Monismi eli ykseysajattelu on käsitys, jonka mukaan vain yhdenlaatuista ”ainesta”, ”todellisuutta” tai muuta vastaavaa on olemassa. Monismin mukaan asioita ei ole kuin yksi.

Ontologinen monismiMuokkaa

Pääartikkeli: Ontologinen monismi

Ontologinen monismi on käsitys, jonka mukaan on vain yksi todellisuus. Monismi poikkeaa dualismista eli kaksijakoisesta todellisuuskäsityksestä, jonka mukaan on olemassa kahdenlaista todellisuutta sekä pluralismista eli monijakoisesta todellisuuskäsityksestä, jonka mukaan todellisuuksia on useita.

Suomalainen Wienin piiriä lähellä ollut filosofi Eino Kaila käsitti maailman monistisesti: ainetta ja henkeä, luontoa ja yliluontoa ei voi erottaa toisistaan. Kaila kuitenkin arvosteli Wilhelm Ostwaldin esittämää monismikäsitystä pintapuoliseksi ja liian luonnontieteelliseksi.[1]

Metodologinen monismiMuokkaa

Pääartikkeli: Metodologinen monismi

Metodologinen (naturalistinen) monismi on käsitys, jonka mukaan on vain yksi kaikille tieteille yhteinen tieteellinen menetelmä, eikä esimerkiksi ihmistieteillä ole omaa luonnontieteistä poikkeavaa menetelmää. Metodologinen monismi liittyy läheisesti positivismiin.[2] Esimerkiksi mielenfilosofiassa se on esiintynyt behaviorismina, jonka mukaan puhe kaikesta mentaalisesta on mahdollista kääntää fysikalismiin.

Eettinen monismiMuokkaa

Eettiseksi monismiksi on kutsuttu näkemystä, jonka mukaan jotkin arvot tai säännöt ovat aina ensisijaisia.

Monismi oikeustieteessäMuokkaa

Monismi oikeustieteellisenä terminä tarkoittaa ajattelutapaa, jonka mukaan kansallinen ja kansainvälinen oikeusjärjestys ovat yhtä.

LähteetMuokkaa

  • Driscoll, Giles: Heidegger’s Ethical Monism. The New Scholasticism, 1968, 42. vsk, nro 4, s. 497-510.
  • Raatikainen, Panu: ”Ihmistieteet – tiedettä vai tulkintaa?”, Ihmistieteet tänään (toim. Anneli Meurman-Solin & Ilkka Pyysiäinen). Helsinki: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-935-0.
  • Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava, 1980. ISBN 951-1-05435-X.
  • Nordin, Svante: Filosofian historia: Länsimaisen järjen seikkailut Thaleesta postmodernismiin. Alkuteos Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen, 1995. Suomentanut Jukka Heiskanen. Prometheus. Oulu: Pohjoinen, 1999. ISBN 951-749-292-8.

ViitteetMuokkaa

  1. Nordin 1999, 499
  2. Niiniluoto 1980, 254

Katso myösMuokkaa

  Tämä on täsmennyssivu, joka luettelee monimerkityksisen käsitteen eri merkitykset tai useita eri henkilöitä.
Kaikki artikkelisivut, joiden nimistä tai teksteistä löytyy ”monismi”, voi hakea sivunnimihaulla, laajalla sivunnimihaulla tai tekstihaulla.