Oppilaskunta

oppilaitoksen opiskelijoista koostuva hallinto- ja/tai toimintaelin

Oppilaskunta on oppilaitoksen tai vastaavan laitoksen oppilaista tai opiskelijoista koostuva elin. Oppilaskuntaa vastaavasta elimestä käytetään eri kouluissa ja laitoksissa eri nimityksiä (esimerkiksi ylioppilaskunta tai opiskelijakunta). Oppilaskunta käsittää kaikki tietyssä oppilaitoksessa opiskelevat oppilaat tai opiskelijat.[1]Koulutuksen järjestäjän eri oppilaitoksilla voi olla myös yhteinen opiskelijakunta.[2]

Oppilaskunnat ovat usein järjestäytyneet siten, että oppilaskunnalle valitaan hallitus, joka hoitaa päivittäistä toimintaa. Oppilaskunta saattaa myös valita keskuudestaan valtuuston, joka käyttää perinteisesti ylintä päätösvaltaa yleiskokouksen ulkopuolella. Oppilaskunnat ovat yleensä luonteeltaan julkisoikeudellisia yhteisöjä. Koska esimerkiksi lukioiden opiskelijakunnat ovat olemassa lukiolain nojalla, ei niitä tarvitse rekisteröidä yhdistyksiksi. Oppilaskunnalla voi olla tehtävänsä toteuttamiseksi tarvittavaa varallisuutta. Opetushallitus vastaa peruskoulujen oppilaskuntatoiminnasta sekä lukioiden opiskelijakuntatoiminnasta.

Oppilaskunnat peruskouluissaMuokkaa

Peruskoulujen oppilaskuntatoimintaa säädellään perusopetusta koskevassa laissa. Perusopetuslain 47 a § säätää, että opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden osallisuutta ja huolehtia, että oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen. Oppilailla tulee olla myös mahdollisuus ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta, joka voi olla useamman koulun yhteinen.

Oppilaskuntatoiminta on usein järjestetty siten, että oppilaskunnalla on valittu hallitus, jossa on edustus jokaiselta luokka-asteelta. Joissakin kouluissa ei kuitenkaan ole edustusta alimmilta luokka-asteilta. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jäsenet usein äänestämällä. Oppilaskuntatoimintaa ohjaa yleensä opettaja. Joissain tapauksissa oppilaskunnan ohjaava opettaja saa tehtävistään myös korvauksen.

Oppilaskuntatoiminnan tueksi on julkaistu usean järjestön yhteistyönä palvelu, joka löytyy osoitteesta oppilaskunta.fi[3] Kehittämiskeskus Opinkirjo ylläpitää palvelua ja myös tukee peruskoulun oppilaskuntatoimintaa.

Opiskelijakunnat lukioissaMuokkaa

Lukiolain 33 §:n mukaan jokaisessa lukio-opetusta antavassa oppilaitoksessa on oltava kaikista lukiolaisista koostuva opiskelijakunta. Lukioissa opiskelijakunnan tehtävä on käyttää opiskelijoiden ääntä lukiolain 33 §:n mainituissa asioissa. Tämän lisäksi laki määrittää opiskelijakuntien tehtäväksi opiskelijoiden yhteistoiminnan järjestämisen.

Lukiolain mukaan koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijakuntatoiminnan järjestämistavoista. Monien lukioiden opiskelijakunnilla on säännöt, joissa määrätään oppilaskuntatoiminnan järjestämisestä, järjestäytymisestä, hallituksen valintatavasta sekä muista seikoista. Lukioissa opiskelijakunta valitsee usein yleiskokouksessa hallituksen, joka päättää oppilaskunnan asioista yleiskokousten välillä sekä käyttää opiskelijoiden ääntä lukiolain 33 §:ssä mainituissa asioissa. Yleiskokouksessa päätetään myös toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksytään edellisen vuoden tilinpäätös.

Suomen Lukiolaisten Liitto ry (SLL) kouluttaa lukioiden opiskelijakuntia ja on muun muassa laatinut opiskelijakuntien mallisäännöt. Lisäksi SLL on julkaissut Opiskelijakuntatoiminnan oppaan, jossa annetaan ohjeita toiminnan järjestämiseen. SLL:n ohella Suomessa toimii ruotsinkielinen Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS), joka järjestää oppilaskunnille koulutusta ja kannustaa suomalaisia opiskelijoita vaatimaan oikeuksiaan oppilaitoksissa.

Oppilaskunnat ammattioppilaitoksissaMuokkaa

Laki ammatillisesta koulutuksesta määrittää, että koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten tekemistä. Jokaisessa ammattioppilaitoksessa on oppilaskunta. Kaikki oppilaitoksen opiskelijat kuuluvat automaattisesti oppilaskuntaan.

Toisen asteen ammattiin opiskelevien liitot Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI sekä Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry kouluttavat ja opastavat oppilaskuntatoimijoita ja opiskelijoita.

Vastaavat toimielimetMuokkaa

Vastaavia edustuksellisia elimiä löytyy myös muista oppilaitoksista, laitoksista ja organisaatioista. Tällöin myös nimi saattaa määräytyä oppilaiden tai opiskelijoiden nimityksen mukaan.

LähteetMuokkaa

  1. Oppilaskunta. Tieteen termipankki. Viitattu 8.2.2016.
  2. Ajantasainen lainsäädäntö: Lukiolaki 714/2018 finlex.fi. Edita. Viitattu 7.7.2020.
  3. www.omaoppilaskunta.fi