntaa." Hallituksen mukaan se kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta ei salli rasismia ja edistää suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria.[15]

Kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden vaikutukset yhteisöihinMuokkaa

The British Journal of Psychiatry -lehti julkaisi vuonna 2012 eri kansallisuuksia laajalti käsittäneen tutkimuksen, jonka päätelmänä todetaan, että oman kulttuurisen tai etnisen ryhmän suuri tiheys asuinalueella toimii puskurina mielenterveysongelmille. Jos taas oman ryhmän edustus alueella on pieni, riski sairastua erilaisiin psykooseihin, kuten skitsofreniaan, kasvaa.[16]

Britannian sisäministeriön teettämän tutkimuksen mukaan monikulttuurisilla alueilla elävät ihmiset luottavat vähemmän toisiinsa kuin yksikulttuurisilla alueilla elävät.[17] Yhdysvaltalaisen Robert Putnamin haastattelututkimusten mukaan pohjoisamerikkalaisissa monikulttuurisissa yhteisöissä koetaan alussa sukupuolesta ja iästä riippumatta eristäytymistä. Tutkimukseen kuului 26 200 ihmistä 40 yhdysvaltalaisessa yhteisössä.

Putnamin mukaan etninen monimuotoisuus heikentää sosiaalista pääomaa ja saa luottamuksen rakoilemaan paitsi eri ihmisryhmien välillä, myös kunkin ryhmän sisällä. Ihmiset vetäytyvät kuoreensa - asioita ei tehdä yhdessä, ystäviä ja poliittista aktiivisuutta on vähemmän ja televisiota katsotaan enemmän.[18] Putnamin mukaan etnisen yhtenäisyyden rajoja voi myös muuttaa koulutukseen ja oppimiseen avulla ja luottamalla ihmisen loputtomaan kykyyn sopeutua isoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Muutokset ottavat aluksi lujille, mutta pitkällä aikavälillä tulee myös hyötyjä. Putnam kehottaa suomalaisia piirtämään suomalaisuuden rajat uudestaan.[18]

Putnamin tutkimusten mukaan monikulttuuriset yhteisöt tarvitsevat ”sosiaalista pääomaa”, eri kansanryhmien välistä vahvaa vuorovaikutusta. Ihmisten tulee saada mahdollisuuksia tavata säännöllisesti erilaisia ihmisiä ja tunnistaa samanlaisuutensa etnisyydestä riippumatta.[17] Putnam varoittaa poliittisesta vihanlietsonnasta ja toteaa, että entistä suurempi monimuotoisuus on nykyaikana yhtä peruuttamatonta kuin aikanaan teollinen vallankumous.[19]

The American Conservative (Yhdysvaltain konservatiivi) lehdessä julkaistun artikkelin mukaan tutkimus osoitti, että mitä enemmän samassa yhteisöissä asuu eri rotuisia ihmisiä, sitä vähemmän luottamusta esiintyi. Putnamin mukaan he eivät luota paikalliseen pormestariin, paikallislehteen, eivätkä kanssaihmisiin eikä instituutioihin. "Vain protestimielenosoituksia ja television katselua on enemmän." Heillä ei ollut luottamusta hallintoon ja omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiinsa, eivätkä he osallistuneet hyväntekeväisyystyöhön. Mitä moninaisempi yhteisö oli, sitä enemmän luottamus väheni.[20][21][22]

Patric Sturgisin tutkimusryhmän mukaan Lontoon asuinalueen etninen monimuotoisuus ei vähennä väestöryhmien välistä luottamusta eikä sosiaalista koheesiota. Päin vastoin.[23]

Laaja sosiaalista koheesiota tutkinut kansainvälinen vertailu päätyi samanlaiseen tulokseen. Sen mukaan keskeisimpiä sosiaalisen koheesion selittäjiä ovat bruttokansantuote, tuloerot sekä tietoyhteiskunnan kehitysaste. Väestön etnisellä monimuotoisuudella ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä väestön sosiaaliseen koheesioon ja keskinäiseen luottamukseen.[24]

Maahanmuuttajapolitiikan muutokset Euroopassa inklusiivisesta assimiloivaanMuokkaa

Inklusiivista maahanmuuttajapolitiikkaa kutsutaan usein multikulturalistisiksi. Inklusiivista maahanmuuttajapolitiikkaa harjoittavia maita olivat Euroopassa 1980-luvulla lähinnä Ruotsi, Iso-Britannia ja Alankomaat. Näistä maista Alankomaat on viime vuosikymmeninä tehnyt selkeän suunnanmuutoksen. Sen sijaan Ruotsissa ja Britanniassa suhtautuminen on vuosituhannen jälkeen säilynyt suurin piirtein ennallaan. Euroopan maiden välillä on suuria eroja maahanmuuttajapolitiikassa.[25]

Suomen maahanmuuttajapolitiikka vuoden 1995 perustuslain uudistuksen jälkeen voidaan nähdä inklusiivisena Ruotsin tapaan. Vuosituhanteen vaihteessa Alankomaat kääntyi huomattavasti nationalistisempaan ja assimiloivaan suuntaan. Assimilaatiopolitiikkaa on kokoajan noudatettu Tanskassa ja se jatkuu yhä. Sen sijaan Norja on lähestynyt Suomen ja Ruotsin suhtautumistapaa ja toimintamalleja.[26]

Inklusiivinen maahanmuuttajapolitiikka sai osakseen julkista arvostelua ja sen muuttaminen assimiloivampaan suuntaan tapahtui poliittisesti näyttävästi. Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi monikulttuurisuuden epäonnistuneen Saksassa.[27] Iso-Britannian pääministeri David Cameron on sanonut ajatuksen monikulttuurisuudesta olevan epäonnistunut.[28][29][30] Myös Ranskan entinen presidentti Nicolas Sarkozy on todennut monikulttuurisuuden epäonnistuneen.[31][32] Muita inklusiivista maahanmuuttajapolitiikkaa kritisoivia ovat olleet esimerkiksi Australian entinen pääministeri John Howard[33], Espanjan entinen pääministeri José María Aznar[34], hollantilainen poliitikko ja Tilburgin yliopiston professori Paul Scheffer[35], Ruotsidemokraatit[36], Tanskan kansanpuolue[37], Hollannin nykyinen hallitus[38][39] ja belgialainen puolue Vlaams Belang[40].

Erikoistutkija Pasi Saukkonen arvioi, että Suomen politiikka on epäsuorasti sulauttavaa, koska se painottaa yksilön osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja työelämään. Toisaalta hänen mukaansa politiikka on multikulturalistinen, painottaahan se oman identiteetin säilyttämistä. Saukkosta huolestuttaa riittävätkö Suomen resurssit molempiin tavoitteisiin. Häneen mukaan moninaistuvan yhteiskunnan hallinnassa ei ole kovin hyvin onnistuttu muuallakaan Euroopassa.[41]

Inklusiivinen maahanmuuttajapolitiikka on motivoinut myös terroristi-iskuja, kuten 77 ihmisen kuoleman aiheuttanut isku Norjassa vuonna 2011.[42]

OngelmiaMuokkaa

Ryhmän "suojeleminen" voi myös lisätä ryhmän voimakkaiden jäsenten valtaa heikoimpiin, kuten toisinajattelijat, naiset, lapset ja seksuaalivähemmistöt. Feministit ovat arvostelleet sen voivan vahingoittaa ryhmän naisten oikeuksia.[7]

Yritys suojella tiettyä kulttuuria voi etuoikeuttaa sen kulttuurin tietyn version ja siten estää sitä sopeutumasta muutoksiin.[7]

Filosofi Jeremy Waldronin mielestä on väärin, että yksilölle mahdollisten vaihtoehtojen pitäisi olla tietyn kulttuurin piiristä.[7]

Monikulttuurisuus on kohdannut poliittisia haasteita. Puhutaan multikulturalismista normatiivisena ihanteena ja politiikan asetelmana länsimaissa. Poliittisessa keskustelussa on vähemmistö- ja alkuperäiskansojen oikeuksien tunnustamisesta vetäytymisen sijaan rajoituttu puhumaan maahanmuuton monikulttuurisuudesta.[43]

Osa maahanmuuton monikulttuurisuuden vastustamista perustuu ulkomaisten "toisten" herättämään levottomuuteen ja pelkoon sekä nostalgiaan kuvitellusta menneisyydestä, jolloin kaikkien jakamat identiteetin ja solidaarisuuden siteet olivat vahvoja. Nativismi on yhtä vanha kuin maahanmuuttokin, mutta yhteiskunnat ovat erityisen haavoittuvia sitä kohtaan erityisesti, kun taloudelliset olot ovat heikkoja tai turvallisuutta uhataan.[43]

Useat merkittävät poliitikot ovat epäilleet julkisesti monikulttuurisuuden onnistuneisuutta.[44][45][46][47][48][49]

Lokakuussa 2010 Saksan Angela Merkel julisti että monikulttuurisuus on epäonnistunut.[50] Ison-Britannian David Cameron julisti helmikuussa 2011 että monikulttuurisuus on epäonnistunut.[51][52] Ranskan Nicholas Sarkozy yhtyi joukkoon helmikuussa 2011.[53]

Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus SuomessaMuokkaa

Suomessa kulttuurinen monimuotoisuus on lisääntynyt 1900-luvun lopulla vilkastuneen maahanmuuton myötä. Vuonna 2007 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen erikoistutkija Pasi Saukkonen[54] totesi, että Suomi kuuluu edelleen Itä- eikä Länsi-Eurooppaan maahanmuuttajalukujen valossa. Hänen mukaansa ulkomaalaisperäisen väestön kasvuvauhti on ollut Suomessa viime vuosina yksi Euroopan nopeimpia. Lisäksi Saukkosen mukaan Suomi on ottanut nopeasti muutoksen huomioon virallisella tasolla.[55]

Homogeeninen suomalaisuus on myytti, joka taipuu moneen käyttöön ja peittää alleen monimutkaisen ja -muotoisen todellisuuden. Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen tutkija Miika Tervonen väittää, että myytti yksikulttuurisesta Suomesta ruokkii rasismia Suomessa. "Siihen vetoamalla suomalaisuutta rakennetaan tavalla, joka sulkee ulos täällä sukupolvia, vuosisatoja tai jopa vuosituhansia asuneita ihmisiä, kuten vaikkapa saamelaisia”. Tervosen mukaan menneisyyttö suomalaistamalla historiankirjoitus loi perustan sille myyttipohjalle, jolle luotiin uudenlainen kansallisvaltio ja rakennettiin kansallinen itseymmärrys, suomalainen identiteetti. Samalla sivuutettiin esimerkiksi Zacharias Topeliuksen lanseeraama näkemys eri kansakuntien verenperimästä muodostuneesta kirjavasta suomalaisuudesta.[56]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 1. a b c d e Annamari Vitikainen: Monikulttuurisuus Filosofia.fi. 15.8.2014. Eurooppalaisen filosofian seura ry. Viitattu 28.7.2015.
 2. Timo Soukola: Monikulttuurisen yhteiskunnan ehdot ja haasteet (pdf) 1999. Sitra. Viitattu 15.11.2012.
 3. Jasinskaja-Lahti, Inga & Liebkind, Karmela & Vesala, Tiina: Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-850-8.
 4. Forsander, Annika: Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väitöskirja, Turun yliopisto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D 39. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2002. ISBN 952-9605-82-X.
 5. Pitkänen, Pirkko & Kouki, Satu: Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2778-5.
 6. Katso myös: Monikulttuurisuutta ja kulttuuripolitiikkaa koskevaa käsitteitä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Viitattu 2.4.2010.
 7. a b c d Multiculturalism, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 24.9.2010.
 8. Iiro Kerkelä: Vauhtisokeus iski Immos-keskusteluun: "Ei käy ilmi, mistä edes puhutaan" 2.8.2015. Keskisuomalainen. Viitattu 3.8.2015.
 9. A. Alesina, E. La Ferrara: Ethnic Diversity and Economic Performance (pdf) Journal of Economic Literature. Viitattu 28.01.2013. (englanniksi)
 10. a b James Fearon: Ethnic and Cultural Diversity by Country (pdf) (sivut 195–222) Journal of Economic Growth. 2002. dartmouth.edu. Viitattu 28.01.2013. (englanniksi)
 11. Song, Sarah: Multiculturalism The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2010 Edition). plato.stanford.edu. Viitattu 28.01.2013. en
 12. Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse Helsingin Sanomat. 27.6.2017.
 13. Inglis, Christine: UNESCO MOST Policy Paper No. 4, Multiculturalism: New Policy Responses to Diversity (pdf) 1996. UNESCO MOST. Viitattu 8.11.2012. (englanniksi)
 14. a b c Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3. , sivut 208 ja 123-127
 15. Ratkaisujen Suomi, Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma, Maahanmuuttopolitiikka (pdf) (ISBN PDF 978-952-287-181-7) Hallituksen julkaisusarja 10/2015. 29.5.2015. Valtioneuvosto. Viitattu 30.7.2015.
 16. Ethnic density as a buffer for psychotic experiences The British Journal of Psychiatry. 26.07.2012. Viitattu 10.12.2012. (englanniksi)
 17. a b Does diversity make us unhappy? BBC News. 30.5.2006. Viitattu 17.9.2008. (englanniksi)
 18. a b Maahanmuutto ravistelee suomalaisten me-henkeä – pitäisikö suomalaisuuden rajat piirtää uudestaan?, Teija Sutinen, Helsingin Sanomat, 8.10.2015.
 19. http://canadasworld.wordpress.com/2009/04/01/jason-kenneys-views-on-multiculturalism-counterbalanced-by-research-from-michael-adams-and-robert-putnam/
 20. Iloniemi, Eero: Monikulttuurisuusmyytti murenee. Nykypäivä, 2007, nro 30, s. 11.
 21. Putnam, Robert D., "E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century -- The 2006 Johan Skytte Prize," Scandinavian Political Studies 30 (2), June 2007.
 22. Sailer, Steve, "Fragmented Future," American Conservative, Jan. 15, 2007.
 23. Sturgis, Patrick et al: Ethnic diversity, segregation and the social cohesion of neighborhoods in London. Ethnic and Racial Studies, 2014, nro 37:8 http://dx.doi.org/10.1080/01419870.2013.831932.
 24. Scandinavia is Global Leader in Social Cohesion International Comparison on Social Cohesion. 16.7.2013. Viitattu 22.11.2014. (englanniksi)
 25. http://www.cupore.fi/documents/MonikulttuurisuusJaKulttuuripolitiikkaPohjoisEuroopassa4.pdf
 26. http://www.cupore.fi/documents/MonikulttuurisuusJaKulttuuripolitiikkaPohjoisEuroopassa4.pdf
 27. http://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed
 28. http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
 29. http://www.telegraph.co.uk/news/politics/david-cameron/8305346/Muslims-must-embrace-our-British-values-David-Cameron-says.html
 30. http://yle.fi/uutiset/david_cameron_monikulttuurisuus_ei_toimi/5317737
 31. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1355961/Nicolas-Sarkozy-joins-David-Cameron-Angela-Merkel-view-multiculturalism-failed.html
 32. http://yle.fi/uutiset/sarkozy_vallitseva_maahanmuuttajapolitiikka_epaonnistunut/5320951
 33. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/australiaandthepacific/australia/8031840/Former-Australian-PM-attacks-multiculturalism.html
 34. http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1726950/posts
 35. http://www.academia.edu/4164173/Scholten_P._2012_._The_Dutch_Multicultural_Myth._In_Taras_Ed._Challenging_Multiculturalism._Edinburgh_Edinburgh_University_Press
 36. http://www.civilliberty.org.uk/newsdetail.php?newsid=1970
 37. http://books.google.fi/books?id=eJiQBAAAQBAJ&pg=PA137&lpg=PA137&dq=danish+people%27s+party+multiculturalism&source=bl&ots=R5_zgANvxB&sig=H9XfkAYX_9-rxmoAV3hdR5WUypY&hl=fi&sa=X&ei=iaRWVMfWMYXPOM-0gKAN&ved=0CC4Q6AEwAg#v=onepage&q=danish%20people's%20party%20multiculturalism&f=false
 38. http://www.gatestoneinstitute.org/2219/netherlands-abandons-multiculturalism
 39. http://conservativepapers.com/news/2013/01/26/the-netherlands-to-abandon-multiculturalism/#.VFanA_msWXZ
 40. http://books.google.fi/books?id=KlgtBAAAQBAJ&pg=PA215&lpg=PA215&dq=the+New+Flemish+Alliance+and+Vlaams+Belang,+oppose+multiculturalism&source=bl&ots=CTbrLH7lsB&sig=w0zv4vM_63iNbtixtFU1dnVtZtg&hl=fi&sa=X&ei=LcBWVN7MM4L0PJ7qgeAE&ved=0CC4Q6AEwAg#v=onepage&q=flemish%20alliance&f=false
 41. http://maailma.net/artikkelit/kotoutuminen_monikulttuuriseen_yhteiskuntaan_vaatii_paljon_myos_meilta
 42. http://edition.cnn.com/2012/08/24/world/europe/norway-breivik-trial/
 43. a b Sarah Song: Multiculturalism, 4. Political backlash against multiculturalism Stanford Encyclopedia of Philosophy. 24.9.2010. The Metaphysics Research Lab. Viitattu 16.8.2015. (englanniksi)
 44. Noack, Rick: Multiculturalism is a sham, says Angela Merkel The Washington Post. 14.12.2015. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "Multiculturalism usually has a positive connotation, but to Merkel it symbolizes the emergence of isolated societies within Germany — and ultimately a failure of assimilating immigrants."
 45. Kent, Simon: Hungary Tells EU: Migrant Quotas Repeat Europe's Failed Multiculturalism Project Breitbart. 27.9.2015. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "Hungary is not interested in moralising EU “lectures” on compulsory migrant quotas and defends its rejection of more Middle Eastern refugees on the basis that it wants nothing to do with the West’s past “failed experiments” in multiculturalism."
 46. Freeman, Colin: Hungary to EU: migrant quotas will repeat Western Europe's 'failed' attempts at multiculturalism The Telegraph. 26.9.2015. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "Hungary has defended its opposition to Brussels' plans for compulsory migrant quotas, saying it did not wish to repeat the West's "failed experiments" in multiculturalism."
 47. Thomas, Cal: The failure of multiculturalism The Washington Times. 3.2.2016. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "What we are witnessing is the complete breakdown and failure of multiculturalism."
 48. Oriel, Jennifer: Open borders crack the EU melting pot The Australian. 13.1.2016. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "Europe ushered in 2015 by opening borders. It entered 2016 with the mass sexual assault of women by asylum-seekers and illegal ­immigrants. The ideal of multi­culturalism has never been more assailed by the reality of its failings. Yet in the absence of workable alternatives, political leaders continue to promote multiculturalism as the best policy for cultural diversity in open societies. By doing so, they threaten the prospect of pluralism in the West — and beyond."
 49. Norwegian Police use Södertälje, Sweden as a Nightmare Example of Failed Multiculturalism The European Guardian. 20.5.2015. Viitattu 16.2.2016. (englanniksi) Lainaus: "Police in Norway say in their latest report on “Crime Outlook for Oslo” that leaders should be careful when it comes to immigration and use Södertälje, Sweden as a nightmare example of what can happen."
 50. https://www.theguardian.com/world/2010/oct/17/angela-merkel-german-multiculturalism-failed
 51. https://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12371994
 52. https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-my-war-on-multiculturalism-2205074.html
 53. https://www.reuters.com/article/us-france-sarkozy-multiculturalism-idUSTRE71A4UP20110211
 54. http://www.gaudeamus.fi/martikainen-muuttajat/
 55. http://maailma.net/artikkelit/kotoutuminen_monikulttuuriseen_yhteiskuntaan_vaatii_paljon_myos_meilta
 56. http://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005192919.html Jukka Petäjä Helsingin Sanomat 2.5.2017

KirjallisuuttaMuokkaa

 • Laqueur, Walter: Euroopan viimeiset päivät. (The Last Days of Europe. Epitaph for an Old Continent, 2007.) Suomentanut Leif Sundström. Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-458-0.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-136-4.
 • Malik, Kenan: Monikulttuurisuus. Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin -kirjat, 2016. ISBN 978-952-5503-93-7.
 • Oksi-Walter, Päivi & Roos, Jonna & Viertola-Cavallari, Ritva: Monikulttuurinen perhe. Helsinki: Arkki, 2009. ISBN 978-951-618-805-1.
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja. Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Raulo, Marianna: Ihmisiä vai ihmisiä. Vähemmistöoikeuksien filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-444-8.
 • Saukkonen, Pasi: Politiikka monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31756-3.

Aiheesta muuallaMuokkaa